Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4c30e4428fe1c52af6f6b1686508af0a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 6 : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток 6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України

від 19 кеітня 2001 р. № 186 ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстеі юстщії України 5 траеня 2001р. за№ 389/5580

ПЛАН

РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ,

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ I ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ'ЄКТІВ

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Синтетичні рахунки Призначення

Код     Назва 

 

1          2          3

10        Основні засоби         Облік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

13        Знос необоротних активів   Облік та узагальнення інформації про знос ос-новних засобів, інших необоротних матеріаль-них активів і нематеріальних активів

14        Довгострокові фі-нансові інвестиції           Облік та узагальнення інформації про довго-строкові фінансові інвестиції

15        Капітальні інвес-тиції           Облік та узагальнення інформації про капіта-льні інвестиції

18        Інші необоротні активи        Облік та узагальнення інформації про довго-строкову дебіторську заборгованість, інші не-оборотні активи

20        Виробничі запаси     Облік та узагальнення інформації про сирови-ну й матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні ма-теріали, будівельні матеріали та матеріали, пе-редані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші ма-теріали, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати

23        Виробництво            Облік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробни-чий брак

26        Готова продукція      Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку

30        Каса    Облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи

31        Рахунки в банках      Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти гро-шових коштів та грошові кошти в дорозі

35        Поточні фінансові інвестиції           Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції

37        Розрахунки з різ-ними дебіторами Облік та узагальнення інформації про розра-хунки з покупцями та замовниками, з підзвіт-ними особами, з іншими дебіторами, про коро-ткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів

39        Витрати майбут-ніхперіодів            Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів

40        Власний капітал        Облік та узагальнення інформації про статут-ний, пайовий, додатковий, резервний, неопла-чений і вилучений капітали

44        Нерозподілені прибутки (непо-криті збитки)       Облік та узагальнення інформації про нероз-поділені прибути (непокриті збитки), про ви-користання прибутку

47        Забезпечення май-бутніх витрат і платежів          Облік та узагальнення інформації про забезпе-чення майбутніх витрат і платежів, цільове фі-нансування і цільові надходження

55        Інші довгостроко-візобов’язання    Облік та узагальнення інформації про довго-строкові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, до-вгострокові зобов’язання з оренди та інші дов-гостроковізобов’язання

64        Розрахунки за по-датками й плате-жами  Облік та узагальнення ін’ормації про розра-хунки за податками, обовязковими платежа-ми, про податкові зобов’язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпечен-ням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страху-ванням та страхуванням майна

66        Розрахунки з оплати праці  Облік та узагальнення інформації про розра-хунки з оплати праці

68        Розрахунки за ін-шими операціями            Облік та узагальнення інформації про розра-хунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, ко-роткострокові векселі видані, поточну заборго-ваність за довгостроковими зобов’язаннями і розрахунки за іншими операціями

69        Доходи майбутніх періодів  Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів

70        Доходи           Облік та узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, звичайні і над-звичайні доходи, вирахування з доходу

79        Фінансові резуль-тати          Облік та узагальнення інформації про фінан-сові результати

84        Витрати опера-ційноїдіяльності     Облік та узагальнення інформації про елемен-ти витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахуван-ня на соціальні заходи, амортизацію, інші опе-раційні витрати

85        Інші витрати  Облік та узагальнення інформації про неопе-раційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати

В. М. ПАРХОМЕНКО,

начальник Управління методології

бухгалтерського обліку у виробничій сферіWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4c30e4428fe1c52af6f6b1686508af0a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0