ТЕМА 12. НОРМИ ПРАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         «Правило загального характеру, яке відображає

об’єктивні потреби суспільного розвитку, мета якого — регу-

лювання поведінки людей і спрямування їх практичної діяльнос-

ті у взаємовідносинах між собою і з суспільством, соціальною

групою, державою» — це:

а)         наказ;

б)         соціальна норма;

в)         індивідуальний припис.

2.         Загальна функція для будь-яких різновидів соціальних

норм — це:

а)         регулювання суспільних відносин (шляхом впливу на во-

льову поведінку людей);

б)         регулювання моральних відносин;

в)         регламентація відносин у сфері правового регулювання.

3.         Яким із різновидів соціальних норм притаманна така

властивість як формальна визначеність?

а)         право;

б)         мораль;

в)         корпоративні норми.

4.         Які соціальні норми наявні у правилах дорожнього руху?

а)         юридичні;

б)         технічні;

в)         техніко-юридичні.

5.         Моральні норми забезпечуються:

а)         внутрішнім переконанням;

б)         громадським примусом;

в)         державним примусом.

6.         Чим забезпечуються звичаї?

а)         внутрішнім примусом;

б)         громадським впливом;

в)         звичкою.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

7.         Назвіть сфери найтіснішої взаємодій моральних та пра-

вових норм:

а)         правотворчість;

б)         правозастосування;

в)         побут.

8.         Соціальними нормами, які встановилися першими, вчені

визнають:

а)         норми моралі;

б)         звичаї;

в)         релігійні норми.

9.         Норми права за характером впливу на особу поділяють на:

а)         імперативні й диспозитивні;

б)         заохочувальні й рекомендаційні;

в)         матеріальні й процесуальні;

г)         регулятивні й охоронні.

10.       Норми права за методом правового регулювання поділя-

ють на:

а)         імперативні й диспозитивні;

б)         заохочувальні й рекомендаційні;

в)         матеріальні й процесуальні;

г)         регулятивні й охоронні.

11.       Норми права за субординацією у правовому регулюванні

поділяють на:

а)         імперативні й диспозитивні;

б)         заохочувальні й рекомендаційні;

в)         матеріальні й процесуальні;

г)         регулятивні й охоронні.

12.       Норми права за функціональною спрямованістю поділя-

ють на:

а)         імперативні й диспозитивні;

б)         заохочувальні й рекомендаційні;

в)         матеріальні й процесуальні;

г)         регулятивні й охоронні.Модуль 3. Право як система

13.       Регулятивні норми права за характером розпоряджень,

що містяться в них, поділяють на:

а)         дозвільні, зобов’язуючі;

б)         дозвільні, зобов’язуючі, заборонні;

в)         загальні, спеціальні, виняткові;

г)         регулятивні, охоронні.

14.       Норми права за дією за колом осіб поділяють на:

а)         загальні, місцеві;

б)         норми глави держави, органів виконавчої влади, органів пред-

ставницької влади;

в)         загальні, спеціальні, виняткові;

г)         регулятивні, охоронні.

15.       Норми права за суб’єктами правотворчості поділяють на:

а)         норми глави держави, норми органів виконавчої влади, норми

органів представницької влади;

б)         норми глави держави, норми органів виконавчої влади, нор-

ми органів представницької влади, норми громадських об’єднань,

комерційних організацій, трудових колективів підприємств;

в)         норми глави держави, норми органів виконавчої влади, норми

органів представницької влади, норми громадських об’єднань, тру-

дових колективів підприємств.

16.       Розрізняють такі види спеціалізованих норм:

а)         загальнозакріплені, декларативні, дефінітивні;

б)         прогностичні, установчі;

в)         оперативні, колізійні;

г)         регулятивні, охоронні.

17.       Норми, роль яких виражається у встановленні дати

вступу (зміни, припинення) нормативно-правового акта в

силу, у його поширенні на нове коло суспільних відносин, на но-

вий строк — це:

а)         норми-оголошення;

б)         оперативні норми;

в)         колізійні норми;

г)         дефінітивні норми.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

18.       Колізійні норми покликані вирішувати колізії:

а)         між Конституцією й іншими нормативно-правовими актами;

б)         в унітарній державі з автономними утвореннями;

в)         між різними державами;

г)         між різними галузями права.

19.       Цілісне, логічно і граматично вивершене імперативне су-

дження загального характеру, формально закріплене в тексті

нормативно-правового акта — це:

а)         регулятивна норма;

б)         класична норма;

в)         норма-розпорядження.

20.       Який елемент правової норми передбачає умови її засто-

сування?

а)         гіпотеза;

б)         преюдиція;

в)         преамбула.

21.       Частина норми права, яка містить вказівку на заходи

впливу щодо порушника цієї норми — це:

а)         диспозиція;

б)         санкція;

в)         гіпотеза.

22.       Юридичний зміст диспозиції можна визначити таким

чином:

а)         частина норми права, в якій подано юридичні наслідки вико-

нання чи невиконання правил поведінки;

б)         частина норми права, в якій визначаються умови, при яких

наступає дія правил, зазначених у правовій нормі;

в)         частина правової норми, в якій у вигляді владного припису

визначається те або інше правило поведінки.

23.       За ступенем визначеності змісту гіпотези, диспозиції,

санкції можуть бути:

а)         абсолютно визначеними і відносно визначеними;

б)         абсолютно визначеними, відносно визначеними, альтернатив-

ними;Модуль 3. Право як система

в)         загальнозакріплені, повні;

г)         повними, відсильними, банкетними.

24.       За повнотою викладу норм права у статтях нормативно-

правових актів розрізняють форми (способи):

а)         абсолютно визначену і відносно визначену;

б)         абсолютно визначену, відносно визначену, альтернативну;

в)         повну, відсильну, банкетну.

25.       За рівнем узагальнення форми (способу) викладу норм

права у статтях нормативно-правових актів розрізняють

форми (способи):

а)         абсолютно визначену і відносно визначену;

б)         абсолютно визначену, відносно визначену, альтернативну;

в)         повну, відсильну, банкетну;

г)         казуїстичну, абстрактну.

Заповніть таблицю 1. Види соціальних норм. До кожного ви-значення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1          Соціальні норми                   Норми, що регулюють поведінку і специфіч-ну культові дії, які засновані на вірі в існу-вання бога (богів). Вони відображені у ста-тутах, священних книгах, інших релігійних

2                                 документах, релігійних книжках

 

            Технічні норми         

            Правила поведінки загального характеру, що

                                   складаються у відносинах між людьми в сус-

                                   пільстві у зв’язку з проявом їх волі (інтересу)

                                   і забезпечуються різними засобами соціаль-

3                                 ного впливу

 

            Норми моралі           

            Правила, що вказують на найбільш еконо-

                                   мічні та екологічно нешкідливі методи, при-

                                   йоми і засоби впливу людей на матеріальний

                                   світ, їх роботу з технічними природними

4                                 об’єктами

 

            Релігійні норми        

            Складаються в суспільстві на підставі уяв-

                                   лень людей про добро і зло, справедливістьТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

5 6

7 8 9    Норми-звичаї                        Це загальнообов’язкове правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), що сформувалось у суспільстві відповідно до визнаної в ньому міри свободи, сформульоване (санкціонова-не) і забезпечуване державою в якості юри-дично значимого засобу регулювання сус-пільних відносин

 

            Норми права

            Правила поведінки, що сформувались у суспільстві з метою регулювання най-більш стійких суспільних відносин і стали обов’язковими в результаті багаторазового повторення протягом тривалого часу; здій-снюються добровільно, а у разі їх порушення, до правопорушників застосовуються заходи громадського впливу

 

            Корпоративні норми          

            Є первинним регулятором суспільних відно-син, оскільки закріплюють права й обов’язки суб’єктів права, на підставі яких можна вирі-шити справу по суті

 

            Матеріальні норми  

            Є вторинним регулятором суспільних відно-син, оскільки містять правила про порядок реалізації норм матеріального права та вирі-шення справи по суті

 

            Процесуальні норми

            Правила поведінки, що встановленні у ста-тутах (положеннях) об’єднань людей, ство-рених для досягнення якої-небудь мети, а та-кож містяться в рішеннях, прийнятих цими об’єднаннями для врегулювання внутрішніх відносин між їх членами

Заповніть таблицю 2. Види норм права. До кожного визна-чення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номерІмперативні норми

Є первинним регулятором суспільних відно-син, оскільки закріпляють права й обов’язки суб’єктів права, на підставі яких можна вирі-шити справу по суті

Матеріальні норми

Встановлюють варіанти бажаної з погляду держави поведінки суб’єктів права. Конкре-тизуються в локальних правових актах для наступної реалізації

IМодуль 3. Право як система

 

3          Рекомендаційні норми                     Містять категоричні вказівки держави, здій-снювати чітко визначені дії, не допускати ні-яких відхилень від вичерпного переліку прав і обов’язків суб’єктів

4          Охоронні норми      

            Норми, що встановлюють оптимальний по-рядок застосування норм матеріального пра-ва; містять правило, на підставі якого можна вирішити справу по суті

5          Заохочувальні норми          

            Визначають умови застосування до суб’єкта права заходів державно-примусового впливу, характер і зміст цих заходів у випадках вчи-нення правопорушення і створення інших обставин, що перешкоджають здійсненню ре-гулятивних норм

6          Заборонні норми     

            Норми права, які поширюються на все насе-лення

7          Процесуальні норми

            Встановлюють форму і засіб заохочення за схвалюваний державою і суспільством варіант поведінки суб’єктів, який полягає в сумлінній і продуктивній праці. Особливість цих норм проявляється в тому, що вони не визначають правило поведінки, а, надаючи суб’єктам ві-дому свободу вибору, закликають до активної правомірної поведінки, стимулюють її

8          Загальні норми         

            Вказують на необхідність утримуватись від вчинення дій певного роду. Супроводжують-ся словами: «не маєте права», «не можете», «не допускається»

9          Виняткові норми     

            Норми, що поширюються на певне коло осіб

10        Регулятивні норми  

            Норми права, що діють не постійно, а протя-гом певного часу

11        Спеціальні норми    

            Встановлюють права й обов’язки суб’єктів

12        Тимчасові норми     

            Норми, що вказують на необхідність здійсню-вати певні дії, наділяють суб’єктів певними обов’язками

13        Дозвільні норми       

            Норми, що вказують на можливість здійсню-вати певні дії, наділяють суб’єктів певними правами

14        Норми, що зобов’язують     

            Роблять винятки із загальних і спеціальних норм

15        Відновлювальні (компенсаційні) норми   

            Їх дія спрямована на застосування заходів юридичної відповідальностіТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

16        Обмежувальні (каральні) норми                 Їх дія спрямована на захист порушених прав і законних інтересів

Заповніть таблицю 3. Види соціальних норм. До кожного ви-значення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1          Загально закрі-плені норми             Нормативні приписи, які формулюють без-заперечні вимоги загального характеру, що належать до усіх або більшості інститутів або норм галузі права

2          Установчі норми     

            Нетипові приписи, тобто приписи «нестан-дартного» характеру, які здатні нести регу-лююче навантаження лише в поєднанні з основною нормою

3          Спеціалізовані норми          

            Нормативні приписи, які закріплюють пер-винні основи суспільного і державного ладу й в узагальненому вигляді виражають певні елементи регульованих відносин, що одер-жують конкретизацію в інших нормах

4          Прогностичні норми           

            Роль яких виражається: а) у встановлен ні дати вступу (зміни, припинення) норма-тивно-правового акта в силу; б) у його по-ширенні на нове коло суспільних відносин; в) у продовженні їх дії на новий термін. За-безпечують регулювання суспільних відно-син оперативним шляхом: не через видання нових регулятивних норм, а через ухвален-ня нормативно-правових актів, їх зміну, до-повнення, поширення сфери і терміну дії, тобто регулюють їх дію

5          Декларативні норми

            Нормативні приписи, які містять визначен-ня правових категорій і понять. Вони вно-сять ясність у нормативно-правовий акт, ін-формують й орієнтують правозастосувача

6          Дефінітивні норми   

            Нормативні приписи, які містять положення програмного характеру, що вказують на пред-мет регулювання, закріплюючу мету й мотиви видання нормативного акта. Як правило, вони містяться в преамбулах законодавчих актів

7          Оперативні норми   

            Роблять винятки із загальних і спеціальних нормМодуль 3. Право як система

 

8          Повна форма ви-кладення норми права               Нормативні приписи, які містять прогнози розвитку правової системи, мету й завдання галузей і інститутів права

9          Норма-розпоряд-ження      

            Норми, які регулюють вибір норми при на-явності суперечностей між окремими нор-мативними актами з того самого предмету регулювання

10        Колізійні норми       

            Це цілісне, логічно і граматично вивершене імперативне судження загального характеру, формально закріплене в тексті нормативно-правового акта. Як правило відповідає струк-турній первинній частині тексту нормативного акта (статті, пункту, абзацу статті тощо). Мож-лива і наявність кількох нормативних розпо-ряджень в окремих частинах або абзацах

11        Відсильна форма викладення нор-ми права        

            У статті містяться посилання не на якесь конкретне нормативне розпорядження да-ного закону, а на інший нормативний акт. Такого роду стаття є «бланком», що запо-внюється іншим законом, джерелом права

12        Виняткові норми     

            У статті містяться всі необхідні елементи норми права без посилань на інші статті

13        Банкетна форма викладення нор-ми права         

            У статті містяться не всі елементи норми права, але є посилання на інші статті цього акта, якщо є недостатні відомості

Заповніть таблицю 4. Структура норми права. До кожного ви-значення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1 2       Санкція                      Це цілісне, логічно і граматично вивершене імперативне судження загального характеру, формально закріплене в тексті нормативно-правового акта

 

            Структура норми права      

            Серцевина юридичної норми, яка вказує на дозволену поведінку суб’єкта, обов’язкову (необхідну) або на заборонену (неприпус-тиму). Основний елемент норми права, у якому формується модель самого правила поведінки, тобто містяться вказівки про те, як слід діяти в ситуації, в умовах, передбаче-них у гіпотезі даної нормиТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

3          Гіпотеза                     Вичерпно визначаються обставини, з на-явністю або відсутністю яких пов’язується

4                                 чинність юридичної норми

 

            Диспозиція   

            Надає рух юридичній нормі. Абстрактний

                                   варіант поведінки «прив’язується» до кон-

                                   кретного життєвого випадку, до конкретної

5                                 людини, часу і місця

 

            Відносновизначе-    

            Частина норми, яка встановлює засоби (вид

            на санкція                  та обсяг) державного примусу, що застосо-

6                                 вуються у разі її порушення

 

            Абсолютновизна-    

            Це внутрішня побудова норми права, яка

            чена гіпотеза             виражається в її поділі на складові елемен-

7                                 ти, пов’язані між собою

 

            Норма-          

            Передбачають відшкодування завданих лю-

            розпорядження                     дині збитків і поновлення її прав: відновлен-ня на старому місці роботи незаконно звіль-неного; стягнення аліментів та ін. Їх основне

8                                 завдання — відновлення порушеного права

 

            Альтернативні         

            Передбачають позбавлення волі, штраф, до-

9          диспозиція                 гану, стягнення матеріального збитку та ін.

 

            Штрафні санкції        

            Диспозиція, яка характеризується тим, що

                                   вказує на кілька правових наслідків, але до-

10                               пускає настання лише одного з них

 

            Відновлювальні       

            Санкція, у якій точно зазначені вид і захід

            (компенсаційні)                    юридичної відповідальності за порушення

11        санкції            норми права

 

            Проста гіпотеза        

            Визначає одночасно два (і більше) заходи

                                   державного стягнення до порушника пра-

12                               вил, передбачених диспозицією

 

            Складна диспо-       

            Ставить дію юридичної норми в залежність

            зиція               від якоїсь однієї умови, однієї фактичної об-

13                               ставини

 

            Складна санкція       

            Передбачає кілька правових наслідків, які

                                   одночасно настають за наявності певних

                                   фактичних обставинМодуль 3. Право як система