ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Варіант 1

1.         Основною метою фінансового обліку є:

а)         узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;

б)         облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;

в)         складання податкових декларацій;

г)         все перелічене вище.

2.         Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

а)         урядом України;

б)         спеціальною комісією ООН;

в)         Міністерством фінансів України;

г)         Президентом України.

3.         Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

а)         дійсних і потенційних;

б)         внутрішніх та зовнішніх;

в)         прямих та опосередкованих;

г)         постійних та випадкових.

4.         Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, яка є

комерційною таємницею:

а)         засоби масової інформації;

б)         менеджери компанії;

в)         кредитори;

г)         покупці

5.         Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило, змінюють свою

форму і свою вартість повністю переносять на вартість продукції, вони називаються:

а)         оборотними;

б)         основними;

в)         залученими;

г)         вилученими.

6.         Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а)         зобов’язання і активи;

б)         активи і капітал;

в)         капітал і грошові кошти;

г)         зобов’язання і капітал.

7.         Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтер-

ського обліку:

а)         оцінка;

б)         калькуляція;

в)         дисконтування;

г)         подвійний запис

8.         Суть оцінки полягає:

а)         у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;

б)         в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий;

в)         в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у процесі виготовлення

продукції;

г)         у проведенні перевірок наявного майна.

9.         Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

а)         активів, господарських засобів, витрат;б) доходів і витрат, зобов’язань;

в)         активів, капіталу та зобов'язань;

г)         джерел господарських засобів, витрат, доходів.

10.       Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший термін погашення:

а)         власний капітал;

б)         довгострокові зобов'язання:

в)         поточні зобов'язання;

г)         забезпечення наступних витрат та платежів.

11.       Форма балансу в Україні:

а)         визначається підприємством самостійно:

б)         є уніфікованою формою звітності;

в)         різна для кожного виду діяльності:

г)         залежить від форми власності підприємства, яка його складає.

12.       Автомобілі, придбані автосалоном для продажу, відображаються в статті:

а) основні засоби; б)виробничі запаси:

в)         товари:

г)         нематеріальні активи.

13.       Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відображається у складі:

а)         забезпечень наступних витрат та платежів;

б)         довгострокових зобов'язань;

в)поточнихзобов'язань;

г) власного капіталу.

14.       Програма автоматизації бухгалтерського обліку, придбана для використання в госпо-

дарській діяльності підприємства, відображається у складі:

а)         основних засобів;

б)         нематеріальних активів:

в)         інших необоротних активів:

г)         інших оборотних активів.

15.       Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: «Отримані матеріали від по-

стачальників, які будуть оплачені пізніше»:

а)         зміни відбудуться лише в активі:

б)         зміни відбудуться лише в пасиві:

в)         зросте підсумок балансу;

г)         зменшиться підсумок балансу

16.       Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін у балансі:

а)         відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;

б)         відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві:

в)         зросте підсумок балансу;

г)         зменшиться підсумок балансу.

17.       Господарські операції безпосередньо відображаються:

а)         на рахунках:

б)         в балансі;

в)         на рахунках і в балансі одночасно:

г)         у звіті про фінансові результати.

18.       Процес відкриття рахунка - це:

а)         запис початкового сальдо на підставі статей балансу:

б)         запис оборотів за дебетом і кредитом;

в)         відображення кінцевого сальдо;

г)         немає правильної відповіді.

19.       Підсумки записів у правій частині рахунка називають:

а) дебетовим оборотом; б)кредитовим оборотом:в)        початковим сальдо:

г)         кінцевим сальдо.

20.       За будовою активні і пасивні рахунки відрізняються:

а)         початковим сальдо:

б)         оборотами;

в)         не відрізняються:

г)         сумами.

21.       Рахунки, які відображають джерела господарських засобів, є:

а)         активними:

б)         пасивними:

в)         позабалансовими:

г)         результатними.

22.       На тій стороні рахунка, де показується залишок, відображається його:

а)         збільшення;

б)         зменшення:

в)         оборот;

г)         немає правильної відповіді.

23.       Активні рахунки призначені для обліку:

а)         заборгованості підприємства перед покупцями:

б)         кредиторської заборгованості;

в)         дебіторської заборгованості;

г)         капіталу.

24.       Дебетовий оборот за пасивним рахунком показує:

а)         збільшення господарських засобів

б)         збільшення зобов'язань:

в)         зменшення капіталу;

г)         немає правильної відповіді.

25.       У пасивних рахунках для визначення кінцевого сальдо необхідно:

а) Ск= КО + Сн - ДО;

5)         Ск = КО - Д О - Сн:

в)         Ск = ДО + Сн - КО.

г)         немає правильної відповіді.

26.       Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а другий кредитується на

одну і ту ж суму, називається:

а) простою:

6)         відкритою:

в)         закритою:

г)         складною.

27.       Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки поділяють на:

а)         активні й пасивні;

б)         закриті й відкриті:

в)         синтетичні й аналітичні;

г)         немає правильної відповіді.

28.       Грошові, натуральні й трудові вимірники використовують у:

а)         синтетичному обліку:

б)         аналітичному обліку;

в)         і в синтетичному, і в аналітичному обліку:

г)         поточному обліку.

29.       При класифікації за економічним змістом рахунки поділяють на:

а)         регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів;

б)         рахунки засобів, джерел їх утворення, господарських процесів та їх результатів:

в)         рахунки засобів, джерел їх утворення, операційні;

г)         всі відповіді правильні.30.   До складу рахунків джерел господарських засобів входять:

а)         рахунки забезпечення зобов'язань, рахунок «Резерв сумнівних боргів»:

б)         рахунок «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», рахунок «Доходи від реалі-

зації»;

в)         рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов'язань;

г)         рахунок «Розрахунки з оплати праці», рахунок «Розрахунки з підзвітними особами».

31.       Контрактивні рахунки:

а)         є доповнюючими активними, наприклад «Транспортно-заготівельні витрати»:

б)         є контрпасивними, наприклад «Цільове фінансування»;

в)         є контрарними, пасивними, наприклад «Знос основних засобів»:

г)         немає правильної відповіді.

32.       Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, називають:

а)         позабалансовими;

б)         транзитними:

в)         операційними:

г)         капітальними.

33.       За допомогою якого способу неправильний запис закреслюють однією рискою так,

щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильну суму або текст:

а) «червоного сторно»: б)додатковихзаписів;

в)         коректурного способу;

г)         немає правильної відповіді.

34.       Коли неправильно складено запис або сума на рахунках більша, ніж вона мала місце, у

господарській операції використовується:

а)         метод додаткових проводок:

б)         коректурний метод;

в)         метод «червоне сторно»:

г)         немає правильної відповіді.

Варіант 2

1.         Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

а)         фінансова звітність;

б)         дані управлінського обліку:

в)         податкові декларації;

г)         все наведене вище.

2.         Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для

задоволення певних інформаційних потреб, називаються:

а)         користувачами бухгалтерської інформації:

б)         потенційними інвесторами;

в)         власниками підприємства;

г)         пов'язаними особами.

3.         Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є зовнішніми:

а)         потенційні інвестори;

б)         постачальники:

в)         професійні спілки:

г)         жоден із перелічених вище?

4.         Доповніть речення «Кредитори - це...»:

а)         внутрішні користувачі бухгалтерської інформації:

б)         зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до підприємства:

в)         зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства:

г)         не є користувачами бухгалтерської інформації.5.  Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається:

а)         кредиторською;

б)         дебіторською;

в)         бюджетною;

г)         відстроченою.

6.         He належать до основних засобів:

а)         будівлі, споруди;

б)         грошові кошти;

в)         автотранспорт;

г)         меблі.

7.         Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням кош-

тів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а)         операційним циклом;

б)         циклом формування капіталу;

в)         середнім терміном зберігання запасів;

г)         терміном комерційного кредиту.

8.         Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно:

а)         своєчасно складати звітність;

б)         проводити інвентаризацію;

в)         відкрити бухгалтерські рахунки;

г)         мати у штатному ’озкладі посаду аудитора.

9.         Обчислення витрат, повязаних з певним господарським процесом, забезпечує:

а)         калькуляція;

б)         система рахунків;

в)         суцільна документація;

г)         періодична інвентаризація.

10.       Частина балансу, в якій відображаються засоби, називається:

а)         розділом пасиву балансу;

б)         статгею зобов’язань;

в)         активом;

г)         пасивом.

11.       Найбільш ліквідними активами є:

а)         виробничі запаси;

б)         товари;

в)         нематеріальні активи;

г)         еквіваленти грошових коштів.

12.       Зобов’язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом по-

передніх оцінок, відображається у складі:

а)         забезпечень наступних витрат та платежів;

б)         довгострокових зобов’язань;

в)поточнихзобов’язань;

г) не відображається в балансі.

13.       Автомобілі, що утримуються для надання їх в оренду, відображаються у статті:

а)         основні засоби;

б)         виробничі запаси;

в)         товари;

г)         нематеріальні активи.

14.       Сума п’ятирічної позики, яка має бути погашена через 10 місяців з дати балансу, відо-

бражається у складі:

а)         забезпечень наступних витрат та платежів;

б)         довгострокових зобов’язань;

в)поточнихзобов’язань;г) власного капіталу.

15.       Забо)гованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

а)         забезпечень наступних витрат та платежів;

б)         довгострокових зобов’язань;

в)поточнихзобов’язань;

г) власного капіталу.

16.       Які зміни в балансі відбудуться внаслідок операції: «Погашений кредит банку»:

а)         зміни відбудуться лише в активі;

б)         зміни відбудуться лише в пасиві

в)         зросте підсумок балансу;

г)         зменшиться підсумок балансу.

17.       Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу:

а)         здійснено внесок у статутний капітал готівкою;

б)         відпущено у виробництво матеріали;

в)         здійснено відрахування до резервного капіталу;

г)         отримано матеріали, які були раніше оплачені.

18.       Ліва сторона рахунка має назву:

а)         сальдо;

б)         дебет;

в)         кредит;

г)         немає правильної відповіді.

19.       Накопичена інформація про рух об’єкта обліку, відображеного за дебетом і кредитом,

називається:

а)         сальдо;

б)         залишок;

в)         оборот;

г)         немає правильної відповіді.

20.       Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяють на:

а)         балансові й позабалансові;

б)         активні й пасивні;

в)         активні, пасивні й контрактивні;

г)         немає правильної відповіді.

21.       Сальдо в активних рахунках записується:

а)         у дебеті;

б)         у кредиті;

в)         як у дебеті, так і в кредиті;

г)         немає правильної відповіді.

22.       Сума всіх кредитових залишків по відкритих рахунках відображає:

а)         власний капітал;

б)         загальну вартість господарських засобів;

в)         загальний обсяг джерел господарських засобів;

г)         немає правильної відповіді.

23.       Пасивні рахунки призначені для обліку:

а)         капіталу;

б)         дебіторської заборгованості;

в)         обліку майна;

г)         обліку основних засобів.

24.       Дебетовий оборот за активним рахунком показує:

а)         збільшення майна;

б)         збільшення капіталу;

в)         зменшення зобов’язань;

г)         зменшення капіталу.25.        Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком необхідно:

а)         до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і відняти дебетовий;

б)         до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і відняти кредитовий;

в)         від початкового дебетового залишку відняти кредитовий і дебетовий оборот;

г)         немає правильної відповіді.

26.       Подвійним записом називається відображення господарської операції двічі:

а)         в активі й пасиві балансу;

б)         за дебетом одного і кредитом іншого ;ахунка;

в)         за дебетом і іфедитом одного рахунка

г)         за дебетом одного і дебетом іншого рахунка.

27.       Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а декілька кредитуються на

загальн) суму, або навпаки, називається:

а)         позабалансовою;

б)         простою;

в)         складною;

г)         немає правильної відповіді.

28.       Рахунки, призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел та гос-

подарських процесів у г;ошовому вимірнику, називають:

а)         синтетичними

б)         аналітичними;

в)         синтетично-аналітичними;

г)         відкритими.

29.       До якого елементу класифікації належать аналітичні рахунки:

а)         класифікація у відношенні до балансу;

б)         класифікація за ступенем деталізації інформації;

в)         класифікація щодо інших рахунків;

г)         немає правильної відповіді.

30.       До складу рахунків обліку господарських засобів не входять:

а)         рахунки обліку запасів;

б)         рахунки обліку коштів у розрахунках;

в)         рахунки власного капіталу;

г)         рахунок «Капітальні інвестиції».

31.       Регулюючі рахунки призначені для:

а)         облікуджерелутвореннязасобів;

б)         регулювання оцінки об’єктів, відображених на основних рахунках;

в)         уточнення підсумків активних рахунків;

г)         немає правильної відповіді.

32.       Позабалансові рахунки використовують для:

а)         обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

б)         обліку непрямих витрат підприємства;

в)         коригування показників основних рахунків;

г)         розрахунку собівартості продукції.

33.       Оборотні засоби підприємства характеризують такі рахунки:

а)         23, 25,19;

б)         21,503,40;

в)         301, 22, 25;

г)         285, 332, 71.

34.       За допомогою якого способу неправильний запис закреслюють однією рискою так,

щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильну суму або текст:

а) «червоного сторно»; б)додатковихзаписів;

в)         коректурного способу;г)      немає правильної відповіді.

35. Основними обліковими регістрами журнально-ордерної форми є:

а)         журнали:

б)         Головна книга:

в)         меморіальні ордери:

г)         реєстраційний журнал.