Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 19. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ПРИМУС. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 19. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ПРИМУС. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Підставами, що виключають юридичну відповідальність,

є:

а)         неосудність особи, що доведена в судовому порядку; відсут-

ність у діянні складу правопорушення;

б)         щире каяття, примирення винного і потерпілого;

в)         відсутність суспільної небезпеки діяння у разі необхідної обо-

рони, крайньої необхідності, професійного ризику, фізичного чи

психічного примусу та ін.

г)         закінчення строку давності щодо притягнення до юридичної

відповідальності;

д)         скасування акта, що встановив юридичну відповідальність;

е)         акт про амністію або помилування.

2.         Підстави звільнення від правового покарання:

а)         щире каяття і повне відшкодування заподіяних збитків; при-

мирення винного і потерпілого;

б)         передання на поруки колективу підприємства, установи —

при першому здійсненні злочину;

в)         втрата суспільної небезпеки вчиненого злочину у зв’язку зі

зміною обставин або припинення суспільної небезпеки особи, яка

вчинила злочин, під час розслідування чи розгляду справи в суді;

г)         закінчення строку давності;

д)         акт про амністію або помилування.

3.         Стадія, що починається з моменту виявлення правопору-

шення, тобто із виявлення компетентними органами суб’єкта

правопорушення (фізичної або юридичної особи) — це:

а)         стадія встановлення юридичної відповідальності (об’єктивна

сторона);

б)         стадія виникнення відповідальності або притягнення до від-

повідальності (суб’єктивна сторона);

в)         стадія загального стану (попереджувальна відповідальність);

г)         стадія настання (реалізації) юридичної відповідальності.Модуль 4. Дія права у суспільстві

4.         Стадія, яка передбачає наявність у законі підстав і умов,

необхідних і достатніх для порушення провадження справи в

разі правопорушення:

а)         стадія встановлення юридичної відповідальності (об’єктивна

сторона);

б)         стадія виникнення відповідальності або притягнення до від-

повідальності (суб’єктивна сторона);

в)         стадія загального стану (попереджувальна відповідальність);

г)         стадія настання (реалізації) юридичної відповідальності.

5.         Стадія, на якій передбачається ухвалення обґрунтовано-

го рішення про застосування (незастосування) санкції, вибір в

її межах виду (кримінальна, адміністративні та ін.) і заходу

відповідальності (штраф, арешт та ін.) тобто набуття сили

правозастосовного акта — це:

а)         стадія встановлення юридичної відповідальності (об’єктивна

сторона);

б)         стадія виникнення відповідальності або притягнення до від-

повідальності (суб’єктивна сторона);

в)         стадія загального стану (попереджувальна відповідальність);

г)         стадія настання (реалізації) юридичної відповідальності.

6.         Стадія здійснення конкретних заходів юридичної відпові-

дальності — на підставі певних норм правозастосовного акта;

застосування стягнення або покарання — це:

а)         стадія встановлення юридичної відповідальності (об’єктивна

сторона);

б)         стадія виникнення відповідальності або притягнення до від-

повідальності (суб’єктивна сторона);

в)         стадія загального стану (попереджувальна відповідальність);

г)         стадія настання (реалізації) юридичної відповідальності.

7.         Основні напрями застосування примусових заходів щодо

правопорушників з метою забезпечення реалізації права, по-

передження правопорушень, покарання і виправлення правопо-

рушників, відновлення порушених прав — це:

а)         принципи юридичної відповідальності;

б)         функції юридичної відповідальності;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         примусові державно-правові заходи;

г)         правоохоронна функція юридичної відповідальності.

8.         Функція, спрямована на покарання державою правопо-

рушника та запобігання нових правопорушень — це:

а)         відновлювальна або компенсаційна функція юридичної від-

повідальності;

б)         загальнопревентивна функція;

в)         спеціальнопревентивна функція;

г)         каральна (штрафна) функція.

9.         Функція, спрямована на виховання громадян у дусі поваги

до закону — це:

а)         відновлювальна або компенсаційна функція юридичної від-

повідальності;

б)         загальнопревентивна функція;

в)         спеціальнопревентивна функція;

г)         каральна (штрафна) функція.

Заповніть таблицю 1. Державно-правовий примус. До кожно-го визначення підберіть правильне поняття і позначте його поряд-ковий номер

 

1          Державно-правовий                        Здійснювані поза інститутом юридичної

            примус                       відповідальності офіційно встановлені примусові способи, прийоми і засоби, що використовуються державою для подо-лання правових аномалій у суспільстві,

2                                 які не переросли у правопорушення

 

            Підстави державно-

            Способи, прийоми, засоби, що застосо-

            правового примусу              вуються для профілактики можливих правопорушень, а також з метою забез-печення громадської безпеки при сти-

3                                 хійних лихах, аваріях та ін

 

            Примусові державно-         

            Юридично значущі факти соціальних

            правові заходи                      відхилень (правових аномалій), що ви-магають запобігання, ліквідації або усу-нення як небажаних явищ для особи, суспільства і державиМодуль 4. Дія права у суспільстві

 

4 57

8 9       Заходи попередження                     Метод державно-владного обмеження свободи вибору суб’єкта права, реалі-зований за допомогою заходів силового тиску на його свідомість і поведінку з боку уповноважених органів і посадо-вих осіб, заснованого на праві і здійсню-ваного в межах права

 

            Запобіжні заходи      

            Способи, прийоми, засоби, що застосо-вуються для відновлення нормального стану правових відносин через стиму-лювання суб’єктів права до виконання покладених на них обов’язків, відшко-дування заподіяного правопорушенням матеріального збитку і моральної шкоди (визнання угоди недійсною з повернен-ням сторін у первинний майновий стан; примусове вилучення майна з чужого незаконного володіння (віндикація)

 

            Заходи відновлення 

            Заходи, спрямовані на припинення пра-вопорушень, відновлення законності і правопорядку, суспільної безпеки

 

            Примусові заходи, що припиняють правопо-рушення   

            Заходи, спрямовані на охорону суспіль-них або державних інтересів і мають стосовно фізичної особи винятковий (разовий) характер

 

            Примусові заходи ор-ганізаційного впливу в різних соціальних сферах          

            Використовуються при відсутності де-яких ознак, що в сукупності з іншими утворюють склад правопорушення, або коли недоцільним є застосування за-ходів юридичної відповідальності до суб’єкта правопорушення, з огляду на його особистісні характеристики, чи коли необхідно забезпечити правопоря-док, попередити правопорушення

 

            Примусові заходи, що замінюють юридичну відповідальність  

            Способи, прийоми, засоби, що застосо-вуються для припинення протиправних дій, позбавлення можливостей доведен-ня їх до завершальної стадії, яка означає наявність усього складу правопорушен-ня (інформування зацікавлених осіб; за-тримка; обшук; та ін.)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 2. Юридична відповідальність. До кожно-го визначення підберіть правильне поняття і позначте його поряд-ковий номер

 

1          Зловживання правом                      Державно-владний вплив відпові-дальних державних органів і службо-

2                                 вих осіб на поведінку людей

 

            Позитивний (проспек-                    Настає за правопорушення і передба-

            тивний) аспект юридич-                 чає покарання

3          ної відповідальності            

 

            Негативний (ретроспек-                  Настає за виконання корисних для

            тивний) аспект юридич-                 суспільства та держави варіантів по-

            ної відповідальності             ведінки на рівні, що перевищує за-гальні вимоги (морально свідоме ставлення до виконання обов’язків).

5                                 Передбачає заохочення

 

            Державний примус              Особливий вид правової поведінки,

                                   який полягає у використанні гро-

                                   мадянами своїх прав у недозволені

                                   способи, що суперечать призначен-

                                   ню права, внаслідок чого завдаються

                                   збитки (шкода) суспільству, державі,

6                                 окремій особі

 

            Підстави юридичної             Комплексне (принцип, метод, режим)

            відповідальності                   соціально-правове явище, що харак-теризує організацію і функціонуван-ня суспільства й держави на правових

7                                 засадах

 

            Фактична підстава               Наявність норми права, яка забо-

                                   роняє таку поведінку і встановлює

                                   відповідні санкції (за її допомогою

                                   відбувається визначення складу пра-

8                                 вопорушення)

 

            Нормативна підстава                       Факт здійснення соціально небезпеч-

9                                 ної поведінки (правопорушення)

 

            Законність                 Сукупність обставин, наявність яких

                                   робить   юридичну   відповідальність

                                   можливою та примусовою. Відсут-

                                   ність сукупності таких обставин ви-

                                   ключає їїМодуль 4. Дія права у суспільстві

Заповніть таблицю 3. Юридична відповідальність

2 3

4 57 8  Принципи юридичної відповідальності    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Функції юридичної відповідальності          1)         3)

 

           

            2)         4)

 

            Види юридичної відповідальності в за-лежності від галузевої структури права          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Види юридичної від-повідальності в залеж-ності від її функцій 1)

 

           

            2)

 

            У чому полягає двох-аспектне розуміння юридичної відпові-дальності           1)

 

           

            2)

 

            Ознаки юридичної відповідальності          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Підстави юридичної відповідальності       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Стадії юридичної від-повідальності           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 4. Види юридичної відповідальності. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номерКонституційно-пра-вова

Настає за порушення лише тієї норми ад-міністративного права, що охороняється адміністративними санкціями

Настає за порушення конституційно-правової норми (здійснення конститу-ційного делікту) державними органами і посадовими особами — це насамперед, відповідальність влади як колективного суб’єкта

Адміністративна від-повідальністьНастає за вчинене майнове правопору-шення, збиток, заподіяний підприємству, установі, організації робітниками та служ-бовцями при виконанні ними своїх трудо-вих обов’язків; передбачає відшкодування прямого дійсного збитку. Упущена вигода не відшкодовується

Цивільно-правова відповідальністьНастає за здійснення злочинів, вичерп-ний перелік яких міститься у Криміналь-ному кодексі, тобто встановлюється лише законом, настає з моменту офіційного об-винувачення, реалізується винятково в судовому порядку

Дисциплінарна від-повідальністьНакладається адміністрацією підприємств, установ, організацій (особою, яка володіє розпорядчо-дисциплінарною вла дою над конкретним працівником) за здійснення дисциплінарних проступків: 1) відповідно до правил внутрішнього трудового розпо-рядку; 2) у порядку підпорядкованості; 3) відповідно до дисциплінарних статутів і положень

Матеріальна відпо-відальністьКримінальна відпо-відальність

Настає з моменту правопорушення — невиконання договірного зобов’язання майнового характеру у встановлений строк або виконання неналежним чи-ном, за заподіяння позадоговірної шкоди (цивільно-правового проступку) здоров’ю або майну особи208

Модуль 4. Дія права у суспільстві

 

Правовідновлюваль-на відповідальність              Спрямована на покарання державою пра-вопорушника та запобігання нових пра-вопорушень. Притаманна насамперед кри мінальній та адміністративній відпо-відальності. (Репресивна) — особа, що вчинила правопорушення, притягується до покарання або стягнення на підставі рішення, винесеного у встановленому за-коном порядку (кримінально-правова й адміністративно-правова відповідальність)

Каральна відпові-дальність

            (Репараційна) — добровільне виконання правопорушником відповідальності пе-ред потерпілим, тобто особа, яка вчинила правопорушення, відшкодовує заподі-яний збиток, відновлює порушені права, виконує обов’язки, припиняє протиправ-ні діяння без примусу держави (цивільно-правова і матеріальна відповідальність)

Заповніть таблицю 5. Види юридичної відповідальності

 

1 2 3 4 5 6       Вид юридичної відповідальності    Суб’єкти притягнення         Заходи відпо-відальності            Правозасто-совний акт

 

            Конституційна          Парламент, Кон-ституційний Суд            

 

            Адміністративна                   Попередження, штраф, …  

 

            Цивільно-право-ва                          рішення

 

            Дисциплінарна                                

 

            Матеріальна                         

 

            Кримінальна                         Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»