МОДУЛЬ 2 ДЕМОКРАТІЯ. ДЕРЖАВА. ПРАВО ТЕМА 7. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         В яких значеннях вживається термін «демократія»?

а)         як форма держави;

б)         як політичний режим;

в)         як принцип організації й діяльності державних органів і гро-

мадських організацій;

г)         як форма державного устрою.

д)         правильно все вищезазначене.

2.         До основних ознак демократії не належить:

а)         державний характер;

б)         політичний характер;

в)         федеративний устрій держави;

г)         передбачає взаємну відповідальність держави і громадянина.

3.         До основних ознак сучасної демократії належать:

а)         визнання народу вищим джерелом влади; виборність осно-

вних органів держави;

б)         рівноправність громадян і, насамперед, рівність їхніх виборчих

прав; підпорядкування меншостей більшості при прийнятті рішень;

в)         дотримання прав людини, пріоритет прав людини над пра-

вами держави, конституційне обмеження влади більшості над мен-

шістю; повага прав меншості до власної думки і її вільне вираження;

верховенство закону; поділ влади та ін.

4.         Політична організація влади народу, при якій забезпечу-

ється: рівна участь всіх і кожного в керуванні державними й

суспільними справами; виборність основних органів держави й

законність у функціонуванні всіх суб’єктів політичної системи

суспільства; забезпечення прав і свобод людини й меншості від-

повідно до міжнародних стандартів, — це:Модуль 2. Демократія. Держава. Право

а)         правова держава;

б)         демократія;

в)         політична система.

5.         Основні напрями впливу на суспільні відносини, метою

яких є підвищення соціально-політичної активності громадян в

управлінні суспільством і державою, це:

а)         функції держави;

б)         функції права;

в)         функції демократії.

6.         До числа найбільш загальних функцій демократії можна

віднести такі:

а)         організаційно-політична, регулятивно-компромісна, суспіль-

но- стимулююча, установча, контрольна, охоронна;

б)         регулятивна й охоронна;

е) економічна, політична, соціальна, інформаційна, виховна.

7.         Забезпечення плюралізму діяльності суб’єктів демокра-

тії це:

а)         регулятивно-компромісна функція демократії;

б)         суспільно-стимулююча;

в)         установча;

г)         контрольна;

д)         охоронна.

8.         Забезпечення оптимального служіння держави суспіль-

ству — це:

а)         регулятивно-компромісна функція демократії;

б)         суспільно-стимулююча функція;

в)         установча функція;

г)         контрольна функція;

д)         охоронна функція.

9.         Формування органів державної влади й органів місцевого

самоврядування демократичним шляхом (конкурс, вибори), це:

а)         регулятивно-компромісна функція демократії;

б)         суспільно-стимулююча функція;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         установча функція;

г)         контрольна функція;

д)         охоронна функція.

10.       Забезпечення державними органами безпеки, честі й гід-

ності кожної людини, охорони й захисту прав і свобод особи —

це:

а)         регулятивно-компромісна функція демократії;

б)         суспільно-стимулююча функція;

в)         установча функція;

г)         контрольна функція;

д)         охоронна функція.

11.       Основними принципами демократії є:

а)         політична свобода; рівноправність громадян; виборність орга-

нів держави й постійний контакт із ними населення;

б)         гласність, субординація;

в)         поділ влади; прийняття рішень із волі більшості при обов’яз-

ковому дотриманні прав меншості; плюралізм.

12.       Основними формами демократії є:

а)         поділ влади; прийняття рішень із волі більшості при обов’яз-

ковому дотриманні прав меншості; плюралізм;

б)         участь народу в керуванні державними й суспільними справа-

ми (народовладдя); формування й функціонування системи органів

держави на основі демократичних принципів законності, гласності,

виборності, змінюваності, поділу компетенції;

в)         конституційне закріплення системи прав, свобод і обов’язків

людини й громадянина.

13.       Види демократії за сферами громадського життя:

а)         економічна, соціальна, політична, культурно-духовна та ін;

б)         внутрішня, зовнішня;

в)         моральна, правова.

14.       До структурних видів інститутів демократії належать:

а) сесії парламентів і органів місцевого самоврядування; депу-татські фракції, депутатські комісії, народні контролери та ін.;Модуль 2. Демократія. Держава. Право

б)         депутатські запити; накази виборців, вибори, громадська дум-

ка та ін.;

в)         територіальна автономія, національно-територіальна автономія;

г)         пряма (безпосередня) і непряма (представницька).

15.       До структурно-функціональних видів інститутів демо-

кратії належать:

а)         сесії парламентів і органів місцевого самоврядування; депу-

татські фракції, депутатські комісії, народні контролери та ін.;

б)         депутатські запити; накази виборців, вибори, громадська дум-

ка та ін.;

в)         територіальна автономія, національно-територіальна автономія;

16.       До структурних видів інститутів демократії належать:

а)         сесії парламентів і органів місцевого самоврядування; депу-

татські фракції, депутатські комісії, народні контролери та ін.;

б)         депутатські запити; накази виборців, вибори, громадська дум-

ка та ін.;

в)         територіальна автономія, національно-територіальна автономія;

17.       До функціональних видів інститутів демократії нале-

жать:

а)         сесії парламентів і органів місцевого самоврядування; депу-

татські фракції, депутатські комісії, народні контролери та ін.;

б)         депутатські запити; накази виборців, вибори, громадська дум-

ка та ін.;

в)         територіальна автономія, національно-територіальна автономія;

18.       Імперативним інститутом демократії є:

а)         референдум конституційний і законодавчий;

б)         анкетування;

в)         вибори;

г)         накази виборців;

г)         всенародне обговорення законопроектів;

д)         мітинги.

19.       Консультативним інститутом демократії є:

а) референдум конституційний і законодавчий;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         анкетування;

в)         вибори;

г)         накази виборців;

г)         всенародне обговорення законопроектів;

д)         мітинги;

20.       Референдум — це:

а)         форма демократії;

б)         інститут демократії;

в)         вид демократії.

21.       Легітимні й легальні елементи політичної системи сус-

пільства, що безпосередньо створюють демократичний режим

у державі через втілення в них принципів демократії (напри-

клад вибори, референдум) — це:

а)         форма демократії;

б)         інститут демократії;

в)         вид демократії.

22.       Основні прояви цінності демократії як суспільно-полі-

тич ного явища — це:

а)         особиста цінність, яка розкривається через її соціальне при-

значення — служити користі особистості, суспільству, державі;

б)         інструментальна цінність, яка розкривається через її функці-

ональне призначення — служити інструментом у руках людини для

вирішення суспільних і державних справ;

в)         особистісна цінність — розкривається через визнання прав

особистості;

г)         регулятивна цінність, яка полягає в регулюванні суспільних

відносин.

23.       Система місцевого самоврядування включає:

а)         територіальну громаду та сільську, селищну, міську раду;

б)         сільського, селищного, міського голову та виконавчі органи

сільської, селищної, міської ради;

в)         районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси

територіальних громад: сіл, селищ, міст і органи самоорганізації на-

селення;

г)         усі перераховані варіанти.Модуль 2. Демократія. Держава. Право

24.       До загальних функцій демократії не належить:

а)         організаційно-політична, регулятивно-компромісна, суспіль-

но-стимулююча, установча, контрольна, охоронна;

б)         організаційно-політична, регулятивно-компромісна, конт-

рольна, охоронна;

в)         правоохоронна, правозастосовна, правотворча.

25.       До основних принципів демократії належать:

а)         принцип банківської таємниці; принцип виконання судових і

нотаріальних рішень державними виконавцями;

б)         політична свобода; рівноправність громадян; поділ влади;

в)         виборність органів держави і постійний контакт із ними на-

селення; гласність; плюралізм;

в) прийняття рішень за волею більшості при обов’язковому до-триманні прав меншості.

26.       Предметом референдуму можуть бути питання:

а)         що мають істотне значення для визначення зовнішньої полі-

тики держави (міжнародно-правові питання);

б)         щодо вдосконалення внутрішньої системи управління (адмі-

ністративно-правові);

в)         щодо податків, амністії.

27.       З якого моменту рішення референдуму вводиться в дію:

а)         з моменту прийняття спеціального акта Верховної Ради Украї-

ни про введення його в дію;

б)         з моменту підписання спеціального акта Президентом Украї-

ни;

в)         з моменту опублікування рішення, прийнятого в результаті

референдуму;

г)         з дня проведення референдуму;

д)         з моменту виявлення рішення, прийнятого референдумом.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 1. Ознаки, функції і форми демократії

 

1 2 3

4 579 10          Ознаки демократії     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Основні функції демо-кратії 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Принципи демократії           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Форми демократії     1)

 

           

            2)

 

            Види інститутів демо-кратії за призначенням у вирішенні завдань полі-тики, влади, управління    1)

 

           

            2)

 

            Інститути демократії за юридичною значущістю прийнятих рішень     1)

 

           

            2)

 

            Види референдумів за предметом проведення     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Референдуми за ступе-нем обов’язковості про-ведення 1)

 

           

            2)

 

            Референдуми за терито-рією проведення 1)

 

           

            2)

 

            Ознаки самоврядування      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Модуль 2. Демократія. Держава. Право

Заповніть таблицю 2. Форми та інститути демократії. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

ДемократіяОсновні напрями її впливу на суспільні від-носини, метою яких є підвищення соціально-політичної активності громадян в управлін-ні суспільством і державою

Функції демократіїПолітична організація влади народу, при якій забезпечується: рівна участь усіх і кожного в управлінні державними і суспільними спра-вами; виборність основних органів держави і законність у функціонуванні всіх суб’єктів політичної системи суспільства; забезпечен-ня прав і свобод людини і меншості відповід-но до міжнародних стандартів

Принципи демо-кратіїФорма народовладдя, при якій влада здій-снюється через виявлення волі представни-ків народу у виборних органах (парламенти, органи місцевого самоврядування)

Пряма форма демо-кратіїНезаперечні вихідні вимоги, які висувають-ся до всіх учасників політичної діяльності, тобто до суб’єктів демократії68Представницька форма демократії

Інститути демо-кратії

Імперативні інсти-тути демократії

Структурні інсти-тути демократії

Функціональні ін-ститути демократії

Це легітимні і легальні елементи політич-ної системи суспільства, які безпосередньо створюють демократичний режим у державі через втілення в них принципів демократії

Форма народовладдя, за якої влада здійсню-ється через безпосереднє виявлення волі на-роду або певних соціальних груп — народне вето, народна ініціатива, плебісцит та ін

Ці інститути мають дорадче, консультативне значення для державних органів, посадових осіб, громадян: референдум консультатив-ний; всенародне обговорення законопроек-тів; мітинги; анкетування та ін

Ці інститути виділяють за вихідним призна-ченням у вирішенні завдань політики, вла-ди, управління: депутатські запити, накази виборців, громадська думка тощо

Ці інститути виділяють за вихідним призна-ченням у вирішенні завдань політики, вла-ди, управління: сесії парламентів; депутат-ські комісії; народні контролери тощоТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»Консультативні ін-ститути демократії

Ці інститути мають остаточне загально-обов’язкове значення для державних орга-нів, посадових осіб, громадян: референдум конституційний та законодавчий; вибори; накази виборців та ін.

Заповніть таблицю 3. Інститути демократії та її цінність. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1 24 5 68

9 10     Вибори                      Проводиться з метою виявлення громад-ської думки щодо конкретного питання, яке цікавить певну частину населення регіону

 

            Факультативний референдум        

            Форма безпосередньої участі громадян в управлінні державою шляхом формування вищих представницьких органів, місцевого самоврядування, їх персонального складу

 

            Обов’язковий ре-ферендум

            Ця цінність розкривається через її соціаль-не призначення — служити на користь осо-бі, суспільству, державі.

 

            Конституційний референдум         

            На всенародне голосування виносяться проект закону або чинний закон

 

            Консультативний референдум      

            На всенародне голосування виноситься про-ект Конституції або конституційні поправки

 

            Законодавчий референдум 

            Проводиться з метою виявлення громад-ської думки щодо принципового питання державного життя

 

            Власна цінність демократії  

            Предметом референдуму є питання, відне-сені Конституцією до виключного вирішен-ня в результаті всенародного опитування

 

            Інструментальна цінність демократії         

            Ця цінність розкривається через визначен-ня прав особи: їх формального закріплення, реального забезпечення дії ефективного механізму їх захисту, встановлення відпові-дальності за невиконання обов’язків та ін

 

            Особиста цінність демократії         

            Вид соціального управління, який ґрунтуєть-ся на самоорганізації, саморегулюванні та са-модіяльності учасників суспільних відносин

 

            Самоврядування      

            Ця цінність виявляється через її функціо-нальне призначення — служити інструмен-том у руках людини для вирішення суспіль-них і державних справМодуль 2. Демократія. Держава. Право