Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ Додаток 1 ЗАКОНУКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ Додаток 1 ЗАКОНУКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 40, ст.365)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 1707-III (1707-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.255

№ 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318

№ 1829-III (1829-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.391

№ 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006)

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерсь-кого обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Розділ I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термініе

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

активи— ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у май-бутньому;

бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

внутрішньогосподарський (управлінський) облік — система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства;

зобов'язання — заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів під-приємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

економічна вигода — потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів;

консолідована фінансова звітність — фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать між-народним стандартам:

облікова політика— сукупність принципів, методів і процедур, що використо-вуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;первинний документ— документ, який містить відомості про господарську опе-рацію та підтверджує ії здійснення;

фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінан-сове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

користувачі фінансової звітності (далі — користувачі) — фізичні або юридичні осо-би, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Стаття 2. Сфера діїЗакону

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, a також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі — підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. (Частину другу ст. 2 виключено на підставі Закону № 1707-ІП (1707-14) від 11.05.2000)

3. Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встан