ТЕМА 9. ПРАВА ЛЮДИНИ, НАЦІЇ, НАРОДУ ТА ЛЮДСТВА ЯК ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЯВИЩА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Вольові відносини між людьми з приводу організації їх

спільної діяльності, вироблення та здійснення спільної для да-

ного соціального колективу волі (інтересу) це:

а)         політична влада;

б)         державна влада;

в)         соціальна влада;

г)         демократична влада.

2.         Організація політичної влади, що створює умови для най-

більш повного забезпечення реалізації прав і свобод людини та

громадянина, а також для найбільш послідовного обмеження

можливостей утиску (державною владою) громадян, це:

а)         соціальна держава;

б)         правова держава;

в)         демократична держава;

г)         громадянське суспільство.

3.         Які засоби впливу на поведінку людей закріплюються в

нормах права?

а)         декларації, заклики;

б)         заборони, дозволи, позитивні зобов’язання;

в)         моральні сентенції, політичні програми;

г)         заборони, дозволи, політичні програми, позитивні зобов’я-

зання.

4.         Функція упорядкування суспільних відносин, визначен-

ня лінії поведінки людей, наділення їх певними правами і

обов’язками, це:

а)         орієнтаційна функція;

б)         охоронна;

в)         регулятивна;

г)         виховна.

5.         Ідеї якої теорії виникли ще в Стародавній Греції та Римі.

Її прихильниками були Платон і Сократ, які спробували об-Модуль 2. Демократія. Держава. Право

ґрунтувати право як справедливість, що базується на мораль-ній основі і закладене самою природою в людині. Згодом, ці ідеї знайшли свій розвиток у працях Т.Гоббса, Г.Гроція, Дж. Локка та ін. Прихильники цієї теорії розрізняють право і закон, вва-жають, що чинне в державі законодавство має закріплювати і забезпечувати права і свободи людини. це

а)         теорія позитивного права;

б)         теорія природного права;

в)         інтегративна теорія;

г)         психологічна теорія;

6.         Правовий статус особи як громадянина держави закріпле-

ний у Конституції і конституційних законах. Він є загальним,

узагальненим і однаковим для всіх, незалежно від національ-

ності, релігійних переконань, соціального стану; характеризу-

ється стабільністю і визначеністю; передбачає рівність прав і

обов’язків громадян, рівність їх перед законом; є засадничим для

всіх інших; є основою для набуття конкретних суб’єктивних

прав, покладення обов’язків і несення відповідальності, це:

а)         індивідуальний;

б)         загальний;

в)         спеціальний.

7.         Правовий статус особи як індивідуума, що становить

персоніфіковані права й обов’язки в їх конкретних, природних і

набутих здібностях і особливостях (стать, вік, родинний стан,

стан здоров’я, релігійні переконання тощо), відрізняється рух-

ливістю; змінюється відповідно до тих змін, що відбуваються в

житті людини, це:

а)         індивідуальний статус;

б)         загальний статус;

в)         спеціальний статус.

8.         Видатні мислителі України: П.Орлик, Т.Шевченко, М.Дра-

гоманов, І.Франко, Л.Українка, М.Грушевський, О.Кістя ківсь-

кий та ін. були прихильниками:

а)         теорії позитивного права;

б)         теорії природного права;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         інтегративної теорії;

г)         психологічної теорії;

9.         Рубіжним правовим актом всесвітнього масштабу, що

закріпив документально ідею прав людини стала:

а)         Конституція України 1996 р.;

б)         Декларація незалежності США 1776 р.;

в)         Загальна декларація прав людини 1948 р.;

г)         Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р.;

10.       До першого покоління прав людини належать:

а)         права всього людства, їх можна назвати солідарними (колек-

тивними), правами людини і правами народів. Це право на мир, без-

пеку, незалежність, на здорове навколишнє середовище, на соціаль-

ний і економічний розвиток як людини, так і людства в цілому;

б)         невідчужувані особисті (громадянські) і політичні права. Це —

право громадянина на свободу думки, совісті та релігії, на участь

у здійсненні державних справ, на рівність перед законом, право на

життя. свободу і безпеку особи, право на свободу від довільного аре-

шту, затримання або вигнання, право на гласний розгляд справи не-

залежним і неупередженим судом та ін.;

в)         розвиток соціально-економічних і культурних прав (право на

працю, відпочинок, соціальне забезпечення, медичну допомогу та

ін.; сформувалось у процесі боротьби народів за покращення свого

економічного становища та підвищення культурного рівня.

11.       Перше покоління прав людини сформувалося та затвер-

дилося:

а)         в епоху античності;

б)         в епоху середньовіччя;

в)         у період формування буржуазних відносин;

г)         після Першої світової війни;

д)         після Другої світової війни;

12.       Друге покоління прав людини сформувалося та затвер-

дилося:

а)         в епоху античності;

б)         в епоху середньовіччя;Модуль 2. Демократія. Держава. Право

в)         у період формування буржуазних відносин;

г)         після Першої світової війни;

д)         після Другої світової війни;

13.       Третє покоління прав людини сформувалося та затвер-

дилося:

а)         в епоху античності;

б)         в епоху середньовіччя;

в)         у період формування буржуазних відносин, втілення в реаль-

ну дійсність принципу рівноправності;

г)         після Першої світової війни, у процесі боротьби народів за по-

ліпшення свого економічного становища та підвищення культурно-

го статусу;

д)         після Другої світової війни під впливом національно-виз-

вольного руху країн. що розвиваються;

14.       До другого покоління прав людини належать:

а)         права всього людства і їх можна назвати солідарними (ко-

лективними), правами людини і правами народів. Це право на

мир, безпеку, незалежність, на здорове навколишнє середовище,

на соціальний і економічний розвиток як людини, так і людства в

цілому;

б)         невідчужувані особисті (громадянські) і політичні права. Це —

право громадянина на свободу думки, совісті та релігії, на участь

у здійсненні державних справ, на рівність перед законом, право на

життя, свободу і безпеку особи, право на свободу від довільного аре-

шту, затримання або вигнання, право на гласний розгляд справи не-

залежним і неупередженим судом та ін.;

в)         розвиток соціально-економічних і культурних прав (право на

працю, відпочинок, соціальне забезпечення, медичну допомогу та

ін.; сформувалось у процесі боротьби народів за покращення свого

економічного становища та підвищення культурного рівня.

15.       До третього покоління прав людини належать:

а) права всього людства і їх можна назвати солідарними (колек-тивними), правами людини і правами народів. Це право на мир, без-пеку, незалежність, на здорове навколишнє середовище, на соціаль-ний і економічний розвиток як людини, так і людства в цілому;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

б)         невідчужувані особисті (громадянські) і політичні права. Це —

право громадянина на свободу думки, совісті та релігії, на участь

у здійсненні державних справ, на рівність перед законом, право на

життя, свободу і безпеку особи, право на свободу від довільного аре-

шту, затримання або вигнання, право на гласний розгляд справи не-

залежним і неупередженим судом та ін.;

в)         розвиток соціально-економічних і культурних прав (право на

працю, відпочинок, соціальне забезпечення, медичну допомогу та

ін.; сформувалось у процесі боротьби народів за покращення свого

економічного становища та підвищення культурного рівня.

16.       Відповідно до рішень ООН етнічні (національні) меншос-

ті мають:

а)         право на недискримінацію; на захист з боку держави від будь-

яких виявів ворожнечі, погроз, приниження і обмеження;

б)         право на військові формування;

в)         право проживати в місцях традиційного історичного поселен-

ня (забороняється їх депортація, примусове переселення);

г)         право на асиміляцію;

д)         право на одержання пропорційної частки централізованих

державних фондів, які виділяються для відповідних цілей; право на

участь у прийнятті державних рішень, на представництво в законо-

давчих та інших колегіальних органах держави.

17.       Гарантована законом міра свободи (можливості) особи,

що відповідно до досягнутого рівня еволюції людства у змозі за-

безпечити її існування і розвиток та закріплена у вигляді між-

народного стандарту як загальна і рівна для усіх людей:

а)         юридичний обов’язок;

б)         права людини;

в)         права громадянина.

18.       Відмінності між правами людини і громадянина поляга-

ють у тому, що права громадянина є:

а)         територіальними;

б)         загально-соціальними;

в)         позатериторіальними;

г)         спеціально-соціальними (юридичними).Модуль 2. Демократія. Держава. Право

19. Продовжіть думку:

Правовий статус особи як громадянина держави закріплений у

Конституції і конституційних законах. Він є 1)      ,

2)          ; і однаковим для всіх незалежно від

національності, релігійних переконань, соціального стану; харак-

теризується     і           ; передбачає

рівність прав і обов’язків громадян, рівність їх перед законом; є

для на-

для всіх інших; є

 

буття конкретних суб’єктивних прав, покладення обов’язків і не-сення відповідальності.

20. Продовжіть думку:

Правовий   статус   особи   як   індивідуума,   який   становить

права і обов’язки в їх конкретних, при-

 

родних і набутих здібностях і особливостях (стать, вік, родинний стан, стан здоров’я, релігійні переконання тощо), відрізняється

             ; змінюється / не змінюється відповідно до

тих змін, що відбуваються в житті людини.

Заповніть таблицю 1. Права людини

2 4       Ознаки основних прав людини     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            До сучасних міжнародно-правових актів належать         1)

 

           

            2) угоди, спрямовані на …

 

           

            3) конвенції, спрямовані на…

 

           

            4) конвенції, що мають на меті

 

            Основні покоління прав людини   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

5          Ознаки основних прав людини     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

Заповніть таблицю 2. Основні гарантії прав людини

 

1 24

5 6

7          Гарантії за сферою дії           1)

 

           

            2)

 

            Гарантії за способом ви-кладення  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Гарантії за підставою правового становища особи          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Загальні гарантії прав, свобод і обов’язків 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Юридичні гарантії    1)

 

           

            2)

 

            Європейська система захисту прав людини включає     1)

 

           

            2)

 

            Організаційна структура європейської системи захисту прав людини включає          1)

 

           

            2)

 

           

            3)

Заповніть таблицю 3. Права людини.

До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номерМодуль 2. Демократія. Держава. Право

 

1 24 5

6          Позитивні права                   Гарантована законом міра свободи (можли-вості) особи, яка відповідно до досягнутого рівня еволюції людства у змозі забезпечити її існування і розвиток та закріплена у вигляді міжнародного стандарту як загальна і рівна для усіх людей

 

            Екологічні права      

            Природні, основоположні, невід’ємні права людини, які мають здебільшого характер нега-тивного права. Вони походять від природного права на життя і свободу, яке від народження має кожна людина, і покликані гарантувати індивідуальну автономію і свободу, захищати особу від сваволі з боку держави та інших лю-дей

 

            Негативні права       

            Можливості (свободи) людини і громадяни-на розпоряджатись предметами споживання й основними чинниками господарської діяль-ності: власністю і працею, проявляти винахід-ливість та ініціативу в реалізації своїх здібнос-тей і придбанні засобів для існування, беручи участь у виробництві матеріальних та інших благ

 

            Основні права людини       

            Можливості (свободи) громадянина активно брати участь в управлінні державою та гро-мадському житті, впливати на діяльність різ-них державних органів, а також громадських організацій політичної спрямованості

 

            Особисті

(громадянські

права)

            Можливості (свободи) користуватись природ-ним середовищем як природним середовищем проживання. Це права на сприятливе довкіл-ля, охорону здоров’я від його несприятливо-го впливу; відшкодування збитків, завданих здоров’ю і майну екологічними правопору-шеннями; на природокористування та ін.

 

            Політичні права       

            Можливості (свободи) збереження і розвитку національної самобутності людини, доступу до духовних досягнень людства, їх засвоєння, ви-користання та участі у подальшому їх розви-тку. До них належать права на освіту, навчання рідною мовою; на використання вітчизняних і світових досягнень культури і мистецтва та ін.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

8

9 10     Економічні права                  Полягають у праві індивіда на захист від будь-якого втручання, у тому числі й державного; у здійсненні громадянських права (як члена громадянського суспільства) і політичних прав (як учасника політичного життя). Ці пра-ва охороняють особу від небажаних втручань і обмежень, що порушують її свободу

 

            Соціальні права       

            Можливості (свободи) особи і громадянина вільно розпоряджатись своєю робочою силою, використовувати її самостійно або за трудо-вим договором, тобто на вільну працю й без-печні її умови гарантовані мінімальні розміри її оплати тощо

 

            Культурні права       

            Можливості користуватись різноманітністю правових послуг, заснованих на інтелектуаль-них інформаційних технологіях і технологіях зв’язку

 

            Інформаційні права 

            Фіксують права індивіда на покращення сво-го становища і підвищення культурного рівня. Ця група прав залежить від держави

Заповніть таблицю 4. Основні обов’язки людини і громадянина. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позна-чте його порядковий номер

 

1          Юридичні                  Можливості (свободи) особи та громадянина

            обов’язки                   вільно розпоряджатись своєю робочою силою, використовувати її самостійно або за трудовим договором, тобто право на вільну працю (ви-бір виду діяльності, безпечні умови праці, га-рантовані мінімальні розміри її оплати тощо); право на соціальне забезпечення, відпочинок,

2                                 освіту, гідний рівень життя та ін.

 

            Екологічні     

            Можливості (свободи) збереження та розви-

            обов’язки                   тку національної самобутності людини, досту-пу до духовних досягнень людства, їх засво-єння, використання та участі в подальшому їх

3                                  розвитку

 

            Соціальні      

            Можливості (свободи) неповнолітньої люди-

            обов’язки                   ни, необхідні для її існування, виховання і роз-виткуМодуль 2. Демократія. Держава. Право

 

4          Права дитини                       Гарантована законом міра суспільно необхід-ної (корисної) і державно доцільної поведінки особи, об’єктивно обумовлена потребами іс-нування та розвитку інших осіб, соціальних

5                                 груп, націй, людства

 

            Особисті       

            Дотримуватись Конституції і законів, захища-

6          обов’язки                   ти Батьківщину та ін.

 

            Економічні    

            Берегти природу; компенсувати збитки, за-

            обов’язки                   подіяні забрудненням та іншим негативним

7                                 впливом на навколишнє природне середови-ще

 

            Політичні      

            Їх можна поділити на фізичні (наприклад,

            обов’язки                   утримувати неповнолітніх дітей) і духовні (наприклад, шанувати честь, гідність, націо-

8                                 нальні почуття людини)

 

            Культурні      

            Обов’язок віддавати частину свого прибутку у

            обов’язки                   вигляді податку на суспільні потреби та ін.

Заповніть таблицю 5. Соціально-правовий механізм забезпе-чення прав людини. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1 24     Основні підсистеми механізму       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Форми правового захисту громадян від неправомірних дій органів виконавчої влади та їх посадо-вих осіб     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Механізм реалізації   1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Механізм охорони    1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

68        Механізм захисту      1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Міжнародно-правові гарантії прав людини          1)

 

           

            2)

 

            Європейська сис-тема захисту прав людини включає такі можливості           1)

 

           

            2)

 

            Стадії розгляду справи в Європей-ському суді     1)

 

           

            2)

 

           

            3)