Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 3 : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Коди

 

Підприємство           

Територія      

Форма власності      

Орган державного управління       

Галузь

Вид економічної діяльності 

Одиниця виміру, тис. грн

Статя II.         Адреса

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ заКФВ за СПОДУ заЗКГНГ заКВЕД Контрольна сумаБАЛАНС

на        20_ р.

Форма N 1

КодзаДКУД | 1801001

 

Актив Код рядка       На початок звіт-ного періоду          На кінець звіт-ного періоду

1          2          3          4

[. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010                 

первісна вартість      011                 

Накопичена амортизація     012                 

Незавершенебудівництво    020                 

Основнізасоби:                                

залишкова вартість   030                 

первісна вартість      031                 

Знос    032                 

Цовгострокові фінансові інвестиції:                                  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        040                 

інші фінансові інвестиції       045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстроченіподаткові активи          060                 

[нші необоротні активи        070                 

Усього за розділом I 080                 

П. Оборотні активи                         

Запаси:                                  

виробничі запаси      100                 

тварини на вирощуванні та відгодівлі       110                 

незавершене виробництво  120                 

готова продукція       130                 

товари            140                 

Векселі одержані       150                 

Дебіторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги:                                  

чиста реалізаційна вартість 160                 

первісна вартість      161                 

резерв сумнівних боргів       162                 

Дебіторська заборгованість за розрахунка-ми:                            

з бюджетом   170                 

за виданими авансами         180                 

з нарахованих доходів          190                 

із внутрішніх розрахунків     200                 

[нша поточна дебіторська заборгованість  210                 

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230                 

в іноземній валюті    240                 

[нші оборотні активи            250                 

Усього за розділом II            260                 

Ш. Витрати майбутніх періодів       270                 

Баланс            280                 

 

Пасив Код рядка       На початок зві-тного періоду          На кінець звіт-ного періоду

1          2          3          4

[. Власний капітал                           

Статутнийкапітал     300                 

Пайовийкапітал        310                 

Додатковийвкладенийкапітал        320                 

Інший додатковий капітал   330                 

Резервнийкапітал     340                 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350                 

Неоплаченийкапітал            360      ( )        ( )

Вилученийкапітал    370      ( )        ( )

Усього за розділом I 380                 

[I. Забезпечення наступних витрат і платежів                            

Забезпечення виплат персоналу    400                 

Інші забезпечення     410                 

Цільове фінансування          420                 

Усього за розділом II            430                 

Ш. Довгострокові зобов'язання                             

Довгостроковікредитибанків          440                 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання            450                 

Відстрочені податкові зобов'язання           460                 

Інші довгострокові зобов'язання     470                 

Усього за розділом III           480                 

IV. Поточні зобов’язання                           

Короткостроковікредитибанків      500                 

Поточна заборгованість за довгостроковими зо-бов’язаннями 510                 

Векселівидані            520                 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги           530                 

Поточні зобов’язання за розрахунками:                           

з одержаних авансів 540                 

з бюджетом   550                 

з позабюджетних платежів  560                 

зі страхування           570                 

з оплати праці           580                 

з учасниками 590                 

із внутрішніх розрахунків     600                 

[нші поточні зобов’язання   610                 

Усього за розділом IV          620                 

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

Баланс            640                 

Керівник       

Головний бухгалтерПродовження додатка 3

Підприемство Територія

Орган державного управдіння

Гадузь

Видекономічноїдіядьності Одиниця виміру, тис. грн

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за СПОДУ за ЗКГНГ заКВЕД Контрольна сума

кодиЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

20_р.

 

1801003

<DopMaN 2   КодзаДКУД

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття            Код рядка       За звіт-

ний період     За попередній період

1          2          3          4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, ро-біт, послуг)           010                 

Податок на додану вартість 015                 

Акцизнийзбір            020                 

            025                 

[нші вирахування з доходу   030                 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (то-варів, робіт, послуг)         035                 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040                 

Валовий:                               

прибуток        050                 

збиток 055                 

[ншіопераційнідоходи          060                 

Адміністративнівитрати      070                 

Витратиназбут          080                 

[нші операційні витрати      090                 

Фінансові результати від операційної діяльності:                        

прибуток        100                 

збиток 105                 

Доход від участі в капіталі   110                 

[нші фінансові доходи          120                 

[нші доходи    130                 

Фінансові витрати    140                 

Втрати від участі в капіталі  150                 

[нші витрати  160                 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                               

прибуток        170                 

збиток 175                 

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180                 

Фінансові результати від звичайної діяльності:                           

прибуток        190                 

збиток 195                 

Надзвичайні:                        

доходи            200                 

витрати          205                 

Податки з надзвичайного прибутку           210                 

Чистий:                                 

прибуток        220                 

збиток 225                 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний період      За поперед-ній період

1          2          3          4

Матеріальні затрати  230                 

Витрати на оплату праці     240                 

Відрахуваннянасоціальнізаходи      250                 

Амортизація  260                 

Інші операційні витрати      270                 

Разом  280                 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті   Код ряд-ка     За звітний період      За поперед-ній період

1          2          3          4

Середньорічна кількість простих акцій      300                 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій        310                 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320                 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну про-сту акцію          330                 

Дивіденди на одну просту акцію    340                 

Керівник       

Головний бухгалтер Продовження додатка 3

Коди

Шдприємство          

Територк       

Орган держішного упрішління       

Галузь

Вид економічної дкльності _ Одиниця виміру , тяс. грн

 

Дата (ріж, місяць, число)

зіі ЄДРПОУ зііКОАТУУ зіі СПОДУ зііЗКГНГ зііКВЕД Конірольніі сума

Стаття III. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за         20        р.

 

Форміі№3 кодзііДКУД         | 1801004 |

 

           

Стаття            Код     За звітний період      За попередній період

 

                        Надходь-ження         Видаток          Надходь-ження         Видаток

1          2          3          4          5          6

I. Рух коштів у результаті операційної діяль-

ності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

до оподаткування     010                                        

Коригування на: амортизацію необоротних активів       020                  X                     X

збільшення (зменшення) забезпечень        030                                        

збиток (прибуток) від нереалізованих кур-сових різниць           040                                        

збиток (прибуток) від неопераційної діяль-ності  050                                        

Витрати на сплату відсотків            060                  X                     X

Прибуток (збиток) від операційної діяльнос-ті до зміни в чистих оборотних активах            070                                         

Зменшення (збільшення): оборотних активів        080                                        

витрат майбутніх періодів   090                                        

Збільшення (зменшення): поточнихзобов’язань   100                                        

доходів майбутніх періодів  110                                        

Грошові кошти від операційної діяльності 120                                        

Сплачені: відсотки    130      X                     X        

податки на прибуток            140      X                     X        

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           150                                        

Рух коштів від надзвичайних подій            160                                        

Чистий рух коштів від операційної діяльності       170                                        

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій            180                  X                        X

необоротних активів            190                  X                     X

майнових комплексів           200                                        

Отримані: відсотки   210                  X                     X

дивіденди      220                  X                     X

Інші надходження     230                  X                     X

Придбання: фінансових інвестицій            240      X                     X        

необоротних активів            250      X                     X        

майнових комплексів           260      X                     X        

Інші платежі   270      X                     X        

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           280                                        

Рух коштів від надзвичайних подій            290                                        

Чистий рух коштів від інвестиційної діяль-ності  300                                        

III. Рух коштів у результаті фінансової діяль-

ності

Надходження власного капіталу     310                  X                     X

Отримання позики   320                  X                     X

Інші надходження     330                  X                     X

Погашення позик      340      X                     X        

Сплачені дивіденди  350      X                     X        

Інші платежі   360      X                     X        

Чистий рух коштів до надзвичайних подій           370                                        

Рух коштів від надзвичайних подій            380                                        

Чистий рух коштів від фінансової діяльності         390                                        

Чистий рух коштів за звітний період          400                                        

Залишок коштів на початок року    410                  X                     X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів            420                                        

Залишок коштів на кінець року       430                  X                     X

Керівник       

Головний бухгалтер Продовження додатка 3

Дата /рІк, мІсяць, число/

ПІдприємство           за ЄДРПОУ

ТериторІя       за КОАТУУ

Орган державного управлІння       за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економІчної дІяльностІ            за КВЕД

СередньооблІкова чисельнІсть працюючих         Контрольна сума

Одиниця вимІру, тис. грн

Звіт про власний капітал

за         20 _ р.

Форма 4КодзаДКУД 1801005

I. Нематеріальні активи

 

Стаття            Код     Статутний капітал    Іїайовий капітал        Додатковий

вкладений

капітал            Інший

додатко-

вий капі-

тал      Резервний капітал    Нерозподілений прибуток   Неоплачений капітал           Вилучений капітал   Разом

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Залишок на поча-ток року   010                                                                                                   

Коригування

Зміна облікової по-літики    020                                                                                                   

Виправлення поми-лок       030                                                                                                   

Інші зміни      040                                                                                                   

Скоригований за-лишок на початок року 050                                                                                                   

 

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів  060                                                                                                   

Уцінка основних засобів      070                                                                                                   

Дооцінка незавер-шеного будівництва      080                                                                                                   

Уцінка незавершено-го будівництва          090                                                                                                   

Дооцінка нематеріа-льних аістивів 100                                                                                                   

Уцінка нематеріаль-них аістивів     110                                                                                                   

            120                                                                                                   

Чистий прибуток (збиток) за звітний період        130                                                                                                   

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)    140                                                                                                   

Спрямування при-бутісу до статутного капіталу  150                                                                                                   

Відрахування до ре-зервного капіталу       160                                                                                                   

            170                                                                                                   

Внески учасників:

Внески до капіталу   180                                                                                                   

Погашення заборго-ваності з капіталу       190                                                                                                   

            200                                                                                                   

Вилучення капіталу:

 

Викуп акцій (час-ток)           210                                                                                                   

Перепродаж викуп-лених акцій (часток)   220                                                                                                   

Анулювання викуп-лених акцій (часток)  230                                                                                                   

Вилучення частки в капіталі           240                                                                                                   

Зменшення номіна-льної вартості акцій    250                                                                                                   

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшко-дованих збитків         260                                                                                                   

Безкоштовно отри-мані аістиви      270                                                                                                   

            280                                                                                                   

Разом змін в капі-талі           290                                                                                                   

Залишок на кінець року        300                                                                                                   

Керівник

Головний бухгалтер

Продовження додатка 3

Дата /рІк, мІсяць, число/

ПІдприємство           за ЄДРПОУ

ТериторІя       за КОАТУУ

Орган державного управлІння       за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економІчної дІяльностІ            за КВЕД

СередньооблІкова чисельнІсть працюючих         Контрольна сума

Одиниця вимІру: тис. грн

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОІ ФШАНСОВОІ ЗВІТНОСТІ за 200 _ рік.

Форма 5

КодзаДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріаль-них активів      Код рядка       Залишок на по-чаток року   Надій-

шло за

рік       Переоцінка (дооцінка +, уцінка )     Вибуло           за рік   Нарахо-

вано амо-

ртизації

за рік   Втрати від змен-

шення корисно-сті за рік      Інші зміни за рік        Залишок на кі-нець року

 

           

                       

                                  

           

            первішної (переоці-неноі) вар-       ної амор-тизації        

 

           

            первинна (переоці-

нена) вартість            чена амор-тизація    

            первішної (переоціне-ної) вартості накопиче-ної амор-тизації   первинна (переоціне-на) вартість            накопиче-

на аморти-

зація   

           

           

           

            первинна

(пере-оцінена) вартість        накопиче-

на аморти-

зація

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15

Права користування природними ресурсами       010                                                                                                                                                  

Права користування майном          020                                                                                                                                                  

Права на знаки для товарІв І послуг          030                                                                                                                                                  

Права на об'єкти про-мислової власностІ 040                                                                                                                                                  

АвторськІ та сумІжнІ з ними права           050                                                                                                                                                  

            060                                                                                                                                                  

ІншІ нематерІальнІ активи  070                                                                                                                                                  

Разом  080                                                                                                                                                  

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права

власності        (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082)

вартість створених підприємством нематеріальних аістивів      (083)

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асиг- (084) нувань

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних аістивів, щодо яких існує об-

меження права власності    (085)

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів       Код

ряд-

ка        Залишок на                Переоцінка (дооцінка +,       Вибуло           ш рік    Нара-ховано

амор-тизації

за рік   Втра-ти від змен-шення кори-сності         Інші зміни за рік        Залишок на    У тому числі

 

           

                       

            уцінка -)                    

           

            первішної

(пере-оціненої) вартості       зносу              одержані за

фінансовою

орендою         передані в опе-ративну оренду

 

           

            первинна

(пере-оцінена) вартість        знос    шло за рік       первішної (переоці-

вартості          зносу   первинна (переоці-

нена) вартість            знос   

           

           

           

            пер-

(пере-оцінена) вартість        знос   

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            первинна (переоціне-на) вартість  знос    пєрБинна

(пере-оцінена) вартість        знос

1          3          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18        19

Земельні ділянки       100                                                                                                                                                                                                 

Капітальні витрати на поліпшення зе-мель          110                                                                                                                                                                                                 

Будинки, споруди та передавальні при-строї       120                                                                                                                                                                                                 

Машини та облад-нання     130                                                                                                                                                                                                 

Транспортні засоби  140                                                                                                                                                                                                 

Інструменти, прила-ди, інвентар (меблі)  150                                                                                                                                                                                                 

Робоча і продуктивна худоба          160                                                                                                                                                                                                 

Багаторічні наса-дження      170                                                                                                                                                                                                 

 

Інші основні засоби  180                                                                                                                                                                                                 

Бібліотечні фонди     190                                                                                                                                                                                                 

Малоцінні необорот-ні матеріальні активи           200                                                                                                                                                                                                 

Тимчасові (нетиту-льні) споруди   210                                                                                                                                                                                                 

Природні ресурси     220                                                                                                                                                                                                 

Інвентарна тара        230                                                                                                                                                                                                 

Предмети прокату    240                                                                                                                                                                                                 

Інші необоротні ма-теріальні активи          250                                                                                                                                                                                                 

Разом  260                                                                                                                                                                                                 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством об-            (261)

меження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,    (263)

реконструкція тощо)

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів   (265)

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування       (266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду           (267)

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності          (268)

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника    Код рядка       Зарік    На кінець року

1          2          3          4

Капітальне будівництво      280                 

Придбання (виготовлення) основних засобів      290                 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300                 

Придбання (створення) нематеріальних активів  310                 

Формування основного стада         320                 

Інші     330                 

Разом  340                 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника    Код ря-

дка      Зарік    На кінець року

 

           

           

            довгострокові            поточні

1          2          3          4          5

А. Фінансові інвестиції за методом участі у капі-талі в: асоційовані підприємства      350                            

дочірні підприємства           360                            

спільну діяльність     370                            

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підпри-

ємств  380                            

акції     390                            

облігації          400                            

інші     410                            

Разом (розд. A + розд. Б)     420                            

із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю          (421)  

за справедливою вартістю  (422)  

за амортизованою собівартістю      (423)  

із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю          (424)  

за справедливою вартістю  (425)  

за амортизованою собівартістю      (426)   V. Доходи і витрати

 

Найменування показника    Код рядка       Доходи           Витрати

1          2          3          4

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів          440                 

Операційна курсова різниця           450                 

Реалізація інших оборотних активів           460                 

Штрафи, пені, неустойки     470                 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення   480                 

Інші операційні доходи і витрати   490                 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвес-

тиціями в:

асоційовані підприємства    500                 

дочірні підприємства           510                 

спільну діяльність     520                 

В. Інші фінансові доходи і виірати Дивіденди       530                  X

Проценти       540      X        

Фінансова оренда активів   550                 

Інші фінансові доходи і витрати      560                 

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій         570                 

Реалізація необоротних активів      580                 

Реалізація майнових комплексів     590                 

Поопераційна курсова різниця       600                 

Безоплатно одержані активи          610                  X

Списання необоротних активів      620      X        

Інші доходи і витрати           630                 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією

(товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за то-

варообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(631)  

(632)   %

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника    Код рядка       На кінець року

1          2          3

Каса    640     

Поточний рахунок в банку  650     

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки )         660     

Грошові кошти в дорозі        670     

Еквіваленти грошових коштів         680     

Разом  690     

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обме-

жено   (691)VII. Забезпечення

 

Види забезпечень     Код рядка       Залишок за-безпечення на початок року   Збільшення забезпечення

протягом звітного пері-

оду внаслідок Сума забезпе-чення, що ви-

користана

протягом ро-

ку        Нев икори стан a

сума забезпе-

чення, що стор-

нована у звітно-

му періоді       Сума очікувано-

го відшкодуван-

ня витрат іншою

стороною, що

врахована при

оцінці забезпе-

чення  Залишок

забезпечен-

ня на кінець

року

 

           

           

            створення

забезпечен-

ня        додаткових відрахувань      

           

           

           

 

1          2 3       4          5          б          7          8          9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам            710                                                                           

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720                                                                            

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань         730                                                                           

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію    740                                                                           

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяж-ливих контрактів   750                                                                            

            760                                                                           

            770                                                                           

Разом  780                                                                           

VIII. Запаси

 

Найменування показника    Код рядка       Балансова вартість на кінець року  Переоцінка за рік

 

           

           

            збільшення чистої вар-тостіреалізації*       уцінка

1          2          3          4          5

Сировина і матеріали           800                            

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби      810                            

Паливо           820                            

Тара і тарні матеріали           830                            

Будівельні матеріали 840                            

Запасні частини        850                            

Матеріали сільськогосподарського призна-чення            860                            

Тварини на вирощуванні та відгодівлі       870                            

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880                            

Незавершене виробництво 890                            

Готова продукція      900                            

Товари           910                            

Разом  920                            

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації         (921)  

переданих у переробку        (922)

оформлених в заставу          (923)

переданих на комюію          (924)

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02        (925) _

визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». IX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника    Код рядка       Всього на йнець року           В т.ч. за строками непогашення

 

           

           

            до 3 місяців    від 3 до 6 місяців       від 6 до 12 місяців

1          2          3          4          5          6

Дебіторська заборгованість за то-вари, роботи, послуги            940                                        

Інша поточна дебіторська заборго-ваність            950                                        

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості         (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторона-ми   (952)  

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат   960     

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році     970     

Сума нестач і вірат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кі-нець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)        980      XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника    Код ряд-ка     Сума

1          2          3

Цохід за будівельними контрактами за звітний рік          1110   

Заборгованість на кшець звітного року:                

валова замовників    1120   

валова замовникам   1130   

ї авансів отриманих  1140   

Сума затриманих коштів на кінець року    1150   

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними буді-вельними контрактами            1160   

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника    Код ряд-ка     Сума

1          2          3

Поточний податок на прибуток     1210   

Відстрочешподаткові активи: на початок звітного року  1220   

на кінець звітного року        1225   

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року   1230   

на кінець звітного року        1235   

Включено до Звіту про фінансові результати - усього     1240   

у тому числі: поточний податок на прибуток       1241   

ЇМЄНШЄННЯ (збільшення) відстрочених податкових активів  1242   

збшьшення, зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243   

Відображеноускладі власного капіталу - усього    1250   

у тому числі: поточний податок на прибуток       1251   

ЇМЄНШЄННЯ (збільшення) відстрочених податкових активів  1252   

їбільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  1253   

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника    Код ряд-ка     Сума

1          2          3

Нарахованозазвітнийрік       1300   

Використано за рік - усього 1310   

в тому числі на: будівництво об'єктів        1311   

првдбанняі виготовлення) та поліпшення основних засобів      1312   

ї них машини та обладнання           1313   

придбанняі створення) нематеріальних активів   1314   

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик      1315   

            1316   

            1317   

Керівник       

Головний бухгалтер Додаток 4