Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 1. Поняття трудового права та історія його становлення : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 1. Поняття трудового права та історія його становлення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

За своєю природою і соціальним призначенням трудове право має гуманістичний характер. У своїй основі воно спрямоване на за-хист інтересів осіб, змушених в силу об'єктивних обставин продава-ти свою робочу силу. Більше того, вважається, що трудове право на-лежить до сфери так званого соціального права. Тобто це таке право, яке встановлює соціальні гарантії для певної частини суспільства з метою надання громадянам рівних можливостей участі у суспільно-трудових відносинах та має забезпечувати дотримання соціальної злагоди і благополуччя у суспільстві.

Трудове право розвивалося протягом майже двох століть разом з формуванням капіталістичних суспільних відносин і склалося у самостійну галузь права після Другої світової війни. Вся історія тру-дового права – це, по суті, історія соціального законодавства.

Формування капіталістичного ладу і його зміцнення в усіх кра-їнах проходило майже однаково. Держава, звільнивши працівника від кріпосницької залежності, одночасно звільнила його і від засобів виробництва, внаслідок чого утворилась вільна робоча сила. Крім того, виникло правове становище, за якого працівник змушений був, але «вільно» і «на власний розсуд», продавати власнику засобів виробництва єдиний належний йому товар – робочу силу.

Наприкінці XVIII ст. буржуазна революція у Франції проголо-сила свободу праці, чим було забезпечено свободу попиту і прода-жу робочої сили. З моменту проголошення свободи праці трудові відносини складались без порушення інтересів буржуазії, оскільки, залишившись без засобів виробництва, працівник змушений був по-годжуватись на запропоновані йому умови. При цьому формально «права і обов'язки» визначались угодою сторін, тому державу тру-дові відносини в той час не цікавили.

У цих умовах трудові відносини регулювались лише за допомо-гою цивільного права. Договір найму, або, як його називав законоТрудове право України

давець, – договір про найом послуг (ст. 1779 Кодексу Наполеона), розглядався як звичайна цивільно-правова угода, предметом якої виступав особливий товар – робоча сила.

Робоча сила, яка була прирівнена до товару, не знаходила по-питу. З’явилися перші безробітні. Нелегально стали створюватися робітничі організації, виникають страйки, які спочатку були спря-мовані проти машин, а не підприємців. У цих умовах буржуазна держава змушена була зробити деякі поступки робітничому рухові. Приймається низка законів, спрямованих на регулювання трудових відносин. Спочатку система нових норм спрямовувалась на регу-лювання праці фабричних робітників, у першу чергу жінок і дітей. Тому ці норми одержали назву «фабричне законодавство». Пізніше почав застосовуватись термін «промислове законодавство», хоча приписи цих норм охоплювали значно ширше коло відносин, аніж регулювання трудових відносин робітників у промисловості. В 20-х роках XX ст. Джордж Шелл застосував термін «робітниче право», термін більш широкий, тому що він охоплював працю не тільки ро-бітників, але й людей розумової праці.

В середині XX ст. значного поширення набуває термін «соці-альне право», що пов'язувалось з проблемою «економічно слабких громадян». До нього спочатку відносилось законодавство про со-ціальне страхування та забезпечення. Поступово це законодавство поширилося й на інші категорії громадян, економічне становище яких наближалося до становища робітників, почало охоплювати всю сукупність правових норм, що регулюють трудові відносини в суспільному виробництві.

Після Другової світової війни міцно закріплюється термін «тру-дове право». Воно регулює використання особою своєї здатності до праці, незалежно від того, в якій галузі господарства ця особа по-годилася виконувати роботу і яку саме роботу: службовця чи робіт-ника (за неформальною класифікацією законодавства розвинутих країн – «білі» та «сині комірці»). Термін «трудове право» виявився досить вдалим, бо в ньому чітко і точно відбивається основний зміст регламентованих ним відносин – відносин у сфері праці.

Змістом цього регулювання є сукупність реальних витрат пра-цівником при виконанні ним трудової функції розумової та фізич-ної енергії, які створюють спрямований до певної мети виробничий процес. Трудова функція, що виконується тим чи іншим працівни-ком, відображає конкретний зміст його праці. Вона поділяє працюТема 1. Трудове право: загальні положення

на фізичну і розумову. Якщо у виробничому процесі працівник бере участь як його матеріальний компонент, в разі відсутності якого процес обривається, то така праця за своїм змістом є фізичною, а працівник – робітником («синій комірець»). Якщо ж функція пра-цівника зводиться до того, щоб створювати, проектувати сам ви-робничий процес або цикл, налагоджувати і налаштовувати систе-му машин чи комплекс автоматизованих механізмів, здійснювати контроль за процесом виробництва, що завершується без його без-посередньої участі, то такий працівник зайнятий розумовою працею і є службовцем («білий комірець»).

Об'єктивно існуючі відмінності в змісті праці знаходять своє ві-дображення в нормах трудового права, що регламентують тарифіка-цію робіт і професій робітників, посадові обов'язки відповідних ка-тегорій службовців та кваліфікаційні вимоги, що до них ставляться. Цим право певною мірою консервує існуючий зміст праці, яка ще довго залишатиметься тільки фізичною або розумовою.

Підсумовуючи, зазначимо, процеси становлення капіталістич-ного ринкового виробництва з його індустріалізацією і науково-технічним прогресом, економічними кризами, використанням на-йманої праці, які супроводжувалися посиленням робітничого і особливо страйкового руху, змусили розвинені держави піти шля-хом формування цілісного трудового законодавства. Втручання держави в регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням пра-ці, шляхом видання правових актів у цій сфері, спершу стосувалось охорони праці жінок і молоді. Запровадження ж обов'язкового соці-ального страхування, а також створення особливих юрисдикційних органів для захисту інтересів певних груп найманих працівників свідчили про соціальну спрямованість у підходах до регламентації цих відносин. Поряд із суто державними заходами у цій сфері набу-вають самостійного значення заходи, пов'язані із самозахистом на-йманих працівників, які з метою охорони власних інтересів почина-ють створювати профспілки. Відтак у трудовому праві з'являються нові суб'єкти, які виступають на боці працівників, та нові норми, що регулюють трудові відносини і не є при цьому продуктом держави та її органів.

Як свідчить досвід західноєвропейських країн, трудове пра-во формується на базі: а) встановлених державою правових норм; б) міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини, і які ратифіковані в установленому порядку та імплементовані доТрудове право України

національного законодавства; в) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних та колективних договорів; г) звичаєвого права (звичаїв ділового обороту) та судової практики (судових прецедентів).

Поняття «трудове право» в його сучасному вимірі можна роз-глядати у декількох аспектах. І залежно від рівня сприйняття та уяв-лення його багатоаспектність може бути досить різноплановою. По-перше, трудове право розглядають як галузь права у системі права України. Це найбільш вагоме і визначальне значення поняття тру-дового права. Воно має цілком об'єктивний характер і є підставою для вироблення подальших дефініцій трудового права в інших ас-пектах. Як галузь права трудове право являє собою систему право-вих норм, що регулюють сукупність суспільних відносин з приводу використання найманої праці.

Другий аспект поняття трудового права характерний здебіль-шого для сфери реалізації права як такого. І хоча на практиці в ді-яльності уповноважених на те органів (судів, комісій по трудових спорах, профспілок та їх первинних організацій тощо) йдеться пере-важно про застосування законодавства, а не права, поняття «трудове право» є домінуючим і тут. Як відомо, поняття «право» є ширшим, ніж поняття «законодавство», а тому застосування терміну «трудо-ве право» замість терміну «трудове законодавство» можна вважати цілком прийнятним. Правозастосовна діяльність від цього ніяким чином не страждає.

Третій аспект поняття «трудове право» стосується юридичної науки і є одним з її складових. Трудове право як наука становить систему об'єктивних знань про поняття, розвиток, закономірності, принципи трудового права як самостійної галузі права. Як галузь права, воно є власне предметом науки трудового права.

Як бачимо, трудове право за своїм змістовним наповненням є багатоаспектним явищем. Однак ми в подальшому розглядатимемо це поняття в комплексі, орієнтуючись передусім на розуміння тру-дового права як складової частини національної системи права і за-конодавства України.