Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Колективні переговори. Сфера та порядок укладення колективних договорів : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 3. Колективні переговори. Сфера та порядок укладення колективних договорів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Укладення колективного договору є результатом успішних ко-лективних переговорів. В обов’язковому порядку укладенню колек-тивних договорів передують колективні переговори. Трудове зако-нодавство України визначило основні засади та порядок ведення колективних переговорів. Статтями 10-11 Закону України «Про колективні договори і угоди» закріплено всі умови ведення колек-тивних переговорів, обов’язки та дії сторін, варіанти вирішень роз-біжностей та інше.

Порядок проведення колективних переговорів з метою укладен-ня колективного договору спрямований на досягнення соціальної злагоди на конкретних підприємствах, в установах, організаціях. Співробітництво партнерів на виробничому рівні базується на заса-дах рівноправності сторін, пріоритетності примирних методів і про-цедур у переговорах, взаємної довіри та регулярності проведення консультацій, обов'язковості виконання досягнутих домовленостей і відповідальності за взяті зобов'язання. Тому колективний договір розглядають як акт соціального партнерства, що укладається на дво-сторонній основі.

Фактично колективні переговори існують ще до їх офіційного початку, оскільки і власник або уповноважена ним особа, і представТрудове право України

ники трудового колективу готуються до проведення переговорів, збирають необхідну інформацію, визначають свою лінію поведінки, тактику і стратегію ведення переговорів, у загальних рисах вирішу-ють коло питань, що будуть винесені на переговори. Кожна із сто-рін готує пакет аргументованих пропозицій щодо структури і змісту колективного договору. Ці пропозиції передаються іншій стороні з метою їх попереднього вивчення, аналізу, підготовки висновків.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору (угоди) визначаються сто-ронами та оформляється відповідним протоколом. Будь-яка із сто-рін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії попереднього договору вносить пропозицію розпочати колективні переговори про укладення наступного колективного договору. Протягом семи днів після одержання пропозиції друга сторона повинна розпочати пе-реговори. Якщо ініціативу про проведення переговорів і укладення колективного договору не виявив орган, що представляє інтереси трудового колективу, її повинен виявити інша сторона, тобто влас-ник або уповноважений ним орган (особа).

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і уго-ди» право на ведення переговорів і укладення колективних догово-рів (угод) від імені найманих працівників належить профспілко-вим органам, об’єднанням профспілок в особі їх виборних органів або іншим представницьким органом працівників. Профспілки, їх об’єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладення колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, між-галузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому за-конодавством.

За наявності на підприємстві кількох профспілок формується спільний представницький орган, який має право ведення перего-ворів і укладення колективного договору. Представницький орган утворюється усіма первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої з них. Кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Первинна проф-спілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих пра-цівників при підписанні колективного договору.

Згідно ст. 11 КЗпП колективний договір укладається на під-приємствах, установах, організаціях незалежно від форм власносТема 3. Колективні договори і угоди

ті і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Також сфера укладення колективних дого-ворів визначена у ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди». Отже, дві особливості - використання найманої праці та наявність статусу юридичної особи – визначають сферу укладення колективного договору.

Обов’язково треба зазначити, що існує необхідність внесення змін до визначення сфери укладення колективних договорів, а саме, розширення сфери укладання договорів, яке б дало змогу укладати колективні договори між роботодавцями – фізичними особами та їх найманими працівниками. Колективний договір повинен укладати-ся на всіх підприємствах, що використовують найману працю. Саме законодавством має бути передбачено обов’язковість укладення ко-лективного договору.

Колективний договір може укладатися в структурних підроз-ділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів. Відповідні умови для укладення договору в структур-них підрозділах: певна економічна та фінансова самостійність, орга-нізаційні й матеріальні можливості для встановлення та реалізації в межах компетенції сторін додаткових соціальних гарантій, пільг, чи інших умов регулювання соціально-економічних і трудових відно-син з обов’язковим урахуванням специфіки діяльності підрозділів підприємств.

Колективний договір може укладатися як самостійний для пев-ного підрозділу акт у випадку, якщо положення загального колектив-ного договору не можуть бути застосовані до цього підрозділу; або ви-ступати складовою частиною (додатком) до загального колективного договору у випадку, коли сфера його впливу в певній частині поширю-ється на даний підрозділ, а інші питання регулюється зобов’язаннями саме сторін даного підрозділу в межах їх компетенції.

Колективний договір укладається також й у бюджетних уста-новах. Бюджетні установи являють собою юридичні особи й також використовують працю найманих працівників. Оскільки деякі пи-тання трудових чи соціальних інтересів сторін установлюються централізовано, як наприклад, розміри тарифних ставок, посадових окладів, зміст колективного договору визначається в межах компе-тенції сторін та фінансових можливостях бюджетної установи.

В укладенні колективного договору маюсь бути зацікавлені і власник і наймані працівники. Будучи вдоволеними умовами коТрудове право України

лективного договору, працівники в період його дії, як правило, не виступатимуть з новими вимогами, у результаті чого підприємство може стабільно працювати без виникнення конфліктних ситуацій.

На новоствореному підприємстві, в установі, організації колектив-ний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо законо-давством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування під-приємства, установи, організації, якщо не передбачено його реєстрацію.

Обов’язково потрібно згадати про акціонерні та кооперативні підприємства, де також існують всі умови для укладення колектив-ного договору, оскільки вони мають права юридичних осіб і вико-ристовують працю найманих працівників. На цих підприємствах працівники виступають як: 1) власники майна (акціонери); 2) як наймані працівники. Отже, як власники майна вони мають право обирати правління, брати участь у формуванні, розподілі та вико-ристанні прибутку, одержувати дивіденди, приймати рішення від-носно подальшого життя та розвитку підприємства. Як наймані працівники вони мають право на договірне регулювання трудових, соціально-економічних відносин шляхом укладання колективного договору, в якому буде визначено системи і форми оплати праці, по-рядок та умови визначення конкретних розмірів заробітної плати, установлення та визначення пільг, гарантій роботи, режим роботи та відпочинку, види відпусток та інше.

Сторонами колективного договору на таких підприємствах ви-ступають: уповноважений власниками орган (правління, рада під-приємства) або особа (керівник), з однієї сторони, і уповноважений колективом найманих працівників орган в особі профспілкової ор-ганізації. На акціонерних та кооперативних підприємствах існує особливість сторін, які заключають колективний договір. Засновни-ки підприємств, які не працюють на вищезгаданих посадах у цьо-му колективі, не можуть представляти при переговорах і укладенні колективного договору жодну із сторін: ні найманих працівників, ні власника, якщо ці повноваження передані органу або особі, що представляє інтереси власників. Дія колективного договору на та-ких підприємствах поширюється на всіх працівників підприємства, незалежно від того, чи є вони акціонерами і найманими працівника-ми або лиши найманими працівниками.

Власник або уповноважена ним особа повинна вести переговори з представниками трудового колективу у визначений час і у встановлеТема 3. Колективні договори і угоди

ному місці. Він не повинен ухилятися від цього обов'язку, наприклад брати участь у переговорах без бажання досягти угоди, затягувати пе-реговори, відмовлятися від пред'явлення будь-яких контрпропозицій тим вимогам, що заявили представники трудового колективу.

Обов'язок вести переговори не створює обов'язку погоджува-тись з усіма вимогами іншої сторони. На переговорах жодна із сто-рін не має будь-якої переваги. Тому предметом переговорів може бути все, що не суперечить чинному законодавству і входить до кола інтересів трудового колективу.