Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯМ   : Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯМ  


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Група 1.

Харчова продукція

масового споживання          Група 2.

Продукти дитячого

харчування    Група 3. Продукти дієтичного і лікува-льно-профілак-тичного при-значення Група 4. Продукти харчування для спеціальних груп на-селення

1.1.      Натуральні хар-

чові продукти зага-

льного  споживання

для всіх груп насе-

лення

1.2.      Консервовані

продукти тривалого

зберігання для зага-

льного споживання

1.3.      Штучно-струк-

туровані       харчові

продукти   з   добав-

ками і збагачувача-

ми замість натура-

льних                 для

загального    спожи-

вання  2.1.      Замінники  жі-

ночого молока для

дітей грудного віку

2.2.      Суміші, каші та

інші  продукти  для

дітей ясельного віку

2.3.      Білково-

вітамінні   та   інші

продукти харчуван-

ня    для    школярів

(дитячі   садки,   ін-

тернати тощо)

2.4.      Сніданки і обі-

ди в наборі, збалан-

совані   за   білково-

вітамінним, мінера-

льним   та   іншими

складами для шко-

лярів   3.1.      Продукти для людей із

серцево-судинними  захво-

рюваннями

3.2.      Продукти харчування

для людей з онкологічними

захворюваннями

3.3.Спеціальні      продукти для людей, хворих цукро-вим діабетом

3.4.      Продукти для хворих

на  шлунково-кишкові  за-

хворювання

3.5.      Продукти для людей з

алергічними    захворюван-

нями і астмою

3.6.      Продукти з радіопро-

текторними    властивостя-

ми, збагачені антиоксидан-

тами, для осіб, які піддані

радіаційному опроміненню

3.7.      Продукти для людей з

ознаками    дистрофії    або

ожиріння        4.1.      Харчові високобі-

лкові   продукти   для

людей з інтенсивним

м’язовим навантажен-

ням

4.2.      Продуктові набо-

ри для військовослуж-

бовців з урахуванням

норм споживання хар-

чової продукції

4.3.      Продукти харчу-

вання для груп людей,

які знаходяться в екс-

тремальних      умовах

(космонавти,    підвод-

ники)

4.4.      Білково-вітамінні

та інші види харчових

продуктів для різних

категорій спортсменів

5

До першої групи відносять продукцію масового споживання. Найбільш важливе місце займають натуральні харчові продукти для безпосереднього загального спо-живання всіма групами населення. Вагома частка належить консервованим харчо-вим продуктам (консерви, сухі і заморожені напівфабрикати, напої та ін.) довготри-валого зберігання загального споживання. Окремо виділені штучно-структуровані харчові продукти з добавками і збагачувачами замість натуральних для загального споживання.

Друга група включає продукти дитячого харчування і розподіляє їх за віком. Виділені замінники материнського молока для дітей грудного віку. Далі згруповано суміші, каші та інші продукти для дітей ясельного віку, потім білково-вітамінні та інші продукти харчування для школярів і остання підгрупа — сніданки та обіди в наборі, збалансовані за білково-вітамінним й мінеральним складом, розраховані на школярів.

Третя група об’єднує продукти дієтичного і лікувально-профілактичного при-значення. В окрему підгрупу включені лікувальні та лікувально-профілактичні продукти для людей із серцево-судинними захворюваннями, в наступну — продук-ти харчування для людей з онкологічними захворюваннями, у третю підгрупу — спеціальні лікувальні продукти для людей, хворих цукровим діабетом, четверту — продукти дитячого і лікувально-профілактичного призначення для людей із шлун-ково-кишковими захворюваннями. Окрему позицію займають лікувально-профілактичні продукти для людей з алергічними захворюваннями й астмою, про-дукти з радіопротекторними властивостями для осіб з радіаційним опроміненням. Останню підгрупу представляють дієтичні й лікувально-профілактичні продукти для людей з ознаками дистрофії або ожиріння.

Четверта група представлена продуктами харчування для спеціальних груп на-селення. Важливе місце займають високобілкові продукти для людей з інтенсивним м’язовим навантаженням. Окремо згруповані продуктові набори для військових, продукти харчування для груп людей, що знаходяться в екстремальних умовах і бі-лково-вітамінні харчові продукти для спортсменів різних категорій.

З урахуванням особливостей раціону відповідних категорій населення ця класи-фікація також може займати відповідне місце.