Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛІТЕРАТУРА : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Закон України від 16.09.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський об-лік і фінансову звітність в Україні».

2.         Закон України від 07.02.91 р. № 697-ХІІ «Про власність».

3.         Закон України від 19.09.91 р. № 1576-ХП «Про господарські това-риства».

4.         Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

5.         Цивільний кодекс України (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19.06.03 р. № 980-IV).

6.         Господарський кодекс України від 16.01.2003 p. № 436-IV (зі змі-нами і доповненнями).

7.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № ГЗагальні вимо-ги до фінансової звітності», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

8.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

9.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фі-нансові результати», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

10.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 «Звіт про рух грошових коштів», затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

11.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про влас-ний капітал», затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

12.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах», затв. Наказом Мінфіну України від

28.05.1999      р. № 137.

13.       Порядок подання фінансової звітності, затв. Постановою КМУ від

28.02.2000      р. № 419.14.   Типове положення про планування, облік і калькулювання собіва-ртості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затв. Постановою КМУ від 26.04.96 р. №473.

15.       План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-бов'язань і господарських операцій та інструкція із його застосування, затв. наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291.

16.       План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо-в'язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затв. на-казом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186.

17.       Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. № 139 зі змінами і доповненнями.

18.       Наказ Міністерства фінансів України «Про примітки до річної фі-нансової звітності» від 29.11.2000 р. № 65.

19.       Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерсько-го обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356.

20.       Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фі-нансової звітності підприємства (додаток до листа Міністерства фінансів України від 31.12.2003 р. № 31-04200-20-5/8622).

21.       Бєлоусова І.А., Барановська Т.В. Облікова політика в Україні: тео-ретичні засади формування та практика застосування: Наук. моногр. -ЖДТУ, 2003. - 512 с.

22.       Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -Житомир: ПП «Рута», 2003. - 544 с.

23.       Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. та ін. Організація бухгалтерського обліку. Житомир, 2001. - 576 с.

24.       Бухгалтерський облік в торгівлі: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред.проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. -576 с.

25.       Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / Під ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Ба-ланс-Клуб», 2001. - 832 с.

26.       Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 620 с.

27.       Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеці-альності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бу-тинця. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 726 с.

28.       Вейцман Н.Р. Бухгалтер - профессия почетная. - М.: Финансм, 1978. - 40 с.

29.       Веріга Ю.А. Звітність підприємства. Навч. посібник. - К: «ЦНЛ», 2005. - 656 с.

30.       Гавршовська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік - 1: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2006. - 320 с.

31.       Галаган A.M. Счетоводство в его историческом развитии. М.-Л., 1927.

32.       Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнарод-ними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.

33.       Горщкая Н. Организация и ведение бухгалтерского учета в Укра-ине. - Справочно-методическое пособие, 2005.

34.       Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2000. - 272 с.

35.       Грабова KM., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Навч. посібник: 3-тє вид. - К.: А.С.К, 2000. - 504 с.36.   Даньків Й.Я. , Лучко М.Р., Остап 'юк М.Я. Бухгалтерській облік у галузях економіки. Навч. посібник - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. -229 с.

37.       Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап 'юк М.Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посібник - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 350 с.

38.       Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап 'юк М.Я. Фінансовий облік: пер-винна документація та облікова реєстрація: Навч. посібник - К.: Знання, 2005. - 319 с.

39.       Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. - 4-те оновлене і доп. вид. -Львів: БаК, 2007. - 248 с.

40.       Журнали-ордери та методичні рекомендації з їх застосування // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 24. - С. 3-63.

41.       Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерсь-кого обліку та аудиту: Навч. посібник - К.: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

42.       Карбишева А.Д Сущность бухгалтерского учета, его предмет и метод. Учебное пособие. - М., Изд. МФИ, 1982. - 130 с.

43.       Кейль К.П. О некотормх древнейших обработках трактата Луки Пачиоло по бухгалтерии. Могилев, 1910.

44.       Кирейцев Г.Г., Шатковська Л.С. Професія ощадливих. - К.: Уро-жай, 1992. - 144 с.

45.       Косміна P.M. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 2003. - 174 с.

46.       Краткий словарь иностраннмх слов / Под ред. И.В. Лехина, проф. Ф.Н. Петрова. - М: Государственное издательство иностраннмх и национа-льньіх словарей, 1951. - 488 с.

47.       Ксенофонт. Сократические произведения. - М.-Л.: 1935 p., с. 284-285.

48.       Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2005. - 448 с.

49.       Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посібник. - К.: «Каравела», 2005. - 312 с.50.    Лень В.С, Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. - Київ, 2006. - 556 с.

51.       Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Історія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки. - Тернопіль: «ЗОРЕПАД», 1998. - 151с.

52.       Люди учетной профессии. - М: Финансм и статистика, 1988. - 176 с.

53.       Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монография. - Житомир: ЧП «Рута», 2003. -512 с.

54.       Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она бьіла? - М.: Фина-нсьі и статистика, 1995. - 304 с.

55.       Матпвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підпри-ємствах за різними формами: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літе-ратури, 2004. - 352 с.

56.       Нормативна база бухгалтерського обліку. - Т.: ТОВ «Тер Аудит», 2002. - 185 с.

57.       Облікова політика підприємства // Все про бухгалтерський облік. -2001. -№11. -С. 4-6.

58.       Ocman 'юк М.Я., Даньків Й.Я, Лучко М.Р. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти): Монографія. - Ужгород: Ужго-родський держуніверситет, 1998. - 148 с.

59.       Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовий учет: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. - 672 с.

60.       Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. проф. Я.В. Соко-лова. - М: Финансм и статистика, 1982. - 286 с.

61.       Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного ана-лізу: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. І.Ф. Прокопенка. -Харків: Легас, 2004. - 384.

62.       Пушкар М.С. Філософія обліку. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -157 с.63.       Пушкар М.С., Гавришко KB., Романів Р.В. Історія обліку та конт-ролю господарської діяльності: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 223 с.

64.       Раймонд де Рувер. Как возникла двойная бухгалтерия (развитие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетньім книгам купцов средневеко-вья). Сокр. перевод с англ. - М.: Госфиниздат, 1958. - 67 с.

65.       Сакулинский Г.И. Основьі балансового учета. Вьшуски VII и VIII / Под ред. Н.М. Войцеховича. - Горький, 1933. - 51с.

66.       Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посібник - К.: Кондор, 2003. - 614 с.

67.       Сноповь В. Руководство кь изучению одинакой и двойной бухгал-теріи, сь приложеніемь коммерческой терминологіи. Изд. третье, исправлен-ное и дополненное, Москва: Типографія Т. Рись, 1871. - 315 с.

68.       Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

69.       Соколов Я.В. Лука Пачоли и его время: становление и развитие учета // Бухгалтерский учет. - 1994. - № 8.

70.       Соколов Я.В. Лука Пачоли: человек и ммслитель. - В кн.: Лука Па-чоли. Трактат о счетах и записях. - М., 2001.

71.       Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М: Фи-нансьі и статистика, 1991. - 400 с.

72.       Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учеб-ник. - М: Финансм и статистика, 2003. - 272 с.

73.       Соколов Я.В., Стуков С.А. Бухгалтер - профессия молодмх. - М.: Финансм и статистика, 1987. - 126 с.

74.       Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. -

578 с.

75.       Справжній бухоблік. - X.: Фактор, 2005. - 1072.C.

76.       Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг. ред.

д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. -X.: ВД «Школа», 2006. - 1008 с.77.        Теория бухгалтерского учета: Учебник для студентов фак. «Бизнес-управление» по спец. «Зкономика предприятия» / Нар. укр. акад.; Автори: А.Ф. Кондратьева и др. - Харьков: Фолио, 2002. - 271 с.

78.       Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Шдруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. - 5-те вид., доп. й пе-рероб. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.

79.       Украинский Советсткий Знциклопедический Словарь: в 3 тт. Т. 3: Полюс-Ь. - К.: Академія наук Украинской ССР, 1968. - 856 с.

 

80.       Хендриксен З.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М: Финансм и статистика, 2000. - 576 с.

81.       Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та ії аналіз. На-вчальний посібник. - К.: «ЦУЛ», 2002. - 360 с.

82.       Циганков К.Ю. Очерки истории бухгалтерского учета: происхож-дение двойной бухгалтерии. - М: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2004. - 376 с.

83.       Чебанова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч.-метод. ком-плекс. - Харків: УкрДАЗТ, 2004. - 246 с.

84.       Чебанова Н.В., Упир Т.Я., Василенко Ю.А. Фінансова звітність під-приємств: Навч. посібник. -X.: Фактор, 2006. - 44 с.

85.       Шапошников А.А. Я б в бухгалтерм пошел... - М: Финансм и ста-тистика, 1989. - 112 с.

86.       Яременко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Моно-графія. - Львів: Каменяр, 2002. - 192 с.

87.       Boursy A.V. The name of Paciolo. - Accounting Review, XVIII, 1943, p. 205-209.

88.       Roover R.de. Pacciolo or Pacioli? - Accounting Review, XIX, 1944, p. 68-69.

89.       Taylor R.E. The Name of Pacioli. - Accounting Review, XIX, 1944, p. 69-76.

90.       www.infodisk.com.ua.