ТЕМА 14. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Суб’єктами правотворчості є:

а)         громадяни України, вищі органи влади і посадові особи (Верхо-

вна Рада, Президент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр–

міністр України, Конституційний Суд України); центральні органи

виконавчої влади: міністерства, комітети, відомства;

б)         вищі органи влади і посадові особи (Верховна Рада, Прези-

дент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр–міністр Украї-

ни, Конституційний Суд України); центральні органи виконавчої

влади: міністерства, комітети, відомства;

в)         вищі органи влади і посадові особи (Верховна Рада, Прези-

дент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр–міністр Украї-

ни, Конституційний Суд України).

2.         Юридично цільний, внутрішньо погоджений законодавчий

акт, у якому об’єднані й систематизовані найважливіші осно-

вні правові норми конкретної галузі права, або галузі суспільних

відносин чи законодавства — це:

а)         конституційний закон;

б)         кодифікований закон;

в)         основи законодавства.

3.         Види законів за ступенем модернізації (актуалізації) нор-

мативних приписів, що в них містяться — це:

а)         галузеві, спеціальні (внутрішньогалузеві), комплексні;

б)         традиційні, новаційні;

в)         загальні, спеціальні.

4.         Види спеціальних звичайних (поточних) законів за зміс-

том:

а)         установчі, статутні;

б)         тематичні, проблемно-ситуаційні, програмні (концептуаль-

ні), реформуючі;

в)         загальні, спеціальні;

г)         спеціалізовані.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

5.         Нормативно-правовий документ, що рекомендується

дер жавам (у міжнародних співтовариствах) і суб’єктам фе-

дерації (у національній державі) для прийняття в якості їх на-

ціонального закону й виступає важливим інструментом збли-

ження законодавств, це:

а)         звичайний закон;

б)         спеціалізований закон;

в)         модельний закон.

6.         Новий закон поширюється на відносини, які виникли піс-

ля набуття чинності, тобто на всі нові факти і на триваючі

«старі» факти (лише з моменту набуття чинності) — діє лише

«уперед» це:

а)         переживання закону;

б)         пряма дія закону;

в)         зворотна сила закону.

7.         Старий закон, що втратив юридичну чинність за спеці-

альною вказівкою нового акта (закону) продовжує поширюва-

ти свою дію на старі триваючі факти з окремих питань, тобто

поширюється на факти, що виникли до вступу його в дію і не

припинили свого існування — це:

а)         переживання закону;

б)         пряма дія закону;

в)         зворотна сила закону.

8.         Порядок, відповідно до якого установи або фізичні особи,

що розташовані або перебувають на території іншої держави,

розглядаються як такі, що розташовані або перебувають на

власній національній території і підвладні законам і юрисдикції

власної держави — це:

а)         право екстериторіальності держави;

б)         територіальна дія нормативно-правового акта;

в)         зворотна сила закону.

9.         Міжвідомчі підзаконні нормативно-правові акти поши-

рюються:

а) на всіх осіб у межах держави;Модуль 3. Право як система

б)         на організації й осіб даного відомства чи його окремої ланки;

в)         мають внутрішню дію;

г)         мають територіально обмежену дію;

д)         поширюють дію на ряд міністерств, інших органів виконавчої

влади, органів державного управління і місцевого самоврядування,

а також на підприємства, установи й організації, які не входять у

сферу управління органу, що видав нормативно-правовий акт.

10.       Види правових актів за формою вираження:

а)         письмовий (акт-документ); усний;

б)         письмовий (акт-документ) і конклюдентний;

в)         письмовий (акт-документ); усний, конклюдентний;

г)         нормативний, індивідуальний, інтерпретаційний.

11.       Види правових актів за юридичною субординацією:

а)         письмовий (акт-документ); усний;

б)         письмовий (акт-документ) і конклюдентний;

в)         письмовий (акт-документ); усний, конклюдентний;

г)         нормативний, індивідуальний, інтерпретаційний.

12.       Які акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї

компетенції?

а)         укази;

б)         накази та інструкції;

в)         накази та меморандуми;

г)         постанови і розпорядження;

д)         укази та рішення.

13.       Референдум не допускається щодо законопроектів з питань:

а)         зміни структури органів державної влади;

б)         зміни порядку фінансування вищих органів державної влади;

в)         бюджету;

г)         внесення змін до Конституції України;

д)         щодо зміни території України.

14.       Відповідно до положень законодавства нормативно-

правові акти місцевих державних адміністрацій набирають

чинності:Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

а)         з моменту реєстрації;

б)         з моменту реєстрації, якщо самими актами не встановлено

пізніший порядок введення їх в дію;

в)         з моменту оприлюднення;

г)         з моменту оприлюднення, якщо самими актами не встановле-

но пізніший порядок введення їх в дію;

д)         з моменту реєстрації або оприлюднення, якщо самими актами

не встановлено пізніший порядок введення їх в дію.

15.       Який акт Президента України є актом ненормативного

характеру?

а)         розпорядження;

б)         постанова;

в)         указ;

г)         звернення;

д)         ухвала.

16.       Підзаконний акт-документ, що ухвалюється на підставі

та на виконання закону з найважливіших питань життя сус-

пільства і держави з метою сприяння ефективній реалізації за-

кону — це:

а)         ухвала;

б)         указ;

в)         звернення.

17.       Види нормативних указів Президента України:

а)         внутрішньодержавні, зовнішньодержавні;

б)         деталізуючі, реформуючі, затверджуючі;

в)         одноосібні та колегіально засвідчені;

г)         основні, додаткові.

18.       Розпорядження Президента України видаються з питань:

а)         призначення (звільнення) посадових осіб всередині держави

і за кордоном у межах повноважень, визначених Конституцією і за-

конами країни;

б)         регулювання найбільш важливих суспільних відносин;

в)         уповноваження конкретних осіб на ведення переговорів і ство-

рення делегацій для участі в міжнародних переговорах; визначенняМодуль 3. Право як система

(перерахування) органів виконавчої влади, відповідальних за здій-снення завдань з підготовки і проведення міжнародних конферен-цій на території держави та ін;

г) здійснення негайних заходів для забезпечення матеріально-технічними засобами сільського господарства, інших виробничих і невиробничих сфер з метою стабілізації їх діяльності; для сприян-ня благодійній діяльності та ін.; скасування розпоряджень уряду, представників президента на місцях, а також скасування власних указів чи внесення до них змін та ін.

19.       Який орган має право на видання нормативно-правових

актів, що мають найвищу юридичну силу на території України?

а)         Уряд України;

б)         Верховна Рада України;

в)         Президент України.

20.       До якої гілки влади належить Президент України?

а)         законодавчої;

б)         виконавчої;

в)         судової;

г)         не входить до жодної;

д)         очолює всі.

21.       Які акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї

компетенції:

а)         укази;

б)         накази та інструкції;

в)         накази та меморандуми;

г)         постанови і розпорядження;

д)         укази та рішення.

22.       Який акт не видається Верховною Радою України:

а)         закон;

б)         заява;

в)         звернення;

г)         указ;

д)         декларація.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

23.       Референдум не допускається щодо законопроектів з пи-

тань:

а)         зміни структури органів державної влади;

б)         зміни порядку фінансування вищих органів державної влади;

в)         внесення змін до Конституції України;

г)         бюджету;

д)         щодо зміни території України.

24.       Вищим органом у системі виконавчої влади є:

а)         Президент України;

б)         Верховна Рада України;

в)         Кабінет Міністрів України;

г)         Верховний Суд України;

д)         Конституційний Суд України.

25.       Відповідно до Закону голова місцевої державної адміні-

страції та керівники структурних підрозділів місцевої держав-

ної адміністрації видають:

а)         розпорядження та вказівки;

б)         накази та розпорядження;

в)         розпорядження та накази;

г)         розпорядження та інструкції;

д)         інструкції та розпорядження.

26.       Назвіть судовий орган конституційного контролю, який

вирішує справи щодо відповідності нормативно-правових актів

Конституції України:

а)         Верховний Суд України.

б)         Конституційний Суд України.

в)         Вищий Господарський суд України.Модуль 3. Право як система

Заповніть таблицю 1. Дія нормативно-правових актів за юри-

дичною силою (колонка праворуч)

 

1          Кодифіковані та звичайні (поточні) закони          

2          Постанови Верховної Ради

3          Укази Президента України.

4          Рішення органів місцевого самоврядування — рад, виконко-мів рад та ін.     

5          Конституція, конституційні закони           

6          Локальні акти — акти адміністрацій підприємств, установ, організацій; акти територіальних громад та ін.       

7          Постанови Верховна Рада Автономної Республіки Крим         

8          Накази міністерств, інших центральних органів виконавчої влади      

9          Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховна Рада України     

10        Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим.  

11        Акти інших державних органів і їх посадових осіб у випад-ках, передбачених законодавством      

12        Постанови Кабінету Міністрів України    

Заповніть таблицю 2. Дія нормативно-правового акта

 

1          Закони починають діяти      1) з моменту

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

2          Види законів у дії за колом осіб       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

3          Під територією дер-жави розуміється        1) суходільний простір — земна територія;

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

4          Припинення (або призупинення) дії нормативно-правового акта        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

Заповніть таблицю 3. Стадії законодавчого процесу та їх етапи

 

1                      Законодавча ініціатива -

2          Проектна стадія         1) ухвалення…

 

           

            2) доручення

 

           

            3)

 

           

            4)

3                     

4                      Санкціонування (підписання) закону

главою держави (президентом) в уста-

новлені Конституцією строки (в Україні

             днів)

5                      1)

 

           

            2) включення закону до…

 

           

            3)

Заповніть таблицю 4. Джерела (форми) права. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядко-вий номер

 

1 2       Нормативно-правовий акт             Спільний акт-документ, що містить нові норми права, які встановлюються за вза-ємною домовленістю між правотворчими суб’єктами (результат двосторонньої або багатосторонньої угоди) із метою врегулю-вання певної життєвої ситуації, і забезпе-чуються державою

 

            Правовий преце-дент                      Акт-документ, що містить норми-звичаї (правила поведінки, які склалися в резуль-таті багаторазового повторення людьми певних дій), які санкціоновані державою і забезпечуються неюМодуль 3. Право як система

 

3          Нормативно-правовий договір                  Офіційний акт-документ компетентних органів, який містить норми права, що за-безпечується державою (конституції, зако-ни, укази президента, постанови та ін.)

4          Правовий звичай                 Акт-документ, що містить нові норми права в результаті розгляду конкрет-ної юридичної справи судовим або ад-міністративним органом, якій надається загальнообов’язкове значення при вирі-шенні подібних справ у майбутньому

5          Правова доктрина                Спільний акт-документ двох або кількох держав, що містить норми права про вста-новлення, зміну або припинення прав і обов’язків у різних відносинах між ними

6          Релігійно-правова норма                 Акт-волевиявлення (рішення) уповно-важеного суб’єкта права, що регулює сус-пільні відносини за допомогою встанов-лення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (змі-ни, припинення) на основі цих норм прав і обов’язків учасників конкретних правовід-носин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення

7          Міжнародно-правовий акт             Акт-документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, роз-роблені вченими з метою удосконалення законодавства, усвідомлені суспільством і визнані державою як обов’язкові

8          Правовий акт                        Акт-документ, що містить церковний ка-нон або іншу релігійну норму, яка санк-ціонується державою для надання їй загальнообов’язкового значення і забезпе-чується нею

9          Закон              Підзаконний нормативний акт (указ, ін-струкція нормативний наказ та ін.), що ви-дається в межах компетенції того чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, ко-мітету, відомства), який містить вторинні (похідні) норми, що розкривають і конкре-тизують первинні норми, та приймаються на їх підставі, спрямовані на їх виконанняТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

10        Відомчий акт             Нормативно-правовий акт представниць-кого вищого органу державної влади (або громадянського суспільства / безпосеред-ньо народу), який регулює найважливіші питання суспільного життя, установлює права й обов’язки громадян, має вищу юри-дичну чинність і приймається з дотриман-ням особливої законодавчої процедури

Заповніть таблицю 5. Види нормативно-правових актів. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1          Закон              Регламентують певні й обмежені сфери суспільного життя відповідно до Консти-туції. Це значна за кількістю і рухлива група законів, які приймаються простою

2                                 більшістю голосів

 

            Конституційні                       Нормативно-правові акти, якими вводять-

            закони                        ся в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори та ін. Їх призначен-ня полягає не у виданні нових норм, а в оперативному підтвердженні, підтриманні системи норм, що містяться в інших окре-мих законах і міжнародних договорах, які регулюють найважливіші відносини і по-

3                                 требують негайного ухвалення

 

            Звичайні закони                   Нормативно-правовий акт представниць-

                                   кого вищого органу державної влади (або

                                   громадянського суспільства / безпосеред-

                                   ньо народу), який регулює найважливіші

                                   питання суспільного життя, установлює

                                   права й обов’язки громадян, має вищу юри-

                                   дичну чинність і приймається з дотриман-

4                                 ням особливої законодавчої процедури

 

            Забезпечуючі             Закони, на які посилається Конституція або

            (оперативні) за-                    необхідність ухвалення яких прямо передба-

            кони               чено чинною Конституцією. Ці закони кон-кретизують окремі положення конституції або містять посилання на КонституціюМодуль 3. Право як система9 10         Підзаконний нормативно-правовий акт             Підзаконний нормативний акт (указ, ін-струкція, нормативний наказ), що видаєть-ся в межах компетенції чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, комітету, відомства), який містить вторинні (похід-ні) норми, що розкривають і конкретизу-ють первинні норми, та приймаються на їх підставі, спрямовані на їх виконання

 

            Відомчий акт             Акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону для конкретизації зако-нодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм

 

            Корпоративний нормативний акт             Угода двох або кількох держав про вста-новлення, зміну або припинення прав і обов’язків у різних відносинах між ними, наприклад, міжнародний договір про ви-дачу злочинців (екстрадиція)

 

            Міжнародний до-говір                    Це акт-документ органу управління комер-ційної та некомерційної корпорації: підпри-ємства, установи, організації, який містить корпоративні норми, спрямовані на само-регулювання відносин, що складаються в ній, шляхом конкретизації розпоряджень нормативно-правових актів, виданих зако-нодавцем, а також вищими правотворчими органами, з якими він знаходиться у відно-синах службової підлеглості

 

            Спеціальні закони                Розраховані на все населення. Низка зако-нів, насамперед кримінальних, поширю-ються на громадян держави незалежно від місця їх перебування (за кордоном)

 

            Загальні закони                     Розраховані на певне коло осіб. Одні за-кони поширюються на всіх індивідуаль-них і колективних суб’єктів, інші — лише на конкретну категорію осіб (пенсіонерів, лікарів, вчителів тощо) Їх дія у просторі та за колом осіб не збігаєтьсяТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

Заповніть таблицю 6. Види законів5 6

7          За значенням і місцем у системі законодавства закони можна поділити на     1) конституції

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Конституції бувають            1)

 

           

            2)

 

            Конституційні закони — це:           1) закони, на які …

 

           

            2) закони, якими …

 

            Перерахуйте юридичні ознаки Конституції          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Звичайні закони        1) загальні, які …

 

           

            2)

 

            За строком дії закони поділяються  -          1)

 

           

           

            2)

 

           

           

            3)

 

            Критерії класифікації законів           1)         1)

 

           

           

            2) ухвалені зако-нодавчим органом держави

 

           

            2)         1) закони України

 

           

           

            2)

 

           

            3) за структурною формою  1)

 

           

           

            2)

 

           

            4)         1)

 

           

           

            2) цивільно-правові;

 

           

           

            3)

 

           

           

            4)

 

           

           

            5)Модуль 3. Право як система

Заповніть таблицю 7. Види підзаконних нормативних актів. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1 24 5

6          Положення                Акт-документ (постанова, рішення), який видається в межах компетенції місцевого органу виконавчої влади, містить норми права, обов’язкові для установ і організа-цій, що розташовані на цій території, а та-кож для населення відповідної території

 

            Інструкція     

            Підзаконний нормативний акт (указ, ін-струкція, нормативний наказ), що видаєть-ся в межах компетенції чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, комітету, відомства), який містить вторинні (похід-ні) норми, що розкривають і конкретизу-ють первинні норми, та приймаються на їх підставі, спрямовані на їх виконання

 

            Правила        

            Акт-документ (рішення), який видається в межах компетенції органів місцевого са-моврядування і їх посадових осіб та міс-тить норми права, обов’язкові для насе-лення самокерованих територій, а також для установ і організацій, що здійснюють діяльність у межах цих територій

 

            Відомчий акт

            Нормативно-правовий акт, що встановлює порядок застосування акта законодавства, прийнятого вищим органом, або порядок застосування власного акта, а також поря-док здійснення якої-небудь діяльності

 

            Підзаконний право-вий акт           

            Це акт документ органу управління кор-порації, що містить корпоративні норми, спрямовані на саморегуляцію відносин, які складаються в ній, шляхом конкре-тизації приписів нормативно-правових актів, виданих законодавцем, а також ви-щими правотворчими органами, з якими він знаходиться у відносинах службової підпорядкованості

 

            Нормативний акт органів місцевого самоврядування    

            Звід правових норм, що регламентують діяльність певної сфери виробництва чи її окремий видТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

7 8       Нормативний акт місцевого державно-го управління                Нормативно-правовий акт, що встанов-лює структуру і функції будь-якого орга-ну чи визначає порядок будь-якої діяль-ності

 

            Корпоративний нормативний акт

            Акт, який видається відповідно до зако-ну, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх тракту-вання або встановлення первинних норм

Заповніть таблицю 8. Види нормативно-правових договорів

 

1 24

5          Ознаки нормативно-правового договору, що відрізняють його від нормативно-правового акта (закону)            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)

 

            Ознаки нормативно-правового договору 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

           

            7)

 

            Види нормативно-правових договорів за територією регульованих відносин           1)

 

           

            2)

 

            За об’єктом регулювання    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            За змістом регульованих відносин 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Модуль 3. Право як система

7 8 9 10           За терміном дії           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За ступенем узагальнення регульованих відносин          1)

 

           

            2)

 

            За формою     1)

 

           

            2)

 

            За кількістю сторін    1)

 

           

            2)

 

            За обсягом регулювання відносин 1)

 

           

            2)

Заповніть таблицю 9. Види міжнародних договорів

2 3

4 57

8          Ознаки міжнародного до-говору    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Види міжнародних догово рів за характером зобов’язань          1)

 

           

            2)

 

            За способом впровадження міжнародних норм у націо-нальну правову систему      1)

 

           

            2)

 

            За відповідністю принципам міжнародного права          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За кількістю учасників          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За видом суб’єктів    1)

 

           

            2)

 

            За можливостями участі      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            За рівнем, на якому уклада-ються міжнародні договори 1)

 

           

            2)

 

           

            3)