Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 5. Профспілки та їх правовий статус у трудових правовідносинах : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 5. Профспілки та їх правовий статус у трудових правовідносинах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Право всіх працюючих за своїм вибором створювати організації, а також вступати до них з метою захисту своїх інтересів передбачено Конвенцією № 87 про свободу асоціації і захисту права на організа-цію, що була прийнята у 1948 р. Міжнародною організацією праці. Право на об'єднання у профспілки включає: право працівників без будь-якого дозволу державних органів створювати за своїм вибором профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в поряд-ку, визначеному їх статутами, право обирати своїх представників для захисту інтересів членів профспілки, брати участь у внутріш-ньому житті організації; право вільно здійснювати профспілкову діяльність. Це право знайшло своє відображення і в чинному Осно-вному Законі.

Так, згідно ст. 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є гро-мадськими організаціями, які об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Проф-спілки створюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права.Трудове право України

Правову основу діяльності профспілок складає Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», прийнятий Верховною Радою України 15 вересня 1999 року. Відповідно до ст. 1 цього Закону, професійна спілка визначається як добровіль-на, неприбуткова громадська організація, яка об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудо-вої) діяльності (навчання).

Метою діяльності профспілок є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Забороняється будь-яке обмеження прав чи встанов-лення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового до-говору в зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом з неї. Профспілки у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських орга-нізацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Приналежність або неприналежність до профспілок не спричи-няє будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політич-них, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами. Профспілки ді-ють відповідно до законодавства та своїх статутів, які приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами чле-нів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законо-давству України.

Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх об'єднань є обов'язковою та здійснюється шляхом їх реєстрації відповідними органами Міністерства юстиції.

Заслуговує бути виділеним принципове положення про те, що у питаннях колективних інтересів працівників профспілки здійсню-ють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

Забороняється обумовлювати прийняття громадян на роботу або службу, просування по роботі, оплату праці, а також звільнення з роботи або служби залежністю від членства в профспілках. Це по-ложення виявляється, зокрема, в тому, що умови колективного до-говору поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для власника, так і для працівників підприємства (ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).Тема 2. Трудові правовідносини та їх учасники

У питаннях індивідуальних прав та інтересів профспілки здійсню-ють представництво і захист своїх членів у порядку, передбаченому законодавством. Наприклад, ст. 43-1 КЗпП дозволяє здійснити звіль-нення з ініціативи власника без попередньої згоди профспілкового ор-гану працівника, який не є членом профспілки, діючої на підприємстві. Основним завданням профспілок є представництво і захист інтере-сів працівників перед власником. Виходячи з цих завдань, основни-ми функціями діяльності профспілок виступають захисна і пред-ставницька, які доповнюються контрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю, визначені законом.

Так, профспілкові органи виступають від імені трудового ко-лективу при укладенні колективного договору на підприємстві; об'єднання профспілок є стороною Генеральної, регіональної, га-лузевої угоди, має право на ведення колективних переговорів з роботодавцями та їхніми об'єднаннями; здійснюють контроль за дотриманням колективного договору; дають згоду на звільнення працівників з ініціативи власника. Роботодавець зобов'язаний узго-дити з профкомом правила внутрішнього трудового розпорядку, який у подальшому підлягає затвердженню трудовим колективом. З профкомом підприємства мають бути також узгоджені графіки змінності, відпусток, введення підсумованого обліку робочого часу. Для залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні дні власник зобов'язаний отримати згоду профкому; умови опла-ти праці на підприємствах, де не укладається колективний договір, власник зобов'язаний погодити з профспілковим органом; заходи заохочення застосовуються власником спільно або за погодженням з профкомом. Законодавство містить й інші права профспілок у сфері трудових відносин, а також додаткові гарантії для виборних профспілкових працівників (ст. 252 КЗпП). Ці гарантії можуть бути конкретизовані й доповнені на рівні конкретного підприємства.

Переважну більшість своїх прав профспілки реалізують через свої органи. І це випливає безпосередньо зі ст. 16 Закону про проф-спілки. Проте реалізацію прав і обов'язків профспілки можуть здій-снювати не лише через свої органи, а й безпосередньо. Це, зокрема, виявляється в тих випадках, коли свої права профспілки здійсню-ють на зборах членів профспілки, наприклад, шляхом висунення ви-мог, прийняття рішення про страйки тощо.

Оскільки Закон про профспілки визнає статус юридичної особи за профспілками та їх об'єднаннями, то очевидно, що виборні оргаТрудове право України

ни первинної профспілкової організації такого статусу вже не мо-жуть мати. Інша річ, що, здійснюючи власні повноваження, первин-ні профспілкові організації набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов'язання через свої органи, які діють у межах прав, наданих їм статутами. Проте суб'єктами правовідносин потрібно ви-знавати профспілки та їх об'єднання, а не виборні органи первинної профспілкової організації. Останні, як виборні органи, лише пред-ставляють інтереси первинних профспілкових організацій.

Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає, що право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод від імені найманих працівників надається профспілкам (ст. 4). А Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», однією зі сторін колективного спору називає первинну профспілкову чи іншу уповноважену найманими пра-цівниками організацію (ст. 3). Аналогічні принципи покладено в основу діяльності первинних профспілкових організацій, що функ-ціонують на підприємствах, в установах та організаціях. Стаття 37 Закону про профспілки надає їм право представляти інтереси чле-нів профспілки, захищати їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації на підприємствах здійснюють через утворені ними виборні органи, а в організаціях, де не створюються виборні органи – через представ-ника (довірену особу) первинної профспілкової організації, яка діє у межах прав, наданих їй цим Законом та статутом (положенням) профспілки.

Особливий порядок Законом визначено для представлення ко-лективних інтересів найманих працівників у випадку, коли на під-приємстві, в установі або організації створено кілька первинних профспілкових організацій. Зокрема, для укладення колективного договору має бути утворений об'єднаний представницький орган, який утворюється первинними профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. У такому разі кожна первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх'не-виконання. Представницький орган утворюється на засадах пропо-рційного представництва. Та профспілка, яка відмовилася від участі у представницькому органі, позбавляється, згідно із законом, права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колек-тивного договору, угоди.Тема 2. Трудові правовідносини та їх учасники

Закон про профспілки виділяє у окрему статтю порядок надан-ня виборним органом первинної профспілкової організації згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Зокрема передбачається, що подання роботодавця має розглядатися у при-сутності працівника, щодо якого воно подане. Розгляд подання за від-сутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його пред-ставника на засідання розгляд подання відкладається до наступного засідання у межах визначеного законом п'ятнадцятиденного термі-ну. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Повноваження профспілок за трудовим правом є досить широ-кими та різноплановими. Вони здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспі-лок в органах державної влади та органах місцевого самоврядуван-ня, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.

У питаннях колективних інтересів працівників профспілки здій-снюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернен-ня за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Вер-ховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ.

Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідноси-нах з роботодавцями, органами державної влади та органами місце-вого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

Профспілки та їх об'єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладення колективних договорів, генеральної, галу-зевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників. Вони також здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колек-тивного договору, угоди профспілки та їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень. У разі відмови усунути порушення або недосяг-нення згоди у зазначений термінТрудове право України

профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяль-ність посадових осіб до суду.

Профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на пра-цю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту. Проекти законів, які стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з ура-хуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань. Про-екти нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами вико-навчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок. Профспілки, їх об'єднання мають також право вносити пропозиції суб'єктам пра-ва законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тариф-ні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, ком-пенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передба-чених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим пердставником).

Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою за-робітної плати, додержанням законодавства про працю та про охоро-ну праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівни-ків спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами ін-•дивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю праців-ників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайно-го припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в ці-лому на час, необхідний для усунення причин загрози життю або здоров'ю працівників.

Профспілки мають право на проведення незалежної експер-тизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, щоТема 2. Трудові правовідносини та їх учасники

проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь У розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них. Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби пра-вової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати по-ложення про них. Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання, які є обов'язковими для роз-гляду, та одержувати від них аргументовані відповіді.

Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розробленні держав-ної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, органі-зацій, здійснюють контроль за дотриманням законодавства про за-йнятість.

Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання профспілкам інфор-мації з цього питання, включаючи інформацію про причини майбут-ніх звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнення. Роботодавець не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консуль-тації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

Профспілки мають право вносити пропозиції відповідним орга-нам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи скасу-вання заходів, пов'язаних з вивільненням працівників. Вони також беруть участь і проводять відповідні консультації з питань залучен-ня і використання в Україні іноземної робочої сили.

Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, а також при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Представники профспілок беруть участь у діяльності примирнихТрудове право України

комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають ко-лективний трудовий спір (конфлікт).

Вони мають право на організацію та проведення страйків, збо-рів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону. Ви-борні органи первинної профспілкової організації (профспілковий пердставник) мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні дого-вори та угоди.