ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         До основних ознак держави відносяться:

а)         територія, населення, наявність особливого апарату держави,

суверенітет, офіційна система оподаткування;

б)         територія, населення, наявність особливого апарату держави,

державна символіка, мова, офіційна система оподаткування;

в)         територія, населення, наявність особливого апарату держави,

суверенітет, здатність держави надавати позики та кредити;

г)         територія, населення, наявність особливого апарату держави,

суверенітет, офіційна система оподаткування, грошова одиниця,

столиця, мова, державна символіка.

2.         Держава це —

а)         упорядкована на засадах права система всіх політичних явищ,

що функціонують і взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з

метою завоювання, утримання або участі в політичній владі;

б)         система взаємодії людей, які пов’язані між собою інтересами

у сфері виробництва, обміну, споживання життєвих благ і встанов-

люють межі поведінки в суспільних інтересах за допомогою соці-

альних норм (у тому числі юридичних);

в)         система взаємодії в межах права вільних і рівноправних гро-

мадян держави, їх об’єднань, що добровільно сформувались і пе-

ребувають у відносинах конкуренції й солідарності, поза безпосе-

реднім втручанням держави, покликаної створювати умови для їх

вільного розвитку;

г)         суверенна політико-територіальна організація суспільства,

що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на осно-

ві юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспіль-

них, групових, індивідуальних інтересів із використанням, у разі

потреби, легального примусу.

3.         Які ознаки відрізняють державу від будь-яких політичних

організацій суспільства?

а)         взаємодія з міжнародними організаціями; володіння власніс-

тю на основні знаряддя і засоби виробництва;

б)         наявність конституційного акта; монополія на освоєння кос-

мічного простору;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         прерогатива на видання загальнообов’язкових нормативно-

правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосов-

но населення;

г)         прерогатива на видання загальнообов’язкових нормативно-

правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосов-

но населення; взаємодія з міжнародними організаціями; володіння

власністю на основні знаряддя і засоби виробництва.

4.         Функції держави це:

а)         основні напрями впливу права на волю, свідомість, поведінку

суб’єктів права та суспільні відносини з метою їх врегулювання;

б)         основні напрями її дослідження, що характеризують сутність,

зміст і призначення теорії держави і права;

в)         основні напрями впливу правосвідомості на розвиток сус-

пільних відносин;

г)         основні напрями діяльності держави, що відображають її сут-

ність і зміст, а також характеризують те соціальне призначення, яке

має держава в суспільстві.

5.         Основними внутрішніми функціями цивілізованої держа-

ви є:

а)         політична, економічна, оподаткування і фінансового контро-

лю, соціальна, екологічна, культурна (духовна), інформаційна, пра-

воохоронна;

б)         політична, економічна, оподаткування і фінансового контро-

лю, соціальна, екологічна, культурна (духовна), інформаційна, право-

охоронна, виховна;

в)         політична, економічна, екологічна, культурна (гуманітарна),

інформаційна, оборона держави, підтримання світового правопо-

рядку;

г)         політична, економічна, оподаткування, ціннісна, регулятивна,

соціальна, екологічна, культурна (духовна), інформаційна, право-

охоронна, виховна, підтримання світового правопорядку.

6.         Методами здійснення державних функцій є:

а)         законодавство, управління, застосування, контрольно-нагля-

дова діяльність, виховання;

б)         переконання, заохочення і примус;Модуль 1. Теорія держави

в)         законодавство, управління, правосуддя, контроль і нагляд,

правоохоронна та правореалізаційна діяльність;

г)         законодавство, управління, правозастосовна та правореаліза-

ційна діяльність, виховна та дисциплінарна діяльність.

7.         Які ознаки відрізняють державу від будь-яких політичних

організацій суспільства?

а)         взаємодія з міжнародними організаціями; володіння власніс-

тю на основні знаряддя і засоби виробництва;

б)         наявність конституційного акта; монополія на освоєння кос-

мічного простору;

в)         прерогатива на видання загальнообов’язкових нормативно-

правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосов-

но населення.

8.         Як називається властивість держави, яка проявляється у

верховенстві державної влади в країні та її незалежності зовні?

а)         правосуб’єктність;

б)         державний суверенітет;

в)         правоздатність.

9.         Які з названих властивостей стосуються верховенства

державної влади у країні?

а)         правореалізація;

б)         нормотворчість;

в)         здійснення владних повноважень за каналами: законодавства,

державного управління, правосуддя, державного нагляду і конт-

ролю.

10.       Форми здійснення функцій держави:

а)         правова, інформаційна, організаційна;

б)         правоохоронна, правозастосовна;

в)         установча, організаційна;

г)         правові та організаційні.

11.       Управлінська форма здійснення функцій держави, що поля-

гає у вчиненні юридично значимих дій з виконання державних фун-

кцій у порядку, визначеному законом і має правові наслідки, це:Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

а)         правова форма діяльності держави;

б)         організаційна форма діяльності держави;

в)         організаційно-правова форма діяльності держави;

в) організаційно-правова форма діяльності держави;

Заповніть таблицю 1. Влада і держава.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-

чте його порядковий номер

 

1          Влада              Вольові (керівництва — підкорення) від-носини між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, вироблення та здійснен-ня спільної для даного соціального колективу волі (інтересу)

 

            Соціальна (пу-         

            Присутня (хоча й у прихованій формі) скрізь,

2          блічна) влада             де є усталені об’єднання людей: у сім’ї, вироб-ничих колективах, державі, тобто там, де є ре-альні можливості і спроможність впливати на поведінку людей за допомогою яких-небудь засобів

 

            Політична влада      

            Публічно-політичні, вольові (керівництва —

3                                 підкорення) відносини, що утворюються між державним апаратом і суб’єктами політичної системи суспільства на підґрунті правових норм, зі спиранням, у разі потреби, на дер-

4                                 жавний примус

 

            Державна влада       

            Публічні, вольові (керівництва — підкорення)

                                   відносини, що утворюються між суб’єктами

                                   політичної системи суспільства (у тому числі

                                   державою) на основі політичних і правових

5                                 норм

 

            Держава        

            Політико-юридична  властивість  державної

                                   влади, яка означає її верховенство і повноту

                                   всередині країни, незалежність і рівноправ-

6                                 ність ззовні

 

            Суверенітет дер-      

            Суверена    політико-територіальна    органі-

            жави               зація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивіду-альних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примусМодуль 1. Теорія держави

8

9 10

11        Суверенітет на-роду             Внутрішній зміст її діяльності, який виражає єдність загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян. Будь-яка дер-жава, разом із вирішенням суто класових за-вдань, виконує й загальносоціальні завдання («спільні справи»), без яких не може функці-онувати жодне суспільство

 

            Суверенітет нації     

            Означає верховенство народу як джерела і носія влади, його право самому вирішувати свою долю, безпосередньо або через пред-ставницькі органи брати участь у формуван-ні напряму політики своєї держави, складу її органів, контролювати діяльність державної влади

 

            Сутність держави    

            Означає повновладдя нації, яке реалізується через її основні права

 

            Тип держави

            Соціокультурна система, що включає соціально-економічні умови життя суспіль-ства, етнічні й релігійні основи, ступінь гар-монії людини і природи, рівень свободи осо-би: економічної, політичний, соціальної і духовної

 

            Цивілізація    

            Сукупність держав, що мають схожі загальні риси, які проявляються в єдності закономір-ностей і тенденцій розвитку, ґрунтуванні на однакових економічних (виробничих) від-носинах, на однаковому поєднанні загаль-носоціального і вузькогрупового (класово-го) аспектів їх сутності, аналогічному рівні культурно-духовного розвитку

Заповніть таблицю 2. Державна влада і держава

 

1          Ознаки державної влади     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

2 35 6  Ознаки соціальної влади первіснооб-щинного ладу        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Ознаки держави       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)

 

           

            8)

 

            Ознаки державного суверенітету України 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Функції держави за засобами її діяль-ності            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Функції держави за сферами діяльності (внутрішні)         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)Модуль 1. Теорія держави

8 9

10 11   Функції держави за сферами діяльності (зовнішні)           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Підходи до типології держав           1)

 

           

            2)

 

            Типи держав за рівнем захисту прав і свобод       1)

 

           

            2)

 

            Типи держав за спо-собом набуття влади            1)

 

           

            2)

 

            Концепції сучасної держави           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)

 

           

            8)

 

           

            9)

Заповніть таблицю 3. Методи здійснення функцій держави. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

2 3       Правові методи                     Засоби, способи і прийоми, що одержали закрі-плення у відповідних нормативно-правових актах (метод організації і перевірки виконан-ня, інформаційного забезпечення, підбору і розміщення кадрів та ін.)

 

            Організаційні методи          

            Роз’яснення доцільності і необхідності певної діяльності або дій через засоби масової інфор-мації та іншими шляхами

 

            Організаційно-правові методи      

            Стимулювання діяльності громадян шляхом на-ділення суб’єктивними правами, пільгами тощоТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

4 57

8 9

10        Переконання             Засоби, способи і прийоми, за допомогою яких здійснюються відповідні форми організацій-ної діяльності держави. Вони можуть бути за-гальними і конкретними

 

            Заохочення   

            Засоби, способи і прийоми, за допомогою яких здійснюється нормотворча, правоохоронна, правозастосовна, установча, контрольно-наг-лядова, інтерпретаційно-правова форми діяль-ності держави

 

            Переконання

            Законне обмеження свободи вибору поведін-ки шляхом силового тиску

 

            Безпосереднє управління   

            При наданні свободи вибору дій орієнтування громадян на бажаний варіант поведінки

 

            Легалізований примус        

            Оповіщення про рішення, прийняті державою, з метою формування суспільної думки

 

            Рекомендації 

            Здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів відповідно до їх компетен-ції

 

            Інформування          

            Роз’яснення доцільності і необхідності певної діяльності або дій через засоби масової інфор-мації та іншими шляхамиФормаційний підхідЦивілізаційний підхідТеорія «конверген-ції»

Заповніть таблицю 4. Типологія держав. До кожного визна-чення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

            Покладає в основу типової класифікації держав поняття «цивілізація», її рівень, досягнутий тими чи іншими народами

 

            Заснований на марксистському вченні про зміну суспільно-економічних фор-мацій на основі їх базису — типу вироб-ничих відносин, кожній із яких відпові-дає свій історичній тип держав

 

            Ця теорія стала противагою, антиподом концепції держави «нічного сторожа» («мінімальної» держави), що відстою-вала невтручання держави в економічну сферу, у відносини робітника та підпри-ємця, у соціальні питання. Дж. Мюрдаль, Дж. Стречи та ін.Модуль 1. Теорія держави

 

4 57 8  Концепція держави «загального благо-денства»             Відповідно   до   цієї   теорії   в   умовах науково-технічної революції втрачаєть-ся відмінність між капіталістичною та соціалістичною державами, відбувається їх зближення шляхом запозичення одна в одної позитивних рис, створюється «єдине постіндустріальне суспільство». П. Сорокін, Дж. Гелбрейт та ін.

 

            Теорія еліт     

            Це перехідний тип держави, який існує в період переходу від буржуазного типу до соціальної демократії; це організація по-літичної влади більшості населення, яка забезпечує  необхідний  консенсус  усіх його частин та перехід до створення умов, потрібних для повного й безперешкодно-го здійснення основних прав людини і прав нації (народу) й прогресу суспіль-ства на засадах соціальної демократії

 

            Держава соціально-демократичної орієнтації      

            Політична   організація   суспільства,   в якій право обмежує і підпорядковує собі державну владу, а основні права особи і її соціальна безпека є змістом свободи, яка закріплена в законах, це підґрунтя громадянського суспільства. Виходячи із можливості існування у громадян-ському суспільстві різних суперечливих інтересів, ідея держави проявляється як забезпечення всезагального інтересу, як інституція гарантування й захисту прав людини

 

            Теорія правової держави    

            Держава, яка прагне до забезпечення кожному   громадянинові   гідних   умов існування, соціальної захищеності, спі-вучасті в управлінні виробництвом, а в ідеалі — приблизно однакових життєвих шансів

 

            Теорія соціальної держава  

            Сутність цієї теорії полягає в боротьбі панівної меншості, яка керує державою, та підпорядкованої більшості до якої на-лежить усе інше населення. Г.Москва та В.Парето та ін.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 5. Функції держави. Типологія держав7      Критерії класифікації функцій держави      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Перерахуйте право-ві форми діяльності держави 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Методи здійснення функцій держави        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Історичні типи дер-жав       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Критерії класифікації держав та відповідні види   І) за методами

здійснення

влади  1)         2)

 

           

            ІІ)        1)         2) світські       3)

 

           

            ІІІ)       1) східні          2)         3)

 

           

            IV)       1) легітимні   

 

            Види цивілізацій згід-но з цивілізаційним підходом        1)

 

           

            2)

 

            Основні права нації  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Модуль 1. Теорія держави

 

8          Держава має такі суверенні права  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

Заповніть таблицю 6. Форми здійснення функцій держави. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1 24

5          Правова                     Діяльність, що полягає у виконанні юридич-но значимих дій, спрямованих на охорону суспільних відносин, урегульованих правом, на захист індивіда від правопорушень і при-тягненні винних до відповідальності

 

            Організаційна           

            Діяльність компетентних органів і посадо-вих осіб, що полягає у виконанні юридично значимих дій по офіційному встановленню, санкціонуванню, зміні, скасуванню норм права, яка завершується оприлюдненням нормативно-правових актів та інших джерел (форм) права (нормативно-правових дого-ворів, правових прецедентів та ін.), а також по їх систематизації

 

            Правотворча 

            Управлінська діяльність, що позбавлена юридичної оболонки: не вимагає суворого юридичного оформлення, не пов’язана з ви-конанням юридично значимих дій, які спри-чиняють за собою правові наслідки

 

            Правозастосовна     

            Діяльність компетентних органів і посадо-вих осіб, що полягає у виконанні юридично значимих дій по офіційному тлумаченню (інтерпретації) правових норм, яка завершу-ється прийняттям актів тлумачення (інтер-претаційних актів)

 

            Правоохоронна        

            Управлінська діяльність держави, що поля-гає у здійсненні юридично значимих дій по виконанню державних функцій у порядку, визначеному законом, і має правові наслід-киТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

7

8 911 12          Інтерпретаційно-правова                Діяльність компетентних органів і посадо-вих осіб, що полягає у виконанні юридично значимих дій по розгляду і вирішенню інди-відуальних юридичних справ, які завершу-ються прийняттям правозастосовного акта

 

            Установча     

            Розробка наукових рекомендацій; підготов-ка проектів документів; підбір і розміщення кадрів та інша поточна робота із забезпечен-ня діяльності органів держави

 

            Контрольно-наглядова       

            Організація бухгалтерського обліку, ста-тистики, постачання та інша оперативно-технічна і господарська робота

 

            Організаційно-регламентуюча       

            Діяльність, що полягає у виконанні юридич-но значимих дій по формуванню, перетво-ренню або скасуванню органів держави, їх структурних підрозділів, посадових осіб

 

            Організаційно-господарська          

            Діяльність, що полягає у виконанні юри-дично значимих дій по спостереженню (пе-ревірці) за дотриманням підконтрольними суб’єктами правових норм і припиненню правопорушень певними організаційно-правовими засобами

 

            Організаційно-контролююча         

            Організація інформування про нормативні акти, їх роз’яснення, формування суспільної думки та проведення іншої пропагандист-ської роботи

 

            Організаційно-ідеологічна (інформаційна)           

            Організація недержавного контролю в різ-них сферах суспільних відносин як об’єктах діяльності державиМодуль 1. Теорія держави