Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток 3 : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Коди

 

Підприємство           

Територія      

Форма власності      

Орган державного управління       

Галузь

Вид економічної діяльності 

Одиниця виміру, тис. грн

Статя II.         Адреса

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ заКФВ за СПОДУ заЗКГНГ заКВЕД Контрольна сумаБАЛАНС

на        20_ р.

Форма N 1

КодзаДКУД | 1801001

 

Актив Код рядка       На початок звіт-ного періоду          На кінець звіт-ного періоду

1          2          3          4

[. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010                 

первісна вартість      011                 

Накопичена амортизація     012                 

Незавершенебудівництво    020                 

Основнізасоби:                                

залишкова вартість   030                 

первісна вартість      031                 

Знос    032                 

Цовгострокові фінансові інвестиції:                                  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        040                 

інші фінансові інвестиції       045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстроченіподаткові активи          060                 

[нші необоротні активи        070                 

Усього за розділом I 080                 

П. Оборотні активи                         

Запаси:                                  

виробничі запаси      100                 

тварини на вирощуванні та відгодівлі       110                 

незавершене виробництво  120                 

готова продукція       130                 

товари            140                 

Векселі одержані       150                 

Дебіторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги:                                  

чиста реалізаційна вартість 160                 

первісна вартість      161                 

резерв сумнівних боргів       162                 

Дебіторська заборгованість за розрахунка-ми:                            

з бюджетом   170                 

за виданими авансами         180                 

з нарахованих доходів          190                 

із внутрішніх розрахунків     200                 

[нша поточна дебіторська заборгованість  210                 

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230                 

в іноземній валюті    240                 

[нші оборотні активи            250                 

Усього за розділом II            260                 

Ш. Витрати майбутніх періодів       270                 

Баланс            280