Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Поняття охорони праці, її правове забезпечення : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 1. Поняття охорони праці, її правове забезпечення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Конституція України закріпила право громадян на охорону їх життя й здоров’я в процесі трудової діяльності. Основним об’єктом правового захисту є людина як вища соціальна цінність, її права й свободи, гарантії їхньої реалізації.

Загальна декларація прав людини проголосила право кожного на справедливі та сприятливі умови праці, складовою частиною яко-го є такі умови, які відповідають вимогам безпеки та гігієни. Право на безпечні та здорові умови праці визнано в Україні одним з кон-ституційних прав людини і громадянина. Дане право регулюється відповідними нормами КЗпП України, Законом України «Про охо-рону праці» від 14 жовтня 1992 року із змінами та доповненнями, колективними договорами тощо. Забезпечення цього права здій-снюється за допомогою системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що утворюють охорону праці.

У науковій літературі охорона праці розглядається як еконо-мічна, соціальна та правова категорії. Більше того, охорону праці як правову категорію розглядають у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні під охороною праці розуміють сукупність пра-вових норм, що регулюють увесь комплекс суспільних відносин у сфері застосування праці. До них належать також норми, що забо-роняють необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу чи незакон-не звільнення, що встановлюють максимальну тривалість робочого часу та мінімальну тривалість часу відпочинку тощо. Тобто до по-няття «охорона праці» в широкому розумінні відносять всі гарантії працівників, що передбачають усі норми трудового законодавства.

Сукупність норм, що регулюють встановлення безпечних та не-шкідливих умов праці з метою запобігання негативному впливу ви-робничого середовища на життя та здоров'я працівників, розгляда-ють як поняття «охорони праці» у вузькому значенні.Тема 8. Правове регулювання охорони праці

Наукою трудового права охорона праці розглядається також як інститут трудового права, правовий принцип, елемент трудових правовідносин та система законодавства. Отже, розглянемо доклад-ніше кожне визначення охорони праці.

Охорона праці як інститут трудового права є сукупністю пра-вових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров'я та працездатності шляхом встановлення безпечних і здорових умов праці. До цього інституту входять норми, що встановлюють загаль-ні вимоги охорони праці; профілактичні норми, спрямовані на по-передження виникнення виробничого травматизму і професійних захворювань; норми, що встановлюють обов'язки роботодавців та працівників з питань охорони праці; норми, що містять додаткові заходи охорони праці окремих категорій працівників.

Як правовий принцип трудового права охорона праці відобра-жає зміст усіх норм трудового права, які своєю сутністю спрямо-вані на охорону здоров'я та працездатності працівників. У цьому значенні охорона праці є галузевим правовим принципом, оскільки відображає його соціальну спрямованість на захист трудових прав працівників.

Сторони трудового договору наділені комплексом взаємних прав і обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці. Тому охорону праці розглядають як елемент трудових правовідно-син. Працівники мають право на безпечні та здорові умови праці та охорону здоров'я в процесі професійної діяльності. Роботода-вець зобов'язаний створити у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівни-ків, гарантованих законодавством про охорону праці. Цей обов'язок роботодавця є комплексом зобов'язань, встановлених чинним зако-нодавством, колективними та трудовими договорами і угодами.

Законодавством на працівника також покладаються зобов'язання з охорони праці. Він зобов'язаний знати і виконувати нормативно-правові акти з охорони праці, дотримуватись зобов'язань щодо охо-рони праці, передбачених колективним та трудовим договорами, проходити обов'язкові медичні огляди і співпрацювати з робото-давцем в організації безпечних і здорових умов праці. Порушення працівниками зазначених обов'язків вважається дисциплінарним проступком, відповідно роботодавець має право застосувати до пра-цівника заходи дисциплінарної відповідальності.Трудове право України

Серед встановлених трудовим правом норм, що регулюють пи-тання охорони праці, слід розрізняти правила техніки безпеки і пра-вила виробничої санітарії. Ці норми спрямовані на охорону здоров’я працівників, але правила техніки безпеки стосуються захисту орга-нізму людей від фізичних травм, а правила виробничої санітарії – захисту організму працівника від хімічного, атмосферного та інших випадків.

Враховуючи основні міжнародні стандарти у сфері охорони пра-ці, національне законодавство встановлює пріоритетність життя та здоров'я працівників над результатами виробничої діяльності робо-тодавців, право на одержання інформації з питань охорони праці, по-вну та всебічну поінформованість працівника про наявні шкідливі і небезпечні умови праці, передбачає систему організації управління охороною праці на національному і виробничому рівнях, створення спеціальних служб, що здійснюють комплексне управління охоро-ною праці, запроваджує принципи пільгового оподаткування дохо-дів роботодавця, гнучких важелів коригування розмірів страхових внесків роботодавця на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань, за-стосування штрафних санкцій тощо.

За сферою дії нормативні акти про охорону праці поділяються на міжгалузеві та галузеві. До державних міжгалузевих норматив-них актів про охорону праці належать акти загальнодержавного ко-ристування, дія яких поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від їх відомчої належності та виду трудових відносин. До державних галузевих нормативних актів про охорону праці належать акти, дія яких поширюється на підприємства, уста-нови, організації, що відносяться до певної галузі економіки.

Особливістю законодавства України про охорону праці є те, що значна частина питань з охорони праці регулюється нормативними актами, прийнятими на конкретному підприємстві, в установі, ор-ганізації. Порядок їх прийняття встановлюється централізованим законодавством.

За порядком прийняття локальні нормативні акти поділяються на такі, що приймаються роботодавцем самостійно або за погоджен-ням з працівниками підприємства та їх представниками, і такі, що приймаються загальними зборами (конференцією) найманих пра-цівників.Тема 8. Правове регулювання охорони праці

За предметом правового регулювання локальні нормативні пра-вові акти можна поділити на ті, що регулюють:

-          організацію управління охороною праці на виробництві; забез-печення перспективного і поточного планування з питань поліп-шення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

-          організацію проведення навчання (інструктажу) з питань охо-рони праці;

-          встановлення безпечного виконання робіт і поведінки працівни-ків на території підприємства.

Прийняті локальні нормативно-правові акти з охорони праці ма-ють відповідати чинному законодавству України, вимогам держав-них міжгалузевих та галузевих нормативних актів, стандартам про оформлення документів, що забезпечує їх правильне розуміння, та повинні враховувати вимоги типових та інших нормативних актів.

До розробки проекту локального нормативного акта про охоро-ну праці залучаються представники працівників — уповноважені на-йманими працівниками особи з питань охорони праці, представни-ки профспілок, члени комісії з питань охорони праці підприємства, що представляють інтереси найманих працівників. Інформування працівників здійснюється не лише на етапі розроблення проекту акта про охорону праці, але й після прийняття акта шляхом озна-йомлення всіх працівників з його змістом. На роботодавця покла-дається обов'язок розповсюдження інструкцій шляхом їх видання (тиражування), придбання у вигляді брошур, односторонніх арку-шів, плакатів.

Важливе значення у правовому забезпеченні охорони праці на підприємстві, в установі, організації належить колективному дого-вору.

Зобов'язання сторін колективного договору з питань охорони праці передбачають систему інженерно-технічних заходів, спря-мованих на забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, їх доведення до нормативних, запобігання виникненню виробничо-го травматизму і професійних захворювань, зменшення факторів шкідливого впливу на організм працюючих та скорочення кількості робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці, зростання культури виробництва. Такі заходи можуть бути викладені у вигля-ді додатка до колективного договору.

Зобов'язання роботодавця полягають у запровадженні ефек-тивної системи управління охороною праці шляхом створення відТрудове право України

повідних служб, які забезпечують комплексне вирішення питань з охорони праці, усунення причин, що призводять до нещасних ви-падків, у тому числі і виведення з експлуатації будівель та споруд, що перебувають у аварійному стані, проведенні лабораторних дослі-джень умов праці на їх відповідність встановленим нормативам, сти-мулюванні запровадження у виробництво екологічно чистих техно-логій та створення безпечних умов праці. Зобов'язання роботодавця включають своєчасне забезпечення працівників спецодягом, спецв-зуттям, засобами індивідуального захисту, проведення навчання з питань охорони праці та обов'язкового медичного огляду, забезпе-чення працівників лікувально-профілактичним харчуванням, на-дання інших пільг. Колективний договір може містити зобов'язання, спрямовані на встановлення додаткових пільг в організації охорони праці для окремих категорій працівників, створення належних умов праці інвалідів, неповнолітніх працівників, поліпшення умов праці жінок, їх побутового та медичного обслуговування на виробництві, вивільнення жінок з важких, шкідливих робіт та нічних змін.

Зобов'язання найманих працівників випливають зі змісту обов'язку кожного працівника виконувати вимоги нормативно-правових актів про охорону праці. Працівники зобов'язуються співпрацювати з роботодавцем та представниками сторін щодо ор-ганізації безпечних і здорових умов праці, вживати посильних за-ходів з метою ліквідації виробничої ситуації, що загрожує життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу, вико-нувати вимоги правил поводження з машинами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.

У колективному договорі необхідно передбачити механізм еко-номічного стимулювання працівників за активну участь та ініціа-тиву у здійсненні заходів підвищення безпеки та поліпшення умов праці. Сторони колективного договору можуть передбачити й інші пільги та гарантії у сфері охорони праці. Наприклад, гарантії, що надаються для осіб, які беруть безпосередню участь в управлінні охороною праці, уповноваженим найманими працівниками особам з питань охорони праці, членів комісії з питань охорони праці під-приємства.

У колективному договорі сторони встановлюють гарантії та пільги у сфері охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, хоча можуть передбачити і вищі або додаткові га-рантії.Тема 8. Правове регулювання охорони праці