Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 9. ПРАВА ЛЮДИНИ, НАЦІЇ, НАРОДУ ТА ЛЮДСТВА ЯК ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЯВИЩА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 9. ПРАВА ЛЮДИНИ, НАЦІЇ, НАРОДУ ТА ЛЮДСТВА ЯК ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЯВИЩА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Вольові відносини між людьми з приводу організації їх

спільної діяльності, вироблення та здійснення спільної для да-

ного соціального колективу волі (інтересу) це:

а)         політична влада;

б)         державна влада;

в)         соціальна влада;

г)         демократична влада.

2.         Організація політичної влади, що створює умови для най-

більш повного забезпечення реалізації прав і свобод людини та

громадянина, а також для найбільш послідовного обмеження

можливостей утиску (державною владою) громадян, це:

а)         соціальна держава;

б)         правова держава;

в)         демократична держава;

г)         громадянське суспільство.

3.         Які засоби впливу на поведінку людей закріплюються в

нормах права?

а)         декларації, заклики;

б)         заборони, дозволи, позитивні зобов’язання;

в)         моральні сентенції, політичні програми;

г)         заборони, дозволи, політичні програми, позитивні зобов’я-

зання.

4.         Функція упорядкування суспільних відносин, визначен-

ня лінії поведінки людей, наділення їх певними правами і

обов’язками, це:

а)         орієнтаційна функція;

б)         охоронна;

в)         регулятивна;

г)         виховна.

5.         Ідеї якої теорії виникли ще в Стародавній Греції та Римі.

Її прихильниками були Платон і Сократ, які спробували об-Модуль 2. Демократія. Держава. Право

ґрунтувати право як справедливість, що базується на мораль-ній основі і закладене самою природою в людині. Згодом, ці ідеї знайшли свій розвиток у працях Т.Гоббса, Г.Гроція, Дж. Локка та ін. Прихильники цієї теорії розрізняють право і закон, вва-жають, що чинне в державі законодавство має закріплювати і забезпечувати права і свободи людини. це

а)         теорія позитивного права;

б)         теорія природного права;

в)         інтегративна теорія;

г)         психологічна теорія;

6.         Правовий статус особи як громадянина держави закріпле-

ний у Конституції і конституційних законах. Він є загальним,

узагальненим і однаковим для всіх, незалежно від національ-

ності, релігійних переконань, соціального стану; характеризу-

ється стабільністю і визначеністю; передбачає рівність прав і

обов’язків громадян, рівність їх перед законом; є засадничим для

всіх інших; є основою для набуття конкретних суб’єктивних

прав, покладення обов’язків і несення відповідальності, це:

а)         індивідуальний;

б)         загальний;

в)         спеціальний.

7.         Правовий статус особи як індивідуума, що становить

персоніфіковані права й обов’язки в їх конкретних, природних і

набутих здібностях і особливостях (стать, вік, родинний стан,

стан здоров’я, релігійні переконання тощо), відрізняється рух-

ливістю; змінюється відповідно до тих змін, що відбуваються в

житті людини, це:

а)         індивідуальний статус;

б)         загальний статус;

в)         спеціальний статус.

8.         Видатні мислителі України: П.Орлик, Т.Шевченко, М.Дра-

гоманов, І.Франко, Л.Українка, М.Грушевський, О.Кістя ківсь-

кий та ін. були прихильниками:

а)         теорії позитивного права;

б)         теорії природного права;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         інтегративної теорії;

г)         психологічної теорії;

9.         Рубіжним правовим актом всесвітнього масштабу, що

закріпив документально ідею прав людини стала:

а)         Конституція України 1996 р.;

б)         Декларація незалежності США 1776 р.;

в)         Загальна декларація прав людини 1948 р.;

г)         Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р.;

10.       До першого покоління прав людини належать:

а)         права всього людства, їх можна назвати солідарними (колек-

тивними), правами людини і правами народів. Це право на мир, без-