1.1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯМ  


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

Група 1.

Харчова продукція

масового споживання          Група 2.

Продукти дитячого

харчування    Група 3. Продукти дієтичного і лікува-льно-профілак-тичного при-значення Група 4. Продукти харчування для спеціальних груп на-селення

1.1.      Натуральні хар-

чові продукти зага-

льного  споживання

для всіх груп насе-

лення

1.2.      Консервовані

продукти тривалого

зберігання для зага-

льного споживання

1.3.      Штучно-струк-

туровані       харчові

продукти   з   добав-

ками і збагачувача-

ми замість натура-

льних                 для

загального    спожи-

вання  2.1.      Замінники  жі-

ночого молока для

дітей грудного віку

2.2.      Суміші, каші та

інші  продукти  для

дітей ясельного віку

2.3.      Білково-

вітамінні   та   інші

продукти харчуван-

ня    для    школярів

(дитячі   садки,   ін-

тернати тощо)

2.4.      Сніданки і обі-

ди в наборі, збалан-

совані   за   білково-

вітамінним, мінера-

льним   та   іншими

складами для шко-

лярів   3.1.      Продукти для людей із

серцево-судинними  захво-

рюваннями

3.2.      Продукти харчування

для людей з онкологічними

захворюваннями

3.3.Спеціальні      продукти для людей, хворих цукро-вим діабетом

3.4.      Продукти для хворих

на  шлунково-кишкові  за-

хворювання

3.5.      Продукти для людей з

алергічними    захворюван-

нями і астмою

3.6.      Продукти з радіопро-

текторними    властивостя-

ми, збагачені антиоксидан-

тами, для осіб, які піддані

радіаційному опроміненню

3.7.      Продукти для людей з

ознаками    дистрофії    або

ожиріння        4.1.      Харчові високобі-

лкові   продукти   для

людей з інтенсивним

м’язовим навантажен-

ням

4.2.      Продуктові набо-

ри для військовослуж-

бовців з урахуванням

норм споживання хар-

чової продукції

4.3.      Продукти харчу-

вання для груп людей,

які знаходяться в екс-

тремальних      умовах

(космонавти,    підвод-

ники)

4.4.      Білково-вітамінні

та інші види харчових

продуктів для різних

категорій спортсменів

5

До першої групи відносять продукцію масового споживання. Найбільш важливе місце займають натуральні харчові продукти для безпосереднього загального спо-живання всіма групами населення. Вагома частка належить консервованим харчо-вим продуктам (консерви, сухі і заморожені напівфабрикати, напої та ін.) довготри-валого зберігання загального споживання. Окремо виділені штучно-структуровані харчові продукти з добавками і збагачувачами замість натуральних для загального споживання.

Друга група включає продукти дитячого харчування і розподіляє їх за віком. Виділені замінники материнського молока для дітей грудного віку. Далі згруповано суміші, каші та інші продукти для дітей ясельного віку, потім білково-вітамінні та інші продукти харчування для школярів і остання підгрупа — сніданки та обіди в наборі, збалансовані за білково-вітамінним й мінеральним складом, розраховані на школярів.

Третя група об’єднує продукти дієтичного і лікувально-профілактичного при-значення. В окрему підгрупу включені лікувальні та лікувально-профілактичні продукти для людей із серцево-судинними захворюваннями, в наступну — продук-ти харчування для людей з онкологічними захворюваннями, у третю підгрупу — спеціальні лікувальні продукти для людей, хворих цукровим діабетом, четверту — продукти дитячого і лікувально-профілактичного призначення для людей із шлун-ково-кишковими захворюваннями. Окрему позицію займають лікувально-профілактичні продукти для людей з алергічними захворюваннями й астмою, про-дукти з радіопротекторними властивостями для осіб з радіаційним опроміненням. Останню підгрупу представляють дієтичні й лікувально-профілактичні продукти для людей з ознаками дистрофії або ожиріння.

Четверта група представлена продуктами харчування для спеціальних груп на-селення. Важливе місце займають високобілкові продукти для людей з інтенсивним м’язовим навантаженням. Окремо згруповані продуктові набори для військових, продукти харчування для груп людей, що знаходяться в екстремальних умовах і бі-лково-вітамінні харчові продукти для спортсменів різних категорій.

З урахуванням особливостей раціону відповідних категорій населення ця класи-фікація також може займати відповідне місце.