Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 4. ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТІВА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 4. ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТІВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Які ознаки відрізняють державу від будь-яких політичних

організацій суспільства?

а)         взаємодія з міжнародними організаціями; володіння власніс-

тю на основні знаряддя і засоби виробництва;

б)         наявність конституційного акта; монополія на освоєння кос-

мічного простору;

в)         прерогатива на видання загальнообов’язкових нормативно-

правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосов-

но населення;

г)         прерогатива на видання загальнообов’язкових нормативно-

правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосов-

но населення; взаємодія з міжнародними організаціями; володіння

власністю на основні знаряддя і засоби виробництва.

2.         Політична партія це —

а)         добровільне об’єднання людей, що виражає волю певних соці-

альних груп, які прагнуть домогтися або утримати державну владу,

впливають на політику держави відповідно до програми і статуту

своєї діяльності;

б)         впорядкована на засадах права система всіх політичних явищ,

які взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з метою завоюван-

ня, утримання або участі в політичній владі;

в)         добровільне об’єднання людей, що створене ними для досяг-

нення особистих і громадських цілей, що діє на засадах самоорга-

нізації, самоврядування, самооплати (спілки, товариства, групи,

об’єднання не засновані урядом або міждержавною угодою);

г)         добровільне громадське формування людей, створене на осно-

ві спільності інтересів для реалізації своїх прав і свобод.

3.         Вольові відносини між людьми з приводу організації їх

спільної діяльності, вироблення та здійснення спільної для да-

ного соціального колективу волі (інтересу) це влада:

а)         політична;

б)         державна;

в)         соціальна;

г)         демократична.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

4.         Організація політичної влади, що створює умови для най-

більш повного забезпечення реалізації прав і свобод людини та

громадянина, а також для найбільш послідовного обмеження

можливостей утиску (державною владою) громадян, це:

а)         соціальна держава;

б)         правова держава;

в)         демократична держава;

г)         громадянське суспільство.

5.         До якого поняття відноситься наведене визначення «Взя-

ті в єдності і взаємодії державні, громадські організації, тру-

дові колективи та інші політичні інститути (норми, відносини,

тощо)».

а)         політична партія;

б)         держава;

в)         політична система суспільства.

6.         До якого поняття слід віднести визначення: «Організація

політичної влади, панівної частини населення»?

а)         демократія;

б)         держава;

в)         політична система суспільства.

7.         Яким терміном позначається історично визначений тип

суспільства, що засновується на певному способі виробниц тва?

а)         держава;

б)         правова система суспільства;

в)         суспільно-економічна формація.

8.         Які відмінності між поняттями державної і політичної

влади можна виявити, якщо виходити із концепції нетотож-

ності державної і політичної влади стосовно демократичного

громадянського суспільства?

а) поняття політичної влади — ширше за обсягом змісту. Воно включає в себе і поняття державної влади. Разом з тим, відмінність між державною та політичною владою виявляється у складі суб’єктів, яким притаманні відповідні владні повноваження: суб’єктами дер-жавної влади є органи держави, а суб’єктами політичної влади ви-30

Модуль 1. Теорія держави

ступають політичні партії, інші політичні громадські об’єднання та суб’єкти виборчого процесу;

б)         відмінності між державною та політичною владою полягають

у тому, що вони мають різну сферу реалізації своїх повноважень: по-

лем реалізації державної влади є (переважно) держава та її органи, а

полем дії політичної влади є, в основному, громадянське суспільство;

в)         все перераховане + відмінність між державною і політичною

владою полягає в тому, що метод державно-владного впливу (при-

мусу) є прерогативою суб’єктів державної влади.

9.         Як називається властивість державної (політичної) вла-

ди, яка показує її подвійний характер владних відносин і висту-

пає водночас як признання (підтримка) соціальними масами

цієї влади і як здатність носіїв влади запевнити підвладних у

справедливості своїх домагань?

а)         легітимність;

б)         правомірність;

в)         легальність.

10.       Політична система — це:

а)         виробничі відносини та економічні закони;

б)         держава, профспілки, партії, церква та інші державно-політичні

організації та рухи, які переслідують політичну мету, а також норми,

політичні відносини і політична культура;

в)         сфера діяльності, яка пов’язана із відносинами між класами,

націями та іншими соціальними угрупованнями, у центрі якої — зав-

дання завоювання, утримання та використання державної влади.

11.       Що є центральним елементом політичної системи?

а)         політичні партії;

б)         держава;

в)         профспілки.

12.       Які із перерахованих організацій є частиною політичної

системи?

а)         клуб любителів природи;

б)         органи державного управління;

в)         політичні партії.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 1. Держава в політичній системі суспільства. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-

чте його порядковий номер

 

1          Суспільство               Упорядкована на засадах права система всіх політичних явищ, що функціонують і взаємо-діють (або протидіють) у суспільстві з метою завоювання, утримання або участі в політич-ній владі; це механізм організації і функціону-

2                                 вання політичної влади

 

            Політична сис-         

            Система взаємодії людей, які пов’язані між со-

            тема суспіль-             бою інтересами у сфері виробництва, обміну,

            ства                споживання життєвих благ і встановлюють межі поведінки у спільних інтересах за допо-могою соціальних норм (у тому числі — юри-

3                                 дичних)

 

            Об’єднання  

            Це добровільне (на основі договору) об’єднання

            громадян                    людей з метою виконання якої-небудь соці-ально корисної діяльності, воля якого визна-чається груповими інтересами індивідів, що входять до його складу, і яке організаційно й у майновому відношенні діє ззовні як єдине ціле

4                                 від свого імені

 

            Політичні      

            Добровільне об’єднання людей, створене ними

            партії              для досягнення особистих і громадських цілей, що діє на засадах самоорганізації, самовряду-вання, самооплати (спілки, товариства, групи, об’єднання, не засновані урядом або міждер-

5                                 жавною угодою)

 

            Громадська   

            Добровільне об’єднання людей, які виражають

            організація                 волю певних соціальних груп, що прагнуть до-могтися й утримати державну владу, вплива-ють на політику держави відповідно до про-

6                                 грами і статуту своєї діяльності

 

            Корпорація   

            Добровільне громадське формування людей,

                                   створене на основі спільності інтересів для ре-

7                                 алізації своїх прав і свобод

 

            Політична     

            Відносини між соціальними групами, націями

            культура                     і народностями, між політичними інститута-ми, між державою і громадянами з приводу влади у зв’язку з виробленням і здійсненням політикиМодуль 1. Теорія держави

 

8 9 10  Політичні від-носини                      Передбачає придбання й нагромадження суб’єктами політичної системи спеціальних знань і досвіду в політичній сфері діяльності, сприйняття та засвоєння системи політичних цінностей, вироблення визначеного зразка по-ведінки

 

            Політичні норми      

            Включає в себе ідеї, теорії, погляди, уявлення, почуття, традиції, що є відображенням політи-ки і політичних відносин. Зміст виявляється у формі політичної діяльності, зокрема діяль-ності політичних інститутів, класів, партій, масових організацій, рухів

 

            Політична свідомість           

            Система норм і принципів, що регулюють від-носини між суб’єктами політичної системи, а також усіх інших нормативних регуляторів — моралі, звичаїв та ін.

Заповніть таблицю 2. Структура політичної системи

 

1 2 3

4          Елементи політичної системи        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Підсистеми функціонування політичної системи 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Громадські об’єднання мо-жуть     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Громадським об’єднанням забороняється            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

5 6       Основними функціями по-літичної системи є:     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Держава по відношенню до комерційних і некомерційних корпорацій встановлює  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)Модуль 1. Теорія держави