ТЕМА 6. МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Система пов’язаних між собою, об’єднаних загальними

принципами і цілями державних органів, які наділені владними

повноваженнями та матеріально-технічними засобами щодо

здійснення завдань і функцій держави, це:

а)         політична система;

б)         система органів виконавчої влади;

в)         державний апарат;

г)         механізм держави.

2.         Вищим органом у системі виконавчої влади є:

а)         Президент України;

б)         Верховна Рада України;

в)         Кабінет Міністрів України;

г)         Верховний Суд України;

д)         Конституційний Суд України.

3.         Референдум не допускається щодо законопроектів з питань:

а)         зміни структури органів державної влади;

б)         зміни порядку фінансування вищих органів державної влади;

в)         внесення змін до Конституції України;

г)         бюджету;

д)         щодо зміни території України.

4.         Відповідно до чинного законодавства голови місцевих дер-

жавних адміністрацій призначаються:

а)         Президентом України на термін його повноважень;

б)         Президентом України терміном на п’ять років;

в)         Президентом України терміном на чотири роки;

г)         Кабінетом Міністрів України на термін його повноважень;

д)         Кабінетом Міністрів України терміном на п’ять років.

5.         Повноваження Верховної Ради України не можуть бути

достроково припинені:

а)         протягом 30 днів з дня обрання Верховної Ради України;

б)         в останні шість місяців терміну повноважень Глави Верхо-

вної Ради України;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         протягом одного року з дня її обрання;

г)         в останні шість місяців терміну повноважень Президента

України;

д)         в останні три місяці терміну повноважень Президента України.

6.         Члени Центральної виборчої комісії призначаються на по-

сади і припиняють свої повноваження:

а)         Президентом України;

б)         Президентом України за поданням Голови Верховної Ради

України;

в)         Головою Верховної Ради України;

г)         Верховною Радою України за поданням Президента України;

д)         органами місцевого самоврядування.

7.         Хто здійснює приведення до присяги Президента України:

а)         Голова Верховної Ради України;

б)         Голова Конституційного Суду України;

в)         Голова Центральної виборчої комісії України;

г)         Голова Верховного Суду України;

д)         Прем’єр-міністр України.

8.         Які акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї

компетенції:

а)         укази;

б)         накази та інструкції;

в)         накази та меморандуми;

г)         постанови і розпорядження;

д)         укази та рішення.

9.         Народна конституція це:

а)         конституція, яка набирає законної сили з моменту оприлюд-

нення відповідного акта глави держави, проект якої розробляється

під контролем глави держави без залучення представницького ор-

гану або виборчого корпусу і ним же затверджується;

б)         єдиний правовий акт, складений у формі Основного Закону

держави;

в)         сукупність конституційних актів, звичаїв, традицій та судо-

вих прецедентів, що являють собою Основний Закон держави та неМодуль 1. Теорія держави

потребують ускладненої процедури щодо внесення змін і допов нень до нього;

г)         конституція, яка була прийнята за результатами референду-

му, установчими зборами або парламентом;

д)         конституція, яка має складну процедуру внесення змін та до-

повнень до неї.

10.       Строк повноважень судді Конституційного Суду України:

а)         три роки;

б)         шість років;

в)         дев’ять років;

г)         дванадцять років;

д)         безстроково.

11.       Яким державним органом визначається порядок ведення

трудових книжок:

а)         Верховна Рада України;

б)         Кабінет Міністрів України;

в)         Міністерство праці та соціальної політики України;

г)         Місцеві державні адміністрації;

д)         інший державний орган.

12.       До якої гілки влади належить Президент України:

а)         законодавчої;

б)         виконавчої;

в)         судової;

г)         не входить до жодної;

д)         очолює усі.

13.       Конституційний контроль здійснює:

а)         Верховна Рада України;

б)         Президент України;

в)         Генеральна прокуратура України;

г)         Конституційний Суд України;

д)         Верховний Суд України.

14.       З якого моменту рішення референдуму вводиться в дію:

а) з моменту прийняття спеціального акта Верховною Радою України про введення його в дію;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         з моменту підписання спеціального акта Президентом України;

в)         з моменту опублікування рішення, прийнятого в результаті

референдуму;

г)         з дня проведення референдуму;

д)         з моменту виявлення рішення, прийнятого референдумом.

15.       Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

містить перелік адміністративно-територіальних одиниць, у

яких діють місцеві органи виконавчої влади. Місцеві державні

адміністрації не організовуються у:

а)         областях;

б)         районах;

в)         Автономній Республіці Крим;

г)         районах в Автономній Республіці Крим;

д)         містах Києві та Севастополі.

16.       Склад Кабінету Міністрів України визначається Кон-

ституцією України. Згідно з неї до складу Кабінету Міністрів

входять:

а)         Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три

віце-прем’єр-міністри, шістнадцять міністрів;

б)         Прем’єр-міністр України, три віце-прем’єр-міністри, міні-

стри;

в)         Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, міні-

стри;

г)         Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три

віце-прем’єр-міністри, міністри.

17.       До основних рис правової держави не належать:

а)         поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову;

б)         панування та верховенство в суспільному і державному житті

права та законів, які виражають волю більшості або всього населен-

ня країни;

в)         ефективна система соціального захисту окремих верств на-

селення;

г)         закріплення в Конституції та законах держави основних прав

і свобод людини і громадянина.Модуль 1. Теорія держави

18.       «Система пов’язаних між собою, об’єднаних загальними

принципами і цілями державних органів, які наділені владними

повноваженнями та матеріально-технічними засобами щодо

здійснення завдань і функцій держави» — це:

а)         політична система;

б)         система органів виконавчої влади;

в)         державний апарат.

19.       Якого поняття стосується таке визначення: «Устано-

ва, ланка державного апарату, яка бере участь у здійсненні

функцій держави і наділена для цього державно-владною ком-

петенцією»?

а)         механізм держави;

б)         політична організація;

в)         орган держави.

20.       Які із перерахованих утворень входять до державного

апарату?

а)         політичні партії та профспілки;

б)         представницькі органи влади, виконавчі органи, органи пра-

восуддя;

в)         органи державного нагляду і контролю.

21.       Як називається принцип організації і діяльності апара-

ту держави, який відбивається у побудові основних інститутів

(гілок) державної влади (законодавчої, виконавчої та судової)

на підставі чіткого розподілу компетенції з метою запобігання

монополізації владних повноважень у руках одного органу?

а)         розподіл влад;

б)         демократичний централізм;

в)         бюрократичний централізм.

22.       Який орган має право видавати нормативно-правові

акти, що мають найвищу юридичну силу на території України?

а)         уряд України;

б)         Верховна Рада України;

в)         Президент України.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

23.       Хто визначає основні напрями діяльності уряду України?

а)         Голова уряду України;

б)         Президент України;

в)         Верховна Рада України.

24.       Назвіть судовий орган конституційного контролю, який

вирішує справи щодо відповідності нормативно-правових актів

Конституції України:

а)         Верховний Суд України;

б)         Конституційний Суд України;

в)         Вищий Арбітражний суд України.

25.       Який орган має право вводити на території України або

в окремих її місцевостях надзвичайний стан?

а)         Верховна Рада України;

б)         Уряд України;

в)         Президент України.

26.       Який орган здійснює нагляд за діяльністю судів загальної

юрисдикції?

а)         Верховний Суд України;

б)         Конституційний Суд України;

в)         Вищий Арбітражний суд України.

27.       Назвіть автора класичної теорії розподілу державної

влади, яка була розроблена в його праці «Про дух законів»:

а)         Вебер М.;

б)         Сорокін П.;

в)         Монтеск’є Ш.Л.

28.       Назвіть автора концепції системи «стримувань і проти-

ваг» як основної форми забезпечення принципу розподілу влади:

а)         Медісон Дж.;

б)         Макіавеллі Н.;

в)         Кант І.Модуль 1. Теорія держави

Заповніть таблицю 1. Механізм і апарат держави.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-

чте його порядковий номер

 

1          Механізм держави                Юридично оформлена система всіх дер-жавних органів, що здійснюють безпо-середню практичну роботу з управління суспільством, виконання завдань і функ-

2                                 цій держави

 

            Апарат держави       

            Цілісна ієрархічна система державних

                                   органів, що здійснюють державну владу,

                                   а також установ, підприємств, за допомо-

                                   гою яких виконуються завдання і функ-

3                                 ції держави

 

            Допоміжний апарат

            Форма діяльності компетентних органів

            держави                     держави зі встановлення, зміни або ска-сування правових норм. Ця діяльність охоплює підготовку проектів норматив-них юридичних актів, їх прийняття та

4                                 видання

 

            Апарат управління  

            Структурні підрозділи правоохоронних

                                   органів (міліція, розвідка, контррозвід-

                                   ка, митниця й установи пенітенціарної

5                                 системи

 

            Апарат примусу       

            Система органів держави, що склада-

                                   ється з державних службовців, які спе-

6                                 ціально займаються управлінням

 

            Орган держави        

            Орган держави, який не має державно-

                                   владних повноважень, а лише забезпечує

                                   виконання державним органом своїх по-

7                                 вноважень

 

            Державні підприєм-

            Відносно відособлена частина держав-

            ства                ної структури, що володіє певною авто-

8                                 номією

 

            Державні установи  

            Самостійні статутні організації, засно-

                                   вані на державній власності, що мають

                                   права юридичної особи і здійснюють ви-

                                   робничу діяльність на засадах госпроз-

                                   рахунку і самооплати з метою створен-

                                   ня матеріальних цінностей й одержання

                                   відповідного доходуТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»11 12            Інститут держави                 Організації, що здійснюють соціально-культурну, наукову, навчально-виховну та іншу невиробничу діяльність з метою створення духовних цінностей й фі-нансовані цілком або частково з коштів державного бюджету

 

            Правотворча діяль-ність     

            Частина державного апарату — група осіб або одна особа, яка має юридично визначену державно-владну компетен-цію для виконання завдань і функцій держави

 

            Правозастосовна ді-яльність          

            Форма діяльності компетентних органів держави з попередження правопорушень і притягнення правопорушників до юри-дичної відповідальності

 

            Правоохоронна ді-яльність 

            Форма діяльності компетентних органів держави з реалізації правових норм. Ця діяльність охоплює організацію і контр-оль за дотриманням правових норм

Заповніть таблицю 2. Органи державної влади. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1 2       Глава держави                      Уряд — Кабінет Міністрів

 

            Вищий виконавчий 

            Верховна Рада (парламент), правомочна

            орган держави                      вирішувати будь-які питання державного життя, крім тих, що вирішуються виключ-но всеукраїнським референдумом або від-несені згідно з Конституцією України до компетенції органів виконавчої чи судової

3                                 влади

 

            Вищий законодав-   

            Він є гарантом державного суверенітету,

            чий орган держави               територіальної цілісності України, додер-жання її Конституції, прав і свобод люди-

4                                 ни і громадянина

 

            Конституційний      

            Є найвищим судовим органом у системі

            Суд                 судів загальної юрисдикції. Він очолює загальну судову систему і здійснює вищий судовий контроль та нагляд за судовою ді-яльністю всіх загальних судівМодуль 1. Теорія держави9 10            Місцеві суди 

 

            Верховний Суд        

 

            Прокуратура 

 

            Правоохоронні органи        

 

            Служба безпеки України    

 

            Рахункова палата     

 

Мають межі своїх повноважень, здійсню-ють конституційний нагляд — перевіря-ють відповідність правових актів Консти-туції

Здійснює правосуддя шляхом розгляду і вирішення цивільних, кримінальних, ад-міністративних справ Постійно діючий орган фінансового конт-ролю, у завдання якого входить контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету, витратою бюджетних грошей

Державний правоохоронний орган спеці-ального призначення. Його завдання — за-хист незалежності України, її конститу-ційного ладу, територіальної цілісності та обороноздатності від розвідувально-підривної діяльності служб іноземних держав

Спеціальний орган державного управ-ління, наділений правоохоронними і контрольно-наглядовими функціями Органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохо-рони, державної лісової охорони, інші ор-гани, що здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції

Заповніть таблицю 3. Механізм держави та види органів держави

 

1 2       Ознаки механізму держави  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Структура механізму держави         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

4 57911 12

13 14   Склад державного апарату  1)

 

           

            2)

 

            Структура органу держави  1)

 

           

            2)

 

            Ознаки державного апарату           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Ознаки органу дер-жави     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Види органів дер-жави за способом утворення   1) виборні;

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За черговістю їх утворення  1)

 

           

            2)

 

            За територіальною сферою діяльності       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За часом функціону-вання повноважень   1)

 

           

            2)

 

            За обсягом компе-тенції       1)

 

           

            2)

 

            За формою здійснен-ня компетенції          1)

 

           

            2)

 

            За правовими фор-мами здійснення функцій держави   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6) установчі;

 

            За функціональним призначенням 1)

 

           

            2)

 

           

            3) судові;Модуль 1. Теорія держави

 

15        За характром і зміс-том діяльності  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5) контрольно-наглядові;

 

           

            6)

Заповніть таблицю 4. Види інститутів держави

2 35     Види інститутів дер-жави за структурно-функціональним принципом