Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 7. Головний бухгалтер. Витяг з Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Завдання та обов’язки : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток 7. Головний бухгалтер. Витяг з Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Завдання та обов’язки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних ме-тодологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський об-лік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухи-льного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних до-кументів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціоновано-му та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і зві-тності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі да-них бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надан-ня повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, ре-зультати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головно-го бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними акта-ми, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, пе-редбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касо-вих операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею тавідшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представницт-вах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Організує роботу з під-готовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

-          визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обра-ної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

-          розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінсь-кого) обліку та правил документообороту, додаткової системи рахунків і ре-гістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

-          визначення прав працівників на підписання первинних і зведених об-лікових документів;

-          вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності ії працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

-          поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленоїінформації до виконавців;

-          впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгал-терського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи вдосконалення діючої;

-          забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного вико-ристання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

-          виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та ін-ших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподі-ляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві.Повинен знати

Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Мінісгрів України, Національного банку України, Держав-ної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання го-сподарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акги Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, a також методичні документи міністерств та інших центральних органів вико-навчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандар-гів) бухгалтерського обліку; основи технології виробництва продукції, поря-док оформлення операцій і організацію документообороту за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на ба-ланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; правила проведення інвентаризацій акгивів та зобов'язань; економіку, органі-зацію виробництва, праці і управління; податкову справу, основи цивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Головний бухгалтер. Начальник (завідувач) відділу (управління) бух-галтерського обліку: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгал-терської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Примітка. Кваліфікаційна характеристика професії керівника «Головний бухгал-тер» поширюється на інші професії керівників підрозділів бухгалтерського обліку підпри-ємств, установ та організацій: Начальник управління, Начальник відділу (самостійного), Начальник відділу (у складі управління), Начальник бюро, Начальник сектора, Завідувач відділу (бюро), Завідувач сектора.

Посадові інструкції повинні враховувати конкретні особливості професійної діяль-ності працівників зазначених професій.