МОДУЛЬ 4 ДІЯ ПРАВА У СУСПІЛЬСТВІ ТЕМА 15. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Основні ознаки правовідносин:

а)         є різновидом суспільних відносин; ідеологічними відносинами;

б)         охороняються державою, забезпечуються заходами держав-

ного впливу аж до примусу;

в)         є вольовими відносинами; виникають, змінюються, припиня-

ються, як правило, на основі норм права в разі настання передбаче-

них нормою фактів;

г)         мають як правило, двосторонній характер і слугують особли-

вою формою зв’язку взаємообумовлених прав і обов’язків;

д)         правильно все вищезазначене.

2.         Основними передумовами виникнення правовідносин є:

а)         матеріальні;

б)         ідеологічні;

в)         юридичні.

3.         До юридичних передумов виникнення правовідносин не на-

лежать:

а)         норма права, правосуб’єктність,

б)         певні інтереси або блага, що пов’язують суб’єктів права (не

менше двох) як учасників правовідносин;

в)         юридичний факт.

4.         Носія суб’єктивного права називають:

а)         правомочний;

б)         правозобов’язаний;

в)         державний службовець;

г)         посадова особа.Модуль 4. Дія права у суспільстві

5.         Ознаками суб’єктивного права є:

а)         можливість певної поведінки; надається з метою задоволення

інтересів правомочного;

б)         є мірою належної поведінки; покладається з метою задово-

лення інтересів правомочної особи;

в)         встановлюється юридичними нормами;

г)         забезпечується (гарантується) державою.

6.         Спільними ознаками суб’єктивного права і юридичного

обов’язку є:

а)         існує у правовідносинах;

б)         існує лише відповідно до юридичного обов’язку;

в)         встановлюється юридичними нормами;

г)         забезпечується (гарантується) державою.

7.         Право позитивної поведінки правомочного, тобто можли-

вість чинити самим суб’єктом фактично і юридично значущі

дії (наприклад, право голосувати, подавати позов до суду, про-

давати або дарувати своє майно та ін.) — це:

а)         правомочність домагання;

б)         правомочність на власні дії;

в)         правомочність на чужі дії;

г)         правомочність.

8.         Право на захист, тобто можливість звертатись за під-

тримкою і захистом до держави в разі порушення суб’єктивного

права з боку правозобов’язаної особи — це:

а)         правомочність домагання;

б)         правомочність на власні дії;

в)         правомочність на чужі дії;

г)         правомочність.

9.         Право вимагання відповідної поведінки від правозобов’язаної

особи, тобто можливість зацікавленої особи жадати від

зобов’язаного суб’єкта виконання покладених на неї обов’язків

(наприклад, вимагати сплату боргу, передавати майно, від-

шкодовувати податкові недоплати та ін.) — це:

а) правомочність домагання;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         правомочність на власні дії;

в)         правомочність на чужі дії;

г)         правомочність.

10.       Структура юридичного обов’язку є зворотним боком

суб’єктивного права і складається з елементів, що становлять

собою конкретні юридичні вимоги до правозобов’язаної сторо-

ни, а саме:

а)         здійснювати певні дії (активні обов’язки) або утриматися від

них (пасивні обов’язки);

б)         реагувати на законні вимоги правомочної сторони (напри-

клад, обов’язок виконувати умови договору);

в)         нести юридичну відповідальність (зазнавати позбавлення

прав особистого, майнового чи організаційного характеру) у разі

від мови від виконання юридичних обов’язків або несумлінного їх

виконання, якщо це суперечить вимогам правової норми;

г)         не має формальної визначеності в більшості випадків.

11.       Різновид дозволів, що закріплені в об’єктивному праві або

випливають з його змісту та виражаються в можливостях

суб’єкта права користуватися конкретним соціальним бла-

гом, а в ряді випадків звертатися за захистом до компетент-

них державних органів або громадських організацій — з метою

задоволення своїх потреб, які не суперечать суспільним — це:

а)         законний інтерес (інтерес, що охороняється законом);

б)         суб’єктивне право;

в)         юридичний обов’язок.

12.       Загальними рисами законного інтересу і суб’єктивного

права є:

а)         є правовим дозволами (можливостями); зумовлені матеріаль-

ним і духовним життям суспільства;

б)         сприяють розвитку соціальних зв’язків, поєднуючи особисті й

суспільні інтереси; виступають способами правового регулювання;

в)         спрямовані на задоволення власних інтересів; мають диспозитив-

ний характер; є самостійними елементами правового статусу особи;

г)         змістом виступає належна поведінка в межах необхідного;

формою реалізації є виконання;Модуль 4. Дія права у суспільстві

д) реалізуються у формі використання; виступають об’єктами правової охорони і захисту, гарантуються державою; служать кри-терієм законних дій.

13.       Види правосуб’єктності фізичної особи:

а)         загальна і спеціальна правосуб’єктність;

б)         спеціальна і галузева правосуб’єктність;

в)         загальна, спеціальна, галузева правосуб’єктність.

14.       Можливість мати права й обов’язки учасника правовід-

носин (фактичне володіння ними може наступити лише за ві-

домих умов — юридичних фактів) — це:

а)         загальна правосуб’єктність;

б)         спеціальна;

в)         галузева;

г)         міжгалузева.

15.       Можливість здобувати права й обов’язки одночасно в де-

кількох суміжних галузях права; виникає після досягнення пев-

ного віку — це:

а)         загальна правосуб’єктність;

б)         спеціальна;

в)         галузева;

г)         міжгалузева.

16.       Яка можливість здобувати права й обов’язки в галузях

права (сімейна, шлюбна, трудова та ін.); виникає по досягненні

певного віку:

а)         загальна правосуб’єктність;

б)         спеціальна;

в)         галузева;

г)         міжгалузева.

17.       Можливість здобувати права й обов’язки відповідно до

професійної підготовки і обійманої посади (професійна, посадо-

ва); виникає при наявності певних умов:

а)         загальна правосуб’єктність;

б)         спеціальна;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         галузева;

г)         міжгалузева.

18.       Юридичні особи, які направляють свою діяльність на за-

доволення тих чи інших невиробничих потреб: організаційно-

управлінських, соціально-культурних, соціально-побутових та

інших — це:

а)         юридичні особи публічного права;

б)         юридичні особи приватного права;

в)         юридичні особи матеріального права.

19.       Юридичні особи, які спрямовують свою діяльність на

одержання прибутку — це:

а)         юридичні особи публічного права;

б)         юридичні особи приватного права;

в)         юридичні особи матеріального права.

20.       Відмітні ознаки юридичних осіб публічного права:

а)         мають публічні цілі і не прагнуть до одержання прибутку як

статутного завдання; діяльність фінансується за рахунок держбю-

джету (державні установи) чи бюджету громадських організацій,

або за рахунок добровільних внесків і пожертвувань;

б)         мають більшу стабільність; не залежать від волі своїх членів —

підлеглих і підзвітних осіб;

в)         діяльність визначається статутними документами, зареєстро-

ваними у встановленому законом порядку.

21.       Відмітні ознаки юридичних осіб приватного права:

а)         переслідують приватні цілі та інтереси своїх членів: вкладни-

ків, пайовиків, акціонерів і можуть припинити своє існування з волі

цих осіб;

б)         фінансуються, як правило, за свій рахунок; діяльність визна-

чається статутними документами, зареєстрованими у встановлено-

му законом порядку;

в)         діяльність фінансується за рахунок держбюджету (державні

установи) чи бюджету громадських організацій, або за рахунок до-

бровільних внесків і пожертвувань;

г)         договірні відносини ґрунтуються на вільному волевиявлен-

ні, диспозитивності і рівності сторін незалежно від їх статусу. ЦеМодуль 4. Дія права у суспільстві

відносини між громадянами-власниками, орендарями, фермерами, громадянами й організаціями, організаціями між собою, у тому чис-лі і державними, акціонерними, орендними підприємствами та кор-пораціями.

22.       Компетенція державного органу складається з:

а)         правосуб’єктності юридичної особи — некомерційної або ко-

мерційної;

б)         спеціальної компетенції, яка полягає у праві в певних межах

провадити професійну діяльність;

в)         правосуб’єктності юридичної особи та спеціальної компетенції.

23.       Сфера суспільних відносин, на яку спрямована діяльність

державного органу відповідно до законодавчого встановлення —

це:

а)         предмет відання;

б)         повноваження;

в)         сфера регулювання;

г)         предмет правового регулювання.

24.       Вид і міра владного впливу, спрямованого на задоволення

домагань уповноваженого суб’єкта, або на винну особу щодо ре-

алізації приписів правової норми, досягнення певного соціально-

корисного результату — це:

а)         предмет відання;

б)         повноваження;

в)         засоби регулювання;

г)         методи впливу.

25.       За межами і у середині країни держава є найважливішим

учасником таких публічних відносин:

а)         міжнародно-правових (укладає двосторонні і багатосторонні

договори на основі норм публічного міжнародного права; захищає

особисті і майнові права своїх громадян у разі їх порушення проти-

правними діями іншої держави);

б)         конституційно-правових (приймає в національне громадян-

ство, нагороджує громадянина державною нагородою або присвоює

йому почесне звання);Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         фінансово-правових (складає бюджет, який є програмою роз-

витку, показує передбачувані податкові надходження і державні ви-

трати на наступний фінансовий рік та ін.);

г)         внутрішніх цивільно-правових (випускає державну позику; при-

ймає передачу спадщини на користь держави; є суб’єктом права влас-

ності на землю, ліси, води, надра, підприємства, держава Україна);

д)         кримінально-правових (здійснює боротьбу зі злочинністю від

імені держави) та ін.

26.       Правовідносини між громадянином (фізичною або юри-

дичною особою) і державними органами чи уповноваженими

особами, регулюються законами і підзаконними актами, тоб-

то виявляється воля лише правомочної сторони — це:

а)         правовідносини в підсистемі приватного права;

б)         правовідносини в підсистемі публічного права;

в)         комплексні правовідносини.

27.       Правовідносини, які містять елементи договірних і

управлінських правовідносин: регулюються як договорами, так

і нормативними актами, тобто потребують виявлення волі

учасників договірних відносин, й управлінської сторони — це:

а)         правовідносини в підсистемі приватного права;

б)         правовідносини в підсистемі публічного права;

в)         комплексні правовідносини.

28.       Правовідносини між громадянами або приватними пра-

вовими суб’єктами (фізичними і юридичними особами), регу-

люються договорами, тобто виявляється воля як правомочної,

так і зобов’язаної сторони — це:

а)         правовідносини в підсистемі приватного права;

б)         правовідносини в підсистемі публічного права;

в)         комплексні правовідносини.

29.       Правовідносини, які виникають із фактів правомірної

поведінки суб’єкта, тобто такої поведінки, яка відповідає нор-

мам права (більшість цивільних, трудових, сімейних та інших

правовідносин). Як правило, вони можливі при наявності норм

права і юридичного факту, а також можуть виникати при від-Модуль 4. Дія права у суспільстві

сутності норм права на основі договору між сторонами (здій-снення угод, подання заяви про зарахування зайво сплачених сум податку та ін.) чи на підставі події, тобто обставини, що відбувається незалежно від волі суб’єкта — це:

а)         регулятивні правовідносини;

б)         охоронні;

в)         змішані;

г)         абсолютні.

30.       Правовідносини, які виникають з фактів неправомірної

поведінки суб’єкта на основі охоронних норм (кримінальні, ад-

міністративні, цивільні правовідносини). Вони пов’язані з ви-

никненням і здійсненням юридичної відповідальності, передба-

ченої в санкціях охоронних норм — це:

а)         регулятивні правовідносини;

б)         охоронні;

в)         змішані;

г)         абсолютні.

31.       Складні правовідносини, де поєднуються правовідносини

пасивного й активного типу, відносні й абсолютні — це:

а)         змішані;

б)         активного типу;

в)         пасивного типу;

г)         відносні.

32.       Юридичні факти, з якими норми права пов’язують ви-

никнення правовідносин — це:

а)         правозмінюючі;

б)         правоутворюючі;

в)         правоприпиняючі.

33.       Юридичні факти, з якими норми права пов’язують зміну

правовідносин — це:

а)         правозмінюючі;

б)         правоутворюючі;

в)         правоприпиняючі.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

34.       Юридичні факти, з якими норми права пов’язують при-

пинення правовідносин — це:

а)         правозмінюючі;

б)         правоутворюючі;

в)         правоприпиняючі.

35.       Юридичні факти, що виникають, змінюються і припиня-

ються поза волею людей — внаслідок нездоланної сили (повінь,

землетрус, народження людини, смерть людини та ін.) — це:

а)         дія;

б)         подія;

в)         стан;

г)         обставини.

36.       Вольова поведінка суб’єктів права, з якою пов’язані ви-

никнення, зміна та припинення правовідносин (угода, постано-

ва слідчого, рішення суду) — це:

а)         дія;

б)         подія;

в)         стан;

г)         обставини.

37.       Складні юридичні факти, що характеризуються віднос-

ною стабільністю, тривалістю впливу на правовідносини, вхо-

дження (разом з іншими фактами) у фактичний склад різних

правовідносин — це:

а)         дія;

б)         подія;

в)         стан;

г)         обставини.

38.       Життєві обставини, з якими норми права пов’язують

юридичні наслідки лише в конкретному випадку (пожежа,

смерть, народження) — це:

а)         одноразової дії;

б)         безупинної дії;

в)         прості юридичні факти;

г)         складні юридичні факти;

д)         безупинної дії (факт-стан).Модуль 4. Дія права у суспільстві

39. Життєві обставини, що існують тривалий час, постійно чи періодично породжуючи юридичні наслідки (нагромадження виробничого стажу) — це:

а)         одноразової дії;

б)         безупинної дії;

в)         прості юридичні факти;

г)         складні юридичні факти;

д)         безупинної дії (факт-стан).

Заповніть таблицю 1. Структура правовідносин.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-

чте його порядковий номер

 

1          Правовідносини                   Основні елементи правовідносин (суб’єк-ти) і доцільний спосіб зв’язку між ними на підставі суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальнос-ті з приводу соціального блага або забез-

2                                 печення будь-яких інтересів

 

            Структура правовід-

            Врегульовані   нормами   права,   вольові

            носин             суспільні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між правомочни-ми і зобов’язаними суб’єктами (носіями суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності) і забезпе-

3                                 чуються державою

 

            Суб’єктний склад    

            Те, з приводу чого виникає і здійснюється

4          правовідносин                      діяльність його суб’єктів

 

            Об’єкт правовідно- 

            Сукупність осіб, які беруть участь у пра-

            син                 вовідносинах (якнайменше дві — право-

5                                 мочний і зобов’язаний)

 

            Зміст правовідносин           

            Життєва обставина, з якою норми права

                                   пов’язують виникнення, зміну або припи-

                                   нення правовідносин. Є підставою виник-

6                                 нення, зміни і припинення правовідносин

 

            Юридичний факт     

            Суб’єктивні права, обов’язки, повнова-

                                   ження, відповідальність суб’єктів право-

                                   відносинТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

7 8

9 10

11 12   Матеріальні переду-мови правовідносин             Суб’єктивне юридичне право, повнова-ження, суб’єктивний юридичний обов’я-зок, юридична відповідальність

 

            Юридичні переду-мови правовідносин   

            Реальні дії, пов’язані з використанням і здійсненням суб’єктивних юридичних прав і суб’єктивних юридичних обов’яз-ків

 

            Правоздатність         

            Передбачена нормами права здатність (можливість) бути учасниками правовід-носин

 

            Правосуб’єктність фізичних осіб    

            Передбачена нормами права здатність (можливість) індивіда мати суб’єктивні юридичні права і виконувати суб’єктивні юридичні обов’язки

 

            Дії       

            Включають факти, що належать до тієї ж самої галузі законодавства

 

            Події   

            Включають факти, що належать до різних галузей законодавства

 

            Простий фактичний склад  

            Вольова поведінка суб’єктів права, з якою пов’язані виникнення, зміна та припинен-ня правовідносин

 

            Складний фактич-ний склад          

            Юридичні факти, що виникають, зміню-ються і припиняються поза волею людей

Заповніть таблицю 2. Правосуб’єктність фізичної особи. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1          Правоздатність                     Передбачена нормами права здатність ін-дивіда самостійно, своїми усвідомленими діями здійснювати (використовувати й виконувати) суб’єктивні юридичні права,

2                                 обов’язків і нести відповідальність

 

            Дієздатність  

            Передбачена  нормами  права  здатність

                                   (можливість) індивіда мати суб’єктивні

                                   юридичні права і виконувати суб’єктивні4 5                               юридичні обов’язки

 

            Деліктоздатність      

            Існує від 6 до 14 років

 

            Повна дієздатність   

            Існує 14 — 18 років

 

            Неповна дієздат-      

            Настає з 18 років

            ність               Модуль 4. Дія права у суспільстві

 

6          Загальна                     Можливість здобувати права й обов’язки

            правосуб’єктність                 відповідно до професійної підготовки та обійманої (професійна, посадова); настає

7                                 при наявності певних умов

 

            Спеціальна   

            Можливість здобувати права й обов’язки

            правосуб’єктність                 в галузях права (сімейна, шлюбна, трудо-ва та ін.); настає після досягненні певного

8                                 віку

 

            Міжгалузева  

            Можливість мати права й обов’язки учас-

            правосуб’єктність                 ника правовідносин (фактичне володін-ня ними може настати лише за відомих

9                                 умов — юридичних фактів)

 

            Галузева        

            Можливість здобувати права й обов’язки

            правосуб’єктність                 одночасно в декількох суміжних галузях права; виникає після досягнення певного

10                               віку

 

            Часткова дієздат-     

            Здатність нести відповідальність за вчи-

            ність               ненні правопорушення. У деяких випад-

11                               ках передує настанню повної дієздатності

 

            Обмежена дієздат-   

            Встановлена для осіб, визнаних недієз-

            ність               датними за рішенням суду внаслідок ду-

12                               шевної хвороби чи слабоумства

 

            Повна недієздат-      

            Установлюється за рішенням суду щодо

            ність               осіб, які: 1) страждають психічним роз-ладом, що істотно впливає на здатність усвідомлювати значення своїх дій і (чи) керувати ними; 2) зловживають спиртни-

13                               ми напоями, наркотичними засобами

 

            Правомочність         

            Це передбачена нормами права здатність

                                   (можливість) бути учасниками правовід-

14                               носин

 

            Абсолютна недієз-   

            До 6 років

15        датність                     

 

            Правосуб’єктність    

            Складова частина змісту суб’єктивного

                                   права, що становить конкретну юридичну

                                   можливість, яка надається правосуб’єктній

                                   особі з метою задоволення її інтересівТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 3. Структура правовідносини

24 57 8            Вкажіть ознаки правовід-носин      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Структура правовідносин    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Передумови виникнення правовідносин  1)        

 

           

            2) юрид.         1)

 

           

           

            2)

 

           

           

            3)

 

            Види змісту правовідно-син           1)

 

           

            2)

 

            Ознаки суб’єктивного юридичного права            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Ознаки суб’єктивного юридичного обов’язку      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Види правомочностей         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Структура суб’єктивного юридичного обов’язку 1)

 

           

            2)

 

           

            3)Модуль 4. Дія права у суспільстві

 

9 10     Види суб’єктів правовід-носин      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Склад правосуб’єктності фізичних осіб     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

Заповніть таблицю 4. Об’єкти правовідносин. До кожного ви-значення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

2 3

4 5 6

7          Матеріальні блага                 Матеріальні і нематеріальні блага, з при-воду яких суб’єкти вступають у право-відносини, здійснюють свої суб’єктивні права і юридичні обов’язки

 

            Продукти духовної та інтелектуальної творчості 

            Предмети матеріального світу: речі (ру-хомі і нерухомі), цінності, майно та ін.

 

            Об’єкти правовідно-син     

            Твори мистецтва, літератури, науки, техніки, живопису, кіно, інформація, комп’ютерні програми та інші результа-ти інтелектуальної діяльності, що захи-щаються законом

 

            Позитивні дії 

            Здійснення юридично недозволеної ді-яльності — нелегальне транспортування наркотичних засобів та ін.

 

            Особисті нематері-альні блага       

            Виконана робота, ратифікований міжна-родний договір, прийнятий правозасто-совний акт та ін.

 

            Результати дій (по-ведінки) суб’єктів       

            Життя, здоров’я, честь, гідність, ділова репутація, ім’я, освіта, свобода літера-турної, художньої, наукової і технічної творчості та ін.

 

            Негативні дії 

            Послуги виробничого і невиробничого характеру: виконання роботи, обумовле-ної договором або контрактомТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 5. Правосуб’єктність юридичних осіб. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1 24 57 8         Правосуб’єктність юридичних осіб                       Передбачена нормами права здатність (мож-ливість) бути учасниками правовідносин

 

            Правосуб’єктність фізичних осіб    

            Правоздатність і дієздатність державних і недержавних організацій: державних ор-ганів, державних підприємств і установ, громадських об’єднань, комерційних (гос-подарських) корпорацій, релігійних органі-зацій та ін

 

            Юридична особа     

            Державні організації й установи (парламент, уряд, суд, міліція, державні підприємства, органи місцевої влади та ін.) спрямовують свою діяльність на задоволення тих чи ін-ших невиробничих потреб: організаційно-управлінських, соціально-культурних, соці-ально-побутових та ін

 

            Некомерційна особа

            Організація, що має відокремлене май-но, може від свого імені набувати майно-вих й особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, Господарському або Третейському суді

 

            Комерційна особа    

            Має право видавати правові акти — нор-мативні та індивідуальні, підписувати цивільно-правові договори, по можливості забезпечувати виконання і додержання пра-вових актів примусовими засобами

 

            Владні повнова-ження       

            Комерційний банк, приватна фірма, акціо-нерне товариство та ін. спрямовують свою діяльність на одержання прибутку і фінан-суються, насамперед, за свій рахунок

 

            Предмет відання      

            Це закріплена законом (або іншим норма-тивним актом) сукупність його владних повноважень (прав і обов’язків), юридичної відповідальності і предмета відання

 

            Юридична відпо-відальність дер-жавного органу          

            Вид і захід владного впливу на учасника правових відносин з метою реалізації при-пису правової норми, досягнення певного соціально корисного результату. Цей вплив спрямований на задоволення домагань упо-вноваженого суб’єкта або на вин ну особуМодуль 4. Дія права у суспільстві

 

9 10     Юридичні повно-важення держав-ного органу              Настає за результатами роботи за неналежне виконання повноважень або перевищення їх обсягу; разом з повноваженнями юридична відповідальність є елементом спеціального правового статусу державного службовця, зокрема посадової особи

 

            Компетенція дер-жавного органу              Головний напрям діяльності, тобто основне функціональне призначення

Заповніть таблицю 6. Види правовідносин

2 3579 10        Об’єкти правовідносин       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Види правовідносин за функціями права  1)

 

           

            2)

 

            Види правовідносин за характером обов’язку      1)

 

           

            2)

 

            Види правовідносин за ступенем визначеності суб’єктів           1)

 

           

            2)

 

            Види правовідносин за субординацією у пра-вовому регулюванні      1)

 

           

            2)

 

            Види правовідносин за кількістю суб’єктів           1)

 

           

            2)

 

            Види правовідносин за розподілом прав і обов’язків      1)

 

           

            2)

 

            Види правовідносин за волевиявленням сторін  1)

 

           

            2)

 

            Види правовідносин за терміном дії          1)

 

           

            2)

 

            Види правовідносин за суб’єктами            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 7. Види юридичних фактів

 

1 24 57            Види юридичних фактів за юридични-ми наслідками    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Види юридичних фактів за вольовою ознакою    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Дії        1)

 

           

            2)

 

            Правомірні дії            1)

 

           

            2)

 

            Види юридичних фак-тів за часом тривання        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

           

 

            Події    1)

 

           

            2)

 

            Види юридичних фактів за складом           1)

 

           

            2)

Заповніть таблицю 8. Юридичний факт. До кожного визна-чення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1          Юридичний факт                 Включають факти, що належать до різних галузей законодавства

2          Простий фактич-ний склад

            Життєва обставина, з якою норми права пов’язують виникнення, зміну або припи-нення правовідносин

3          Складний фак-тичний склад          

            Включають факти, що належать до тієї ж са-мої галузі законодавства

4          Дії       

            Юридичні факти, що виникають, змінюють-ся і припиняються поза волею людейМодуль 4. Дія права у суспільстві

 

5 68 9

10        Події               Вольова поведінка суб’єктів права, з якою пов’язані виникнення, зміна та припинення правовідносин

 

            Обставини    

            Передбачені законом суспільно небезпечні винні діяння (дії або бездіяльність), за які за чинним законодавством, передбачена кримінальна відповідальність

 

            Злочини        

            Один із видів правопорушень, який полягає у винній дії або бездіяльності, за які чинним законодавством, передбачена дисциплінар-на або адміністративна відповідальність

 

            Проступки    

            Складні юридичні факти, які охоплюють своїм змістом дії та події

 

            Абсолютні події       

            Точно визначені права й обов’язки всіх учасників, як таких, що наділені правом (правомочних), так і правозобов’язаних

 

            Відносні події

            Визначена лише одна сторона — носій суб’єктивного права, а всі інші зобов’язані утримуватись від порушення її законних прав та інтересівТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»