Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c3f361c6262bee5c8e166889b67817da, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 5 : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток 5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Затеерджено Наказом Мністерства фінан-сіе України еід 30.11.1999 № 291 Зареєстро-вано е Міністерстеі юстщії України 21.12.1999 р. за № 892/4285 (Із змінами, вне-сеними згідно з наказом Міністерстеа фінан-сіе України№ 1012 еід 9.12.2002 р.)

План рахунків бухгалтерського обліку

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій

підприємств і організацій

Сфера

застосу-

вання

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

 

Код     Назва  Код     Назва Необоротні активи   

            Клас 1.          

            11

12        Основні засоби         101103 104 105107 108 109 Земельні ділянки Капітальні витрати на поліп-шення земель Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвен-тар

Робоча і продуктивна худоба Багаторічні насадження Інші основні засоби     Усі види діяльності

 

            Інші необоротні матеріальні активи           111 112

113 114 115 116

117      Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріа-

льні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарнатара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні ак-

тиви    Усі види діяльності

 

            Нематеріальні активи           121

122 123           Права користування природни-

ми ресурсами

Права користування майном

Права на знаки для товарів та

послуг Усі види діяльності

                        124      Права на об’єкти промислової власності 

 

           

            125      Авторські та суміжні з ними           

 

                                   права 

                        126      Гудвіл

13                    127      Інші нематеріальні активи  

 

            Знос (амортизація)    131      Знос основних засобів        

            Необоротних активів           132      Знос інших необоротних мате-       Усі види діяльності

                        133      ріальних активів

Накопичена амортизація нема-     

 

14                               теріальних: активів  

 

            Довгострокові           141      Інвестиції пов’язаним сторонам    

            фінансові інвестиції              за методом обліку участі в капі-талі           

                        142      Інші інвестиції пов’язаним сто-ронам       Усі види діяльності

15                    143      Інвестиціїнепов’язаним сторо-нам           

 

            Капітальні інвестиції            151      Капітальне будівництво     

                        152      Придбання (виготовлення) ос-новних засобів    

                        153      Придбання (виготовлення) ін-ших необоротних матеріальних активів            Усі

види

діяльності

                        154      Придбання (створення) немате-ріальних активів           

16                    155      Формування основного стада        

 

            Довгострокова дебі- 161      Заборгованість за майно, що          

            торськазаборгова-                передано у фінансову оренду          Усі види

            ність    162      Довгострокові векселі одержані      діяльності

17                    163      Інша дебіторська заборгованість    

 

            Відстрочені податко-                                   Усі види

18        ві активи                                діяльності

 

            Інші необоротні ак-              За видами актів         Усі види

19        тиви                           діяльності

 

            Гудвіл при придбанні          191 192           За видами об’єктів інвестування

Гудвіл

Негативний гудвил  Усі види діяльності

            К         лас 2. Запаси

20        Виробничі запаси     201      Сировини і матеріали          Усі види

                        202      Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби      діяльності

                        203      Паливо          

                        204      Тара й тарні матеріали        

                        209      Будівельні матеріали

                        206      Матеріали, передані

                        207      Запасні частини       

                        20В     Матеріали сільськогосподарсь-кого призначення           

21                    209      Інші матеріали          

 

            Тварини на вигоду-  211      Молодняк тварин на вирошу-       

            ванні та відгодівлі     212 213 214    ванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі    Сільське

госп-во, під-

приємства

інших

                        215      Кролі  галузей з

                        216      Сім’ї бджіл     підсобним

                        217      Доросла худоба, вибракувана з       с/госп.

                        218      основного

Худоба, прийнята від населення    ництвом

22                               від реалізації  

 

            Малоцінні та швид-              За видами предметів           

23        козношувані предме-ти                               Усі види діяльності

 

            Виробництво                        За видами продукції Усі види

24                                           діяльності

 

            Брак у виробництві              За видами продукції Галузі

                                               матеріально-

25 26                                      виробництва

 

            Напівфабрикати                    За видами напівфабрикатів Промисло-вість

 

            Готова продукція                  За видами готової продукції            Промисло-

                                               вість,

                                               сільське

                                               госпо-

                                               дарство

                                               таін. 28 29      Продукція сільськогосподарсь-кого виробництва                       За видами готової продукції     Сільське господарст-

во, підприємст-

ва інших

галузей з

підсобним

с/госп. виро-

бництвом

 

            Товари           281

282      Товари на складі Товари в торгівлі Усі види діяльності

 

                        283 284 205    Товари на комісії Тара під товарами Торгова націнка     

 

                       

           

           

 

                       

           

           

 

                                                          

            3. Кошти, розрахунки та інші активи

30 31

32 3335 36      Каса    301

302      Каса в національній валюті Каса в іноземній валюті       Усі види діяльності

 

            Рахунки в банках      311 312 313 314        Поточні рахунки в національній

валюті

Поточні рахунки в іноземній

валюті

Інші рахунки в банку в націона-

льній валюті

Інші рахунки в банку в інозем-

ній валюті      Усі види діяльності

 

            ……………………….                     

 

            Інші грошові кошти   331

332 333 334    Грошові документи в націона-

льній валюті

Грошові документи в іноземній

валюті

Грошові кошти в дорозі в наці-

ональній валюті

Грошові кошти в дорозі в іно-

земній валюті            Усі види діяльності

 

            Короткострокові век-селя одержані           341

342      Короткострокові векселі, одер-жані в національній валюті Короткострокові векселі, одер-жані в іноземній валюті       Усі види діяльності

 

            Поточні фінансові інвестиції           351

352      Еквіваленти грошових коштів Інші поточні фінансові інвестиції            Усі види діяльності

 

            Розрахунки з покуп-цями та замовниками           361      Розрахунки з вітчизняними по-купцями   Усі види діяльності 38 39                       362 363           Розрахунки з іноземними поку-

пцями

Розрахунки з учасниками ПФГ      

 

            Розрахунки з різними дебіторами   371373

374 375377     Розрахунки по виданих авансах

Розрахунки з підзвітними осо-

бами

Розрахунки за нарахованими

доходами

Розрахунки за претензіями

Розрахунки за відшкодуванням

завданих збитків

Розрахунки за позиками членам

кредитних спілок

Розрахунки з іншими дебіторами    Усі види діяльності

 

            Резерв сумнівних бо-ргів                 За дебіторами            Усі види діяльності

 

            Витрати майбутніх періодів             За видами витрат     Усі види діяльності

            Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40 4143 4446

47        Статутний капітал                За видами капіталу   Усі види діяльності

 

            Пайовий капітал                   За видами капіталу   Коопера-тивні орга-нізації, кре-дитні спілки

 

            Додатковий капітал  421

422 423 424

425      Емісійний дохід

Інший вкладений капітал

Дооцінка активів

Безоплатно одержані необорот-

ні активи

Інший додатковий капітал   Усі види діяльності

 

            Резервний капітал                За видами капіталу   Усі види діяльності

 

            Нерозподілені при-бутки (непокриті збитки)       441

442 443           Прибуток нерозподілений Непокриті збитки Прибуток, використаний у звіт-ному періоді  Усі види діяльності

 

            Вилучений капітал   451

452 453           Вилучені акції Вилучені акції і паї Інший вилучений капітал      Усі види діяльності

 

            Неоплачений капітал                       За видами капіталу   Усі види діяльності

 

            Забезпечення майбу-тніх витрат і плате-жів        471

472      Забезпечення виплат відпусток Додаткове пенсійне забезпе-чення     Усі види діяльності

48 49               473 474           Забезпечення гарантійних зо-

бов’язань

Забезпечення інших витрат і

платежів        

 

            Цільове фінансуван-ня і цільові надход-ження                 За об’єктами фінансування  Усі види діяльності

 

            Страхові резерви      491 492 493495497

498      Технічні резерви

Резерви із страхування життя

Частка перестраховиків у техні-

чних резервах

Частка перестраховиків у резе-

рвах із страхування життя

Результат зміни технічних резе-

рвів

Результат зміни резервів із

страхування життя

Результат зміни резервів неза-

роблених премій

Результат зміни резервів збит-

ків       Страхова діяльність

            Клас 5. Довгострокові зобов'язання51

52        Довгострокові пози-ки        501

502 503

504 505 506    Довгострокові кредити банків у

національній валюті

Довгострокові кредити банків в

іноземній валюті

Відстрочені довгострокові кре-

дити банків у національній ва-

люті

Відстрочені довгострокові кре-

дити банків в іноземній валюті

Інші довгострокові позики в

національній валюті

Інші довгострокові позики в

іноземній валюті       Усі види діяльності

 

            Довгострокові вексе-лі видані        511 512           Довгострокові векселі, видані в національній валюті Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті            Усі види діяльності

 

            Довгострокові 30-

бов’язаннязаобліга-

ціями  521523            Зобов’язання за облігаціями

Премія за випущеними обліга-

ціями

Дисконт за випущеними облі-

гаціями           Усі види діяльності 5456

57 57 58 59     Довгострокові 30-бов’язаннязоренди        531

532      Зобов’язання з фінансової оренди Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів     Усі види діяльності

 

            Відстрочені податко-візобов’язання                      Завидамизобов’язань           Усі види діяльності

 

            Інші довгострокові зобов’язання                Завидамизобов’язань           Усі види діяльності

 

            ………………………                                  

 

            ………………………                                  

 

            ………………………                                  

 

            ………………………                                  

 

            ………………………                                  

            Клас 6. Поточні зобов'язання61

62 63

64        Короткострокові по-зики    601 602 603605 606  Короткострокові кредити бан-

ків у національній валюті

Короткострокові кредити бан-

ків в іноземній валюті

Відстрочені короткострокові

кредити банків у національній

валюті

Відстрочені короткострокові кре-

дити банків в іноземній валюті

Прострочені позики в націо-

нальній валюті

Прострочені позики в іноземній

валюті Усі види діяльності

 

            Поточназаборгова-ність за довгостроко-вими зобов’язаннями 611 612           Поточна заборгованість за дов-гостроковими зобов’язаннями в національній валюті Поточна заборгованість за дов-гостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті            Усі види діяльності

 

            Короткострокові век-селі видані    621

622      Короткострокові векселі, видані в національній валюті Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті Усі види діяльності

 

            Розрахунки з поста-чальниками та підря-дниками          631

632 633           Розрахунки з вітчизняними по-

стачальниками

Розрахунки з іноземними по-

стачальниками

Розрахунки з учасниками ПФГ       Усі види діяльності

 

            Розрахунки за подат-ками й платежами    641

642      Розрахунки за податками Розрахунки за обов’язковими платежами     Усі ввди діяльності 6668 69             643 644           Податковізобов’язання Податковий кредит         

 

            Розрахунки за стра-хуванням          651

652 653

654 655           За пенсійним забезпеченням

За соціальним страхуванням

За страхуванням на випадок

безробіття

За індивідуальним страхуванням

За страхуванням майна        Усі види діяльності

 

            Розрахунки з оплаті праці    661

662      Розрахунки за заробітною пла-

тою

Розрахунки з депонентами  Усі види діяльності

 

            Розрахунки з учасни-ками   671

672      Розрахунки за нарахованими

дивідендами

Розрахунки за іншими виплата-

ми      

 

            Розрахунки за інши-ми операціями            681

682 683685     Розрахунки за авансами одер-

жаними

Внутрішні розрахунки

Внутрішньогосподарські розра-

хунки

Розрахунки за нарахованими

відсотками

Розрахунки з іншими кредито-

рами   Усі види діяльності

 

            Доходи майбутніх періодів              За видами доходів    Усі види діяльності

            Клас 7. Доходи і результати діяльності

70 71   Доходи від реалізації 701

702 703

704 705           Дохід від реалізації готової

продукції

Дохід від реалізації товарів

Дохід від реалізації робіт і по-

слуг

Вирахування з доходу

Перестрахування      Усі види діяльності

 

            Інший операційний

ДОХІД           711

712 713 714 715        Дохід від реалізації іноземної

валюти

Дохід від реалізації інших обо-

ротних активів

Дохід від операційної оренди

активів

Дохід від операційної курсової

різниці

Одержані штрафи, пені, не-

устойки          Усі види діяльності

                        716      Відшкодування раніше списа-них активів

                        717      Дохід від списання кредиторсь-коїзаборгованості          

                        718      Дохід від безоплатно одержа-них оборотних активів     

                        719      Інші доходи від операційної ді-      

72                               яльності         

 

            Дохід від участі в ка- 721      Дохід від інвестицій в асоційо-      

            піталі              вані підприємства     Усі види діяльності

                        722      Дохід від спільної діяльності           

 

                        723      Дохід від інвестицій в дочірні        

 

73                               підприємства

 

            Інші фінансові дохо- 731      Дивіденди одержані

            ди        732      Відсотки одержані    Усі види

                        733      Інші доходи від фінансових діяльності

74                               операцій        

 

            Інші доходи    741      Дохід від реалізації фінансових       

                                   інвестицій     

                        742      Дохід від реалізації необорот-них активів 

                        743      Дохід від реалізації майнових комплексів  Усі види

                        744      Дохід від неопераційної курсо-воїрізниці  діяльності

                        745      Дохід від безоплатно одержа-них активів

                        746      Інші доходи від звичайної дія-       

75                               льності          

 

            Надзвичайні доходи 751      Відшкодування збитків від над-      77 78 79                     752      звичайних подій

Інші надзвичайні доходи     Усі види діяльності

 

            Страхові платежі                  За видами страхування        Страхова діяльність

 

            ………………………                                  

 

            ………………………                                  

 

            Фінансові результати           791      Результат операційної діяльно-      

                                   сті       

                        792      Результат фінансових операцій       Усі види

                        793      Результат іншої звичайної дія-льності        діяльності

                        794      Результат надзвичайних подій      

            Кла     :8. В*   трати за елементами           

80        Матеріальні витрати 801      Витрати сировини й матеріалів |

                        802      Витрати купівельних напівфаб-рикатів та комплектуючих ви-робів     Усі види діяльності

                        803      Витрати палива й енергії    

                        804      Витрати тари й тарних матеріа-лів           

                        805      Витрати будівельних матеріалів    

                        806      Витрати запасних частин   

                        807      Витрати матеріалів сільського-сподарського призначення        

                        808      Витрати товарів       

81                    809      Інші матеріальні виграти     

 

            Витрати на оплату    811      Виплати за окладами й тарифа-    

            праці   812      ми

Премії та заохочення           

                        813      Компенсаційні виплати       Усі види

                        814      Оплата відпусток      діяльності

                        815      Оплата іншого невідпрацьова-ного часу  

82                    816      Інші витрати на оплату праці         

 

            Відрахування на со-  821      Відрахування на пенсійне за-         

            ціальні заходи            822      безпечення

Відрахування на соціальне страхування    Усі види

                        823      Страхування на випадок безро-біття         діяльності

                        824      Відрахування на індивідуальне      

83                               страхування  

 

            Амортизація  831      Амортизація основних засобів       

                        832      Амортизація інших необорот-         Усі види діяльності

                                   них матеріальних активів   

 

                        833      Амортизація нематеріальних         

 

84                               активів          

 

            Інші операційні ви-              За видами затрат      Усі види

85        трати                          діяльності

 

            Інші затрати               За видами витрат     Усі види

86 87 88 89                                        діяльності

 

            …………………….                         

 

            …………………….                         

 

            …………………….                         

 

            …………………….                         

            KJ       іас9.     Витрати діяльності  

90        Собівартість   901      Собівартість реалізованої гото-вої продукції         Усі види діяльності

                        902      Собівартість реалізованих това-рів           

                        903      Собівартість реалізованих робіт і послуг  

91                    904      Страхові виплата     

 

            Загальновиробничі               За видами витрат     Усі види

92        витрати                                 діяльності

 

            Адміністративні                    За видами витрат     Усі види

93        витрати                                 діяльності

 

            Витратиназбут                      За видами витрат     Усі види

94                                           діяльності

 

            Інші витрати опера- 941      Витрати на дослідження і роз-       

            ційноїдіяльності        942 943 944    робки

Собівартість реалізованої іно-

земної валюти

Собівартість реалізованих ви-

робничих запасів

Сумнівні та безнадійні борги         

                        945      Втрати від операційної курсової різниці    Усі види діяльності

                        946      Втрати від знецінення запасів        

                        947      Нестачі і втрати від псування цінностей  

                        948      Визнані штрафи, пені, неустой-     

                        949      Інші витрати операційної діяль-    

95                               ності  

 

            Фінансові витрати    951      Відсотки за кредит    Усі види

96                    952      Інші фінансові витрати         діяльності

 

            Втрати від участі в    961      Втрати від інвестицій в асоці-       

            капіталі                       йовані підприємства           

                        962      Втрати від спільної діяльності         Усі види

                        963      Втрати від інвестицій в дочірні      

97                               підприємства

 

            Інші витрати  971      Собівартість реалізованих фі-         

                                   нансових інвестицій

                        972      Собівартість реалізованих не-оборотних активів

                        973      Собівартість реалізованих май-нових комплексів            Усі види діяльності

                        974      Втрата від неопераційних кур-сових різниць      

                        975      Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій     

98 99               976 977979     Списання необоротних активів

Інші витрати звичайної діяль-

ності

Виплати страхових сум та стра-

хових відшкодувань

Перестрахування     

 

            Податок на прибуток           981

982      Податок на прибуток від зви-чайноїдіяльності Податок на прибуток від над-звичайних подій        Усі види діяльності

 

            Надзвичайні витрати           991993            Втрати від стихійного лиха Втрати від техногенних катаст-роф і аварій Інші надзвичайні витрати       Усі види діяльності

            Клас 0. Позабалансові рахунки02

03 04 05 06 07

08        Орендовані необоро-тні активи                 За видами активів     Усі види діяльності

 

            Активи на відповіда-льному зберіганні     021023

024 025           Устаткування, прийняте для

монтажу

Матеріали, прийняті для пере-

робки

Матеріальні цінності на відпо-

відальному зберіганні

Товари, прийняті на комісію

Майно в довірчому управлінні       Усі види діяльності

 

            Контрактні зобов’я-зання               Завидамизобов’язань           Усі види діяльності

 

            Непередбачені акти-вийзобов’язання       041 042           Непередбачені активи Непередбачені зобов’язання  Усі види діяльності

 

            Гарантіїтазабезпе-чення надані                  За видами гарантій та забезпе-чень наданих        Усі види діяльності

 

            Гарантіїтазабезпе-чення отримані              За видами гарантій та забезпе-чень отриманих   Усі види діяльності

 

            Списані активи         071

072      Списана дебіторська заборгова-

ність

Невідшкодовані нестачі і втрати

від псування цінностей        Усі види діяльності

 

            Бланки суворого об-ліку                  За видами бланків    Усі види діяльності

Начальникуправлінш методояогії бухгалтерського обліку Міністерс-тва фінансів України В. М. ПархоменкоWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c3f361c6262bee5c8e166889b67817da, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0