Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 4. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

За порушення трудової дисципліни власник підприємства або уповноважений ним орган відповідно до ст. 147 КЗпП може засто-сувати такі заходи стягнення, як догана або звільнення.

Догана є дисциплінарним заходом особистого немайнового ха-рактеру. Це стягнення полягає у негативній оцінці і засудженні по-ведінки працівника в трудовому колективі. Такий моральний осуд покликаний спонукати працівника, примусити його належним чи-ном виконувати свої трудові обов'язки.

Звільнення з роботи як дисциплінарне стягнення становить собою організаційний захід, пов'язаний з припиненням з праців-ником, що порушує трудову дисципліну, трудових правовідносин.Тема 7. Трудова дисципліна.Відповідальність у трудових відносинах

Це можливо в разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим дого-вором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, прогулу без поважних причин, появи на роботі в нетверезому стані, у ста-ні наркотичного і токсичного сп'яніння, вчинення за місцем робо-ти розкрадання майна, одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівним працівником тощо.

У той же час звільнення з роботи при вчиненні працівником, який безпосередньо обслуговує грошові та товарні цінності, ви-нних дій, якщо ці дії дають підстави для втрати до нього довіри з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41 КЗпП), і вчиненні працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. З ст. 41 КЗпП), до дисциплінарних стягнень не відноситься.

Тільки ті заходи, що зазначені в ст. 147 КЗпП, є дисциплінарними стягненнями. Інші заходи, такі, як позбавлення премії, передбаченої системою оплати праці, позбавлення винагороди за наслідками робо-ти підприємства за рік, перенесення черги на одержання житла на рік, перенесення відпустки тощо, є заходами впливу, а не стягненням.

Статутами і положеннями про дисципліну можуть передбачати-ся додаткові заходи дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником або ор-ганом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвер-дження і призначення на посаду) даного працівника. Статутами і положеннями про дисципліну передбачено також право вищого керівника повністю реалізувати дисциплінарні права, що належать нижчому керівникові. За відсутності відповідних керівників дисци-плінарні стягнення накладаються службовими особами, які викону-ють їх обов'язки.

До притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від поруш-ника трудової дисципліни письмове пояснення, з тим аби всебічно та об'єктивно розібратися в причинах цього порушення. Відмова від подання пояснення не звільняє керівника від права накладення стягнення, а працівника – від дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарне стягнення накладається не пізніше одного мі-сяця з дня виявлення проступку, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.Трудове право України

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шес-ти місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано тільки одне дисциплінарне стягнення. Але притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості його відпо-відальності у вигляді інших її видів: кримінальної, адміністративної, матеріальної (ч. З ст. 130 КЗпП). Крім цих видів юридичної відпові-дальності до працівника можуть бути одночасно застосовані й передба-чені законом заходи впливу: позбавлення премії, винагороди за наслід-ками роботи підприємства за рік тощо, про що же було згадано раніше.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі чи розпоря-дженні і повідомляється працівникові під розписку в триденний строк. Оскільки накладення стягнення на працівника має в першу чергу виховне значення, то недодержання вимоги закону про пові-домлення про це працівника розцінюється як відсутність накладен-ня дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарні стягнення до трудової книжки не заносяться. Ця заборона не поширюється на випадки звільнення за порушення трудової дисципліни, оскільки це становить припинення трудових відносин між сторонами, і в цьому випадку відповідно до законодав-ства про працю до трудової книжки записи про причини звільнення мають робитися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну норму закону.

Дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення одно-го року, якщо працівник проявив себе позитивно, не допустив но-вого порушення трудової дисципліни. По закінченні одного року з дня накладення дисциплінарного стягнення, якщо працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накла-дення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його ви-борного органу (наприклад, первинної профспілкової організації).