Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 8. ПРАВОВА ТА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 8. ПРАВОВА ТА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Держава, у якій дія система юридичних гарантій, за допо-

могою яких забезпечується баланс і консенсус законних інтер-

есів особи, суспільства, держави, а також ефективна протидія

посяганням як у сфері публічного, так і приватного права — це:

а)         правова держава;

б)         демократична держава;

в)         соціальна держава;

2.         Поняття «правова держава» виникло в:

а)         V ст. до н.е.;

б)         XVІІ ст.;

в)         XІX ст.;

г)         XX ст.

3.         Уперше термін «правова держава» запропонував:

а)         Арістотель;

б)         І.Кант;

в)         К.Т.Велькер (1813), І.Х.Фрайхер фон Аретин (1824);

г)         Р.Моль.

4.         Створення юридично завершеного поняття «правова дер-

жава» пов’язують із іменем:

а)         Арістотеля;

б)         І.Канта;

в)         К.Т.Велькера (1813), І.Х.Фрайхер фон Аретина (1824);

г)         Р.Моля.

5.         Наприкінці ХІХ — на поч. ХХ ст. ідею правової держави під-

тримували відомі українські та російські юристи-теоретики,

а саме:

а)         Б.О.Кістяківський, М.І.Палієнко, С.Дністрянський, А.Ма-

лиць кий, В.Старосольський та ін.;

б)         В.М.Гессен, С.А.Котляревський, М.М.Коркунов, Ф.В.Тара-

новський та ін.;

в)         С.С.Алєксєєв, В.С.Нерсесянц, М.Н.Марченко та ін.;

г)         Т.Шевченко, Л.Українка, І.Франко та ін.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

6.         Основними соціально-змістовними ознаками правової дер-

жави є:

а)         чіткий розподіл функціональних повноважень держави між

певними спеціалізованими системами її органів — законодавчими,

виконавчими, судовими; юридична захищеність особи;

б)         закріплення в конституційному та інших законах основних

прав людини; панування в суспільному і державному житті законів,

які виражають волю більшості або всього населення країни, втілю-

ючи при цьому, основні загальнолюдські цінності та ідеали;

в)         високозначуще становище у суспільному та державному жит-

ті судових органів, як вирішальної, найбільш надійної юридичної

гарантії прав людини;

г)         врегулювання відносин між особою і державою на основі за-

гальнодозволеного принципу «особі дозволено чинити все, що пря-

мо не заборонено законом»; взаємовідповідальність особи і держави;

притаманність усім громадянам високої культури права, зокрема їх

обізнаність із життєво необхідними юридичними законами, а також

уміння і навички їх використання у практичному житті.

7.         Основними формальними ознаками правової держави є:

а)         чіткий розподіл функціональних повноважень держави між

певними спеціалізованими системами її органів — законодавчими,

виконавчими, судовими; юридична захищеність особи;

б)         закріплення в конституційному та інших законах основних

прав людини; панування в суспільному і державному житті законів,

які виражають волю більшості або всього населення країни, втілю-

ючи при цьому, основні загальнолюдські цінності та ідеали;

в)         високозначуще становище у суспільному та державному жит-

ті судових органів, як вирішальної, найбільш надійної юридичної

гарантії прав людини;

г)         врегулювання відносин між особою і державою на основі за-

гальнодозволеного принципу «особі дозволено чинити все, що пря-

мо не заборонено законом»; взаємовідповідальність особи і держави;

притаманність усім громадянам високої культури права, зокрема їх

обізнаність із життєво необхідними юридичними законами, а також

уміння і навички їх використання у практичному житті.

8.         Основними принципами правової держави є:Модуль 2. Демократія. Держава. Право

а)         надання державою соціальної допомоги громадянам; прове-

дення соціальної політики держави, спрямованої на зміцнення со-

ціальної справедливості і соціальної злагоди в суспільстві;

б)         верховенство права; зв’язаність держави правами і свободами

людини і громадянина; обмеження можливостей виконавчої влади

в контексті свободи прийняття нормативно-правових рішень і ді-

яльності щодо відповідного кола осіб;

в)         рівність всіх перед законом; юридична форма діяльності органів

державної влади, їхніх посадових та службових осіб; судовий захист

фізичних і юридичних осіб, права яких певною мірою обмежені;

г)         політична свобода; гласність; плюралізм.

9.         Термін «соціальна держава» виник і набув поширення у

працях:

а)         Сократа, Платона, Арістотеля;

б)         Т.Гоббса, Дж.Локка, І.Канта;

в)         Ад. Пренса, Г.Ф.Шершеневича, Х.Хелера.

10.       Держава, розвинутого громадянського суспільства із

соціально орієнтованим ринковим господарством, яка здатна

створити умови для реалізації економічних, соціальних і куль-

турних прав людини, гарантувати соціальну справедливість і

соціальну безпеку особи. встановити соціальну згоду в суспіль-

стві — це:

а)         правова держава;

б)         демократична держава;

в)         соціальна держава.

11.       До основних ознак соціальної держави не належать на-

ступні:

а)         верховенство права; зв’язаність держави правами і свободами

людини і громадянина; обмеження можливостей виконавчої влади

в контексті свободи прийняття нормативно-правових рішень і ді-

яльності щодо відповідного кола осіб;

б)         людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і

безпека визнається найвищою соціальною цінністю; соціальна по-

літика, що визначається правовими рішеннями, базується на розви-

нутому соціальному законодавстві;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в) забезпечується громадянський мир і соціальна злагода в сус-пільстві; діє соціально-ринкова економіка, яка враховує інтереси як власника, так і суспільства; наявна гарантована система соціально-го захисту вразливих верств населення.

12.       Англійські вчені Н.Фруніс, Т.Тілтон та ін. виділяють

три моделі сучасної соціальної держави. Держава, у якій забез-

печується гарантований мінімальний рівень життя і рівність

стартових можливостей (соціальна політика держави висту-

пає як засіб забезпечення повної зайнятості) — це:

а)         «позитивна держава» (США);

б)         власне «соціальна держава» («держава соціальної безпеки)

(Великобританія);

в)         «держава добробуту» (Нідерланди).

13.       Держава, у якій найменший ступінь втручання держави

в економіку і соціальне забезпечення орієнтовано на додержан-

ня індивідуалізму і захист корпоративних інтересів (соціальна

політика держави виступає як засіб контролю) — це:

а)         «позитивна держава» (США);

б)         власне «соціальна держава» («держава соціальної безпеки)

(Великобританія);

в)         «держава добробуту» (Нідерланди).

14.       Держава, у якій забезпечується мінімальний рівень

жит тя і встановлюється максимальний рівень доходів. Змен-

шується різниця в зарплаті, гарантується повна зайнятість

(соціальна політика держави виступає як засіб забезпечення

«рівності, кооперації і солідарності» — це:

а)         «позитивна держава» (США);

б)         власне «соціальна держава» («держава соціальної безпеки)

(Великобританія);

в)         «держава добробуту» (Нідерланди).Модуль 2. Демократія. Держава. Право

Заповніть таблицю 1. Основні сучасні концепції держави. До кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер

 

1 24 5 6           Концепція право-вої держави                    З’явилася в сер. ХХ ст. як противага концеп-ції держави «нічного сторожа». В її основі — ідеї англ. Економіста Дж.-М.Кейнса, відпо-відно до якого активне втручання держави в економічне життя є панацеєю від соціальних негараздів

 

            Концепція дер-жави загального благоденства    

            Набула популярності в 50-х рр. ХХ ст. (П.Сорокін, Дж.Гелбрейт). Згідно теорії в умовах НТР втрачаються розходження між капіталістичною і соціалістичною дер-жавами, відбувається їх зближення шля-хом запозичення взаємних позитивних рис, створюється «єдине постіндустріальне сус-пільство»

 

            Теорія «глобалі-зації»           

            Теорія сформувалася як антитеза авторитар-ним тенденціям державності в 40-х рр. ХІХ ст.. Представники: П.Кропоткін, У. Годвін, П.Ж.Прудон, М.Штірнер пропонують або взагалі знищити державу як апарат, або мі-німізувати її функції з можливою наступною ліквідацією.

 

            Концепція пере-хідної держав-ності         

            Доктрина, обгрунтовує необхідність макси-мального розширення повноважень держави, втручання держави в економічне і політичне життя суспільства; докладну регламентацію всіх сфер суспільства

 

            Теорія «конвер-генції»         

            Ад.Пренс, О.Гірке, Х.Хелер. Згідно цієї тео-рії держава має створювати умови для реалі-зації економічних. соціальних і культурних прав людини, гарантувати соціальну спра-ведливість і соціальну безпеку особи

 

            Етатична концеп-ція держави       

            Держава, у якій діє система юридичних га-рантій, за допомогою яких забезпечується баланс і консенсус законних інтересів осо-би, суспільства, держави, а також ефективна протидія протиправним посяганням у сфе-рах публічного і приватного праваТимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

 

7 8       Анархістська кон-цепція держави              Державність, що виникає в ході національно-визвольної боротьби незалежних народів і спирається на різнотипні виробничі відно-сини. Надалі — подібні держави мають при-мкнути до певного історичного типу держа-ви

 

            Концепція соці-альної держави     

            Родоначальник Р.Робертсон. Представники стверджують про стирання державних кор-донів у результаті уніфікації всіх сфер жит-тєдіяльності різних суспільств світу. Етало-ном є західний світ

Заповніть таблицю 2. Перелічіть ознаки держави

2 3 3

4          Ознаки правової дер-жави  1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

           

            6)

 

            Принципи правової держави         1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Фундатори і прихиль-ники концепції право-вої держави          1) епоха античності:

 

           

            2) епоха середньовіччя:

 

           

            3) Новий час:

 

           

            4) сучасні вітчизняні:

 

           

            5) сучасні західні:

 

            Ознаки соціальної держави 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Принципи соціальної держави       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)Модуль 2. Демократія. Держава. Право

 

5 6

7 8

9          Засновники і при-хильники соціальної держави 1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Ознаки демократичної держави     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

            Прибічники демокра-тії       1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Підходи до співвід-ношення «держава-особа»     1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

            Пріоритетні напрями правової політики в Україні           1)

 

           

            2)

 

           

            3)

 

           

            4)

 

           

            5)

 

            Моделі сучасної со-ціальної держави        1)

 

           

            2)

 

           

            3)Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»