МОДУЛЬ 3 ПРАВО ЯК СИСТЕМА ТЕМА 10. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Назвіть інституційну систему нормативного регулюван-

ня суспільних відносин:

а)         мораль;

б)         право;

в)         традиції.

2.         Чим забезпечуються звичаї?

а)         внутрішнім примусом;

б)         громадським впливом;

в)         звичкою.

3.         Моральні норми забезпечуються:

а)         внутрішнім переконанням;

б)         громадським примусом;

в)         державним примусом.

4.         Які засоби впливу на поведінку людей закріплюються в

нормах права?

а)         декларації, заклики;

б)         заборони, дозволи, позитивні зобов’язання;

в)         моральні сентенції, політичні програми.

5.         Об’єктивне юридичне право — це:

а)         система діючих у державі правових норм і принципів, що вста-

новлені (чи визнані) державою як регулятори суспільних відносин

й забезпечені нею. Вони одержали закріплення в офіційних держав-

них актах і тому незалежні від індивідуального інтересу (волі) і сві-

домості суб’єкта права (крім «автора» цих норм);

б)         правові норми і принципи як визначені, юридично визнані

можливості (волі) суб’єкта права задовольняти власний інтерес;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в) система норм і принципів, які виникають із потреби узгоджен-ня інтересів індивідів один з одним і суспільством. Спрямовані на регулювання поведінки людей відповідно до понять добра і зла й під-тримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням.

6.         «Вид і міра належної поведінки зобов’язаної особи» — це:

а)         об’єктивне право;

б)         юридичний обов’язок;

в)         правова відповідальність.

7.         Якими є специфічні ознаки права? Вкажіть ці ознаки:

а)         вираження міри свободи, рівності та справедливості;

б)         документальність;

в)         формальна визначеність права;

г)         системність права;

д)         програмність права;

е)         гарантованість права;

є) наступність права;

ж)        динамічність права.

8.         Суб’єктивне юридичне право — це:

а)         система діючих у державі правових норм і принципів, що вста-

новлені (чи визнані) державою як регулятори суспільних відносин

й забезпечені нею. Вони одержали закріплення в офіційних держав-

них актах і тому незалежні від індивідуального інтересу (волі) і сві-

домості суб’єкта права (крім «автора» цих норм);

б)         правові норми і принципи як юридично визнані можливості

(волі) суб’єкта права задовольняти власний інтерес;

в)         система норм і принципів, які виникають із потреби узгоджен-

ня інтересів індивідів один з одним і суспільством. Спрямовані на

регулювання поведінки людей відповідно до понять добра і зла й під-

тримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням.

9.         Функція упорядкування суспільних відносин, визна-

чення лінії поведінки людей, наділення їх певними правами і

обов’язками — це:

а)         орієнтаційна функція;

б)         охоронна;

в)         регулятивна.Модуль 3. Право як система

10.       Які серед структурних елементів системи права є зай-

вими:

а)         комплексний інститут права;

б)         правові інститути;

в)         галузі права;

г)         міжгалузеві комплекси;

д)         підгалузі права;

е)         правові прецеденти.

11.       Відмінність принципів права від норм права полягає в

тому, що принципи права:

а)         є стриженем усієї системи права, додають праву логічності,

послідовності, збалансованості;

б)         виступають як загальне мірило поведінки, зазначаючи права

й обов’язки;

в)         виступають як загальне мірило поведінки, не вказуючи права

й обов’язки;

г)         виступають юридичною основою при вирішенні конкретних

справ;

д)         є загальнообов’язковими формально визначеними правила-

ми поведінки.

12.       Своєрідна система координат, у межах якої розвива-

ються кілька відповідних галузей права, і одночасно вектор, що

визначає напрям розвитку цих галузей — це:

а)         загальні принципи права;

б)         міжгалузеві принципи права;

в)         галузеві принципи права;

г)         загально соціальні принципи права;

д)         спеціально-соціальні принципи права.

13.       Функції права можна класифікувати в такий спосіб:

а)         загальносоціальні, спеціально-соціальні, загальні, юридичні;

б)         загальносоціальні і спеціально-соціальні, галузеві й міжгалузеві;

в)         загальносоціальні, спеціально-соціальні.

14.       До загальносоціальних належать такі функції:

а) інформаційна;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         орієнтаційна;

в)         охоронна;

г)         регулятивна;

д)         виховна;

г) виховна.

15.       До загальносоціальних функцій не належать:

а)         інформаційна;

б)         орієнтаціна;

в)         охоронна;

г)         регулятивна.

16.       Основними ознаками норм-звичаїв є:

а)         обумовленість законами природи і техніки;

б)         невиразність соціального характеру;

в)         етнічний і колективістський характер;

г)         пов’язаність із релігійними уявленнями і ритуалами;

д)         моральна обумовленість і підкреслена публічність.

17.       До загальних принципів права належать такі:

а)         принципи свободи і справедливості;

б)         принцип гласності та змагальності сторін судового розгляду;

в)         принципи рівності, демократизму, законності;

г)         принцип гуманізму;

д)         принцип недоторканості власності;

е)         принцип свободи економічної діяльності.

18.       До основних проявів цінностей права належать:

а)         соціальна цінність права;

б)         інструментальна цінність;

в)         власна цінність;

г)         ідеологічна цінність.

19.       Хто є прибічником матеріалістичної концепції праворо-

зуміння?

а)         Ж.Ж.Руссо;

б)         Г.В.Плеханов;

в)         К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін.Модуль 3. Право як система

20.       Які із перерахованих напрямів впливу права на суспільні

відносини характеризують загальносоціальний аспект у сут-

ності права?

а)         організація виробництва; нормування індивідуальних ви-

трат на суспільні потреби; охорона навколишнього середовища;

б)         забезпечення панування певних соціальних груп у суспільстві;

в)         забезпечення експлуатації і привілеїв.

21.       Назвіть основні юридичні функції права:

а)         регулятивна;

б)         охоронна;

в)         обидві названі функції.

22.       «Сукупність усіх діючих в даній державі юридичних

норм» — це:

а)         об’єктивне право;

б)         суб’єктивні права;

в)         правова система;

г)         система права.

23.       Вкажіть характерні ознаки правового закону:

а)         владний принцип регулювання;

б)         зрівняльний принцип регуляції;

в)         принцип формальної правової рівності, нормативне закрі-

плення загального масштабу і рівної міри свободи.

24.       Яким нормативним регуляторам притаманні загально-

обов’язковість, нормативність, формальна визначеність?

а)         правовим нормам;

б)         моральним нормам;

в)         корпоративним нормам;

г)         політичним нормам.

25.       Який із регуляторів поведінки є нормативним?

а)         звичаєвий;

б)         ціннісний;

в)         інформаційний;

г)         моральний;

д)         правовий.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

26.       «Сукупність суттєвих рис, притаманних усім правовим

системам, які спираються на певний тип виробничих відносин

і відповідний тип держави та виражають соціальну сутність і

спрямованість правового регулювання» — це:

а)         форма права;

б)         правова сім’я;

в)         тип права;

г)         система права.

27.       Вкажіть тип права, при якому представники певної со-

ціальної групи не визнавалися як суб’єкти права:

а)         рабовласницьке право;

б)         право азіатського типу;

в)         феодальне право.

28.       Вкажіть тип права, який характеризується такими ри-

сами: закріплення особистої залежності селянства, кастовий

характер, відкритий позаекономічний примус, наявність зна-

чної кількості норм канонічного права.

а)         соціалістичне право;

б)         буржуазне право;

в)         феодальне право;

г)         мусульманське право.

29.       Які типи права з позицій формаційного підходу були від-

несені до поняття «експлуататорські типи права»?

а)         рабовласницький; феодальний;

б)         буржуазний;

в)         право азіатського типу;

г)         соціалістичне право.

30.       В якому типі права вперше (історично) був закріплений

принцип формальної правової рівності?

а)         соціалістичному;

б)         буржуазному;

в)         феодальному;

г)         комуністичному.Модуль 3. Право як система

Заповніть таблицю 1. Загальне вчення про право. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядко-вий номер5 6

7 8       Загальносоціаль-не право               Є наслідком державної діяльності, втілен-ням волевиявлення держави. Це приписи законів; принципи і норми ратифікованих міжнародних договорів; судові рішення, що стали прецедентом та ін.

 

            Спеціально-соціальне право          

            Випливає безпосередньо із соціального життя і не залежить від держави. Воно іс-нує у вигляді звичаїв, традицій, природних прав, моральних та інших соціальних норм

 

            Об’єктивне юридичне право         

            Правові норми і принципи як певні юридич-но визнані можливості (свободи)суб’єкта права задовольняти особистий інтерес

 

            Суб’єктивне юридичне право       

            Система діючих у державі правових норм і принципів. Вони встановлені (або визна-ні) державою як регулятор суспільних від-носин, забезпечені нею

 

            Позитивне право     

            Спроможність служити метою і засобом задоволення науково обґрунтованих, соці-ально справедливих загальнолюдських по-треб й інтересів громадян та їх об’єднань

 

            Природне право      

            Виходить від держави, виражено в пи-саних нормах, міститься в нормативно-правових документах: законах, актах вико-навчої влади і місцевого самоврядування, судових і адміністративних прецедентах, нормативно-правових договорах, право-вих звичаях

 

            Право

            Внутрішній зміст права як регулятор сус-пільних відносин, який виражається в єд-ності загально соціальних і вузько класо-вих (групових) інтересів через формальне (державне) закріплення міри свободи, рів-ності та справедливості

 

            Сутність права         

            Система соціальних загальнообов’яз кових норм, дотримання і виконання яких забез-печуються державою. Має ключове зна-чення в регулюванні правопорядку на на-ціональному і міжнародному рівняхТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

10 11   Цінність права                      Об’єктивно властиві праву відправні на-чала, незаперечні вимоги (позитивні зобо-в’язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічно-го поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів

 

            Принципи права     

            Основні напрями правового впливу на суспільні відносини з метою їхнього впо-рядкування

 

            Функції права           

            Має більш глибокий, ґрунтовний, вихідний для життя людей норматив поведінки, ґрун-тується в самій природі людини, джерело прав людини — вона сама, її потреби й інтер-еси, її спосіб існування і розвитку. Вона ж виступає їх носієм

Заповніть таблицю 2. Основні концепції праворозуміння. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-

чте його порядковий номер

 

1          Теорія природно-                 Її представники (Г. Гуго, Ф.Савіньї, Г.Пухта)

            го права                     вважали, що право — це історичне явище, яке, як і мова, виникає поступово, непоміт-но, стихійно, у результаті діяльності людей, а законодавча влада тільки систематизує та доповнює його. За цією концепцією право, перш за все, — це правові звичаї, а закони — похідні від звичаєвого права, які ґрунтовно

2                                 перевірені часом

 

            Історична школа      

            Представники Т.Гоббс,  Г.Гроцій,  Д.Локк,

            права              О.Радищев та ін. Ґрунтувалися на визна-нні цивілізації, пріоритетами якої є ідеї справедливості, добра, невід’ємність прав і свобод людини, панування розуму. Вони стверджували, що право, яке творить держа-ва, має своє значення лише тоді, коли воно відповідає основамМодуль 3. Право як система

4

5 6       Психологічна теорія права              Представники: Д.Остін, Н.М.Коркунов, Г.Ф.Шер шеневич, Г.Кельзен. Право, згідно з їх уявленнями, є сукупністю норм, даних об’єктивно, що не потребують ідеологічно-го обґрунтування. Вихідний елемент пра-ва — норму права вони розглядали як раз і назавжди постійну догму, а єдиним джере-лом права визнавали державну владу, наді-лену примусовою силою. Право, як вважає Г.Кельзен, — це сукупність правил поведін-ки, які регулюють суспільні відносини, з точки зору належного і сущого, незалежно від реального життя

 

            Концепція пози-тивізму     

            Л.Петражицький, Г.Тард, Л.Кнапп та ін. За цією концепцією психіка людини — це фак-тор, який визначає розвиток суспільства. Поняття і сутність права не пов’язуються з діяльністю законодавця, а характеризують-ся як правові емоції, переживання людей. Правові явища — це особливого роду складні емоційно-інтелектуальні психічні процеси, які здійснюються у сфері психіки індивіда. Право ними поділяється на позитивне (встановлене державою) та інтуїтивне (результат внутріш-нього, інтуїтивного самовизначення індивіда)

 

            Концепція соціо-логічного право-розуміння       

            Д.Холл. Він спробував поєднати окремі еле-менти теорії природного права, позитивізму, соціологічної школи права, створивши тим самим нову школу. Так із позитивного пра-ва запозичене вчення про юридичні терміни, з природного права — вчення про моральну цінність права, з соціологічної юриспруден-ції — умови виникнення і розуміння права, процес його функціонування

 

            Теорія інтегра-тивної юриспру-денції       

            Засновником був Є.Ерліх. Вважав, що право коріниться не в законах, а в самому суспіль-стві. Джерело його слід шукати в поведінці людей, які реалізують право. З цих позицій він висунув ідею «живого права спільнот», віддававши перевагу судовій та адміністра-тивній правотворчостіТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

7          Праворозуміння                    Цінність права полягає в тому, що право є ре-гулятором суспільних відносин, інструмен-том для вирішення різноманітних завдань, у тому числі для функціонування інших соці-альних інститутів та соціальних благ. Воно здатне забезпечити організованість і нор-мальну життєдіяльність, соціальний мир і

8                                 злагоду, зняти соціальну напруженість

 

            Соціальна цін-         

            Цінність права полягає в тому, що право ви-

            ність права                ступає як міра свободи і справедливості і стає цінністю для окремої людини, конкрет-ної групи й суспільства в цілому, відкриває індивіду доступ до благ, є ефективним спо-

9                                 собом його соціальної захищеності

 

            Інструментальна      

            Цінність права полягає в тому, що воно, вті-

            цінність права                       люючи загальну волю (інтерес) учасників суспільних відносин, сприяє розвитку тих відносин, в яких зацікавлені як окремі інди-віди, так і суспільство в цілому. Воно вно-сить стабільність і порядок в ці відносини. Забезпечуючи простір для впорядкованої свободи й активності, право служить факто-

10                               ром соціального прогресу

 

            Особиста цінність    

            Це наукова категорія, яка висвітлює процес

            права              пізнання права, його сприйняття (оцінку) і ставлення до нього як до соціального явища

Заповніть таблицю 4. Принципи права.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1          Правові принци-                  Це такі ідеї, положення, які сприймаються

2          пи                   без доведення

 

            Правові аксіоми       

            Ніхто не може бути визнаним у здійсненні

                                   злочину, а також притягнутий до кримі-

                                   нальної відповідальності інакше як за виро-

3                                 ком суду

 

            Правові презумп-     

            Не може бути два покарання за одне й те ж

4          ції                    правопорушення

 

            Спростовні право-  

            Це такі ідеї, які допускають їх істинність

            ві презумпції              без доведення, іншими словами — це при-пущенняМодуль 3. Право як система

6

7 8 9    Неспростовні пра-вові презумпції              Це провідні засади, ідеї права, які в конкрет-ному вигляді характеризують його зміст, визначають спрямованість правового регу-лювання. Вони зумовлені об’єктивними за-кономірностями існування і розвитку люди-ни та суспільства

 

            Загальнолюдські принципи           

            Засади, що відображають специфіку права певної країни в реальних соціальних умо-вах

 

            Типологічні прин-ципи права       

            Засади, що охоплюють одну або кілька галу-зей права певної держави

 

            Конкретно-істо-ричні принципи  

            Такі засади й ідеї, які притаманні всім пра-вовим системам певного історичного типу

 

            Галузеві й міжга-лузеві принципи 

            Це державні юридичні ідеали, які зумовлені певним рівнем всесвітнього розвитку, циві-лізації, втілюють найкращі прогресивні здо-бутки правової історії людства і зазначені в нормативно-правових документахТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»