Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Висновки : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Історія бухгалтерського обліку налічує майже шість тисяч років. Виді-ляють такі основні етапи його розвитку: натуралістичний (виникає поняття «факт господарського життя»; зароджується інвентаризація і разом з нею ма-теріальні (інвентарні) рахунки; в обліку виникають рахунки розрахунків (ко-нтокорентні)); вартісний (виникає прийом оцінки; відбувається поділ обліку на патрімональний і камеральний); діграфічний (розмежування патрімональ-ного обліку на уніграфічний (простий запис) і діграфічний (подвійний за-пис)); теоретико-практичний (розвиток діграфічного обліку відбувався в двох напрямах (юридичному і економічному); виникає диференціація рахун-ків, їх класифікація, розвиток різних форм рахівництва; виникають умовні категорії - баланс, прибуток, собівартість, витрати виробництва); науковий (закладено основи бухгалтерської науки, сформульований і обґрунтований її категорійний апарат; виникає теорія калькуляції собівартості); сучасний (роз-виток динамічного і статичного трактувань балансу; зародження управлінсь-кого обліку; виникнення міжнародних стандартів фінансової звітності).

Обліковими надбаннями стародавньої цивілізації були знаковий, вузло-вий і колірний запис інформації, проте числовий і текстовий запис інформації має ще локально-етнічні варіанти; натуральні облікові об'єкти та їх вимірники; початок узагальнення підсумків підрахунку; матеріальні носії інформації - до-кументи. Разом з тим методології збору, обробки і аналізу інформації тоді ще не існувало. Стародавні документи важко, а часом навіть неможливо класи-фікувати за характером і призначенням.

Подальший розвиток бухгалтерського обліку в Давньому Єгипті привів до появи інвентарного, а згодом прибутково-видаткового обліку. Облік в Єгипті завершувався звітністю, основне призначення якої полягало у визна-ченні державних ресурсів та їх розподілі. Проте через відсутність вартісного вимірника ії дані наводилися в натуральних одиницях.

Давній Вавилон є батьківщиною обліку на картках. Тут важливого зна-чення надавали плануванню майбутніх доходів і витрат, у господарствах бу-ли поширені інвентарна і прибутково-видаткова форми обліку. Вавилон був першою державою, де виникло спеціальне облікове законодавство і перші облікові стандарти.

У Греції виник перший рахунковий прилад (абак); вперше з'являються гроші у вигляді монет. Це привело до істотного стрибка в розвитку обліку: гроші спочатку були самостійним об'єктом обліку, далі - засобом для розра-хунків (всі контокорентні рахунки велися в грошах) і, нарешті, функцією мі-ри вартості.

У Єгипті за часів еллінізму виникає абсолютно новий тип облікового регістру і, як наслідок, - новий тип бухгалтерського поточного рахунку. У фінансовій системі головне місце посіли банківські установи, бухгалтерський облік в яких починався з письмово оформлених розпоряджень вкладників. Операції внесків і видач записувалися у календарній послідовності. Банківсь-ка книга мала велике майбутнє: формула «від кого кому» і термін «мати» си-льно вплинули на еволюцію обліку. Сусідство двох однакових сум, що відно-сяться до різних осіб, могло передувати подвійному запису.

Необхідність ведення бухгалтерського обліку була усвідомлена римля-нами з появою системи стягнення податків, розмір яких залежав від обчис-люваної за даними обліку величини оподатковуваної бази.

Протягом перших тисячоліть розвивався уніграфічний облік, який від-творював факти господарського життя в тих одиницях вимірювання, в яких вони виникали. Уніграфічна бухгалтерія дозволила створити єдину систему обліку і взяти під контроль всі матеріальні і грошові кошти, а також розраху-нки. Але вона мала ряд недоліків: в обліку було відсутнє дзеркальне відобра-ження; використовувався принцип приблизності; облік мав реєстраційний ха-рактер; не розкривався юридичний і економічний сенс всіх фактів, що наводяться в ньому; не застосовувалися облікові засоби для визначення при-бутку; відсутні були підсумки, які дозволяють контролювати правильність облікових записів, а також єдиний грошовий вимірник, подвійний запис, ба-ланс.У епоху Середньовіччя формуються два основні напрями обліку: каме-ральна і проста бухгалтерія.

Переходом до нового етапу обліку послужило виникнення подвійного (дебетово-кредитового) запису. Наукова розробка закону подвійного запису господарських операцій і різних способів його застосування виникла в серед-ні віки. У 1494 р. цю систему описав Лука Пачолі. Ставши невід'ємною час-тиною бухгалтерського обліку, вона перетворила весь облік на струнку сис-тему, що полегшує контроль як за збереженням цінностей, так і за здійсненням процесів управління. Ідеї подвійної бухгалтерії, що зародилися в Італії, почали поширюватися на північ Європи, спочатку до Франції і Німеч-чини, потім до Англії і Скандинавії, Іспанії і, нарешті, через Атлантичний океан до Америки. На схід вона прийшла через Польщу до Росії, а потім до Китаю і Японії.

3 другої половини XIX ст. у різних країнах з'являються наукові напря-ми, школи, покликані осмислити і використати те, що робив бухгалтер.

Учені виділяють чотири наукові школи:

1.         Італійська класична школа бухгалтерського обліку - характеризується переважанням юридичних аспектів в бухгалтерському обліку. Ця школа від-різнялася великим різноманіттям. До неї входили ломбардська, тосканська і венеціанська школи. В ії руслі виникли такі вчення, як логісмографія Д. Чер-боні; теорія фонду Ф. Беста; статмографія Е. Пізані.

2.         Французька класична школа бухгалтерського обліку - характерне переважання економічних аспектів. Розмежовуючи науку про облік та бухга-лтерську практику, представники ії вважали, що теорія рахівництва не пови-нна залежати від розподілу рахункових функцій. Цим вони вперше проголо-сили незалежність облікових ідей від вузьких практичних завдань.

3.         Німецька школа бухгалтерського обліку - характерний чіткий поділ обліку на два самостійні цикли: торгова і виробнича бухгалтерія. Також ні-мецькій школі була властива посилена увага до теорії балансу.4. Англо-американська школа бухгалтерського обліку - англомовний напрям в бухгалтерській науці XX ст. Розквіт цієї школи відбувався у між-військовий період. Вона переслідувала єдину мету - зробити облік знаряддям управління. Були створені умови для побудови стандартів - норми витрат, які вводилися в бухгалтерські рахунки. Останні позбавлялися юридичного і еко-номічного змісту, виступаючи в ролі «екранів», які демонстрували, як факти-чний перебіг господарських процесів відхиляється від нормативних, май-бутніх. Подальший розвиток школи привів до виникнення так званого управлінського обліку.

Питання для самоконтролю

1.         Охарактеризуйте основні етапи розвитку бухгалтерського обліку.

2.         Який метод бухгалтерського обліку зародився у Давньому Єгипті?

3.         Назвіть особливості ведення бухгалтерського обліку у Вавилоні.

4.         Дайте характеристику уніграфічному обліку та визначте його недоліки.

5.         Чому виник подвійний запис? Чи обумовлено це об'єктивними або суб'єктивними причинами?

6.         Чим відзначився в історії бухгалтерського обліку італійський учений Лука Пачолі?

7.         Визначте основні відмінності італійських шкіл бухгалтерського обліку, які виникли у XIX ст.

8.         Що розуміють під балансоведенням?

9.         Яка школа поклала в основу теорії бухгалтерського обліку питання балан-соведення?

 

10.       Назвіть основні досягнення Британської школи бухгалтерського обліку.

11.       Назвіть відмінності двох американських бухгалтерських шкіл - персона-лістичної та інституалістичної.

12.       Охарактеризуйте основні досягнення американської школи бухгалтерсь-кого обліку.