Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

магниевый скраб beletage

1.         Призначення норми права в механізмі правового регулю-

вання полягає в тому, що норма:

а)         визначає загальне коло людей, на які вона поширює свою

дію;

б)         встановлює зміст суспільних відносин;

в)         визначає обставини, при яких особа повинна керуватись да-

ним правилом поведінки;

г)         розкриває саме правило поведінки з вказівкою на права та

обов’язки учасників правовідносин;

д)         визначає конкретне коло осіб, на які поширюється дія норм

права в даний момент.

2.         Норма права набуває зовнішнього вираження в:

а)         нормативно-правовому акті; нормативно-правовому договорі;

б)         судовому прецеденті;

в)         правовому звичаї;

г)         інтерпретаційному акті;

д)         правильно все вищезазначене.

3.         Правовідносини в механізмі правового регулювання вико-

нують такі функції:

а)         визначають конкретне коло осіб, на які поширюється дія норм

права в даний момент;

б)         визначають загальне коло людей, на які вона поширює свою

дію;

в)         закріплюють конкретну поведінку, якої повинні або можуть

дотримуватись особи;

г)         служать умовою для можливого приведення в дію спеціаль-

них юридичних засобів.

4.         До механізму правового регулювання входять:

а)         норма права;

б)         правовідносини і юридичний факт;

в)         акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків;

г)         акти застосування норм права;

д)         правовий примус.Модуль 4. Дія права у суспільстві

5.         Правові засоби впливу на суб’єкти права (джерела права

та заборони, дозволи, зобов’язання, що містяться в них) — це:

а)         механізм правового регулювання;

б)         статична частина механізму правового регулювання;

в)         динамічна частина механізму правового регулювання;

г)         механізм правового впливу.

6.         Комплекс правових засобів, за допомогою яких правові мо-

делі, що містяться у джерелах права, втілюються в реальну

поведінку людей — це:

а)         механізм правового регулювання;

б)         статична частина механізму правового регулювання;

в)         динамічна частина механізму правового регулювання;

г)         механізм правового впливу.

7.         Наявність двох актів державно-владного характеру, один

із яких — нормативно-правовий, а інший — акт застосування

норм права (індивідуальний акт) — це:

а)         простий процес правового регулювання;

б)         складний процес правового регулювання;

в)         статична частина механізму правового регулювання;

г)         динамічна частина механізму правового регулювання.

8.         Стадія існування права поза правовідносинами, стадія

розробки юридичних норм, встановлення моделі поведінки, пра-

вового статусу фізичних осіб, установ, органів — це:

а)         перша стадія механізму правового регулювання;

б)         друга стадія механізму правового регулювання;

в)         третя стадія механізму правового регулювання;

г)         четверта стадія механізму правового регулювання.

9.         Стадія здійснення суб’єктивних прав і виконання юридич-

них обов’язків настає тоді, коли правозастосовна діяльність

необхідна як забезпечувальний чинник реалізації юридичних

прав і обов’язків учасниками правовідносин, це:

а)         перша стадія механізму правового регулювання;

б)         друга стадія механізму правового регулювання;

в)         третя стадія механізму правового регулювання;

г)         четверта стадія механізму правового регулювання.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

10.       Стадія реалізації конкретних примусових заходів з ме-

тою утвердження правопорядку; вона можлива: поза юридич-

ною відповідальністю при відсутності правопорушення; у ви-

гляді заходів юридичної відповідальності, яка застосовується

у разі здійснення протиправної поведінки — це:

а)         перша стадія механізму правового регулювання;

б)         друга стадія механізму правового регулювання;

в)         третя стадія механізму правового регулювання;

г)         четверта стадія механізму правового регулювання.

11.       Стадія існування права в конкретних правовідносинах,

коли модель відносин, зафіксована в нормах права, вступає

у процес індивідуалізації через правовий зв’язок між носіями

суб’єк тивних прав і юридичних обов’язків у результаті виник-

нення юридичного факту — це:

а)         перша стадія механізму правового регулювання;

б)         друга стадія механізму правового регулювання;

в)         третя стадія механізму правового регулювання;

г)         четверта стадія механізму правового регулювання.

12.       Основним правовим засобом у механізмі впливу на суб’єк-

тів права (механізм правотворчості або регламентації суспіль-

них відносин) є:

а)         правовідносини;

б)         норма права;

в)         правозастосовний акт;

г)         акт застосування права охоронного характеру.

13.       Основним правовим засобом у механізмі забезпечення дії

права у формі правовідносин або наділення й володіння суб’єк-

тивними правами і юридичними обов’язками є:

а)         правовідносини;

б)         норма права;

в)         правозастосовний акт;

г)         акт застосування права охоронного характеру.

14.       Основним правовим засобом у механізмі реалізації права

у формі правозастосування є:Модуль 4. Дія права у суспільстві

а)         правовідносини;

б)         норма права;

в)         правозастосовний акт;

г)         акт застосування права охоронного характеру.

15.       Основним правовим засобом у механізмі забезпечення

безперешкодної реалізації права є:

а)         правовідносини;

б)         норма права;

в)         правозастосовний акт;

г)         акт застосування права охоронного характеру.

16.       Ефективність правового регулювання залежить від та-

ких юридичних чинників:

а)         рівня розвитку юридичної науки;

б)         стану нормативної основи правового регулювання;

в)         стану юридичної практики — правозастосовної діяльності;

г)         рівня правової свідомості і культури суспільства.

Заповніть таблицю 2. Правове регулювання. До кожного ви-значення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1 24 5  Правове регулювання                      Узятий в єдності та різноманітності про-цес впливу права на суспільне життя, сві-домість і поведінку людей за допомогою як правових, так і неправових засобів

 

            Правовий вплив      

            Здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів упо-рядкування суспільних відносин, їх юри-дичне закріплення, охорона і розвиток

 

            Дозволи        

            Покладання на особу обов’язку утри-муватись від вчинення дій певного роду (тільки так не роби)

 

            Заборони      

            Покладання на особу обов’язку активної поведінки (роби тільки так)

 

            Зобов’язання

            Надання особі права на власні активні дії (роби, як вважаєш за потрібне)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»Механізм правового регулювання

Сукупність суспільних відносин, яку можна й необхідно впорядкувати за до-помогою права і правових засобів

Сфера правового регулювання

Узята в єдності система правових засо-бів, способів і форм, за допомогою яких нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин, задовольняються інтереси суб’єктів пра-ва, встановлюється і забезпечується пра-вопорядок

Заповніть таблицю 3. Правове регулювання5 6   Ознаки правового регулю-вання   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Відмінності між правовим регулюванням і правовим впливом за обсягом…

 

           

            за змістом…

 

           

            за механізмом реалізації права

 

            Основні канали правового впливу            1)

 

           

            2)

 

            Види сфер правового ре-гулювання за принципом співвідношення можливого й необхідного       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Сфери правового регу-лювання за характером юридичної діяльності  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Сфери правового регулю-вання за блоками суспіль-них відносин       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)Модуль 4. Дія права у суспільстві

 

7          Основні напрями правово-го регулювання          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

Заповніть таблицю 4. Правове регулювання

 

1 24

5 6

7          Види правового регулю-вання       1)

 

           

            2)

 

            Способи правового регу-лювання 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Види норм за характером приписів           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Форми реалізації права        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Типи правового регулю-вання       1)

 

           

            2)

 

            Ознаки механізму право-вого регулювання         є складовою механізму…

 

           

            2) поєднує всі…

 

           

            3) утворює систему правових…

 

           

            4) є динамічною частиною…

 

           

            5) результатом його діяльності є вста-новлення…

 

            Елементи механізму пра-вового регулювання     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

8 9       Стадії механізму правово-го регулювання            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Правові форми діяльності держави            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

Заповніть таблицю 5. Правове регулювання

 

1 24

5 6

7          Предмет правового регу-лювання

 

            Види правового регулю-вання за способом поєд-нання загальних дозволів і заборон          1)

 

           

            2)

 

            Види правового регулю-вання за територіальним принципом 1)

 

           

            2)

 

            Види правового регулю-вання за суспільними відносинами, на які воно поширюється       1)

 

           

            2)

 

            Обов’язкові стадії право-вого регулювання          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Мета правового регулю-вання       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Фактори, що забезпечують ефективність правового регулювання        1)

 

           

            2)

 

           

            3)Модуль 4. Дія права у суспільстві

Заповніть таблицю 6. Правові форми діяльності держави. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1          Правова форма ді-                Правова   форма   діяльності   держави,

            яльності                     спрямована на офіційне встановлення (санкціонування) і зміну норм права компетентними органами, яка виража-ється в підготовці, прийнятті і оприлюд-

2                                 ненні нормативно-правових актів

 

            Правотворча діяль-  

            Організаційно-управлінська форма ді-

            ність               яльності уповноважених на те суб’єктів, завжди пов’язана зі здійсненням юри-дично значущих дій (розглядом юри-дичних справ) у порядку, визначеному

3                                 законом

 

            Правореалізаційна   

            Правова   форма   діяльності   держави,

            діяльність                   спрямована на охорону суспільних від-носин, урегульованих правом, захист ін-дивіда від правопорушень і притягнення

4                                 винних до відповідальності

 

            Правоохоронна ді-   

            Правова   форма   діяльності   держави,

            яльність                      спрямована на охорону суспільних від-носин, урегульованих правом, захист ін-дивіда від правопорушень і притягнення

5                                 винних до відповідальності

 

            Контрольно-

            Правова   форма   діяльності   держави,

            наглядова діяльність             спрямована на охорону суспільних від-носин, урегульованих правом, захист ін-дивіда від правопорушень і притягнення

6                                 винних до відповідальності

 

            Установча діяльність           

            Діяльність, не пов’язана зі здійсненням

                                   юридично значущих дій, яка не потре-

                                   бує суворого юридичного оформлення:

                                   технічно-виконавча,         організаційно-

7                                 економічна, культурно-масова та ін

 

            Організаційна діяль-

            Правова форма діяльності держави, яка

            ність               виражається в реалізації (на основі норм матеріального права) повноважень на формування, перетворення або скасу-вання органів держави, їх структурних підрозділів, посадТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

9 10     Юридична техніка                Це стійкі побудови нормативного ма-теріалу за особливими типами зв’язків його елементів, їх типовими схемами, моделями, в які втілюється «юридичний матеріал»

 

            Юридична терміно-логія    

            Система засобів, правил і прийомів під-готовки компетентними органами юри-дичних актів

 

            Юридичні конструк-ції       

            Система юридичних термінів, тобто сло-весних позначень понять, що викорис-товуються при викладі змісту закону, іншого нормативного актаМодуль 4. Дія права у суспільстві