Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 5. ФОРМА ДЕРЖАВИ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 5. ФОРМА ДЕРЖАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

магниевый скраб beletage

1.         Форма державного правління це:

а)         порядок поділу території держави на певні складові частини і

співвідношення влади між ними і державою в цілому;

б)         порядок утворення й організації вищих органів влади в державі;

в)         порядок здійснення державної влади в певні способи, певни-

ми методами і засобами;

г)         порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в

країні.

2.         Форма державного устрою це:

а)         порядок поділу території держави на певні складові частини і

співвідношення влади між ними і державою в цілому;

б)         порядок утворення й організації вищих органів влади в державі;

в)         порядок здійснення державної влади в певні способи, певни-

ми методами і засобами;

г)         порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в

країні.

3.         Якій формі правління властиві перераховані ознаки: по-

єднання в руках президента повноважень глави держави і глави

уряду; відсутність інституту парламентської відповідальнос-

ті уряду; позапарламентський метод обрання президента; від-

повідальність уряду перед президентом?

а)         президентській республіці;

б)         парламентсько-президентській республіці;

в)         парламентській республіці;

г)         президентсько-парламентській республіці.

4.         Тимчасовий союз суверенних держав, які об’єднались для

досягнення певної мети і спільно здійснюють низку напрямів

державної діяльності при збереженні в інших питаннях повної

самостійності, це:

а)         федерація;

б)         унітарна держава;

в)         конфедерація;

г)         імперія.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

5.         Унітарна держава це —

а)         складна союзна держава, частинами якої є державні утворен-

ня, що мають суверенні права;

б)         проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-

територіальні одиниці, що не мають суверенних прав;

в)         тимчасовий союз суверенних держав, які об’єднались для до-

сягнення певної мети і спільно здійснюють низку напрямів держав-

ної діяльності при збереженні в інших питаннях певної самостій-

ності.

6.         Назвіть характерні риси західної (ліберальної) моделі

співвідношення держави і економіки:

а)         держава, виступаючи в ролі «особистого вартового» і незалеж-

ного арбітра, охороняє конкурентні відносини товаровиробників,

які вільно формуються;

б)         свобода особи, яка базується на недоторканному праві при-

ватної власності. Пріоритет економічної саморегуляції перед дер-

жавним втручанням в економіку;

в)         все перераховане + антимонопольне законодавство.

7.         «Сукупність тісно взаємопов’язаних рис держави, які від-

повідають певній соціальній структурі суспільства, яка, у свою

чергу, обумовлена економічним базисом суспільства» — це:

а)         тип держави;

б)         форма держави;

в)         функція держави.

8.         Що виступає критерієм формаційної типології держави?

а)         виробничі відносини;

б)         суспільно-економічна формація;

в)         локальна цивілізація.

9.         Який підхід до типології держав базується на позиції ви-

значального впливу на державність духовно-моральних і соціо-

культурних факторів суспільного розвитку:

а)         системний;

б)         формаційний;

в)         цивілізаційний.Модуль 1. Теорія держави

10.       У працях яких авторів обґрунтовується цивілізаційний

підхід до типології держави:

а)         Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В.І., Сталін І.В.;

б)         Шпенглер О., Тойнбі А., Вебер М., Сорокін П., Зінгер М.;

в)         Джеферсон Т., Адамс Дж., Медісон Дж., Пейн Т.

11.       Яке з наведених формулювань є найбільш загальним щодо

визначення різноманітних типів держав?

а)         «машина» класового панування;

б)         продукт непримиренності класових протиріч;

в)         політична організація суверенної публічної влади, що істо-

рично відокремилась із суспільства і обумовлена його економічним

устроєм, яка виражає та захищає загальні інтереси власників осно-

вних засобів виробництва, забезпечує виконання загальних справ,

що витікають із природи суспільства.

12.       Назвіть першу спробу створення держави диктатури

пролетаріату:

а)         завоювання влади більшовиками в Петрограді у 1917 році;

б)         Паризька комуна 1871 року;

в)         диктатура якобінців.

13.       «Структура вищих органів державної влади, порядок їх

формування та розподіл компетенції між ними» — це:

а)         форма правління;

б)         форма державного устрою;

в)         форма державного режиму.

14.       Назвіть українського вченого-юриста, який у ряді своїх

праць розробив теоретичну конструкцію «держава соціально-

демократичної орієнтації»:

а)         Копєйчиков В.В.;

б)         Рабинович П.М.;

в)         Сурілов А.В.

15.       Хто автор такого визначення держави: «Зосередження

всіх розумових та моральних інтересів громадян»:

а) Цицерон;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         Гумплович;

в)         Аристотель.

16.       Як називається форма правління, при якій глава держа-

ви займає пост як спадкоємець і його влада вважається непо-

хідною від будь-якої іншої влади, органу або виборців?

а)         демократія;

б)         монархія;

в)         тиранія.

17.       Якій формі правління властиві такі риси: відповідаль-

ність уряду перед парламентом; формування уряду на парла-

ментській основі з числа лідерів партій, які отримали більшість

голосів у парламенті; обрання глави держави парламентом або

спеціальною колегією, яку створює парламент?

а)         конституційна монархія;

б)         президентська республіка;

в)         парламентська республіка.

18.       Визначте, у яких, країнах, форми правління можуть

служити найбільш яскравими прикладами президентської рес-

публіки:

а)         Йорданія, Ісландія;

б)         США, Франція;

в)         Англія, ФРН.

19.       Якій формі правління властиві перераховані ознаки: зо-

середження в руках президента повноважень глави держави і

голови уряду; відсутність інституту парламентської відпо-

відальності уряду; позапарламентський метод обрання прези-

дента; відповідальність уряду перед президентом?

а)         президентській республіці;

б)         парламентсько-президентській (змішаній) республіці;

в)         парламентській республіці.

20.       Як називається форма правління, при якій глава держа-

ви є виборним та замінюваним, його влада є похідною від пред-

ставницького органу та виборців?Модуль 1. Теорія держави

а)         демократія;

б)         республіка;

в)         деспотія.

21.       Назвіть рабовласницьку демократичну республіку:

а)         Афінська держава;

б)         Великий Новгород;

в)         Вавілон.

22.       Яка форма правління притаманна соціалістичній державі?

а)         дуалістична монархія;

б)         конституційна монархія;

в)         республіка.

23.       Які з перерахованих ознак властиві радянській формі

правління:

а)         розподіл влад;

б)         поєднання законодавчих, виконавчих та контрольних функцій;

в)         організаційні принципи демократичного централізму.

24.       Які з перерахованих держав є федеративними?

а)         ФРН, США;

б)         Австрія, Канада;

в)         Англія, Франція.

25.       «Єдина держава, яка підрозділяється на адміністративно-

територіальні одиниці, що не володіють політичною самостій-

ність» — це:

а)         унітарна держава;

б)         конфедерація;

в)         федерація.

26.       «Сукупність методів та засобів здійснення державної

влади, а також рівень політичної свободи в суспільстві та ха-

рактер правового стану особи» — це:

а)         політико-правовий режим;

б)         політична система;

в)         система державного управління.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

27.       Які із перерахованих ознак властиві авторитарному

політико-правовому режиму?

а)         ліквідація або значне обмеження прав та свобод громадян. За-

борона діяльності опозиційних партій. Обмеження ролі виборних

органів влади та посилення ролі виконавчих органів;

б)         зосередження значних владних повноважень у руках глави

держави та уряду;

в)         все перераховане + зведення ролі парламенту до стану суто

формальних інститутів.

28.       Які з перерахованих рис були притаманні тоталітариз-

му в радянській державі?

а)         безроздільне панування в політичному житті єдиної масової

партії. Лідер з формально необмеженими повноваженнями. Прак-

тично непідконтрольний народові партійно-державний апарат;

б)         машина примусу і нотки соціального пригнічення. Ідеологіч-

ний монополізм;

в)         все перераховане.

29.       Україна як держава за формою правління є:

а)         парламентська республіка;

б)         президентська республіка;

в)         парламентсько-президентська республіка;

г)         президентсько-парламентська республіка;

30.       Які фактори є вирішальними у визначенні напрямів ді-

яльності держави, у постановці її мети та завдань на відповід-

ному етапі розвитку суспільства?

а)         сутність держави та її соціальне призначення;

б)         форма правління та національно-державний устрій;

в)         політико-правовий режим та адміністративно-територіальний

устрій.

31.       Основні напрями діяльності держави з управління сус-

пільством, включаючи механізм державного впливу на розви-

ток суспільних процесів, це:

а)         завдання держави;

б)         функції держави;

в)         форми держави.Модуль 1. Теорія держави

32.       Назвіть основні правові форми здійснення функції дер-

жави:

а)         правотворчість, правозастосування;

б)         правоохоронна;

в)         всі перераховані.

33.       Яка функція притаманна державі будь-якого типу?

а)         культурно-виховна;

б)         захисту країни;

в)         продавлення опору переможених класів.

34.       Яка функція держави повинна стати головною в цивілі-

зованому суспільстві?

а)         екологічна;

б)         господарська;

в)         функція охорони інтересів людини, захисту її прав.

35.       Про яку функцію йдеться в наведеному визначенні: «За-

безпечення повного та точного здійснення законодавчих припи-

сів всіма учасниками суспільних відносин»?:

а)         охорона правопорядку;

б)         соціальна;

в)         фінансового контролю.

36.       Які з перерахованих функцій відносяться до внутрішніх

функцій держави в сучасних умовах?

а)         економічна, соціальна, екологічна, захисту прав людини та за-

безпечення законності і правопорядку;

б)         інтеграція у світову економіку, зовнішньоекономічного парт-

нерства і підтримки іноземних інвестицій, співробітництва з іншими

державами у вирішенні глобальних проблем сучасності;

в)         всі перераховані.

37.       Які з перерахованих функцій є зовнішніми?

а)         економічна;

б)         інтеграції у світову економіку та підтримки іноземних інвес-

тицій;

в)         екологічна.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

38.       Про яку функцію держави йдеться у наведеному визна-

ченні: «Виявлення та облік прибутків виробників, частина яких

направляється в державний бюджет для задоволення соціаль-

них і загальнодержавних потреб»:

а)         економічна;

б)         соціальна;

в)         фінансового контролю.

39.       Хто з авторів розумів соціальне призначення держави як

«Затвердження загальної свободи»:

а)         Руссо, Лассаль;

б)         Гроций;

в)         Платон, Аристотель, Гегель.

Заповніть таблицю 1. Форма держави.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-

чте його порядковий номер

 

1 2 3

4 57     Форма держави                    Порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади у країні

 

            Форма державного правління       

            Порядок здійснення державної влади в пев-ні способи певними методами й засобами

 

            Форма державного устрою

            Форма державного правління, при якій дер-жавна влада зосереджена цілком або частко-во в руках однієї особи — монарха, переда-ється у спадщину, не залежить від населення (як правило, не затверджується ним)

 

            Форма державного режиму

            Порядок утворення й організації вищих ор-ганів влади в державі

 

            Монархія       

            Порядок поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади між ними і державою в цілому

 

            Республіка     

            Проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних прав

 

            Унітарна держава    

            Форма державного правління, за якої вища державна влада здійснюється представ-ницьким загальнонаціональним органом влади (парламентом), обраним народом на певний термінМодуль 1. Теорія держави

 

8          Федерація                  Тимчасовий союз суверенних держав, які об’єдналися  для  досягнення  певних  ці-лей і спільно здійснюють низку напрямів державної діяльності (оборона країни, зо-внішня торгівля, митна справа, грошово-кредитна система тощо) при збереженні в

9                                 інших питаннях повної самостійності

 

            Конфедерація           

            Складна союзна держава, частинами якої

                                   є державні утворення, що мають суверенні

                                   права

Заповніть таблицю 2. Форма держави

2 357

8          Структура форми держави  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Форми державного правління        1)

 

           

            2)

 

            Види монархій          1)

 

           

            2)

 

            Види республік         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Форми державного строю   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Форми державного (політич-ного) режиму та їх різновиди       1)

 

           

            2)

 

            Структура механізму держави         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Правові форми діяльності дер-жавного апарату   1)

 

           

            2)

 

           

            3)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 3. Форма держави

2 35 6

7 8 9    Ознаки республіки    1) президентська

 

           

            2) парламентська

 

           

            3) змішана

 

            Ознаки монархії        1) абсолютна

 

           

            2) конституційна

 

            Ознаки унітарної держави   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Ознаки федерації       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Види федерацій за способом створення    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Види федерацій за способом розподілу й здійснення владних повноважень  1)

 

           

            2)

 

            Ознаки конфедерації 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Ознаки демократич-ного режиму  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Ознаки антидемокра-тичного режиму      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)Модуль 1. Теорія держави

Заповніть таблицю 4. Форма держави.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

Абсолютна монархіяВлада монарха обмежена конституцією, він не може прямо впливати на склад і по-літику уряду, що формується парламен-том і підзвітний йому; парламент здійснює законодавчу діяльність (Велика Британія, Іспанія, Данія та ін.)

Конституційна мо-нархіяМонарх не обмежений конституцією; здійснює законодавчу діяльність; керує урядом, який формує сам; контролює пра-восуддя, місцеве самоврядування, тобто вся державна влада зосереджена в його руках (характерна для рабовласницьких і феодальних суспільств)

Президентська рес-публікаГлава держави (президент) не може впли-вати на склад і політику уряду, який фор-мується парламентом і підзвітний йому. Повноважень у президента менше, ніж у прем’єр-міністра

Парламентська рес-публікаГлава держави (президент) пропонує склад уряду (насамперед кандидатуру прем’єр-міністра), який підлягає обов’язковому за-твердженню парламентом

Змішана республікаГлава держави (президент) особисто або з подальшим схваленням верхньої палати парламенту формує склад уряду, яким ке-рує сам

Авторитарний режимКрайня форма антидемократичного ре-жиму. Характеризується повним пануван-ням держави над людиною і суспільством; одержавленням усіх легальних громад-ських організацій; не обмеженими зако-ном і закону не підвладними повноважен-нями влад

Тоталітарний режимНе є настільки різким у крайніх, реакцій-них проявах, як тоталітарний режим. Він поєднує в собі риси тоталітарного і демо-кратичного режимів46

Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

Ліберально-демократичний режим                       Характеризується не лише політичною рів-ністю, а й рівністю соціально-економічних прав; соціальна рівність людей; забезпе-чення матеріального достатку та ін.

Соціал-демократичний режим      

            Притаманний індивідуалізм, парламен-таризм, обмеження компетенції та сфери діяльності держави як правило охороною громадського порядку; поділ влади, ство-рення механізму стримування і противаг; обмеження влади більшості над меншістю

Модуль 1. Теорія держави