Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 3. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Праця є творчою діяльністю. Головною силою, що спонукає люди-ну займатись трудовою діяльністю, є потреба в одержанні матеріаль-них ресурсів для задоволення власних потреб та інтересів. Усвідом-лена потреба перетворюється у свідому мету, що мотивує поведінку працівника, визначає та обумовлює його трудову активність.

Основними засобами підтримання високої трудової активності працівників є створення сприятливих умов праці, відповідного пси-хологічного клімату в колективі, моральне і матеріальне стимулю-вання. Ініціатива, творча діяльність базуються головним чином на внутрішньому переконанні особи. Ця ініціатива стимулюється за-ходами морального і матеріального характеру шляхом публічного визнання, схвалення, позитивної оцінки успіхів працівника.

Роль таких заходів виконує заохочення, яке виступає своєрід-ною формою сприяння сумлінному виконанню працівником своїх трудових обов'язків, є виявом позитивної оцінки результатів праці працівника у процесі виконання ним своєї трудової функції. Заохо-чення є публічним проявом пошани до працівника у формах, що ви-значаються чи дозволяються нормою права, за зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і безперервну роботу, новаторство в праці та інші досягнення в роботі.Трудове право України

За чинним трудовим законодавством види заохочень, підстави та порядок їх застосування є предметом локального правового регу-лювання. Стаття 143 КЗпП передбачає, зокрема, що до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

КЗпП не визначає навіть примірного переліку заохочень, що може застосовувати власник або уповноважений ним орган до сум-лінно працюючих. Стаття 143 КЗпП лише визначає, що до праців-ників підприємств можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджуваних трудовими колективами правилах вну-трішнього трудового розпорядку. Такі заходи можуть бути як мо-ральними (оголошення подяки, нагородження грамотою, занесення в книгу пошани, на дошку пошани), так і матеріальними (нагоро-дження цінним подарунком, видача грошової премії).

Правила внутрішнього трудового розпорядку багатьох підпри-ємств передбачають такі заходи заохочення, як присвоєння почес-них звань «Кадровий працівник підприємства», «Ветеран праці», «Почесний ветеран праці підприємства» тощо. Присвоєння таких звань, як правило, пов'язується із збільшенням тарифної ставки чи окладу працівника.

При успішному і сумлінному виконанні працівниками своїх тру-дових обов'язків їм можуть надаватись певні пільги та переваги в га-лузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування. До таких пільг і переваг слід віднести надання путівок до санаторіїв та будинків відпочинку, просування по роботі, поліпшення житло-вих умов тощо.

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесни-ми грамотами, нагрудними знаками і присвоєння почесних звань та звання кращого працівника за даною професією. Так, за видатні трудові заслуги в певних галузях економіки, науки і культури при-своюються почесні звання «Заслужений працівник» і та ін..

Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з профспілковим комітетом. З цього приводу видається наказ або розпорядження. В трудовій книжці робиться запис про заохочення.

Як бачимо, на практиці можуть застосовуватись матеріальні чи моральні (за формою); індивідуальні чи колективні (за суб'єктом)Тема 7. Трудова дисципліна.Відповідальність у трудових відносинах

заохочення. Однак сучасні умови нівелюють значення моральних заохочень як засобу стимулювання праці. Природно, що для особи пріоритетне значення мають саме матеріальні заохочення або поєд-нання останніх з моральними (наприклад, подяка, яка супроводжу-ється грошовою премією).

Відзначимо, що засоби стимулювання праці можуть бути перед-бачені не лише у правилах внутрішнього трудового розпорядку, а й в будь-яких інших локальних актах (наприклад, у колективно-му договорі, положенні про персонал тощо). Звичайно, наявність локальних норм про види та підстави (критерії) застосування за-охочень слугуватиме правовою підставою реалізації суб'єктивного права працівника на відповідний вид заохочення. Однак відсутність таких норм не обмежує права роботодавця самостійно вирішувати питання доцільності та підстав застосування заохочення в кожному конкретному випадку.

КЗпП обмежується лише загальною вказівкою щодо правової підстави застосування заходів стимулювання праці працівників. У статті 145 Кодексу вказується на те, що працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, мають переваги та піль-ги в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслуго-вування. Таким працівникам надається перевага при просуванні по роботі.

Просування по роботі (службі) передбачено, зокрема, і Зако-ном України «Про державну службу», згідно з яким просування по службі здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі. Переважним правом на просування по службі користуються державні службовці, які досягли найкращих резуль-татів у роботі, виявляють свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

Для працівників, на яких поширюється чинність статутів та по-ложень про дисципліну, застосовуються також заохочення, передба-чені цими статутами та положеннями. Так, згідно з Дисциплінарним статутом органів прокуратури, прокурорсько-слідчі працівники та працівники інших установ прокуратури заохочуються за сумлінне і зразкове виконання службових обов'язків, ініціативу та оператив-ність у роботі такими видами заохочення: подякою, грошовою пре-мією, подарунком, цінним подарунком, достроковим присвоєнням класного чину або підвищенням у класному чині, нагородженням нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України». ЗаТрудове право України

особливі заслуги в роботі працівник прокуратури може бути пред-ставлений до нагороди державними нагородами і присвоєння почес-ного звання «Заслужений юрист України».

Підстави та порядок стимулювання сумлінної праці також мо-жуть бути предметом договірного регулювання. Так, при укладенні контракту, сторони мають право передбачити будь-які додаткові за-ходи заохочення в разі належного виконання працівником взятих на себе зобов'язань (наприклад, оплата санаторно-курортного від-починку, додаткова грошова чи майнова винагорода, оплата проїзду під час відпустки та ін.).

Критерієм належного виконання працівником трудових обов'язків є результат його праці. Саме роботодавець є зацікавленим, щоб працівники підвищували свою кваліфікацію та продуктивність праці. Стимулювання праці є правом, а не обов'язком роботодавця, а відтак він має право на власний розсуд вирішувати доцільність за-стосування заходів заохочення. При застосуванні заохочення робо-тодавець може врахувати думку трудового колективу.

У законодавстві немає обмежень щодо кількості заохочень, які одночасно можна застосовувати до працівника.

Встановлення державних нагород може здійснюватись лише за-конами України. Відповідно до п. 25 ст. 106 Конституції України нагородження державними нагородами віднесено до компетенції Президента України. Сьогодні в Україні передбачено цілу низку державних нагород і почених звань, перелік яких визначено Зако-ном України «Про державні нагороди».