Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МОДУЛЬ 1 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ. ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

МОДУЛЬ 1 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ. ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

магниевый скраб beletage

1.         Яке з визначень правильно відображає предмет теорії

держави і права?

а)         предметом теорії держави і права є вивчення виникнен-

ня і розвитку конкретних держав та правових систем у всій їх

історичній своєрідності, включаючи випадкові державно-правові

процеси і явища;

б)         предметом теорії держави і права є дослідження певної сфе-

ри державного життя та конкретної галузі права і законодавства;

в)         предмет теорії держави і права — загальні закономірності ви-

никнення, розвитку і функціонування держави і права як само-

стійних, органічно взаємопов’язаних між собою соціальних інсти-

тутів;

г)         предмет теорії держави і права — діяльність і відносини у

здійсненні влади в суспільстві, а також закономірності функціону-

вання і розвитку політики і політичної влади, політичних інтересів,

відносин, свідомості, діяльності.

2.         До характеристики якої юридичної науки слід віднести

визначення: «Система об’єктивних знань про найбільш загальні

закономірності виникнення, розвитку і функціонування держа-

ви і права, а також органічно пов’язаних з ними явищ і процесів,

які їх супроводжують»:

а)         державне право;

б)         теорія держави і права;

в)         трудове право.

3.         До якого поняття відноситься наведене визначення: «Сис-

тема методів, набір способів, засобів дослідницької діяльності,

знання про них»:Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

а)         методологія;

б)         концепція;

в)         парадигма.

4.         Який із перерахованих методів застосовується для аналі-

зу схожості, розбіжності і класифікації правових систем?

а)         статистичний метод;

б)         метод порівняльного правознавства (правової компаративіс-

тики);

в)         кібернетичний метод.

5.         Які найважливіші принципи загальнотеоретичного дослід-

ження притаманні теорії держави і права?

а)         історизм, об’єктивність, конкретність, плюралізм;

б)         партійність;

в)         корпоративність;

д) комплексність.

6.         Які із перерахованих наук є галузевими юридичними на-

уками?

а)         криміналістика, судова психіатрія, судова медицина;

б)         конституційне право, цивільне право, фінансове право;

в)         історія політичних і правових вчень, теорія держави і права;

г)         кримінологія, судова бухгалтерія.

7.         Які функції виконує теорія держави і права як наука?

а)         онтологічну й евристичну;

б)         методологічну і прогностичну;

в)         гносеологічну, аксіологнічну;

г)         констаттаційну, інтерпретаційну, ідеологічну;

д)         всі перераховані функції.

Заповніть таблицю 1. Предмет юридичної науки. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номерМодуль 1. Теорія держави

 

1          Юридична наука                  Об’єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, загальні й окремі закономір-ності виникнення, розвитку і функціо-нування держави і права в їх структурній

2                                 багатоманітності

 

            Предмет юридичної

            Система знань про об’єктивні власти-

            науки              вості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні й вираженні; про загальні та окремі закономірності ви-никнення, розвитку й функціонування держави і права в їх структурній багато-

3                                 манітності

 

            Об’єкт юридичної на-         

            Загальне вчення про право, що виникло

            уки                  у ХХVІІ ст. й охоплювало весь зміст правознавства в єдності і системі, в його

4                                 основних і загальних засадах

 

            Енциклопедія права

            Держава і право в їх єдності, відміннос-

5                                 тях і взаємодії

 

            Філософія права       

            Система наукових знань про об’єктивні

                                   властивості держави і права (їх внутріш-

                                   ню структуру і логіку розвитку); про

                                   основні та загальні закономірності ви-

                                   никнення, розвитку й функціонування

6                                 державно-правових явищ

 

            Теорія держави і права        

            Сукупність логічних прийомів і конкрет-

                                   них засобів пізнання загальних та осно-

                                   вних закономірностей виникнення, роз-

7                      —        витку й функціонування держави і права

 

            Предмет теорії держави      

            Основні напрями її теоретичного і прак-

            і права                        тичного призначення, що виконуються в суспільстві з метою його прогресивного

8                                 перетворення

 

            Функції теорії держави        

            Об’єктивні властивості держави і права,

            і права                        основні та загальні закономірності ви-никнення розвитку й функціонування

9                                 державних і правових явищ

 

            Методи теорії держави       

            Філософське вчення про право, предме-

            і права                        том якого є сенс права, ідея права, специ-фіка вияву закономірностей права серед інших соціальних закономірностейТимченко

С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 2. Поняття, структура, методи юридичної науки

 

1 24 57            Ознаки юридичної науки    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Функції юридичної науки    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)

 

            Структура юридичної на-уки          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Ознаки теорії держави і права        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Функції теорії держави та права     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)

 

            Групи методів науки теорії держави та права       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Загальнофілософські методи            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Модуль 1. Теорія держави

 

8 9       Спеціальні методи    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Приватнонаукові методи     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

Заповніть таблицю 3. Види наук і система юридичних наук

 

1 24     Види наук за характером знань       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Види наук за безпосереднім відношенням до практики  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Історико-теоретичні науки  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Галузеві юридичні науки     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

5   Міжгалузеві

6   Міжнародне право

7   Прикладні юридичні науки

8   Науки, що вивчають зару-біжні державу і право

1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 2) 3) 4) 5)Модуль 1. Теорія держави