ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

В грудні 1997 року в Україні стартувала реформа бухгалтерського об-ліку. Бухгалтерський корпус, який налічує близько мільйона бухгалтерів під-приємств і організацій різних форм власності, отримав систему обліку, адек-ватну ринковим умовам господарювання.

У 1998 році Кабінет Міністрів України затвердив Програму реформу-вання бухгалтерського обліку на базі використання міжнародних стандартів, якою передбачалося прийняття Закону про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність, а також вирішення проблем податкового обліку в Україні.

Подальший розвиток облікової реформи буде еволюційним. Тому бух-галтери мають бути підготовленими до локальної революції в галузі обліко-вої системи відповідно до вимог міжнародних стандартів (МСБО-МСФЗ), які впроваджені в країнах ЄС відповідно до регламенту Європарламенту та Ради ЄС від 19 липня 2002 року.

У листопаді 2007 року Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. Це до-зволить певною мірою аналізувати фінансовий стан, ділову активність під-приємств як в Україні, так і в інших країнах та наблизитися до вступу в Єв-ропейський Союз.

Ефективність функціонування нової облікової системи залежить як від якості нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, так і від рівня під-готовки та перепідготовки фахівців цього напряму діяльності.

Подальша доля національних стандартів сьогодні ще остаточно не ви-значена. Більшість спеціалістів вважає, що ці документи повинні залишатися у користуванні та удосконалюватися.

Нова генерація українських бухгалтерів має певну спрямованість щодо підвищення ролі бухгалтерського обліку в процесі розвитку української еко-номіки.Знання і професійні навички необхідно розвивати і удосконалювати. A чим частіше ми застосовуємо їх, тим більше прагнемо знати і вміти, - така життєвазакономірність.

Матеріал підручника спрямований на формування у користувачів чіт-кого уявлення про взаємозв'язки між економічним змістом конкретних гос-подарських операцій підприємств, фірм та кореспонденцією рахунків під час складання бухгалтерських записів відповідних операцій для вірогідного відо-браження їх у бухгалтерському обліку.

Підручник розрахований на категорію людей, котрі не зупиняються на досягнутому, намагаються удосконалювати себе. Знання бухгалтерського облі-ку необхідні як у повсякденному житгі, так і в підприємницькій діяльності, яка живе і розвивається, а бухгалтерія спрямовує ії в ефективне русло розвитку.