ТЕМА 13. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Правова форма діяльності держави за участю громадян-

ського суспільства, пов’язана із встановленням, зміною, скасу-

ванням юридичних норм і виражається у формуванні, систе-

матизації, прийнятті та оприлюдненні нормативно-правових

актів — це:

а)         правотворчість;

б)         правотворення;

в)         законотворчість.

2.         Усі форми і засоби виникнення, розвитку та зміни права —

це:

а)         правотворчість;

б)         правотворення;

в)         законотворчість.

3.         Розрізняють такі рівні правоутворення:

а)         гносеологічний, онтологічний;

б)         матеріальний, інституційний;

в)         гносеологічний, матеріальний, інституційний.

4.         Загальними принципами правотворчості є:

а)         гуманізм, демократизм, гласність;

б)         законність, науковість, системність;

в)         оперативність, поєднання динамізму й стабільності, плано-

вість;

г)         професіоналізм, техніко-юридична досконалість, урахування

місцевого досвіду, старанність і скрупульозність.

5.         До спеціальних принципів правотворчості можна відне-

сти:

а)         гуманізм, демократизм, гласність;

б)         законність, науковість, системність;

в)         оперативність, поєднання динамізму й стабільності, плано-

вість;

г)         професіоналізм, техніко-юридична досконалість, урахування

місцевого досвіду, старанність і скрупульозність.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

6.         Основними функціями правотворчості є:

а)         первинне регулювання суспільних відносин і відновлення

правового матеріалу;

б)         заповнення прогалин у праві й упорядкування нормативно-

правового матеріалу;

в)         скасування правових норм;

г)         зміна правових норм.

7.         Система взаємозалежних процедур (стадій) з прийняття,

зміни, обнародування законів і підзаконних актів уповноважени-

ми органами держави, організаціями, посадовими особами — це:

а)         законотворчий процес;

б)         правотворчий процес;

в)         систематизація нормативно-правових актів.

8.         Процес правотворення включає такі стадії:

а)         предпроектна, проектна, стадія прийняття проекту, реєстра-

ційно-інформаційна;

б)         проектна, стадія прийняття проекту, реєстраційно-інформа-

ційна;

в)         формування юридичного мотиву, правотворчої ініціативи,

розробка концепції проекту нормативно-правового акта, стадія

прийняття проекту, реєстраційно-інформаційна.

9.         Процес правотворчості включає такі стадії:

а)         предпроектна, проектна, стадія прийняття проекту, реєстра-

ційно-інформаційна;

б)         нормопроектування, стадія прийняття проекту, реєстраційно-

інформаційна;

в)         формування юридичного мотиву, правотворчої ініціативи,

розробка концепції проекту нормативно-правового акта, стадія

прийняття проекту, реєстраційно-інформаційна.

10.       Основними формами участі держави у правотворчості є:

а)         безпосередня і санкціонована правотворчість;

б)         спільна і делегована правотворчість;

в)         безпосередня, санкціонована, спільна і делегована правотвор-

чість.Модуль 3. Право як система

11.       Кому, із названих суб’єктів, належить право законодав-

чої ініціативи?

а)         депутатам Верховної Ради України;

б)         Голові Уряду України;

в)         Міністрові освіти України.

12.       Назвіть стадію правотворчого процесу:

а)         законодавча ініціатива;

б)         вибір правової норми;

в)         встановлення фактичних обставин справи.

13.       Суб’єктами підзаконної правотворчості громадянського

суспільства є:

а)         органи місцевого самоврядування;

б)         громадські організації;

в)         комерційні організації;

г)         трудові колективи;

д)         держадміністрації.

14.       Система судових прецедентів виробляється в ході:

а)         судового розгляду справ у касаційній інстанції (в Україні —

Верховний суд); з особливо важливих справ — у першій інстанції;

б)         винесення рішень Конституційним Судом по конкретній

справі, що містять офіційне тлумачення закону. У результаті чого

не лише скасовуються окремі законодавчі положення, але і встанов-

люються нові приписи нормативного характеру;

в)         офіційного визнання всіх прецедентів Європейського суду з

прав людини;

г)         офіційного визнання прецедентів Європейського суду з прав

людини, обмежених рамками Конвенції про захист основних прав і

свобод людини 1950 р. Першого протоколу і протоколів № 2, 4, 7, 11

до Конвенції.

15.       Суб’єктами правотворчості є:

а) громадяни України, вищі органи влади і посадові особи (Верхо-вна Рада, Президент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр– міністр України, Конституційний Суд України); центральні органи виконавчої влади: міністерства, комітети, відомства;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         вищі органи влади і посадові особи (Верховна Рада, Прези-

дент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр–міністр Украї-

ни, Конституційний Суд України); центральні органи виконавчої

влади: міністерства, комітети, відомства;

в)         вищі органи влади і посадові особи (Верховна Рада, Прези-

дент України, Кабінет Міністрів України, Прем’єр–міністр Украї-

ни, Конституційний Суд України).

16.       Види законів за ступенем модернізації (актуалізації)

нормативних приписів, що в них містяться — це:

а)         галузеві, спеціальні (внутрішньогалузеві), комплексні;

б)         традиційні, новаційні;

в)         загальні, спеціальні.

17.       Нормативно-правовий документ, що рекомендується

державам (у міжнародних співтовариствах) і суб’єктам фе-

дерації (у національній державі) для прийняття в якості їх на-

ціонального закону й виступає важливим інструментом збли-

ження законодавств — це:

а)         звичайний закон;

б)         спеціалізований закон;

в)         модельний закон.

18.       Міжвідомчі підзаконні нормативно-правові акти поши-

рюються:

а)         на всіх осіб у межах держави;

б)         на організації й осіб даного відомства чи його окремої ланки;

в)         мають внутрішню дію;

г)         мають територіально обмежену дію;

д)         поширюють дію на ряд міністерств, інших органів виконавчої

влади, органів державного управління і місцевого самоврядування,

а також на підприємства, установи й організації, які не входять у

сферу управління органу, що видами нормативно-правовий акт.

19.       Які акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї

компетенції:

а)         укази;

б)         накази та інструкції;Модуль 3. Право як система

в)         накази та меморандуми;

г)         постанови і розпорядження;

д)         укази та рішення.

20.       Референдум не допускається щодо законопроектів з пи-

тань:

а)         зміни структури органів державної влади;

б)         зміни порядку фінансування вищих органів державної влади;

в)         бюджету;

г)         внесення змін до Конституції України;

д)         щодо зміни території України.

21.       Який акт Президента України є актом ненормативного

характеру:

а)         розпорядження;

б)         постанова;

в)         указ;

г)         звернення;

д)         ухвала.

22.       Підзаконний акт-документ, що ухвалюється на підставі

та на виконання закону з найважливіших питань життя сус-

пільства і держави з метою сприяння ефективній реалізації за-

кону — це:

а)         ухвала;

б)         указ;

в)         звернення.

23.       Види нормативних указів Президента України:

а)         внутрішньодержавні, зовнішньодержавні;

б)         деталізуючі, реформуючі, затверджуючі;

в)         одноосібні та колегіально закріплені;

г)         основні, додаткові.

24.       Який орган має право на видання нормативно-правових

актів, які мають найвищу юридичну силу на території Украї-

ни?

а) Уряд України;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         Верховна Рада України;

в)         Президент України.

25.       Які акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї

компетенції:

а)         укази;

б)         накази та інструкції;

в)         накази та меморандуми;

г)         постанови і розпорядження;

д)         укази та рішення.

26.       Який акт не видається Верховною Радою України:

а)         закон;

б)         заява;

в)         звернення;

г)         указ;

д)         декларація.

27.       Відповідно до Закону, голова місцевої державної адміні-

страції та керівники структурних підрозділів місцевої держав-

ної адміністрації видають:

а)         розпорядження та вказівки;

б)         накази та розпорядження;

в)         розпорядження та накази;

г)         розпорядження та інструкції;

д)         інструкції та розпорядження.

28.       До юридичних джерел (форм) права належить:

а)         нормативно-правовий акт, правовий прецедент, нормативно-

правовий договір;

б)         закон;

в)         правовий звичай, правова доктрина;

г)         релігійно-правова норма, міжнародно-правовий акт.

29.       Які форми права є джерелами національного права в

Україні:

а)         Конституція та закони;

б)         правові прецеденти;Модуль 3. Право як система

в)         правові звичаї;

г)         акти центральних органів виконавчої влади зі спеціальним

статусом;

д)         релігійно-правові норми;

е)         правова доктрина;

є) міжнародні договори.

Заповніть таблицю 1. Стадії законодавчого процесу та їх етапи

 

1 24

5                      Законодавча ініціатива —

 

            Проектна стадія         1) ухвалення…

 

           

            2) доручення

 

           

            3)

 

           

            4)

 

                       

 

                        Санкціонування (підписання) закону главою

держави (Президентом) в установлені Кон-

ституцією строки (в Україні —      

днів)

 

                        1)

 

           

            2) включення закону до…

 

           

            3)

Заповніть таблицю 2. Види і форми правотворчості держави. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1          Правотворчість                     Всі форми й засоби виникнення, розвитку та зміни права, у тому числі і правотворчістьТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

2 35 6

7 8

9 10     Правотворення                     Діяльність, пов’язана з підготовкою, при-йняттям та зміною законодавчих актів. Здій-снюється Верховною Радою України

 

            Законодавча ді-яльність      

            Правова форма діяльності держави за учас-тю громадянського суспільства (у перед-бачених законом випадках), пов’язана із встановленням (санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм

 

            Підзаконна правотворча ді-яльність         

            Спільне прийняття нормативного акта (нор-мативної угоди) на галузевому, професійно-му, місцевому, територіальному рівнях

 

            Безпосередня правотворчість        

            Діяльність, пов’язана з підготовкою і при-йняттям підзаконних актів

 

            Санкціонована правотворчість      

            Видання нормативно-правового акта за упо-вноваженням, яке виходить із закону, або за прямим дорученням одного (вищого) органу держави іншому (нижчому) зі збереженням певної системи контролю з боку вищого орга-ну за реалізацією делегованих повноважень

 

            Спільна право-творчість (нор-мативні угоди)     

            Полягає у виробленні та прийнятті нових нормативно — правових актів уповноваже-ними органами держави і посадовими осо-бами

 

            Делегована пра-вотворчість          

            Полягає в утвердженні актів, прийнятих ор-ганізаціями громадянського суспільства — недержавними об’єднаннями: суспільними (партіями, профспілками та ін.) і комерцій-ними (акціонерними товариствами та ін.), або в попередньому дозволі щодо їх видання

 

            Нормотворення трудових колек-тивів      

            Примикає до правотворчості державних органів і водночас утворює особливий, від-окремлений від держави вид правотворчої діяльності. Право створювати і приймати нормативно-правові акти (рішення) нада-ється представницьким органам місцевого самоврядування і посадовим особам муніци-пальних утворень міста, селища, села

 

            Правотворчість органів місцевого самоврядування        

            Виражається в розробці і прийнятті стату-тів, у яких визначаються права й обов’язки об’єднання або організації, порядок їх діяль-ності, реорганізації та ліквідаціїМодуль 3. Право як система

 

11        Нормотворення громадських об’єднань (орга-нізацій)               Діяльність державних і комерційних під-приємств, установ, організацій, спрямована на розвиток норм трудового права, які по-ширюють свою дію лише на відносини одно-го підприємства, установи, організації, де їх схвалено

Заповніть таблицю 2. Джерела (форми) права. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядко-вий номер

 

1          Нормативно-             Акт-документ, що містить нові норми права в

            правовий акт             результаті вирішення конкретної юридичної справи судовим або адміністративним орга-ном, якому надається загальнообов’язкове значення при вирішенні подібних справ у

2                                 майбутньому

 

            Правовий пре-         

            Спільний акт-документ, що містить нові

            цедент                        норми права, які встановлюються за вза-ємною домовленістю між правотворчими суб’єктами (результат двосторонньої або багатосторонньої угоди) із метою врегулю-вання певної життєвої ситуації, і забезпечу-

3                                 ється державою

 

            Нормативно-

            Офіційний    акт-документ    компетентних

            правовий договір                 органів, що містить норми права, які забез-печуються державою (конституції, закони,

4                                 укази президента, постанови та ін.)

 

            Правовий звичай     

            Акт-документ, що містить церковний ка-

                                   нон або іншу релігійну норму, яка санк-

                                   ціонується    державою    для    надання    їй

                                   загальнообов’язкового значення і забезпе-

5                                 чується нею

 

            Принципи права     

            Акт-волевиявлення (рішення) уповноваже-

                                   ного суб’єкта права, що регулює суспільні

                                   відносини за допомогою встановлення (змі-

                                   ни, скасування, зміни сфери дії) правових

                                   норм, а також визначення (зміни, припи-

                                   нення) на основі цих норм прав і обов’язків

                                   учасників конкретних правовідносин, міри

                                   відповідальності конкретних осіб за скоєне

                                   ними правопорушенняТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

8

9 10

11 12   Релігійно-правова норма                 Акт-документ, що містить норми-звичаї (правила поведінки, які склалися в резуль-таті багаторазового повторення людьми певних дій), які санкціоновані державою і забезпечуються нею

 

            Міжнародно-правовий акт 

            Нормативно-правовий акт представницько-го вищого органу державної влади (або гро-мадянського суспільства / безпосередньо народу), який регулює найважливіші пи-тання суспільного життя, установлює права й обов’язки громадян, має вищу юридичну чинність і приймається з дотриманням осо-бливої законодавчої процедури

 

            Закон 

            Акт-документ, що містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, розро-блені вченими з метою удосконалення за-конодавства, усвідомлені суспільством і ви-знані державою як обов’язкові

 

            Правовий акт           

            Спільний акт-документ двох або кількох держав, що містить норми права про вста-новлення, зміну або припинення прав і обов’язків у різних відносинах між ними. З санкції держави такий акт поширюється на її територію, стає частиною внутрішньо на-ціонального законодавства

 

            Правові стандар-ти 

            Об’єктивно властиві праву нормативні осно-ви, беззаперечні вимоги, що висуваються до учасників суспільних відносин з метою вста-новлення соціального компромісу. Мають особливе значення при наявності прогалин у праві

 

            Правова доктрина   

            Сукупність єдиних, типових принципів і правил поведінки суб’єктів права, зафіксо-ваних в основних джерелах права регіональ-них міждержавних об’єднань у якості міні-мальних правових вимог до їх учасників. Вони — наслідок відображення інтеграцій-них процесів в Європі. Насамперед, у сфері захисту прав людиниМодуль 3. Право як система