ТЕМА 11. ПРАВОВА СИСТЕМА. СИСТЕМА ПРАВА.СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Об’єктивно обумовлена системою суспільних відносин

структура права, яка складається із взаємозалежних норм, ло-

гічно розподілених за галузями, підгалузями, інститутами — це:

а) система права;

в)         правова система;

г)         система законодавства.

2.         Правова система складається із таких підсистем:

а)         інституційної, нормативної, ідеологічної, комунікативної;

б)         інституційної, нормативної, ідеологічної, функціональної;

в)         інституційної, нормативної, ідеологічної, комунікативної;

г)         інституційної, нормативної, ідеологічної, комунікативної,

функціональної.

3.         Елементами правої системи суспільства є:

а)         суб’єкти права, правові норми і принципи; правові відносини,

правова ідеологія, правова свідомість, правова культура;

б)         суб’єкти права, правові норми і принципи; правові відноси-

ни, правова ідеологія, правова свідомість, правова культура, зв’язки

між названими елементами;

в)         суб’єкти права, правові норми і принципи; правові відносини,

правова ідеологія, правова культура, зв’язки між названими еле-

ментами;

г)         суб’єкти права, правові норми і принципи; галузі права, ін-

ститути права, правові відносини, правова ідеологія, правова свідо-

мість, правова культура, зв’язки між названими елементами.

4.         Не є елементами правої системи суспільства:

а)         суб’єкти права, правові норми і принципи; правові відносини;

б)         правова ідеологія, правова свідомість, зв’язки між названими

елементами;

в)         правова ідеологія, правова культура, зв’язки між названими

елементами;

г)         галузі права, інститути права.Модуль 3. Право як система

5.         Сукупність якісно однорідних суспільних відносин, урегу-

льованих правовими нормами — це:

а)         галузь права;

б)         інститут права;

в)         предмет правового регулювання;

г)         підгалузь права.

6.         «Сукупність суттєвих рис, притаманних усім правовим

системам, які спираються на певний тип виробничих відносин

і відповідний тип держави та виражають соціальну сутність і

спрямованість правового регулювання» — це:

а)         форма права;

б)         правова сім’я;

в)         тип права.

7.         «Інститут права» — це:

а)         це система загальнообов’язкових, формально визначених

пра вил поведінки, які регулюють найбільш важливі суспільні від-

носини;

б)         система однорідних предметно пов’язаних норм права певної

галузі права;

в)         система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між со-

бою правових норм, які регулюють однорідні суспільні відносини.

8.         Система загальнообов’язкових, формально визначених

правил поведінки, які регулюють найбільш важливі суспільні

відносини — це:

а)         інститут права;

б)         підгалузь права;

в)         галузь права;

г)         система права;

д)         право.

9.         Відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка ре-

гулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин специ-

фічним методом правового регулювання — це:

а)         інститут права;

б)         підгалузь права;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         галузь права;

г)         система права.

10.       Система однорідних предметно пов’язаних інститутів

певної галузі прав — це:

а)         інститут права;

б)         підгалузь права;

в)         галузь права;

г)         система права.

11.       Система відносно відокремлених від інших і пов’язаних

між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) од-

норідних суспільних відносин — це:

а)         інститут права;

б)         підгалузь права;

в)         галузь права;

г)         система права.

12.       Предметом регулювання матеріальних галузей права є:

а)         суспільні відносини;

б)         матеріальні відносини;

в)         організаційні відносини;

г)         матеріально-організаційні відносини.

13.       Предметом регулювання процесуальних галузей права є:

а)         суспільні відносини;

б)         матеріальні відносини;

в)         організаційні відносини;

г)         матеріально-організаційні відносини.

14.       Міжнародне право існує на таких рівнях:

а)         загальних принципів, міждержавних угод;

б)         загальних принципів, міждержавних угод, права міжнарод-

них організацій;

в)         загальних принципів, міждержавних угод, права співдруж-

ностей;

г)         загальних принципів, міждержавних угод; права міжнародних

організацій і міждержавних угод.Модуль 3. Право як система

15.       Референдум не допускається щодо законопроектів з пи-

тань:

а)         зміни структури органів державної влади;

б)         зміни порядку фінансування вищих органів державної влади;

в)         бюджету;

г)         внесення змін до Конституції України;

д)         зміни території України.

16.       Яка з перерахованих процесуальних галузей права є зай-

вою:

а)         конституційна;

б)         цивільна;

в)         сімейна;

г)         кримінальна;

д)         адміністративна.

17.       Основні підстави розподілу системи права за галузями —

це:

а)         розсуд законодавця;

б)         предмет і метод правового регулювання;

в)         характер джерел права.

18.       Характерні риси романо-германської (континенталь-

ної) сім’ї правових систем — це:

а)         основне джерело права — доктрина;

б)         рецепція римського права; основне джерело права — норма-

тивні акти; поділ права на приватне і публічне;

в)         за судовими органами, згідно із законами, не визначається

право на нормотворчість.

19.       Сукупність прийомів і засобів правового впливу на сус-

пільні відносини це:

а)         імперативний метод правового регулювання;

б)         диспозитивний метод правового регулювання;

в)         метод правового регулювання.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

20.       Суворо обов’язковий, побудований на засадах влади і під-

порядкування, на відносинах субординації і який припускає за-

борони, обов’язки, покарання — це:

а)         імперативний метод правового регулювання;

б)         диспозитивний метод правового регулювання;

в)         метод правового регулювання.

21.       Автономний, побудований на засадах автономії, юри-

дичної рівності суб’єктів, угоди сторін, їхньої неспівпідлеглості

між собою і припускає дозволяння — це:

а)         імперативний метод правового регулювання;

б)         диспозитивний метод правового регулювання;

в)         метод правового регулювання.

22.       Підсистема права, що регулює державні, міждержавні

суспільні відносини — це:

а)         матеріальне право;

б)         приватне право;

в)         публічне право;

г)         процесуальне право.

23.       Підсистема права, що регулює майново-вартісні відно-

сини й особисті немайнові відносини, які виникають із приводу

духовних благ і пов’язані з особистістю учасників — це:

а)         матеріальне право;

б)         приватне право;

в)         публічне право;

г)         процесуальне право.

24.       За ознаками приватне право:

а)         забезпечує одностороннє волевиявлення суб’єктів права;

б)         забезпечує приватний інтерес;

в)         припускає широке використання договірної форми регулю-

вання;

г)         містить норми, які звернені до суб’єктивного права та забез-

печують судовий захист;

д)         забезпечує одностороннє волевиявлення суб’єктів права;

е)         забезпечує публічний інтерес.Модуль 3. Право як система

25.       Зазначте ознаки публічного права:

а)         забезпечує одностороннє волевиявлення суб’єктів права;

б)         забезпечує приватний інтерес;

в)         припускає широке використання договірної форми регулю-

вання;

г)         містить норми, які звернені до суб’єктивного права та забез-

печують судовий захист;

д)         забезпечує одностороннє волевиявлення суб’єктів права;

е)         забезпечує публічний інтерес.

26.       До приватного права відносяться такі галузі:

а)         конституційне право;

б)         житлове;

в)         фінансове;

г)         сімейне;

д)         міжнародне гуманітарне;

е)         авторське;

є) цивільне.

27.       До публічного права відносяться такі галузі:

а)         конституційне право;

б)         житлове;

в)         фінансове;

г)         сімейне;

д)         міжнародне гуманітарне;

е)         авторське;

є) цивільне.

28.       Внутрішня організація упорядкованих нормативно-пра-

во вих актів, яка виражається в їх узгодженні і поділі на галузі

та інститути законодавства — це:

а)         система законодавства;

б)         структура законодавства;

в)         систематизація законодавства.

29.       Поділ нормативно-правових актів на певні групи за їх

юридичною чинністю: закони, укази постанови уряду — це:Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

а)         субординаційна або ієрархічна (вертикальна) структура за-

конодавства;

б)         галузева (горизонтальна) структура законодавства;

в)         державно-організаційна (вертикальна) структура законодав-

ства.

30.       Поділ нормативно-правових актів за предметом право-

вого регулювання — це:

а)         субординаційна або ієрархічна (вертикальна) структура за-

конодавства;

б)         галузева (горизонтальна) структура законодавства;

в)         державно-організаційна (вертикальна) структура законодав-

ства.

31.       Поділ нормативно-правових актів за територіальним

значенням — це:

а)         субординаційна або ієрархічна (вертикальна) структура за-

конодавства;

б)         галузева (горизонтальна) структура законодавства;

в)         державно-організаційна (вертикальна) структура законодав-

ства.

32.       Кодифікований акт, що містить концептуальні по-

няття, мету і завдання правового регулювання, принципи, які

встановлюють основні напрями регулювання певної сфери сус-

пільних відносин — це:

а)         кодекс;

б)         основи законодавства;

в)         статут;

г)         положення.

33.       Єдиний, зведений, юридично і логічно цілісний, внутріш-

ньо узгоджений нормативний акт — це:

а)         кодекс;

б)         основи законодавства;

в)         статут;

г)         положення.Модуль 3. Право як система

Заповніть таблицю 1. Правова система і система права.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-

чте його порядковий номер

 

1          Політична система               Підсистема права, що регулює держав-ні, міждержавні та суспільні відносини

2          Правова система                  Підсистема права, що регулює майново-вартісні відносини, які виникають із приводу духовних благ і пов’язані з осо-бистістю їх учасників

3          Система права                      Упорядкована на засадах права система всіх політичних явищ, що функціону-ють і взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з метою завоювання, утри-мання або участі у політичній владі

4          Публічне право                     Це комплекс взаємозалежних і узгодже-них юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідо-мість, законодавство, правові відноси-ни, юридичні установи, юридична тех-ніка, правова культура, стан законності та її деформації, правопорядок та ін.)

5          Приватне право                    Відносно самостійна сукупність юридич-них норм, яка регулює якісно однорідну сферу суспільних відносин специфіч-ним методом правового регулювання

6          Галузь права              Внутрішня структура права, яка скла-дається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підгалузями та інститутами

7          Підгалузь права                     Це система всіх упорядкованих певним чином законів даної країни, а також міжнародних договорів, ратифікованих парламентом

8          Інститут права                      Система нормативних розпоряджень галузі законодавства, які регулюють певну сукупність суспільних відносин

9          Законодавство держави                  Система однорідних предметно пов’я-заних інститутів певної галузі праваТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

10        Інститут законодав-ства                  Система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які регулюють певну групу одно-рідних суспільних відносин

Заповніть таблицю 2. Галузі права.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1          Адміністративне право                    Частина національної системи права. У процесі укладання державою різних міжнародних договорів (угод, конвен-цій), підписання міжнародних деклара-цій, вступу до міжнародних організацій (вступ України в РЄ)

2          Конституційне права                       Система правових норм, які охороня-ють від злочинних посягань на права і свободи людини і громадянина, консти-туційний лад, усі види власності та ін., встановлюючи міру кримінальної від-повідальності за їх вчинення

3          Цивільне право                     Система норм права, яка регулює поря-док розгляду і вирішення судом цивіль-них справ, а також порядок виконання судових рішень

4          Кримінальне право              Система принципів і норм Конституції, які закріплюють основи суспільного і дер-жавного ладу, форму правління і держав-ного устрою, механізм здійснення держав-ної влади, правове становище особи

5          Міжнародне право               Система правових норм, які регулюють управлінські відносини у сфері здійснен ня виконавчої влади, розпорядчої діяль ності державного апарату, його взаємовідноси-ни з іншими державними та недержавни-ми організаціями і громадянами

6          Господарське право             Система норм права, яка регулює поря-док діяльності правоохоронних органів і судів у зв’язку з розкриттям злочинів, розслідуванням кримінальних справ, їхнім розглядом у суді й винесенням вирокуМодуль 3. Право як система

 

7          Трудове право                      Система правових норм, які регулюють майнові й особисті немайнові відносини, що укладаються між фізичними та юри-дичними особами як рівноправними

8          Житлове право                     Система норм права, яка регулює порядок діяльності правоохоронних органів і су-дів у зв’язку з розкриттям злочинів, роз-слідуванням кримінальних справ, їхнім розглядом у суді й винесенням вироку

9          Цивільне процесу-альне право                  Сукупність норм, які регулюють сус-пільні відносини із задоволення потреб громадян у житлі, його використанню, збереженню, експлуатації і ремонту в державному, кооперативному та при-ватному житловому фонді України

10        Кримінально-процесуальне право             Система норм права, яка регулює поря-док розгляду і вирішення судом цивіль-них справ, а також порядок виконання судових рішень

Заповніть таблицю 3. Система права.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1          Елементи правової сис-теми суспільства  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

2          Підсистеми функціону-вання правової системи   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

3          Елементи системи права     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

5)

Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

4 579 10          Методи правового регу-лювання   1)

 

           

            2)

 

            Критерії віднесення норм до приватного чи публічного права 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Підсистеми права     1)         2)

 

           

            3)         4)

 

            Галузі приватного права      1)         5)

 

           

            2)         6)

 

           

            3)         7)

 

           

            4)         8)

 

            Галузі публічного права       1)         5)

 

           

            2)         6)

 

           

            3)         7)

 

           

            4)         8)

 

            Процесуальні галузі права   1)         4)

 

           

            2)         5)

 

           

            3)         6)

 

            Ознаки системи права         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

Заповніть таблицю 4. Підсистеми та інститути права

3

4          Предмет регулювання публічного права  

 

            Ознаки публічного права    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Предмет регулювання приватного права 

 

            Ознаки приватного права   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Модуль 3. Право як система9 10 Інститути права за сфе-рою поширення   1)

 

           

            2)

 

            Інститути права за функ-ціональною роллю        1)

 

           

            2)

 

            Інститути права за субор-динацією у правовому регулюванні  1)

 

           

            2)

 

            Відмінності між право-вою системою і системою права            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Структура системи за-конодавства            1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Форми систематизації нормативно-правових актів        1)

 

           

            2)

 

           

            3)

Заповніть таблицю 5. Систематизація законодавства. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1          Кодекс                       Кодифікований акт, що містить концепту-альні поняття, мету й завдання правового регулювання, принципи, що встановлю-ють основні напрями регулювання визна-ченої сфери суспільних відносин. Як пра-вило, такий акт складається з нетипових норм — норм-мети, норм-принципів, норм-дефініцій і забезпечує зв’язок і погодже-ність норм тих чи інших галузей або інсти-тутів права

2          Основи законо-давства      

            Кодифікований акт, що визначає правовий статус, завдання і компетенцію державних органів і установ

3          Статут           

            Єдиний, зведений, юридично і логічно ціль-ний, внутрішньо узгоджений нормативний акт. Він має складну структуру і великий обсяг, поділяється на частини: загальні й особливу; розділи і главиТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

4          Положення                Кодифікований акт, що визначає не право-вий статус, а правовий порядок будь-якого виду діяльності

5          Правила        

            Кодифікований акт, що регулює діяльність визначених відомств, міністерств, організа-цій, ту чи іншу сферу управління

6          Кодифікація  

            Спосіб (форма) систематизації законодав-ства, що полягає в зовнішньому упорядку-ванні уже наявних нормативних актів без зміни змісту норм, що містяться в них. Ре-зультатом є збірники, де нормативні акти розташовуються у хронологічному чи алфа-вітному порядку за предметною ознакою, з урахуванням юридичної сили поєднуваних актів

7          Консолідація 

            Спосіб (форма) систематизації законодав-чих актів, що полягає в їх удосконалюванні шляхом зміни змісту (переробки й узгод-ження) юридичних норм, пов’язаних за-гальним предметом правового регулювання, і об’єднання в новий єдиний нормативно-правовий акт

8          Інкорпорація 

            Спосіб (форма) систематизації, що полягає в об’єднанні декількох нормативно-правових актів, що діють в одній і тій же сфері сус-пільних відносин, у єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без зміни змісту. Виражається в підготовці і прийнятті укруп-нених актів на базі об’єднання норм розріз-нених актів, виданих з одного питання

9          Міжгалузева

(комплексна)

кодифікація   

            Спосіб (форма) систематизації, у якій упо-рядкування нормативно-правових актів провадиться за предметною ознакою: за га-лузями права, їх інститутами. Сферами дер-жавної діяльності

10        Систематична інкорпорація           

            Передбачає об’єднання правових норм не за галузями права, а за принципом регулю-вання значної сфери суспільних відносин у сфері державної діяльності чи галузі госпо-дарства соціально-культурного будівницт-ваМодуль 3. Право як система

Заповніть таблицю 6. Систематизація нормативно-правових актів.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і познач-те його порядковий номер

 

1          Систематизація                     Припускає створення зведених кодифікова-

            нормативно-             них актів для основних галузей законодав-

2          правових актів                      ства

 

            Кодифікація  

            Спосіб (форма) систематизації, що полягає

                                   в об’єднанні декількох нормативно-правових

                                   актів, що діють в одній і тій же сфері суспіль-

                                   них відносин, у єдиний нормативно-правовий

                                   акт, як правило, без зміни змісту. Виражаєть-

                                   ся в підготовці і прийнятті укрупнених актів

                                   на базі об’єднання норм розрізнених актів, ви-

3                                 даних з одного питання

 

            Інкорпорація 

            Діяльність з упорядкування й удосконалення

                                   законодавчих й інших нормативно-правових

                                   актів, зведення їх в єдину внутрішньо пого-

4                                 джену систему

 

            Консолідація 

            Спосіб (форма) систематизації законодавства,

                                   що полягає в зовнішньому упорядкуванні уже

                                   наявних нормативних актів без зміни змісту

                                   норм, що містяться в них. Результатом є збір-

                                   ники, де нормативні акти розташовуються в

                                   хронологічному чи алфавітному порядку за

                                   предметною ознакою, з урахуванням юридич-

5                                 ної сили поєднуваних актів

 

            Загальна коди-         

            Спосіб (форма) систематизації, у якій упо-

            фікація            рядкування нормативно-правових актів про-вадиться за предметною ознакою: за галузями права, їх інститутами. Сферами державної ді-

6                                 яльності

 

            Галузева коди-         

            Передбачає об’єднання правових норм кон-

            фікація            кретного інституту або підгалузі права визна-

7                                 ченої галузі

 

            Міжгалузева  

            Спосіб (форма) систематизації, згідно з якою

            (комплексна)             упорядкування    нормативно-правових    ак-

            кодифікація                тів здійснюється за часом їх опублікування і вступу в діюТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

8 9 10  Спеціальна кодифікація                   Спосіб (форма) систематизації законодавчих актів, що полягає в їх удосконалюванні шля-хом зміни змісту (переробки й узгодження) юридичних норм, пов’язаних загальним пред-метом правового регулювання, і об’єднання в новий єдиний нормативно-правовий акт

 

            Хронологічна інкорпорація

            Передбачає об’єднання правових норм визна-ченої галузі права в суворо встановленому порядку. Займає провідне місце серед інших видів, тому що розподіляє нормативний мате-ріал за предметом і методом правового регу-лювання

 

            Систематична інкорпорація           

            Передбачає об’єднання правових норм не за галузями права, а за принципом регулюван-ня значної сфери суспільних відносин у сфері державної діяльності чи галузі господарства, соціально-культурного будівництваМодуль 3. Право як система