Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 4. Зміст колективного договору : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 4. Зміст колективного договору


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Законодавство досить чітко визначає зміст колективного дого-вору, що закріплено статтями 7 Закону «Про колективні договори і угоди», а також ст. 13 КЗпП «Зміст колективного договору». У да-них статтях вказується повний перелік зобов’язань сторін, які фор-мують зміст колективного договору, який визначається сторонами в межах їх компетенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

•          зміни в організації виробництва і праці;

•          забезпечення продуктивної зайнятості;

•          нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, роз-мірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

•          встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

•          участі трудового колективу у формуванні, розподілі і викорис-танні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це пе-редбачено статутом);

•          режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

•          умов і охорони праці;

•          забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслу-говування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

•          гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працюючих;

•          умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжква-

ліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чин-

ним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.Трудове право України

Одночасно з цим законодавство про працю не встановлює вимог щодо структури колективного договору. Сторони самостійно визна-чають структуру колективного договору – кількість розділів, додат-ків. Додатками зазвичай виступають:

•          перелік професій і посад із шкідливими умовами праці, які да-ють право на додаткову відпустку і скорочений робочий день;

•          перелік професій із шкідливими умовами праці, які дають пра-во на безоплатне одержання за встановленими нормами певних продуктів харчування;

•          перелік робіт, на яких видаються безоплатно за встановленими нормами спецодяг, спецвзуття, та інші засоби індивідуального та колективного захисту.

•          перелік посад працівників із ненормованим робочим днем, яким

надається додаткова відпустка.

Сторони визначають зміст колективного договору шляхом конкре-тизації правових норм, встановлених державою; встановленням умов праці в межах їх компетенції; підвищенням рівня пільг та гарантій, вста-новлених законодавством. Узгоджені сторонами умови (положення) по-кликані врегулювати соціально-трудові відносини в певній організації.

Усі умови змісту колективного договору за характером поділя-ються на нормативні, зобов’язальні, інформаційні (інформативні) та організаційні.

Нормативні – це умови, в яких сторони самостійно встанов-люють сукупність правових норм локального значення з основних питань праці, її оплати та умов. Нормативні умови діють протягом всього терміну колективного договору.

Зобов’язальні – це умови, до яких належать питання, які не вре-гульовані чинним законодавством, а закріплюються в колективно-му договорі як зобов’язання сторін. Зобов’язальні умови не носять загального характеру. Виходячи із засад договірного регулювання, зобов’язальні умови колективного договору є основною та визначаль-ною частиною в забезпеченні взаємних прав та обов’язків сторін до-говору. Ці умови діють до їх виконання і завершуються виконанням.

Інформаційні – умови, які містять норми здебільшого централізо-ваного законодавства, угод більш вищого рівня регулювання з питань оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, охорони праці тощо, тобто являють собою інформацію про вже діючі нормативні акти.

Організаційні – умови, які пов’язані з регламентацією порядку укладення, змін, припинення та строків колективного договору.Тема 3. Колективні договори і угоди

Умови, що зазначені в колективному договорі не повинні погір-шувати стан та умови праці працівників порівняно з чинним зако-нодавством про працю, Генеральною, регіональною, галузевою уго-дами, тому що такі умови є недійсними.

В свою чергу підприємства, установи, організації можуть в меж-ах своїх повноважень, компетенції та за рахунок власних коштів встановлювати додаткові, порівняно з законодавством трудові і со-ціальні пільги та гарантії для найманих працівників.

Усі передбачені колективним договором норми і зобов'язання ді-ють лише на конкретному підприємстві. Вони стосуються тільки тих суб'єктів, що становлять у своїй сукупності трудовий колектив. При цьому встановлені колективним договором норми і зобов'язання мають тимчасовий характер, оскільки за своєю природою колектив-ний договір є строковою угодою.