ТЕМА 17. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Інтелектуальна діяльність суб’єкта із встановлення точ-

ного змісту (сенсу) норм права, що здійснюється за допомогою

певних прийомів і способів та має на меті правильну реалізацію

й підвищення ефективності правового регулювання суспільних

відносин — це:

а)         тлумачення права;

б)         пояснення права;

в)         з’ясування права;

г)         інтерпретація права.

2.         Структура системи тлумачення права включає:

а)         об’єкти тлумачення; суб’єкти тлумачення;

б)         об’єктивну і суб’єктивну сторону тлумачення;

в)         предмет тлумачення;

г)         наслідки тлумачення.

3.         Закони і підзаконні акти, нормативні договори, проекти

нормативних актів, правозастосовні акти та інші джерела

(форми) права — це:

а)         об’єкти тлумачення;

б)         суб’єкти тлумачення;

б)         суб’єктивна сторона тлумачення;

в)         предмет тлумачення;

г)         наслідки тлумачення.

4.         Суб’єктом тлумачення можуть бути:

а)         органи держави;

б)         посадові особи;

в)         громадські організації;

г)         окремі громадяни;

д)         усі вище зазначені суб’єкти.

5.         Зміст права, виражений у ньому соціальний компроміс як

результат узгодження суспільних, соціально-групових та інди-

відуальних інтересів (воля народу) — це:

а) об’єкти тлумачення;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б) суб’єкти тлумачення;

б)         суб’єктивна сторона тлумачення;

в)         предмет тлумачення;

г)         наслідки тлумачення.

6.         Значення тлумачення виявляється у процесі:

а)         правотворчості;

б)         систематизації нормативно-правових актів;

в)         реалізації права;

г)         при застосуванні правових норм судами, органами прокурату-

ри, арбітражу, іншими державними орга нами;

д)         імплементацієї норм міжнародного права в систему національ-

ного законодавства;

е)         правильно все вищезазначене.

7.         Тлумачення передбачає:

а)         правильне й однакове розуміння;

б)         правильне й однакове застосування;

в)         правильну реалізацію.

8.         Причини, що викликають необхідність тлумачення права:

а)         абстрактний характер вираження норми права в нормативних при-

писах актів;

б)         системний характер вираження норми права в нормативних при-

писах актів;

в)         невизначений характер термінологічного вираження правового

по няття в нормативному приписі акта;

г)         прогалини в нормативно-правовому акті.

9.         Соціально визначена умова (заява, положення), що має

спеціальну нормативно-лексичну форму і служить засобом ко-

ригування змісту або обсягу дії норми права, створення нового

правового режиму, узгодження інтересів, породження певних

юридичних наслідків — це:

а)         зауваження;

б)         застереження;

в)         попередження;

г)         правове застереження.Модуль 4. Дія права у суспільстві

10.       Сферами тлумачення права за напрямами правової ді-

яльності є:

а)         нормопроектна — з’ясування змісту проектів нормативних актів

і нормативних договорів;

б)         правотворча — з’ясування змісту нормативного акта, норматив-

ного договору, правового звичаю, судового прецеденту в їх контекст-

ному співвідношенні з іншими актами: чинними і тими, що перебува-

ють у стадії розробки і прийняття;

в)         правореалізаційна — з’ясування змісту норм суб’єктами права

з метою їх виконання, використання і дотримання;

г)         правозастосовна — з’ясування змісту норм правозастосувачем

з метою вирішення індивідуально-конкретних життєвих випадків, со-

ціально значимих для особи і суспільства;

д)         систематизаційна — з’ясування змісту норм в їх системному

зв’язку у процесі проведення таких видів систематизації нормативно-

правового матеріалу, як кодифікація, інкорпорація, консолідація;

е)         правовиховна — роз’яснення змісту норм з виховною метою —

удосконалення знань людини про свої права і обов’язки, вироблен-

ня настанов на правомірну поведінку;

є) правильно все вищезазначене.

11.       Функціями тлумачення права є:

а)         пізнавальна (інформаційна) — пізнання інтерпретатором сут-

ності норми права;

б)         конкретизуюча — уточнення норми права з урахуванням кон-

кретної справи, певних обставин; в) регулятивна — виконання офі-

ційним актом тлумачення разом з нормою регулятивних функцій;

г)         правоконтролююча — виявлення недоліків норми права і дове-

дення до відома відповідних правотворчих органів про необхідність її

вдосконалення;

д)         правозабезпечувальна — стримування від довільного застосуван-

ня нормативних приписів, забезпечення єдності законності і безпе-

рервності правового регулювання, ефективності правозастосовної

практики;

е)         охоронна.

12.       Сукупність прийомів і правил аналізу правових норм, роз-

криття їх змісту з метою практич ної реалізації — це:Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

а)         пояснення норм права;

б)         з’ясування норм права;

в)         способи тлумачення норм права.

13.       Тлумачення не охоплює такі рівні (ступені) юридичного

аналізу:

а)         аналіз буквального тексту, закладеного в ньому змісту, тобто «бук-

ви закону», змісту нормативного договору, правозастосовного акта;

б)         догматичний аналіз — розбір юридичних особливостей норм,

їх техніко-юридичної своєрідності, конструювання їх логічної струк-

тури на основі правових приписів (догма права);

в)         аналіз технічних норм і правил;

г)         соціально-історичний аналіз моральних, економічних та інших пе-

редумов закону, що дозволяють пізнати волю нормотворчого органу («дух

закону») і правозастосовного органу (зміст правозастосовного акта).

14.       Філологічний спосіб тлумачення не передбачає:

а)         посилань на дані граматики, лексики, використання законів

філології;

б)         аналізу окремих слів, термінів, пропозиція формулювання юри-

дичних норм із метою встановлення значення кожного слова і виразу;

в)         розкриття змісту юридичних норм, який іноді не збігається з

буквальним значенням через невдалий вибір законодавцем словесних

форм, через що використовується прийом перебудови тексту, введен-

ня в нього додаткових слів, необхідних для розуміння;

г)         аналізу понять, які відображають слова і вирази, судження і ви-

сновки, конкретні судження, їх зв’язки один з одним, а також зміст по-

няття з його значенням та іншими поняттями, що допомагає перевірити

результати граматичного тлумачення, зробити висновки з понять;

д)         аналізу граматичної форми іменників і прикметників, спосо-

бів дієслів, виду дієприкметників та ін.; усвідомлюється граматична

структура речень, розділових знаків, єднальних і розділових сполуч-

ників; встановлюються синтаксичні зв’язки між словами;

е)         у випадках зміни значеннєвого змісту слів і виразів їм надаєть-

ся те значення, яке вони мали в момент створення норми;

є) враховування, що тим самим словам (термінам) у різних нор-мативно-правових актах може бути наданий неоднаковий зміст, у кожному випадку цей зміст з’ясовується.Модуль 4. Дія права у суспільстві

15.       Логічний спосіб тлумачення, а саме — з’ясування змісту

норми права шляхом використання законів, правил і прийомів

формальної логіки не передбачає:

а)         розкриття змісту юридичних норм, який іноді не збігається

з буквальним значенням через невдалий вибір законодавцем словес-

них форм, через що використовується прийом перебудови тексту, вве-

дення в нього додаткових слів, необхідних для розуміння;

б)         аналіз понять, які відображають слова і вирази, судження і ви-

сновки, конкретні судження, їх зв’язки один з одним, а також зміст по-

няття з його значенням та іншими поняттями, що допомагає перевірити

результати граматичного тлумачення, зробити висновки з понять;

в)         аналіз окремих слів, термінів, пропозицій, формулювання

юридичних норм із метою встановлення значення кожного слова і ви-

разу.

16.       З’ясування змісту норми права шляхом встановлення її

системних юридичних зв’язків з іншими нормами, а саме — зі-

ставляється норма, яка тлумачиться, з іншими нормами,

установлюється її місце в даному нормативному акті (кодек-

сі, основах законодавства, законі), інституті, галузі законо-

давства, в усій правовій системі; знаходяться системні юри-

дичні зв’язки норми, яка тлумачиться, з іншими нормами, що

дає можливість точно визначити її значення, сферу дії, зміст і

уникнути помилок при застосуванні: в одних випадках близькі

норми можуть уточнювати або доповнювати зміст досліджу-

ваної норми, в інших — містити необхідні винятки — це:

а)         історико-політичне тлумачення;

б)         системне (систематичне) тлумачення;

в)         логічний спосіб тлумачення.

17.       З’ясування змісту норми права відповідно до закладеної

в ній мети — орієнтира для поведінки, при якому виявляється

і розкривається мета, яку переслідує орган, що видав правову

норму; застосовується, як правило, при відсутності преамбул,

що роз кривають мету відповідного нормативного акта — це:

а)         телеологічний (цільовий);

б)         історико-політичний;

в)         системний (систематичний);Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

г)         логічний;

д)         історико-політичний спосіб.

18.       З’ясування змісту норм права на основі аналізу конкрет-

них історичних умов їх прийняття; виявлення політичної мети

і завдань, закладених законодавцем; ґрунтується на джерелах,

що знаходяться за межами права, на базі оцінки суспільно-

політичної обстановки, при якій була ініційована і прийнята

норма права; враховується процес обговорення нормативно-

правового акта, в якому ця норма міститься, зокрема доповідь

і співдоповідь за його проектом, альтернативні проекти, публі-

кації у пресі під час обговорення проекту, дебати, внесені ви-

правлення, підстави їх прийняття або відхилення — це:

а)         телеологічний (цільовий);

б)         історико-політичний;

в)         системний (систематичний);

г)         логічний;

д)         історико-політичний;

е)         спеціально-юридичний спосіб.

19.       З’ясування змісту норми, засноване на досягненнях юри-

дичної науки і практики, знанні юридичної техніки, техніко-

юридичних способів і прийомів, що використовуються зако-

нодавцем для вираження своєї волі на професійному умінні і

навичках інтерпретатора; дослідження техніко-юридичних

засобів і прийомів вираження волі законодавця з метою роз-

криття термінів, категорій, конструкцій та інших елементів

його змісту — це:

а)         телеологічний (цільовий);

б)         історико-політичний;

в)         системний (систематичний);

г)         логічний;

д)         історико-політичний;

е)         спеціально-юридичний спосіб тлумачення.

20.       Пошук змісту при створенні і реалізації норми права, засно-

ваний на знанні онтологічної технології, таких понять як зміст,

двозначність чи багатозначність, символ, знак, дискурс — це:Модуль 4. Дія права у суспільстві

а)         телеологічний (цільовий);

б)         герменевтичний;

в)         системний (систематичний);

г)         логічний;

д)         історико-політичний;

е)         спеціально-юридичний спосіб тлумачення.

Заповніть таблицю 1. Офіційне і неофіційне тлумачення.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-

чте його порядковий номер

 

1          Тлумачення норм права                  Роз’яснення змісту і мети правових норм, яке походить від осіб, що не ма-ють на те офіційних повноважень, а від-так, не володіє юридичнообов’язковою силою

2          Нормативне делего-ване    

            Роз’яснення змісту і мети правових норм, яке сформульоване у спеціаль-ному акті уповноваженим органом або посадовою особою в межах її компе-тенції, та має юридично обов’язкову силу для всіх, хто застосовує норми, що роз’яснюються

3          Повсякденне 

            Розумова інтелектуальна діяльність суб’єкта, пов’язана зі встановленням точного значення змісту норм права

4          Офіційне делеговане           

            Науково обґрунтоване тлумачення вчених, науково-дослідних закладів у статтях, монографіях, наукових комен-таріях, усних або письмових обговорен-нях проектів нормативних актів; воно не має обов’язкової сили, але суттєво впливає на правотворчу та правозасто-совну діяльність

5          Нормативне автентич-не тлумачення      

            Здійснюється судовими органами при розгляді конкретних справ і знаходить своє вираження у вироках або рішен-нях у цих справахТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

6          Казуальне (індивіду-альне) судове тлума-чення              Зміст норми тлумачиться компетент-ним органом, який її не встановлював, але уповноважений законом її тлумачи-ти постійно чи одноразово

7          Офіційне (легалізова-не) тлумачення        

            Зміст норми тлумачиться тим органом, що її встановив, тобто автором норми. Суб’єктами такого тлумачення можуть бути всі правотворчі органи

8          Професійно правове тлумачення   

            Роз’яснення, при якому дійсний зміст (значення) норми права вужче за її тек-стуальний вираз, «дух» закону вужчий за його «літери»

9          Доктринальне тлума-чення

            Тлумачення юристами-практиками з метою його ви користання у правозас-тосовній діяльнос ті (наприклад, тлу-мачення, здійснюване прокурором і ад-вокатом у судовому про цесі). Воно не є обов’язковим

10        Обмежувальне тлума-чення          

            Зміст норми тлумачиться компетент-ним органом, який її не встановлював, але уповноважений законом її тлумачи-ти постійно чи одноразово

11        Компетентно-непра-вове  

            Тлумачення норм права будь-якими суб’єктами права на основі життєвого досвіду. Воно виражає правові почут-тя, емоції, уявлення, що діються у сфері психіки громадян у зв’язку з викорис-танням прав і виконанням обов’язків; відношення до права в цілому і кон-кретного нормативно-правового акта зокрема

12        Неофіційне тлумачен-ня     

            Тлумачення норм права, яке ґрунту-ється на знаннях у суміжних галу зях науки — біології, економіки, історії, по-літики та ін., включає спеці альну (не-правову) компетенцію суб’єкта тлума-чення — біолога, і сторика, економіста, філософа та ін.Модуль 4. Дія права у суспільстві

Заповніть таблицю 2. Види тлумачення — з’ясування норм права за обсягом їх змісту. До кожного визначення підберіть пра-вильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1          Буквальне (адекват-             Засновані на правозастосовних повно-

            не) тлумачення                     важеннях інтерпретатора, згідно з якими наділяються певною формою; містять правила застосування норм права, сфор-мульовані   в   результаті   узагальнення

2                                 юридичної практики

 

            Акти нормативного 

            Роз’яснення, при якому дійсний зміст

            правозастосовного               (значення) норми права відповідає бук-

            тлумачення                вальному тексту, тобто «літері» закону.

3                                 «Дух» і «літера» закону збігаються

 

            Інтерпретаційні акти           

            Офіційний акт-документ компетентних

            правозастосовних                органів, що містить норми права, забез-

            органів                       печувані державою (конституції, закони,

4                                 укази президента, постанови та ін.)

 

            Акти автентичного  

            Видаються правотворчим суб’єктом, яко-

            тлумачення                му офіційно делеговані повноваження щодо тлума чення норм права, виданих

5                                 іншими органами

 

            Нормативно-право-

            Видаються правозастосовним суб’єктом

            вий акт                       (як правило, вищим органом правосуд-дя) у результаті розгляду конкретної справи, пов’язаної з певним нормативно-правовим спором. Його тлумачення є казуальним, а підсумкове рішення має

6                                 нормативне значення

 

            Акти делегованого  

            Акт документ, який містить роз’яснення

            тлумачення                змісту і порядку застосування правової норми, сформульоване уповноваженим органом у межах його компетенції, і має обов’язкову силу для всіх, хто застосовує

7                                 норми, що роз’яснюються

 

            Акти тлумачення     

            Видаються тим же уповноваженим пра-

            норм права (інтер-               вотворчим суб’єктом, який при йняв да-

            претаційно-правові)             ний нормативно-правовий акт («автор» видання і тлумачення норми права той самий)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

9 10     Буквальне (адекват-не) тлумачення                       Акт-документ, який містить роз’яснення змісту і порядку застосування правової норми, сформульоване уповноваженим органом у межах його компетенції, і має обов’язкову силу для всіх, хто застосовує норми, що роз’ясняються

 

            Розширювальне тлу-мачення        

            Роз’яснення, при якому дійсний зміст (значення) норми права вужчий за її тек-стуальний вираз; «дух» закону вужчий за його «літери»

 

            Обмежувальне тлу-мачення          

            Роз’яснення, при якому дійсний зміст (значення) норми права ширший за її буквальний текс; «дух» закону ширший за його «літери»

Заповніть таблицю 3. Тлумачення права. До кожного визна-чення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1 24     Структура системи тлума-чення    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Сфери тлумачення за на-прямами правової діяль-ності  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Види функцій тлумачення   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Способи тлумачення           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)Модуль 4. Дія права у суспільстві

 

5 68

9          Види тлумачення за суб’єктами і юридичними наслідками       1)

 

           

            2)

 

            Види офіційного тлума-чення         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Види неофіційного тлума-чення     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Види тлумачення — з’ясування норм права        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Видова систематизація правозастосовних та інтер-претаційних актів 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

Заповніть таблицю 4. Правореалізація і правозастосування. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

2 3

4 5       Правореалізація                    Втілення в життя загальних установ-лень, які містяться у преамбулах законів, статтях, що фіксують загальні завдання і принципи права та правової діяльності

 

            Правозастосування  

            Втілення в реальні відносини конкрет-них норм права

 

            Реалізація загальних установлень  

            Здійснювану в процедурно-процесуаль-ному порядку владно-організуюча діяль-ність компетентних державних органів і посадових осіб, яка полягає в індивіду-алізації юридичних норм стосовно кон-кретних суб’єктів і конкретних життєвих випадків в акті застосування норм права

 

            Додержання 

            Полягає в обов’язковому вчиненні ак-тивних дій, що передбачаються нормами права в інтересах правомочної сторони, у виконанні обов’язків

 

            Виконання    

            Полягає у використанні можливостей, наданих правовими нормами, у здійснен-ні суб’єктивних прав для задоволення власного інтересуТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»79Використання

Реалізація правових норм у конкретних правовідносинах

Активна форма реа-лізації

Пасивна форма реа-лізації

Реалізація конкрет-них правових норм у конкретних правовід-носинах

Полягає в утриманні від дій, забороне-них юридичними нормами, суворому до-держанні встановлених заборон

Втілення в реальні відносини конкрет-них норм права

Припускає реалізацію норм, що містить заборони, через утримання суб’єкта від дій, за які встановлюється юридична від-повідальність

Припускає реалізацію загальних право-вих норм, якими користуються суб’єкти права щодо всіх інших суб’єктів

Втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб’єктів права, в їх практичній діяльності

Заповніть таблицю 5. Форми і стадії застосування й реалізації права

2 35     За рівнем (глибиною) ре-алізації розпоряд жень, що містяться в нормативно-правових актах         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Форми реалізації права за складністю і характером дій суб’єкта            1)

 

           

            2)

 

            Основні стадії застосу-вання норм права  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Форми безпосередньої реалізації права     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Ознаки застосування норм права   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)Модуль 4. Дія права у суспільстві

Заповніть таблицю 6. Види актів застосування права

 

1 24 57

8 9       Серед актів застосу-вання норм права слід розрізняти   1) … акт, в якому виражене….

 

           

            2)… (проміжні, додаткові), що оформля-ються…

 

            Види актів застосу-вання норм права за формою зовнішнього вираження      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За суб’єктами при-йняття   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)

 

            За функціями у право-вому регулюванні   1)

 

           

            2)

 

            Види актів за юридич-ною формою          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Види актів за спосо-бом прийняття           1)

 

           

            2)

 

            Види актів за юридич-ними наслідками   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            За значенням в юри-дичному процесі       1)

 

           

            2)

 

            За характером індиві-дуальних приписів  1)

 

           

            2)

 

           

            3)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»