ТЕМА 20. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         У правосвідомості виділяють такі рівні:

а)         ідеологічний; психологічний;

б)         психологічний; поведінковий;

в)         ідеологічний; психологічний; поведінковий.

2.         У структурі правосвідомості виділяють такі елементи:

а)         правові ідеї, уявлення, погляди;

б)         правові почуття, емоції, настрої;

в)         правові поняття, категорії;

г)         правові звички, традиції;

д)         правильно все вищезазначене.

3.         Роль правосвідомості у процесі правотворчості і право-

реалізації виявляється в тому, що правосвідомість:

а)         існує «до» права, певною мірою як би випереджає юридичне

право, є його безпосереднім джерелом, передує йому;

б)         діє «паралельно» з правом: уловлює потреби його вдоскона-

лення в напрямі відображення об’єктивних суспільних процесів;

в)         існує «після» права в тому сенсі, що слугує орієнтиром ви-

бору доцільного, оптимального варіанта поведінки в межах норм

права, які застосовуються або безпосередньо реалізуються;

г)         правильно все вищезазначене.

4.         Поняття, ідеї, переконання, що формуються на підставі

юридичної практики суддями, юрисконсультами, адвокатами,

прокурорами та іншими практикуючими юристами, яким на-

лежить основна роль у реалізації юридичних норм — це:

а)         професійна наукова (доктринальна) правова свідомість;

б)         професійна практична правова свідомість;

в)         непрофесійна компетентна правосвідомість;

г)         непрофесійна повсякденна правосвідомість.

5.         Ідеї, концепції, погляди, що виражають систематизова-

не, теоретичне засвоєння права вченими-правознавцями, які

працюють у науково-дослідних інститутах і вищих навчаль-

них закладах юридичного профілю — це:Модуль 4. Дія права у суспільстві

а)         професійна наукова (доктринальна) правова свідомість;

б)         професійна практична правова свідомість;

в)         непрофесійна компетентна правосвідомість;

г)         непрофесійна повсякденна правосвідомість.

6.         Правова інформованість службових і посадових осіб у

межах компетенції, якою вони офіційно наділені — це:

а)         професійна наукова (доктринальна) правова свідомість;

б)         професійна практична правова свідомість;

в)         непрофесійна компетентна правосвідомість;

г)         непрофесійна повсякденна правосвідомість.

7.         Правосвідомість, яка являє собою життєві, часом по-

верхневі судження про право особи, яка виявляється у повсяк-

денній трудовій, сімейній та інших сферах життя — це:

а)         професійна наукова (доктринальна) правова свідомість;

б)         професійна практична правова свідомість;

в)         непрофесійна компетентна правосвідомість;

г)         непрофесійна повсякденна правосвідомість.

8.         До засобів правового виховання не належать:

а)         нормативно-правові акти, акти застосовування норм права,

рішення Європейського Суду з прав людини та ін.;

б)         ознайомлювальні і роз’яснювальні матеріали про правові акти

у пресі; радіо- телевізійні програми, радіо- і телевізійні програми,

журнали на зразок «Право», «Закон» та ін. в Автономній Республіці

Крим, обласних, міських і районних центрах, які систематично інфор-

мують про законодавчі та інші нормативні акти України, діяльність

органів законодавчої, виконавчої і судової влади, органів юстиції, а

також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями тощо;

в)         правова інформація, поширена через систему Інтернет; юри-

дичні газети, метою яких є поширення правових знань, ознайомлен-

ня з новим законодавством і правозастосовною практикою;

г)         організаційно-освітні: прес-конференції, брифінги, зустрічі, лек-

ції, бесіди, семінари, вечори питань і відповідей, консультації та ін.

д)         діяльність уповноважених органів і посадових осіб з вивчен-

ня обставин справи, її юридичної кваліфікації і винесення акту за-

стосування права;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

9.         Функціональними елементами механізму правового вихо-

вання є:

а)         суспільна правосвідомість;

б)         система норм права;

в)         способи і засоби правового виховання;

г)         правосвідомість об’єктів виховання, які необхідно збагатити

правовими ідеями і настановами, що містяться в суспільній право-

свідомості;

д)         галузі, підгалузі, інститути права.

10.       Внутрішній духовно-правовий стан, у якому перебуває

особа в момент прийняття рішення про те, як поводити себе у

тих чи інших обставинах. Стан правосвідомості особи, рівень її

правової культури, готовність до правомірної або протиправ-

ної поведінки — це:

а)         правова освіченість;

б)         правова вихованість;

в)         правовий нігілізм;

г)         правовий догматизм.

11.       Деформована правосвідомість особи, суспільства, гру-

пи, що характеризується формальним прийняттям (без дока-

зів, на віру) положень закону, ототожненням закону з правом,

сліпим виконанням догми права — це:

а)         правова освіченість;

б)         правова вихованість;

в)         правовий нігілізм;

г)         правовий догматизм.

12.       Відсталість у правовому розвитку, відсутність глибоких

правових знань, невиразність правових поглядів (він можливий

навіть при наявності документа про юридичну освіту) — це:

а)         правова освіченість;

б)         правова вихованість;

в)         правовий нігілізм;

г)         правовий догматизм;

д)         правовий інфантилізм.Модуль 4. Дія права у суспільстві

13.       Поверхневі судження про закон або юридичну ситуацію,

легковажне ставлення до правових норм і принципів, неправиль-

не їх тлумачення, ігнорування принципу презумпції невинності

та ін. — це:

а)         правовий дилетантизм;

б)         правова вихованість;

в)         правовий нігілізм;

г)         правовий догматизм;

д)         правовий інфантилізм.

14.       Система обману будь-якими привабливими, але неправ-

дивими обіцянками правового характеру (особливо поширена

під час виборів, коли використовуються всі засоби «обробки»

виборців, включаючи і «чорний піар», а також у періоди обго-

ворень Конституції, законів, коли приймаються нормативно-

правові акти декларативного характеру, звучить неконструк-

тивна критика змісту щойно прийнятого закону, вносяться

пропозиції його скасувати, протиставляються законодавчі

акти та ін. — це:

а)         правовий дилетантизм;

б)         правова демагогія;

в)         правовий нігілізм;

г)         правовий догматизм;

д)         правовий інфантилізм.

15.       Роль правосвідомості у процесі правотворчості і право-

реалізації виявляється в тому, що правосвідомість є:

а)         інтелектуальним інструментом ефективного використання

законодавства, тлумачення норм права та ін.;

б)         показником професіоналізму діяльності посадових осіб;

в)         інструментом застосування аналогії права й аналогії закону з

метою ліквідації прогалин в праві і прогалин у законі;

г)         способом забезпечення законності справедливості застосу-

вання правових норм;

д)         правильно все вищезазначене.

16.       Основними функціями правосвідомості є:

а) когнітивна, правоутворююча, регулююча, охоронна;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         пізнавальна, правоутворююча, регулююча, ціннісна;

в)         когнітивна, правоутворююча, регулююча, охоронна;

г)         регулятивна, охоронна.

17.       Аспект, який характеризує склад, внутрішню будову

правової культури — це:

а)         структурний аспект;

б)         функціональний аспект;

в)         аксіологічний аспект;

г)         поведінковий аспект.

18.       Аспект, який характеризує виникнення, розвиток і вза-

ємодію елементів правової культури між собою з іншими соці-

альними явищами, насамперед з етичною, політичною, еконо-

мічною та іншими культурами — це:

а)         структурний аспект;

б)         функціональний аспект;

в)         аксіологічний аспект;

г)         поведінковий аспект.

19.       Аспект, який розкиває систему цінностей, створених

у ході розвитку суспільства і накопичених людством у галузі

права, тобто все те, що належить до правового прогресу — це:

а)         структурний аспект;

б)         функціональний аспект;

в)         аксіологічний аспект;

г)         поведінковий аспект.

20.       Складовими елементами правової культури є:

а)         правосвідомість; юридична діяльність;

б)         правосвідомість; правова поведінка;

в)         юридична діяльність; стан законності і правопорядку;

г)         юридична діяльність; правосвідомість; правова поведінка;

стан законності і правопорядку.

21.       Форми правового мислення — це:

а)         правовий умовивід;

б)         правове судження;Модуль 4. Дія права у суспільстві

в)         правове поняття;

г)         правова категорія;

д)         правильно все вищезазначене.

22.       Встановлення загальних взаємозв’язків у професійно-

правовій сфері; обґрунтовується перевіреними фактами, вста-

новленими закономірностями, системою умовиводів — це:

а)         правовий умовивід;

б)         правове судження;

в)         правове поняття;

г)         правова категорія.

23.       Узагальнення властивостей однорідної групи правових

явищ; одержання нового знання з наявних знань — це:

а)         правовий умовивід;

б)         правове судження;

в)         правове поняття;

г)         правова категорія.

24.       Розуміння сутності конкретного правового явища як різ-

новиду певної групи таких явищ — це:

а)         правовий умовивід;

б)         правове судження;

в)         правове поняття;

г)         правова категорія;

25.       Двосторонній процес взаємодії особи і суспільства, в

якому особа оволодіває системою правових настанов і цінніс-

них орієнтацій як стандартів правомірної поведінки, умінням

під впливом зовнішнього середовища визначати своє місце в сус-

пільстві та активно включатись у його правовідносини — це:

а)         правова поведінка;

б)         правова соціалізація;

в)         правова ресоціалізація;

г)         правове виховання.

26.       Види правової соціалізації:

а) практична, теоретична;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         стихійна, цілеспрямована, змішана;

в)         зовнішня, внутрішня;

г)         основна, додаткова.

27.       Цілеспрямований постійний вплив на людину з метою

формування в неї правової культури й активної правомірної по-

ведінки — це:

а)         правова культура;

б)         правова соціалізація;

в)         правова ресоціалізація;

г)         правове виховання.

28.       Елементами системи правового виховання не можуть

бути:

а)         об’єкти, суб’єкти;

б)         об’єкти, суб’єкти, сукупність правових заходів;

в)         об’єкти, суб’єкти, об’єктивна і суб’єктивна сторона.

29.       Форми (способи) правового виховання:

а)         правова освіта; правова пропаганда; юридична практика дер-

жавних органів та інших організацій;

б)         правова пропаганда; правомірна поведінка, самовиховання;

в)         юридична практика державних органів та інших організацій;

г)         правомірна поведінка, самовиховання; правова освіта; право-

ва пропаганда; юридична практика державних органів та інших ор-

ганізацій.

30.       До механізму правового виховання не входять:

а)         суспільна правосвідомість, система норм права;

б)         способи і засоби правового виховання;

в)         методичне забезпечення правового загального навчання;

г)         правосвідомість об’єктів виховання.

31.       Деформований стан правосвідомості особи, суспільства,

соціальної групи, що характеризується усвідомленим ігнору-

ванням вимог закону, запереченням значимості норм права або

зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, од-

нак виключає злочинний намір — це:Модуль 4. Дія права у суспільстві

а)         правовий нігілізм;

б)         правовий ідеалізм;

в)         правовий суб’єктивізм;

г)         правовий формалізм.

32. Деформований стан правосвідомості особи, суспільства, групи, що характеризується переоцінкою можливостей права, уявленням про нього як про вищу цінність, яка підкоряє собі всі інші цінності — це:

а)         правовий нігілізм;

б)         правовий ідеалізм;

в)         правовий суб’єктивізм;

г)         правовий фетишизм.

Заповніть таблицю 1. Правова свідомість. Правова культура. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1 2 3    Правова культура                 Готовність особи проявити активність у сфері пізнання і реалізації права. Вона становить конкретну програму поведінку в певних умовах, яка формується з усіх належних суб’єктові правових (право-мірних і протиправних) знань, оцінок, ду-мок, настроїв, звичок, навичок, сподівань, ставлень до кого-небудь і до чого небудь, що переходять в інтереси і прагнення

 

            Групова правосвідо-мість   

            Являє собою життєві, часом поверхневі судження про право особи, яка стикаєть-ся з правом у повсякденній трудовій, сі-мейній, суспільній та іншій сферах жит-тя. Така правосвідомість складається, насамперед, на основі рівня отриманого юридичного виховання і «замикається» на правовій психології, тобто на почуттє-вому його елементі

 

            Правова поведінка   

            Загальний спосіб існування людини, її ді-яльності та об’єктивний результат цієї ді-яльностіТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

4          Повсякденна право-             Містить   у   собі   структурні   елементи,

            свідомість                  властиві всім громадянам (правову пси-хологію, правову ідеологію, правову по-ведінку), а так само функціонує в єднос-ті і взаємодії з політичним, естетичним, етичним та іншими видами свідомості

5                                 суспільства

 

            Професійна право-  

            Обумовлені  правовою   культурою   сус-

            свідомість                  пільства, ступінь і характер прогресивно-правового розвитку особи, що забезпечу-

6                                  ють її правомірну діяльність

 

            Правова настанова  

            Вольовий бік правосвідомості, який яв-

                                   ляє собою процес переведення правових

                                   норм у реальну правову поведінку. Вона

                                   складається із елементів, що визначають

                                   її напрям (характер), мотивів правової по-

7                                 ведінки, правових настанов

 

            Правова психологія 

            Система правових принципів, ідей, теорій,

                                   концепцій, що відображають теоретичне

                                   (наукове) осмислення правової дійсності,

                                   усвідомлене проникнення в сутність пра-

8                                 вових явищ

 

            Правова ідеологія     

            Система ідей, уявлень, емоцій і почуттів,

                                   які виражають ставлення індивіда, гру-

                                   пи, суспільства до чинного, минулого та

                                   бажаного права, а також до діяльності,

9                                 пов’язаної з правом

 

            Культура       

            Сукупність почуттів і емоцій, що виража-

                                   ють ставлення індивіда, групи, суспіль-

10                               ства до права, правових явищ

 

            Правосвідомість       

            Виражає ставлення до права, правових

                                   явищ, їх оцінку з боку соціальних груп,

                                   формальних і неформальних колективів,

                                   відображає їх загальні інтереси та потре-

                                   би, їх співвідношення з інтересами всього

                                   суспільства

Заповніть таблицю 2. Правове виховання. До кожного визна-чення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номерМодуль 4. Дія права у суспільстві

2 3

4 5 6

7          Правове виховання              – правова освіта (правовий всеобуч); – правова пропаганда; – юридична практика державних орга-нів та інших організацій; – правомірна поведінка громадян, їх осо-биста участь у здійсненні (реалізації) та охороні правових норм; – самовиховання

 

            Сутність правового виховання                   Сукупність основних частин (елементів) право виховного процесу, яка забезпечує його певний порядок і організацію

 

            Система правового виховання                   Формування правової настанови на поєд-нання прагнень і сподівань особи з інтер-есами і сподіваннями суспільства, тобто процес вироблення непохитних правових ідей і принципів формування правової культури у правосвідомості виховуваних

 

            Способи правового виховання                  Цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування в неї пра-вової культури і активної правомірної поведінки

 

            Засоби правового ви-ховання                    Порядок перенесення правових ідей і настанов, що містяться в суспільній пра-восвідомості, у свідомість иховуваних (особи, громадської групи)

 

            Механізм правового виховання                 – нормативно-правові акти, акти засто-сування норм права; – ознайомчі і роз’яснювальні матеріали про правові акти у пресі; – правові радіо- і телевізійні журнали; – юридичні газети, метою яких є поши-рення правових знань; – організаційно-освітні: прес-конферен-ції, брифінги, зустрічі та ін.

 

            Правовий всеобуч                Правові спонукання до законослухняної поведінки, які створюють умови для за-доволення власних інтересів суб’єкта. Правові стримування протиправної по-ведінки, які створюють умови для задо-волення інтересів контрсуб’єкта, охоро-ни і захисту суспільстваТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

8 9       Правові аксіоми                    Деформований стан правосвідомості особи, суспільства, групи, який характе-ризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажли-вим ставленням до правових принципів і традицій, однак виключає злочинний намір

 

            Правовий нігілізм                 Єдина загальнодержавна система ви-вчення законодавства, яка охоплює всі верстви населення, усіх державних службовців

Заповніть таблицю 3. Правова свідомість і правова культура

 

1 2 35 68         Структура правосвідо-мості складається з таких елементів        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Структура правової пси-хології      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Елементи правової ідео-логії           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За суб’єктами (носіями) розрізняють такі форми правосвідомості         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За глибиною відображен-ня правової дійсності   1)

 

           

            2)

 

            Функції правосвідомості      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Структура правової куль-тури суспільства            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Функції правової культу-ри 1)

 

           

            2)

 

           

            3)Модуль 4. Дія права у суспільстві

Заповніть таблицю 4. Правове виховання

2 3

4 5 6    Ознаки правового вихо-вання       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Функції правового вихо-вання       1)

 

           

            2)

 

            Елементи системи право-вого виховання            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Способи правового ви-ховання     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Функціональні елементи механізму правового ви-ховання        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Функції правового всео-бучу          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»