Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 8. Гарантії та компенсації : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 8. Гарантії та компенсації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

У процесі реалізації конституційних прав і виконання обов’язків виникають ситуації, коли перед громадянином стоїть завдання або обов’язок виконувати державні або громадські обов’язки, при цьому за працівником зберігається місце роботи.

У тих випадках, коли працівник з поважних причин не працю-вав, законодавством встановлені спеціальні охоронні засоби, які отримали назву гарантії.

Гарантії - це збереження за працівником місця роботи і серед-нього заробітку. Оскільки працівник у визначених законодавством випадках не працює і не має права на заробітну плату, виплата се-реднього заробітку за час виконання державних чи громадських обов'язків називають гарантійними виплатами.

Під гарантійними виплатами розуміють грошові виплати, які забез-печують повне або часткове збереження заробітку працівнику у випадках, передбачених законодавством, коли через поважні причини вони тимча-сово звільняються від виконання трудових обов'язків. Гарантійні виплати виконують охоронну функцію з метою захисту заробітної плати праців-ника від її зниження, якщо працівник з підстав, передбачених чинних за-конодавством, не працював, а був залучений до виконання державних або громадських обов’язків. Виділяють також поняття гарантійних доплат.

Гарантійні доплати – це суми, які виплачуються понад заробіт-ну плату працівникові при скороченні робочого часу або переведені на іншу роботу у встановлених законом випадках. Ці виплати не є заробітною платою, але тісно з нею пов’язані, тому що здійснюються з фонди оплати праці та їх розмір порівнюється з тими самими по-казниками, що і заробітна плата.Трудове право України

За КЗпП України до основних гарантійних виплат належать:

-          виплати за час виконання працівником державних або громад-ських обов'язків (ст. 119);

-          виплати працівникам, що направляються для підвищення квалі-фікації з відривом від виробництва (ст. 122);

-          виплати працівникам, що направляються на обстеження до ме-дичного закладу (ст.123);

-          виплати допомоги працівникам-донорам за дні обстеження у за-кладах охорони здоров'я і здавання крові для переливання (ст. 124);

-          виплата працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій при звільненні від основної роботи для участі у їх впровадженні (ст. 126). Норма ст. 119 КЗпП України встановлює, що на час виконання

державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодав-ством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і се-реднього заробітку. Згідно із Законом України «Про місцеве само-врядування в Україні» на час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передба-чених законом випадках, депутат місцевої ради звільняється зі збе-реженням місця роботи (посади). Відшкодування йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, здійснюється за рахунок коштів відповід-ного місцевого бюджету.

Середній заробіток зберігається за працівниками, які є:

-          членами добровільних пожежних дружин (команд) на час учас-ті їх у ліквідації пожеж чи аварій, а також при виконанні інших обов'язків;

-          свідками, потерпілими, перекладачами, спеціалістами на час викли-ку до органів дізнання попереднього слідства, прокуратури та суду;

-          зареєстрованими кандидатами в Президенти України, кандида-тами в народні депутати на час виборчої кампанії;

-          членами виборчих комісій, а також комісій з проведення рефе-рендумів на час роботи в цих комісіях;

членами примирних комісій, трудових арбітражів, незалежними посередниками відповідно до Закону України «Про порядок ви-рішення колективних трудових спорів (конфліктів)».Тема 6. Правове регулювання оплати праці

Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на ви-борні посади в державних органах, а також у партійних, профспіл-кових, кооперативних і інших громадських організаціях, надається після закінчення їхніх повноважень на виборній посаді колишня робота (посада), а у разі її відсутності – інша рівноцінна робота (по-сада) на тому ж або, за згодою працівника, - на іншому підприємстві, установі, організації.

Норма ч. 2 ст. 119 КЗпП України передбачає надання гарантій працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбаче-них законами України «Про загальний військовий обов'язок і вій-ськову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу».

Так, Законом України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. встановлено гарантії тру-дових прав працівникам, які призиваються на строкову військову службу і здійснюють військовий обов'язок.

Відповідно до ст. 13 зазначеного Закону за громадянами, які про-ходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки і назад, зберігаються місце роботи, займана посада і середній заробіток.

Витрати по найму житла на період навчання зазначених гро-мадян, вартість проїзду до місця навчання і назад здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань.

Відповідно до законодавства за призваними на збори військовозобов'язаними зберігаються на весь період зборів, включа-ючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток. Збереження середнього заробітку також здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України.

Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігається місце роботи і по-сада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій не-працездатності.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про гарантії і ком-пенсації для працівників, які направляються для підвищення квалі-фікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з від-ривом від виробництва» від 28 червня 1997 р. № 695для зазначених працівників встановлені такі мінімальні державні гарантії:Трудове право України

-          збереження середньої плати за основним місцем роботи. За вчи-телями та іншими працівниками освіти, які направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів, середня заробітна плата зберігається за кожним місцем роботи;

-          оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад; виплата добових за кожний день перебування в дорозі, а також компенсація витрат, пов'язаних з наймом житла. Закон України «Про охорону праці» (ст. 19) передбачає обов'язок

роботодавця щодо організації періодичних медичних оглядів працівни-ків, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечни-ми умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічні обов'язкові медичні огляди осіб віком до 21 року. Ці огляди про-водяться за рахунок коштів роботодавця. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи і середній заробіток.

Згідно із Законом України «Про донорство крові та її компонен-тів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР в день медичного обслугову-вання працівник, який виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві зі збереженням за ним середнього заро-бітку. Після кожного здавання крові, в тому числі у разі здавання у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку. Виплата середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів роботодавця, з віднесенням її до таких, що спрямовані на благодійну діяльність. Підставою для надання цих пільг є відповідні довідки, видані доно-ру за місцем медичного обстеження чи здавання крові. За бажанням працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.

Відповідно до ст. 126 КЗпП України за працівниками — автора-ми винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналіза-торських пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві.

У разі впровадження винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві за працівниками зберігається посада за місцем постійної роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції оплачується за погоджен-ням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем по-стійної роботи.Тема 6. Правове регулювання оплати праці

Крім гарантійних виплат законодавство встановлює також і компенсаційні виплати працівникам.

Компенсаційні виплати – це суми, які виплачуються працівни-кам понад оплату за працю для компенсації витрат, пов’язаних з ви-конанням ними своїх трудових обов’язків, а також витрат у зв’язку з переїздом на роботу в іншу місцевість.

Відповідно до КЗпП України до них належать:

-          компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість (ст. 120);

-          компенсація витрат, пов'язаних з службовим відрядженням (ст. 121);

-          компенсація за зношування інструментів, які належать праців-нику (ст. 125). Компенсаційні виплати відшкодовують видатки працівника у

зв’язку з відрядженням, з переїздом працівника на роботу в іншу місцевість, за невиданий спецодяг, зношування особистого інстру-менту працівника та в інших випадках, установлених законодав-ством України.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк в іншу місцевість для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Термін відрядження визначається керівниками та їх заступниками, але не може перевищувати одного місяця, а за кордон – двох місяців. Строк відрядження працівників, які направ-ляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати періоду будівництва об'єктів. Направлення у відрядження оформляється наказом керів-ника.

За відрядженим працівником зберігається місце роботи (поса-ди) і середній заробіток або посадовий оклад з урахуванням доплат і надбавок за час відрядження, в тому числі і за час перебування у дорозі.

Не вважається відрядженням роз’їзний характер роботи (напри-клад, провідник пасажирського вагона, льотчик та ін.)

Працівникам відшкодовуються витрати по найму жилого при-міщення та вартість проїзду до місця відрядження і назад до місця постійної роботи, а також виплачуються добові за встановленими нормами. Роботодавець має право самостійно встановлювати замість добових окладів працівникам, направленим для виконання монтаж-них, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівниТрудове право України

кам, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проходить в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, виплати у розмірах, передбачених колективним договором або угодою сторін.

Окрім того, працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість, виплачується заробітна плата за дні збору в дорогу й улаштування на новому місці проживан-ня, але не більше шести днів, а також за час знаходження в дорозі.

Компенсація за зношування інструментів виплачується праців-никам, які використовують свої інструменти для виконання тру-дових обов'язків. Розмір і порядок виплати цієї компенсації в цен-тралізованому порядку не визначені. Винятком із цього правила є компенсація за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок.

Розмір компенсації за зношування інструментів встановлюється за угодою сторін у трудовому договорі або в колективному договорі пропорційно ступеня амортизації цих інструментів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про га-рантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 березня 1998 р. № 255 працівникові виплачуються:

-          вартість проїзду працівника і членів його сім'ї у порядку і розмі-рах, передбачених для службових відряджень. Вказані виплати не проводяться, якщо роботодавець надає для цього відповідні засоби пересування;

-          витрати на перевезення майна залізничним, водним і автомо-більним транспортом вагою до 500 кг на самого працівника і до 150 кг на кожного члена сім'ї, який переїжджає;

-          добові працівнику за кожний день перебування у дорозі;

-          одноразова допомога самому працівникові у розмірі місячного посадового окладу чи тарифної ставки за новим місцем роботи і кожному члену сім'ї, який переїжджає в розмірі 25 відсотків до-помоги самого працівника;

-          заробітна плата за дні підготовки до переїзду і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів. За угодою сторін зазначені компенсації можуть виплачуватися в

підвищеному розмірі.

Даною постановою також передбачені випадки повернення ко-штів працівником, якщо він:

-          не з’явився на роботу або відмовився стати до роботи без поваж-

ної причини;Тема 6. Правове регулювання оплати праці

-          до закінчення строку роботи, передбаченого законодавством або

обумовленого при переведенні, направленні або прийнятті на

роботу, за відсутності позначеного строку – до закінчення одно-

го року роботи звільнився за власним бажанням без поважної

причини або був звільнений відповідно до законодавства.

Працівник, який не з’явився на роботу або відмовився стати до

роботи з поважних причин, зобов’язаний повернути виплачені йому кошти, за винятком вартості проїзду й транспортування майна, а та-кож добових за час перебування в дорозі.

Розміри компенсації, порядок їх виплати й надання гарантій, а також гарантії і компенсації особам при переїзді їх в іншу місцевість у зв’язку з направленням на роботу в порядку розподілу після закін-чення навчального закладу, аспірантури, клінічної ординатури або в порядку організованого набору встановлюються законодавством.

Компенсацію виплачують за рахунок наступних коштів:

-          власні кошти підприємства, установи, організації, які не фінан-суються і не дотуються з бюджету;

-          коштів відповідного бюджету - підприємства, установи, органі-зації, які фінансуються чи дотуються з бюджету;

-          коштів Пенсійного фонду України, фондів соціального страхуван-ня, а також кошті, що спрямовуються на їх виплату з бюджету. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від

виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судо-вому порядку. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відпо-відно до законодавства.

Питання для самоконтролю

1.         Що таке заробітна плата? Які її ознаки Ви знаєте?

2.         Яким чином відбувається державне регулювання оплати праці найманих працівників в Україні? Які інституційні механізми для цього передбачені?

3.         Яке значення нормування праці має для здійснення її оплати? За якими критеріями воно здійснюється?

4.         Які системи оплати праці Вам відомі? В чому, на Ваш погляд, полягають основні переваги і недоліки кожної з них?

Які механізми захисту права найманого працівника на винагороду за його працю передбачено законом? Чи достатньо вони ефективні?ТЕМА 7. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Завжди не вистачає часу, аби виконати роботу як слід, але на те, щоб її переробити, час знаходиться завжди.

Закон Мескімена

Основний вплив на ефективність праці справляють не умови

праці самі по собі, а увага до персоналу.

Річард Вотермен