Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Передмова : Теорія ймовірностей та математична статистика : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Теорія ймовірностей і математична статистика лежить в основі викладу ряду спеціальних дисциплін і є невід’ємною складовою частиною фундаментальної підготовки майбутніх фахівців з усіх областей знань. Застосування теоретико-ймо-вірнісних і статистичних методів, які дають змогу аналізу-вати, синтезувати і прогнозувати складні економічні процеси, в даний час стають все більш актуальними. Це обумовлює необхідність вивчення економістами методів теорії ймовір-ностей і математичної статистики.

Цей практикум виник на основі лекцій, які автор про-тягом десяти років читала на різних факультетах Тернопіль-ського національного економічного університету. Він написа-ний відповідно до програми з теорії ймовірності для еконо-мічних спеціальностей вищих навчальних закладів. В посіб-нику в конспективній формі викладені загальні теоретичні по-ложення основних розділів теорії ймовірностей та математич-ної статистики. Весь теоретичний матеріал проілюстрований великою кількістю детально розглянутих прикладів і задач різних ступенів складності. При цьому використаний прин-цип: від простого до складного. Для ряду задач наведені кіль-ка способів розв’язків і дана їх порівняльна характеристика. В посібнику подані розв’язки більш, ніж 650 задач. Даний по-сібник може бути використаний студентами економічних, тех-нічних, педагогічних і інших вищих навчальних закладів, а та-кож для самостійного вивчення дисципліни. Нумерація фор-мул в кожному розділі самостійна. Для поглибленого вивчен-ня матеріалу може бути використаний задачник автора [12].

Висловлюю щиру вдячність рецензентам доц. Базилевич-Киричинській І. Б., докторам фіз.-мат. наук Єлейку Я. І., Калинюку П. І., Боднару Д. І. за зауваження та поради, які допомогли покращити зміст посібника.