ТЕМА 18. ПРАВОМІРНА І НЕПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Соціально значима поведінка особи (дія чи бездіяльність)

свідомовольового характеру, що урегульована нормами права і

спричиняє юридичні наслідки — це:

а)         правомірна поведінка;

б)         правова поведінка;

в)         протиправна поведінка.

2.         Суспільно корисна правова поведінка суб’єкта права (дія

чи бездіяльність), яка відповідає приписам юридичних норм і

охороняється державою — це:

а)         правомірна поведінка;

б)         правова поведінка;

в)         протиправна поведінка.

3.         Правомірна поведінка завжди включає:

а)         поведінковий аспект — уявлення про законні способи здій-

снення своїх юридичних прав і обов’язків;

б)         інформаційний аспект — поінформованість громадянина про

свої юридичні права і обов’язки;

в)         обидва аспекти.

4.         Мотивами правомірної поведінки можуть бути:

а)         переконаність у справедливості і корисності приписів право-

вих норм;

б)         відповідальність перед суспільством і державою за вчинки;

в)         егоїстичний власний інтерес;

г)         прагнення робити як усі та страх відповідальності;

д)         правильно все вищезазначене.

5.         Внутрішнє відношення, спонукальні причини суб’єкта

права до своєї діяльності і її результатів, визначення якості

вчинків — з яких складається поведінка — це:

а)         об’єктивна сторона;

б)         суб’єктивна сторона;

в)         об’єкт;

г)         суб’єкт.Модуль 4. Дія права у суспільстві

6.         Зовнішня форма вираження правомірних вчинків; дія чи

бездіяльність; їх корисні результати; причинний зв’язок між

діяннями та їх наслідками — це:

а)         об’єктивна сторона;

б)         суб’єктивна сторона;

в)         об’єкт;

г)         суб’єкт.

7.         Види правомірної поведінки за соціальною значущістю:

а)         соціально доцільна;

б)         соціально необхідна;

в)         соціально бажана;

г)         соціально припустима.

8.         Закріплюється в імперативних нормах як обов’язкова та

забезпечується, крім інших способів, державним примусом -це:

а)         соціально доцільна поведінка;

б)         соціально необхідна;

в)         соціально бажана;

г)         соціально припустима.

9.         Закріплюється в диспозитивних нормах як права суб’єкта,

реалізується відповідно до його волі (інтересу) і забезпечуєть-

ся державою — це:

а)         соціально доцільна;

б)         соціально необхідна;

в)         соціально бажана;

г)         соціально припустима.

10.       Закріплюється в регулятивних нормах, реалізується від-

повідно до волі (інтересів) суб’єкта — це:

а)         соціально доцільна;

б)         соціально необхідна;

в)         соціально бажана;

г)         соціально припустима.

11.       Види правомірної поведінки за мотивами (суб’єктивною

стороною) — це:Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

а)         активна, пасивна;

б)         добровільна, змушена;

в)         маргінальна;

г)         активна, пасивна, звична, маргінальна.

12.       Вид поведінки, що виявляється в бездіяльності, у нав-

мисному використанні суб’єктом приналежних йому прав і

обов’язків — це:

а)         звична поведінка;

б)         пасивна правомірна поведінка;

в)         маргінальна поведінка;

г)         змушена поведінка.

13.       Вид законослухняної поведінки, що виражається в по-

всякденній службовій, побутовій та іншій діяльності людини,

яка відповідає приписам правових норм і не потребує додатко-

вих витрат і зусиль — це:

а)         звична правомірна поведінка;

б)         пасивна правомірна поведінка;

в)         маргінальна поведінка;

г)         змушена поведінка.

14.       «Казусне» (випадкове) здійснення суспільно шкідливого

діяння, коли особа не могла усвідомлювати суспільної шкідли-

вості своєї поведінки, не передбачала настання можливих шкід-

ливих наслідків, не повинна була (не могла) їх передбачити —

це:

а)         злочин;

б)         правопорушення;

в)         невинне заподіяння шкоди.

15.       Діяння особи, яка хоч і передбачала можливість настан-

ня суспільно небезпечних наслідків своїх дій (бездіяльності), але

перебувала в такому психофізіологічному стані і екстрималь-

них умовах, що не могла запобігти цим наслідкам — це:

а)         злочин;

б)         правопорушення;

в)         невинне заподіяння шкоди (нездоланої сили).Модуль 4. Дія права у суспільстві

16.       Спеціальний суб’єкт правопорушення — це:

а)         фізична особа;

б)         юридична особа;

в)         посадова особа.

17.       Юридична особа може бути суб’єктом:

а)         кримінального, матеріального правопорушення;

б)         цивільного правопорушення;

в)         адміністративного правопорушення;

г)         дисциплінарного правопорушення.

18.       Суб’єктивна сторона правопорушення включає:

а)         вину і мотив;

б)         мотив і мету;

в)         вину, мотив, мету;

г)         вину, мотив, мету, засоби.

19.       Якщо особа передбачала можливість настання суспіль-

но небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності),

але легковажно розраховувала на їх відвернення — це:

а)         прямий умисел;

б)         непрямий умисел;

в)         злочинна самовпевненість;

г)         злочинна недбалість.

20.       Якщо особа не передбачала можливості настання сус-

пільно небезпечних наслідків свого діяння (дія або бездіяль-

ність), хоча повинна була і могла їх передбачити — це:

а)         прямий умисел;

б)         непрямий умисел;

в)         злочинна самовпевненість;

г)         злочинна недбалість.

21.       Якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний харак-

тер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його сус-

пільно небезпечні наслідки і бажала їх настання — це:

а)         прямий умисел;

б)         непрямий умисел;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         злочинна самовпевненість;

г)         злочинна недбалість.

22.       Якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний харак-

тер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його сус-

пільно небезпечні наслідки і хоча й не бажала, але свідомо при-

пускала їх настання — це:

а)         прямий умисел;

б)         непрямий умисел;

в)         злочинна самовпевненість;

г)         злочинна недбалість.

23.       До протиправних належать зловживання службовими

повноваженнями — це:

а)         посадовою особою, яка перебуває на державній службі, — не-

належне використання повноважень, тобто з порушенням принци-

пу законності, що спричинило істотне порушення прав і законних

інтересів громадянина, організації, суспільства, держави;

б)         замовчування ЗМІ суспільно значимої інформації або перед-

бачення в публікації судового рішення;

в)         менеджером комерційної або іншої організації — виконання

управлінських функцій всупереч законним інтересам цієї організа-

ції;

г)         приватним нотаріусом або приватним аудитором — виконан-

ня управлінських функцій всупереч завданням своєї діяльності та

з метою набуття вигоди і переваг для себе та інших осіб або заподі-

яння шкоди іншим особам.

24.       До зловживань правом не належить:

а)         «чорний піар»;

б)         фіктивні шлюби;

в)         підкуп службовців конкурентом;

г)         несумлінна реклама з метою створення умов для збуту това-

рів;

д)         піратство.Модуль 4. Дія права у суспільстві

Заповніть таблицю 1. Правова і правомірна поведінка. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1          Правова поведінка               Суспільно корисна правова поведінка особи (дія або бездіяльність), яка від-повідає  розпорядженням  юридичних

2                                 норм і охороняється державою

 

            Правомірна поведінка         

            Соціальна поведінка особи (дія або без-

                                   діяльність) свідомо вольового характе-

                                   ру, яка є врегульованою нормами права

3                                 і спричиняє юридичні наслідки

 

            Належна правомірна           

            Закріпляється, як правило, в диспози-

            поведінка                   тивних нормах як права суб’єкта, а не як його обов’язки, реалізується відпо-відно до його волі (інтересу) і забезпе-

4                                 чується державою

 

            Можлива (соціально           

            Закріпляється в імперативних нормах

            допустима) правомір-                      як обов’язки та забезпечується, окрім як

5          на поведінка              в інші способи, державним примусом

 

            Активна правомірна

            Вид правомірної поведінки, який ви-

            поведінка                   являється в бездіяльності, умисному невикористанні суб’єктом належних йому прав і обов’язків: неучасті у вибо-

6                                 рах тощо

 

            Звичайна правомірна          

            Вид поведінки, який характеризується

            поведінка                   «проміжним» (прикордонним) між пра-

7                                 вомірним і протиправним станом особи

 

            Пасивна правомірна

            Вид правомірної поведінки, який поля-

            поведінка                   гає в цілеспрямованій діяльності грома-дян, посадових осіб, пов’язаній з реаліза-цією своїх прав, обов’язків, компетенції в межах правових норм і пов’язаний з додатковими витратами часу, енергії, а

8                                 іноді й матеріальних коштів

 

            Маргінальна поведінка       

            Вид законослухняної поведінки, що яв-

                                   ляє собою повсякденну службову, по-

                                   бутову та іншу діяльність людини, яка

                                   відповідає розпорядженням правових

                                   норм, стала звичкою і не потребує до-

                                   даткових витрат і зусильТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

9 10     Правопорушення                  Особливий вид правової поведінки, який полягає у використанні громадя-нами своїх прав у недозволені способи, що суперечать призначенню права, вна-слідок чого завдаються збитки (шкода) суспільству, державі, окремій особі

 

            Зловживання правом          

            Суспільно небезпечне або шкідливо неправомірне (протиправне) винне ді-яння (дія або бездіяльність) деліктоз-датної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність

Заповніть таблицю 2. Склад правопорушення

24 5     Ознаки правопорушення     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Склад правопорушення       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Форма вини  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Об’єктивна сторона право-порушення     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Суб’єктивна сторона пра-вопорушення    1)

 

           

            2)

 

           

            3)Модуль 4. Дія права у суспільстві

Заповніть таблицю 3. Види правопорушень. До кожного ви-значення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

2 3

4 57     Правопорушення                  Передбачене кримінальним законом сус-пільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), яка полягає в посяганні на суспільний лад держави, її політичну й еко-номічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи гро-мадян, а так само інше суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом

 

            Злочин          

            Суспільно небезпечне або шкідливо непра-вомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність

 

            Конституційні проступки   

            Суспільно небезпечні протиправні діяння, які полягають у невиконанні робітником, службовцем, військовослужбовцем, студен-том виробничих, службових, військових або навчальних обов’язків, порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку

 

            Адміністративні проступки

            Суспільно небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи нео-бережному) заподіянні шкоди майну під-приємства його працівником

 

            Матеріальні про-ступки      

            Суспільно небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи нео-бережному) посяганні на суспільні відно-сини, що складаються у сфері державного управління й охороняються законом

 

            Цивільно-правові проступки         

            Порушене матеріальне чи нематеріальне благо: власність, життя, здоров’я громадян, суспільний порядок, суспільні відносини, що захищаються нормами права

 

            Дисциплінарні проступки  

            Суспільно небезпечні протиправні діян-ня, які полягають у винному (умисному чи необережному) заподіянні шкоди поряд-ку організації і діяльності органів влади й управління, конституційним правам і сво-бодам громадян, але не мають ознак складу злочинуТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

9

10 11   Об’єкт правопо-рушення                Суспільно небезпечні протиправні діяння, які полягають у порушенні громадянами й організаціями майнових та особистих не-майнових відносин, що складаються між суб’єктами права і становлять для них мате-ріальну і духовну цінність

 

            Об’єктивна сто-рона правопору-шення               Сукупність ознак, які характеризують суб’єктивне (психічне) ставлення особи до вчиненого нею протиправного діяння і його негативних наслідків, а саме — вина, мотив, мета правопорушення

 

            Суб’єкт правопо-рушення               Сукупність зовнішніх ознак, що характери-зують дане правопорушення

 

            Суб’єктивна сторона правопо-рушення               Фізичні і юридичні особи

Заповніть таблицю 4. Правопорушення і юридична відпові-дальність.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

24        Правопорушення                  Передбачене кримінальним законом сус-пільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), яка полягає в посяганні на суспільний лад держави, її політичну й еко-номічну системи, в ласність, особу, політич-ні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше суспільно небез-печне діяння, передбачене кримінальним законом

 

            Злочин          

            Суспільно небезпечне або шкідливо непра-вомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність

 

            Зловживання правом          

            Державно-владний вплив відповідальних державних органів і службових осіб на по-ведінку людей

 

            Позитивний (проспективний) аспект юридичної відповідальності     

            Правопорушення (юридична характеристи-ка наслідків невиконання обов’язків). Пе-редбачає покаранняМодуль 4. Дія права у суспільстві

 

5          Негативний (рет-                 Виконання корисних для суспільства та

            роспективний)                      держави варіантів поведінки на рівні, що

            аспект юридичної                 перевищує загальні вимоги (морально сві-

            відповідальності                   доме ставлення до виконання обов’язків).

6                                 Передбачає заохочення

 

            Державний при-      

            Особливий вид правової поведінки, який

            мус                  полягає у використанні громадянами своїх прав у недозволені способи, що суперечать призначенню права, внаслідок чого завда-ються збитки (шкода) суспільству, державі,

7                                 окремій особі

 

            Підстави юридич-   

            Факт здійснення соціально небезпечної по-

            ної відповідаль-                    ведінки (правопорушення)

8          ності              

 

            Фактична підста-     

            Наявність норми права, яка забороняє таку

            ва                    поведінку і встановлює відповідні санкції (за її допомогою відбувається визначення

9                                 складу правопорушення)

 

            Нормативна під-      

            Сукупність обставин, наявність яких робить

10        става               юридичну відповідальність примусовою

 

            Законність     

            Сукупність обставин, наявність яких ро-

                                   бить юридичну відповідальність можливою

                                   та необхідною. Відсутність сукупності та-

                                   ких обставин виключає їїТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»