Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 5. Реєстрація, строки чинності, дійсність колективного договору : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 5. Реєстрація, строки чинності, дійсність колективного договору


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Згідно ст. 15 КЗпП колективні договори обов’язково підляга-ють реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України, а саме «Положенням про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №225 (зі змінами та доповненнями).

Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що мо-жуть виникнути за результатами застосування норм цих угод (до-говорів) уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію, а також з метою забез-печення можливості їх обліку, та обліку умов, які були закріплені у змісті колективних договорів. Це особливо важливо під час розгля-ду трудових спорів, як індивідуальних, так і колективних.

Колективний договір, після підписання його сторонами, реє-струється у трьох примірниках: перший, другий - в подальшому по-вертаються сторонам, копія - залишається в органі реєстрації.

Для реєстрації колективних договорів існують певні вимоги, а саме: • колективний договір має не суперечити вимогам чинного зако-нодавства й умовам угод більш високого рівня;Трудове право України

•          має містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових у порівнянні з чинним законодавством со-ціальних пільг та гарантій;

•          відповідати загальним вимогам законодавства про мови і викла-датися згідно з загальними нормами правопису. Зазначені вимоги визначають загальний характер відповідності

змісту колективного договору чинному законодавству, але вони не ма-ють юридичного впливу на результат його реєстрації. У випадку ви-явлення невідповідності колективного договору цим вимогам місцеві органи державної виконавчої влади не мають права відмовити в його реєстрації. «Положення про порядок повідомної реєстрації колектив-них договорів і угод» визначає єдину підставу відмови в реєстрації ко-лективного договору — це подання сторонами на реєстрацію примір-ників і копії колективного договору, що не є автентичними. У такому випадку відповідний орган виконавчої влади зобов'язаний прийняти рішення про відмову в реєстрації та повернути примірники договору.

На реєстрацію разом з колективним договором направляють всі до-датки та вся інформація про колективні переговори, тобто протоколи розбіжностей, склад представників сторін, наявність профспілок у під-приємстві, установі, організації та їх участь у колективних переговорах. Протокол розбіжностей складається, якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин. До протоколу вносяться остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів.

Реєстрація проводиться у двотижневий строк від дня одержання до-говору. Не пізніше наступного дня після реєстрації або ухвалення рішен-ня про відмову в реєстрації екземпляри угоди повертаються сторонам колективного договору, а копія зберігається в органі, що їх реєструє.

Законодавчо встановлено загальний порядок вступу в силу колек-тивного договору як нормативно-правового договору та порядок його реєстрації. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін, або з дня, зазначеного в ньому. Таким чином зако-нодавство дозволяє сторонам самостійно регулювати день набрання чин-ності колективного договору. Термін, на який укладається колективний договір встановлюють сторони. На практиці колективні договори уклада-ються від одного, але, як правило, не більше трьох років, зважаючи на мож-ливі зміни в економічному, соціальному та політичному житті країни.

Після закінченні строку чинності колективний договір продо-вжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переТема 3. Колективні договори і угоди

глянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Також колек-тивний договір зберігає чинність у випадках зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір. При реорганізації підприємства, установи, ор-ганізації колективний договір за згодою сторін або зберігає чинність протягом строку, на який він був укладений, або може бути перегля-нутий. У разі зміни власника чинність колективного договору збері-гається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

При ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоствореному підприємстві, в установі, організації колектив-ний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо зако-нодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію.

Відповідно до ст. 16 КЗпП умови колективного договору, що по-гіршують у порівнянні із чинним законодавством і угодами стано-вище працівників, є недійсними.

Колективні договори не можуть погіршувати становище праців-ників, а мають його тільки поліпшувати. Цей принцип має універ-сальне значення й діє при встановленні взаємин усіх джерел трудо-вого права. Окремі нормативно-правові акти України передбачають можливість включення в колективний договір деяких умов, що по-гіршують положення працівників у порівнянні із законодавством.