Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, завдану працівникам : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, завдану працівникам


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Закон передбачає матеріальну відповідальність за завдану шко-ду не тільки працівників, а й роботодавця. Така відповідальність на власника або уповноважений ним орган покладається відповідно до ст. 173 КЗпП при заподіянні шкоди здоров'ю працівника каліцтвом або іншим ушкодженням, пов'язаним з виконанням ним своїх тру-дових обов'язків.

Особливість відповідальності власника або уповноваженого ним органу перед працівником полягає у тому, що небезпечні та шкідливі умови праці можуть завдати моральної шкоди працівнику, порушити його нормальні життєві зв'язки і потребують додаткових зусиль для організації свого життя. Тому власник або уповноваже-ний ним орган може нести перед працівником не тільки матеріаль-не, а й моральне відшкодування завданих збитків.

Питання відшкодування заподіяної особі шкоди здоров'ю ци-вільне право розглядає також як позадоговірну, деліктну відпові-дальність. В юридичній науці триває дискусія щодо характеру норм, які регламентують покриття шкоди, заподіяної здоров'ю робітників і службовців. Зміст цієї дискусії зводиться до того, що цивілісти вважають ці норми інститутом цивільного права, а науковці в галузі трудового права – інститутом трудового права.

При вирішенні цього питання ми виходимо з того, що в рамках трудових правовідносин кожний суб'єкт має визначені законом і взаємною угодою права і обов'язки. Стаття 153 КЗпП передбачає створення для всіх працюючих здорових і безпечних умов праці, по-кладає такий обов'язок на власника або уповноважений ним орган.

Таким чином, право робітників і службовців на здорові і без-печні умови праці і обов'язок власника підприємства або уповно-важеного ним органу створити такі умови є предметом регулювання трудового права. Це однозначно. Але коли власник або уповноваже-ний ним орган порушує свій обов'язок, внаслідок чого робітнику чи службовцю завдається ушкодження здоров'я, висловлюються точ-ки зору, згідно з якими відносини по відшкодуванню цієї шкоди є частиною цивільно-правового інституту зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

Роботодавець зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану пра-цівникові при виконанні трудових обов'язків. Шкода, завдана робо-Тема 7. Трудова дисципліна.Відповідальність у трудових відносинах

тодавцем працівнику, полягає у повній чи частковій втраті заробіт-ної плати, яка зумовлена:

1)         незаконним звільненням, переведенням, відстороненням пра-цівника від виконання трудової функції;

2)         порушенням роботодавцем законодавчо встановленої процеду-ри розірвання трудового договору;

3)         затримкою виконання судового рішення про поновлення на ро-боті незаконно звільненого працівника;

4)         недотриманням вимог законодавства про охорону праці, що при-звело до трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров'я працівника.

Законодавством про працю також передбачено можливість від-шкодування роботодавцем працівнику моральної шкоди. Так, ст. 237-1 КЗпП передбачає відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і ви-магають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Питання для самоконтролю

1.         В чому полягає значення трудової дисципліни для організації праці і виробництва? Які методи її забезпечення виділяє наука трудового права?

2.         Дайте визначення поняття «внутрішній трудовий розпорядок». Нормами яких правових актів він регламентується?

3.         Які заходи заохочення за виконання трудових обов’язків Ви зна-єте? Які з них, на Вашу думку, є найбільш дієвими в наш час?

4.         Які заходи дисциплінарної відповідальності передбачено чин-ним трудовим законодавством? Який порядок їх застосування?

В чому знаходить свій прояв специфіка матеріальної відпові-дальності у трудових відносинах? Які її види Вам відомі? В чому полягають основні відмінності між ними?ТЕМА 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Ставлячи на перше місце людей, роботодавець ніколи не припус-титься помилки, навіть у питаннях отримання вигоди і грошей.

Майкл Маркс