Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_05b1dffdf653c16ef0575a16e364f961, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Загальновідомо, що курс теорії держави і права є фундаменталь-ним, вихідним, провідним, найбільш значущим і водночас склад-ним у процесі всієї фахової підготовки юристів. Разом з тим, його викладання необхідне на початковому етапі навчання, оскільки за-своєння загальнотеоретичних положень і концепцій про державу і право дає студентам основу для вивчення галузевих юридичних наук. Належне оволодіння знаннями з теорії держави і права стає тим фундаментом, на якому будується вся система галузевих і між-галузевих юридичних наук.

За останнє десятиліття теорія держави і права, як і вся вітчизня-на юридична наука, збагатилася низкою наукових праць і навчаль-них посібників в яких пропонуються поряд із усталеними, нові ме-тодологічного незаангажовані підходи до вивчення державницьких і правових процесів і явищ. Для студента-першокурсника досить складно зорієнтуватись у всьому розмаїтті пропонованої літератури. Безперечно, викладач зорієнтує його в цьому пошуку. Та на особли-ву увагу заслуговує проблема самоконтролю і контролю якості на-бутих знань, оскільки вивчення теорії держави і права здійснюєть-ся на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу, метою якої є підвищення якості знань юристів, форму-вання вміння самостійно, творчо і професійно вирішувати правові проблеми задля забезпечення конкурентоспроможності студентів у світовому освітньому просторі. Кредитно-модульна система по-кликана також забезпечити можливості навчання студентів за інди-відуальною освітньо-професійною програмою з урахуванням вимог замовників і побажань студентів в отриманні кваліфікації, яка від-повідає ринку праці.

Пропоновані тести і таблиці для перевірки якості і рівня знань студентів можуть використовуватись як самими студентами для са-моконтролю, так і викладачами для проведення поточного, модуль-ного, підсумкового контролю, для зарахування модулів, включених в індивідуальний план, при організації дистанційного навчання і контролю.

Використання в навчальному процесі тестів, таблиць, схем орга-нічно поєднується із попереднім прослуховуванням лекцій, роботоюТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

на семінарських заняттях, самостійним доопрацюванням матеріалу, індивідуальними консультаціями з викладачем.

Підготовка юристів високої кваліфікації, готових і здатних бра-ти активну участь у розбудові демократичної, правової держави, формуванні громадянського суспільства в Україні потребує ґрун-товного засвоєння студентами-юристами загальних закономір-ностей виникнення, структури, функціонування й розвитку дер-жави та права, врахування кращих гуманістичних і демократичних державно-правових здобутків людської цивілізації. Практикум по-кликаний сприяти формуванню і розвитку правових знань, твор-чого мислення, високої правосвідомості: буде спонукати студентів до постійного і систематичного підвищення рівня набутих знань із загальної теорії держави та права.

При розробці тестів і таблиць використовувались праці відомих вітчизняних науковців: В.Д.Бабкіна, С.В.Бобровник, В.С.Журавсь-кого, А.П.Зайця, О.В.Зайчука, Р.А.Калюжного, М.І.Козюбри, А.М.Ко лодія, В.В.Копєйчикова, О.Л.Копиленка, В.О.Котюка, В.С.Куль чицького, П.П.Недбайла, Ю.М.Оборотова, Н.М.Оніщенко, О.О.Погрібного, Н.С.Прозорової, П.М.Рабіновича, В.Ф.Селіванова, В.Ф.Сіренко, В.М.Сирих, О.Ф.Скакун, С.С.Сливки, Б.Й.Тищика Ю.С.Шемшученка та ін.

У ході підготовки практикуму використовувалися також здобут-ки відомих російських правників: С.С.Алексєєва М.О.Баймуратова, О.Б.Венгерова, Д.А.Керімова, С.О.Комарова, В.В.Лазарева, М.М.Мар-ченка, М.І.Матузова, В.С.Нерсесянца, О.В.Сурілова. В.Н.Хро панюка та ін.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_05b1dffdf653c16ef0575a16e364f961, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0