Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 6. Преміювання : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 6. Преміювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Преміальні системи використовуються для додаткового матері-ального заохочення працівників. Вони передбачаються спеціальни-ми положеннями про преміювання, що затверджуються роботодав-цем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). На практиці положен-ня про преміювання є додатками до колективного договору.Трудове право України

Під преміюванням розуміється виплата працівникам грошових сум понад основний заробіток з метою стимулювання результатів праці та їх заохочення.

У положенні про преміювання визначаються види премій, кате-горії працівників, які охоплені відповідними преміями, показники і умови преміювання, а також розміри премій залежно від встановле-них показників.

Преміювання здійснюється у формах:

-          преміювання, передбачене системою оплати праці;

-          преміювання як вид заохочення (поза системою оплати праці). Умовами преміювання є досягнення встановлених у положенні

показників (кількісних і якісних) у роботі. Важливою умовою пре-міювання є також дотримання трудової дисципліни. У положеннях про преміювання передбачаються випадки повного або часткового позбавлення премії. Це, як правило, прогули, запізнення на роботу, поява на роботі в нетверезому стані тощо.

Премії обчислюються переважно у відсотках до тарифної став-ки чи посадового окладу працівника. Виплачуються вони або по-місячно, або поквартально. У тих випадках, коли для працівників передбачена виплата премії за досягнення заздалегідь встановлених виробничих показників, що входять до системи оплати праці, має місце почасово-преміальна або відрядно-преміальна система.

При введенні таких систем на підприємстві приймаються ло-кальні положення про преміювання, які затверджуються власником з погодженням з профкомом. У положеннях встановлюються кон-кретні показники, умови преміювання, коло працівників, що мають отримати премію, розмір премії (звичайно конкретний відсоток до посадового окладу), підстави для зниження і позбавлення премії. У положенні про преміювання найкраще вказати, що преміюван-ня працівників за результатами їх роботи є правом, а не обов’язком працедавця і залежить від багатьох причин. Таким чином, працеда-вець чесно повідомляє працівникові, що зарплату, зазначену в ко-лективному договорі, він виплачуватиме щомісяця, а премію – за результатами роботи.

У положенні про преміювання важливо визначити конкретні та чіткі критерії виплати премії працівникам організації. Можна вказа-ти, які показники будуть враховуватися. Наприклад, для бухгалте-рії це може бути подання в термін звітності, своєчасне нарахування виплат працівникам тощо, для відділу продажів – відсутність скаргТема 6. Правове регулювання оплати праці

клієнтів, виконання плану тощо. Положення про преміювання має також визначити, чи нараховується премія за роботу у вихідні та святкові дні, чи враховується підвищена в цьому випадку оплата праці для обчислення премії.

Одним із видів стимулювання працівників є виплата винаго-роди за результатами роботи підприємства за рік. Положення про порядок виплати винагороди за результатами річної роботи затвер-джується роботодавцем за погодженням з виборним органом пер-винної профспілкової організації (профспілковим представником) і може так само бути додатком до колективного договору. У цьому положенні визначаються розмір винагороди за підсумками річної роботи та умови її виплати.

За цільовим призначенням премії в рамках системи оплати пра-ці поділяють на два види: премії за основні результати господарської діяльності і премії за поліпшення окремих сторін виробничої діяль-ності (спеціальні системи преміювання).

Розмір премії визначається, як правило, за окладом (тарифною став-кою) працівника, що фіксується в положенні про преміювання. Напри-клад, встановлюється, що премія працівника за звітний період може ста-новити від 30 до 70% його окладу (тарифної ставки) за місяць.

У розмірі премії враховується стаж роботи на даному підпри-ємстві. У повному розмірі така премія виплачується працівникам, котрі працювали весь календарний рік. Винагорода виплачується після підведення підсумків господарської діяльності підприємства за рік на зборах трудового колективу.

Як правило, премія виплачується разом із заробітною платою. Якщо премія призначена у зв’язку з винятковими заслугами і но-сить разовий характер, то відомості про її виплату слід занести до трудової книжки у розділ, присвячений заохоченням. Відомості про щомісячні, а також присвячені подіям премії (Новий рік, 10-річчя фірми тощо) до трудової книжки не заносяться.

Розрізняють індивідуальне та колективне преміювання робітників.

Індивідуальне преміювання застосовується у тому разі, коли з огляду на специфіку виробництва мають враховуватися індиві-дуальні результати праці, незалежно від результатів праці інших робітників. Показники й умови преміювання встановлюються за окремими професіями або видами робіт. Премія розраховується на основну заробітну плату кожного робітника залежно від індивіду-альних результатів роботи.Трудове право України

Колективне преміювання застосовується як за колективної, так і індивідуальної організації праці, з тим щоб стимулювати робітників до досягнення найкращих загальних, кінцевих результатів роботи бригади, дільниці, цеху. Колективну премію нараховують на осно-вну заробітну плату бригади (дільниці, цеху) залежно від виконання колективних показників діяльності. Колективну премію розподіля-ють між працівниками залежно від особистого внеску, відпрацьова-ного часу і коефіцієнта трудової участі.

Зниження (позбавлення) премії проводиться за спеціальними підставами, а саме: за порушення виробничої, технологічної дисци-пліни; повернення продукції внаслідок незадовільної якості; прогул; появу на роботі в нетверезому стані; розкрадання на роботі.

При преміальній системі оплати праці працівник має суб'єктивне право вимагати виплати премії при досягненні запланованих показ-ників, а власник зобов'язаний виплатити суму премії.

Одноразове заохочення здійснюється без встановлення по-казників. Воно повністю залежить від суб'єктивного волевиявлен-ня власника або уповноваженого ним органу. У працівника немає суб'єктивного права на таке заохочення.

Працівники мають бути попереджені про зміни в системі премію-вання лише у разі, якщо вони погіршують систему преміювання (зміни скасовують преміювання або зменшують розміри премій). Якщо зміни збільшують оплату праці, попереджувати працівників не потрібно.

Позбавлення премії проводиться за конкретні упущення в робо-ті, перелік яких встановлюється в локальному положенні.