Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Основними теоріями походження держави є:

а)         теологічна; патріархальна, договірна, органічна, матеріаліс-

тична, насильства, демократична;

б)         патріархальна, теологічна; договірна, органічна, матеріаліс-

тична, насильства;

в)         патріархальна, теологічна; договірна, органічна, матеріаліс-

тична, насильства, ціннісна;

г)         природна, позитивна, негативна.

2.         Прибічниками договірної теорії (теорії суспільного дого-

вору) є:

а)         Е.Дюрінг, Л.Гумплович, К.Каутський;

б)         К. Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін;

в)         Платон, Аристотель, Р.Фільмер, М.Михайловський;

г)         Г.Гроцій, Дж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо.

3.         Яку теорію походження держави і права розвивали Гумпі-

лович, Дюрінг, Каутський?

а)         патріархальну;

б)         теорію насильства;

в)         психологічну;

г)         теологічну.

4.         Яку теорію походження держави і права розробляли Арис-

тотель, Фільмер, Михайловський?

а)         класову;

б)         теологічну;

в)         патріархальну;

г)         органічну.

5.         Назвіть представників «класової теорії» походження дер-

жави і права:

а)         Макіавеллі, Гамільтон;

б)         Маркс, Енгельс, Ленін;

в)         Михайловський, Бакунін;

г)         Спенсер, Марітен.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

6.         Яку концепцію походження держави відстоювали Ф.Ак-

вінський і Ж.Марітен?

а)         іригаційну;

б)         природно-правову;

в)         теологічну;

г)         органічну.

7.         Назвіть теорію походження держави і права, яка пов’язує

їх виникнення з сім’єю, що збільшилася, розрослася, де влада

глави держави походить від влади батька над членами сім’ї:

а)         патріархальна;

б)         теорія насильства;

в)         теологічна;

г)         органічна.

8.         Суспільство це —

а)         суверенна політико-територіальна організація суспільства,

що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі

юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних,

групових, індивідуальних інтересів і використовує, у разі потреби,

легальний примус;

б)         система взаємодії людей, які пов’язані між собою інтересами

у сфері виробництва, обміну, використання життєвих благ і вста-

новлюють межі поведінки в суспільних інтересах за допомогою со-

ціальних норм (у тому числі юридичних);

в)         система взаємодії в межах права вільних і рівноправних гро-

мадян держави, їх об’єднань, що добровільно сформувались і пе-

ребувають у відносинах конкуренції й солідарності, поза безпосе-

реднім втручанням держави, покликаної створювати умови для їх

вільного розвитку;

г)         система взаємодії людей, які пов’язані між собою інтересами

у сфері виробництва, обміну, використання життєвих благ і вста-

новлюють межі поведінки в суспільних інтересах за допомогою со-

ціальних норм (у тому числі юридичних).

9.         Що визначається як правило поведінки, яке склалось вна-

слідок фактичного його застосування протягом тривалого

часу?Модуль 1. Теорія держави

а)         право;

б)         звичай;

в)         мораль.

10.       В якому суспільстві відносини між людьми регулюють

«мононорми»?

а)         рабовласницькому;

б)         феодальному;

в)         первісному.

11.       Які ознаки притаманні нормативній регуляції первісного

суспільства?

а)         перевага заборон; неподільність прав та обов’язків;

б)         відсутність механізму примусу відокремленого від суспіль-

ства, який забезпечує виконання норм;

в)         все перераховане + основна форма — звичай.

12.       Виберіть поняття до визначення: «Загальне правило по-

ведінки людей, яке встановлює зразок, еталон, масштаб, яким

вони повинні керуватись»:

а)         норма;

б)         індивідуальний припис;

в)         наказ.

13.       Яким терміном позначається форма сумісної життєді-

яльності людей, що склалася історично, структуру якої утво-

рюють соціальні суб’єкти, соціальна діяльність та соціальні

відносини?

а)         громада;

б)         суспільство;

в)         держава.

14.       Які ознаки відрізняють право від соціальних норм первіс-

ного суспільства?

а)         загальнообов’язкова нормативність; формальна визначеність;

б)         інституціональність; забезпеченість державним примусом;

в)         все перераховане.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

15. Які функції виконує право в ранньокласових суспіль-ствах?

а)         регулятивну, охоронну;

б)         ідеологічну, виховну;

в)         всі перераховані.

Заповніть таблицю 1. Теорії походження держави. До кожно-го визначення підберіть правильне поняття і позначте його поряд-ковий номер

2 3

4          Патріархальна теорія походжен-ня держави                    Ґрунтується на ідеї божественного створення держави з метою реалізації загального блага. Вона обґрунтовує панування духовної влади над світською, церкви — над державою. Кожній людині наказується упокоритись перед волею Бога, який встановив державну владу, підкори-тись тій владі, яка санкціонована церквою. Представники: А.Августин, Ф.Аквінський

 

            Теологічна теорія     

            Відповідно до цієї теорії, держава походить від патріархальної сім’ї, внаслідок її розрос-тання: сім’я — сукупність сімей (селище) — сукупність селищ (держава). Представники: Аристотель, Р.Фільмер, М.Михайловський

 

            Договірна теорія      

            Ототожнює процес виникнення і функціо-нування держави з біологічним організмом. Уявлення про державу як про своєрідну по-добу людського організму сформульовані ще давньогрецькими мислителями. М.Спенсер у ХІХ ст. розвив цю думку, заявивши, що дер-жава — це суспільний організм, який склада-ється з окремих людей, подібно до того, як живий організм складається з клітин

 

            Органічна теорія      

            Дана теорія ґрунтується на ідеї походження держави в результаті угоди (договору) як акта розумної волі людей. Об’єднання людей в єдиний державний союз розглядається як природна вимога збереження людського роду і забезпечення справедливості, свободи і по-рядку. Представники: Г.Гроцій, Ш.Монтеск’є, Б.Спіноза, Т.Гоббс, Ж.Руссо, Д.ДідроМодуль 1. Теорія держави

68 9     Теорія насиль-ства               Ґрунтується на тезі про економічні причини (наявність приватної власності) виникнення держави, які породили розкол суспільства на класи з протилежними інтересами. Пред-ставники: К.Маркс, Ф.Енгельс

 

            Матеріалістична (класова) теорія   

            Пояснює виникнення держави як результат війн, насильницького підкорення одними людьми інших. Представники: Л.Гумплович, К.Каутський, Є.Дюрінг

 

            Космічна теорія        

            У цій теорії обґрунтовано виникнення дер-жави і права завдяки особливим властивос-тям, що закладені у людській психіці, якій характерна потреба до наслідування, поко-ри, усвідомлення залежності від видатної особистості, яка спроможна керувати сус-пільством. Представники: Л.Петражицький, Д.Фрезер

 

            Психологічна теорія 

            Ж. Гобіно, Ф. Ніцше причиною виникнення держави вважали розподіл суспільства на вищі і нижчі раси; перші покликані панува-ти в суспільстві, другі — сліпо підкорятись першим

 

            Расова теорія

            Найновіша теорія виникнення держави, суть якої полягає в тому, що держава виникла і була запропонована як вища організація управління суспільством іншими космічни-ми цивілізаціями

 

            Заповніть таблицю 2. Походження держави

1          Основні теорії похо-дження держави та їх представники          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)

 

           

            8)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

3

4 579 10          Причини виникнення держав        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Особливості виник-нення держав східного типу 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Шляхи виникнення держав 1)

 

           

            2)

 

            Форми виникнення держав            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Особливості влади в первісному суспільстві        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Економічні причини виникнення держави          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Політичні причини виникнення держави 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Соціальні причини ви-никнення держави           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Культурні причини виникнення держави            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)Модуль 1. Теорія держави