Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 5 : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток 5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Затеерджено Наказом Мністерства фінан-сіе України еід 30.11.1999 № 291 Зареєстро-вано е Міністерстеі юстщії України 21.12.1999 р. за № 892/4285 (Із змінами, вне-сеними згідно з наказом Міністерстеа фінан-сіе України№ 1012 еід 9.12.2002 р.)

План рахунків бухгалтерського обліку

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій

підприємств і організацій

Сфера

застосу-

вання

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

 

Код     Назва  Код     Назва Необоротні активи   

            Клас 1.          

            11

12        Основні засоби         101103 104 105107 108 109 Земельні ділянки Капітальні витрати на поліп-шення земель Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвен-тар

Робоча і продуктивна худоба Багаторічні насадження Інші основні засоби     Усі види діяльності

 

            Інші необоротні матеріальні активи           111 112

113 114 115 116

117      Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріа-

льні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарнатара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні ак-

тиви    Усі види діяльності

 

            Нематеріальні активи           121

122 123           Права користування природни-

ми ресурсами

Права користування майном

Права на знаки для товарів та

послуг Усі види діяльності

                        124      Права на об’єкти промислової власності 

 

           

            125      Авторські та суміжні з ними           

 

                                   права 

                        126      Гудвіл

13                    127      Інші нематеріальні активи  

 

            Знос (амортизація)    131      Знос основних засобів        

            Необоротних активів           132      Знос інших необоротних мате-       Усі види діяльності

                        133      ріальних активів

Накопичена амортизація нема-     

 

14                               теріальних: активів  

 

            Довгострокові           141      Інвестиції пов’язаним сторонам    

            фінансові інвестиції              за методом обліку участі в капі-талі           

                        142      Інші інвестиції пов’язаним сто-ронам       Усі види діяльності

15                    143      Інвестиціїнепов’язаним сторо-нам           

 

            Капітальні інвестиції            151      Капітальне будівництво     

                        152      Придбання (виготовлення) ос-новних засобів    

                        153      Придбання (виготовлення) ін-ших необоротних матеріальних активів            Усі

види

діяльності

                        154      Придбання (створення) немате-ріальних активів           

16                    155      Формування основного стада        

 

            Довгострокова дебі- 161      Заборгованість за майно, що