Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 6. Контроль за виконанням колективного договору. Відповідальність сторін : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 6. Контроль за виконанням колективного договору. Відповідальність сторін


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про колективні договори і угоди» контроль за виконанням колективного договору здійснюєть-ся безпосередньо сторонами, які його уклали, або уповноваженими ними представниками. Порядок здійснення такого контролю визна-чається колективним договором.

Контроль за виконанням колективного договору здійснюють комісії, які складають акт як результат перевірки. Акт є документом, який свідчить про результати роботи по виконанню колективного договору. Акт перевірки повинен відтворювати стан роботи з вико-нання колективного договору. У разі здійснення контролю сторониТрудове право України

зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію. Осо-би, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу до п’яти неоподатковува-них мінімумів доходів громадян.

Акт перевірки обговорюється на спільному засіданні сторін. Наслід-ком такого обговорення є прийняття рішення, в якому визначаються за-ходи щодо усунення виявлених в ході перевірки недоліків та притягнен-ня до відповідальності винних у невиконанні колективного договору.

Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомір-ні дії або бездіяльність посадових осіб до суду. КЗпП передбачено, що на вимогу профспілкового органу власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником під-приємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Якщо рішення профспілкового органу не виконано і не оскаржено у зазначений законодавством двотижневий строк, профспілковий ор-ган у цей же строк може оскаржити у суді діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких належить розірвання тру-дового договору з керівником підприємства, установи, організації.

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного догово-ру особами, які представляють власників або уповноважених ними орга-нів чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів тягне за собою накладення ад-міністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі ста мінімальних розмірів заробітної плати. Справи про адміністративні порушення з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, відповідних комісій або з ініціативи прокурора.

Усі випадки відповідальності регламентуються статтями 18-20 Закону України «Про колективні договори і угоди» та Кодексом України про адміністративні правопорушення.Тема 3. Колективні договори і угоди

Відповідно до норм Закону відповідальність настає в наступних випадках:

-          за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору;

-          за порушення і невиконання колективного договору;

-          за ненадання інформації, необхідної для колективних перегово-рів і здійснення контролю. Крім адміністративної відповідальності особи, винні в ухиленні

від участі в переговорах, у порушенні і невиконанні колективного договору, угод, в неподанні інформації, необхідної для успішного проведення колективних переговорів і здійснення контролю, мо-жуть бути притягнутими і до інших видів юридичної відповідаль-ності. Такими видами відповідальності є дисциплінарна, матеріаль-на, а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні власни-ком або уповноваженим ним органом на працівника за порушення дисципліни праці, скоєння дисциплінарного проступку стягнення: оголошення догани або звільнення з роботи. Статтею 45 Кодексу законів України передбачено також, що на вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колек-тивний договір, власник або уповноважений ним орган повинен ро-зірвати трудовий договір з керівним працівником або усунути йоге із займаної посади, якщо він порушує законодавство пре працю і не виконує зобов'язань за колективним договором.

Матеріальна відповідальність полягає у зобов'язанні працівни-ка відшкодувати шкоду, завдану підприємству, установі, організації невиконанням зобов'язань по колективному договору.

Кримінальна відповідальність полягає у покаранні працівника за порушення зобов'язань по колективному договору у випадку, коли таке порушення створює склад кримінального злочину.

Поряд з юридичними видами відповідальності, особи, які ухиля-ються від участі в переговорах, не подають необхідної інформації, по-рушують і не виконують зобов'язань колективного договору, можуть бути притягнутими також до громадської відповідальності. Така від-повідальність працівників може бути перед трудовими колективами, які можуть застосовувати до своїх членів такі заходи громадського стягнення як товариське зауваження, громадська догана, передавати матеріали на розгляд товариського суду. Товариський суд в свою чер-гу може зобов'язати винуватця публічно просити пробачення у коТрудове право України

лектива, оголосити попередження, громадський осуд, оголосити дога-ну з опублікуванням або без опублікування в пресі, порушити перед власником або уповноваженим ним органом питання про звільнення винного працівника відповідно до чинного законодавства.

Обов’язково треба звернути увагу на недосконалість чинного за-конодавства у регулюванні питання відповідальності власника або уповноваженого ним органа щодо відсутності колективного догово-ру на підприємстві. Якщо проаналізувати положення КЗпП, можна побачити, що будь-яка відповідальність настає не у зв’язку із від-сутністю колективного договору, а у зв’язку із ухиленням від участі в переговорах при його укладенні, зміні або доповненні. Більшість практикуючих юристів під цією нормою розуміють, що відповідаль-ність настає винятково в тому випадку, якщо трудовий колектив на-полягав, а роботодавець ухилявся від участі в переговорах при укла-денні, зміні або доповненні колективного договору.

Порядок ведення переговорів є врегульованим відповідно до ст. 10 Закону. Він передбачає обов’язок сторони, що одержала письмо-ве повідомлення про початок переговорів з укладення колективного договору, у семиденний термін почати роботу з їх ведення. При цьо-му, коли сторона, що одержала письмове повідомлення, ухиляється від участі в переговорах, ініціююча сторона має право звернутися до державного інспектора праці із заявою про притягнення сторони, що ухиляється, до адміністративної відповідальності.

Таким чином, складається враження, нібито у випадку, коли на укладанні колективного договору профспілковий або інший уповно-важений на представництво трудовим колективом орган (представ-ник працівників, обраний і уповноважений трудовим колективом) не наполягає, то відповідно роботодавець не несе ніякої відповідаль-ності. Необхідно нагадати, що згідно чинного законодавства укла-дання колективного договору є обов’язковим на будь-якому під-приємстві незалежно від форми власності. Ініціатором укладання договору може бути як роботодавець, так і профспілковий орган (у його відсутність – представник працюючого колективу).

Відповідальність за ухилення від участі в переговорах при укладен-ні, зміні або доповненні договору несуть не тільки особи, що представ-ляють власників або уповноважені ними органи, але і профспілковий орган (у його відсутність – представник працюючого колективу).

Таким чином, можна зробити наступний висновок: якщо проф-спілковий орган (у його відсутність – представник працюючого коТема 3. Колективні договори і угоди

лективу) не наполягає на укладанні договору, особа, яка представ-ляє власників повинна сама виступити ініціатором його укладання. Саме в такому випадку вона не буде виступати стороною, що ухиля-ється від укладення колективного договору, і як наслідок – звільня-ється від відповідальності.

Вищезазначене свідчить про те, що питання про відповідаль-ність осіб, які представляють власників або уповноважені ними ор-гани, у зв’язку із ухиленням від участі в переговорах при укладенні колективного договору є досить таки спірним.

Таким чином, для роботодавця є важливим не лише факт укла-дення колективного договору, але і необхідність виконання, за-кладених у ньому умов. Інакше може скластися ситуація, коли роботодавець, виконуючи одну норму закону шляхом укладення колективного договору, ризикує порушити іншу норму внаслідок відсутності можливості виконати передбачені договором умови.

У Законі України «Про колективні договори і угоди» закріпле-но обов'язок сторін, які підписали колективний договір, щорічно, в строки, передбачені колективним договором, звітувати про його ви-конання на зборах (конференціях) трудового колективу.

Законом України «Про колективні договори, угоди» передба-чене надання статистичних даних про колективні договори (угоди) в органи державної статистики в порядку, що встановлюється Дер-жавним комітетом статистики України.

Питання для самоконтролю

1.         В чому полягає суть інституту соціального партнерства в Укра-їні? Яке він має значення для системи правового регулювання трудових відносин?

2.         Розкрийте значення поняття «колективний договір». Які учасники трудових відносин виступають безпосередніми сторонами і учас-никами колективно-договірного врегулювання цих відносин?

3.         Коли і за яких умов укладається колективний договір? Яку роль відіграють колективні переговори на стадії договірного врегу-лювання трудових відносин?

Які основні положення складають зміст типового колективного договору? Хто уповноважений здійснювати контроль за їх до-триманням і виконанням?ТЕМА 4. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Договори існують для того, аби їх виконував слабший.

Карел Чапек