Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Висновки : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Висновки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Організація бухгалтерського обліку - це цілеспрямована діяльність ке-рівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та удоско-наленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Суб'єктами в організації бухгалтерського обліку є керівники підприєм-ства - директор та головний бухгалтер, об'єктом - обліковий процес, робота виконавців, організаційне та інформаційне технічне забезпечення обліку, тобто система бухгалтерського обліку

Структура та штатна чисельність підприємства, в тому числі бухгалте-рії, затверджується відповідно до статуту підприємства власником або упов-новаженим органом управління.

Організація бухгалтерської служби передбачає визначення прав та обо-в'язків головного бухгалтера, визначає побудову бухгалтерської служби на підприємстві, її місце в системі управління та взаємодію з іншими підрозді-лами. Організація бухгалтерської служби залежить від структури управління та розмірів діяльності підприємства.

Функції бухгалтерії регламентуються посадовими інструкціями, які розробляються головним бухгалтером та призначені для конкретних вико-навців.

Формування ринкових відносин, наявність різних форм власності, роз-ширення міжнародних економічних зв'язків українських підприємців є осно-вою для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової полі-тики, яку підприємство визначає самостійно. Облікова політика підприємства висвітлюється в Наказі про облікову політику, який містить перелік усіх пун-ктів прийнятої на звітний рік облікової політики.

Шдприємство самостійно обирає форму ведення бухгалтерського облі-ку. Можна не тільки використовувати рекомендовані форми, а й розробляти власні, оригінальні, у тому числі форми облікових регістрів, програми реєст-рації та опрацювання інформації. Разом з тим, необхідно дотримуватися зага-льних методологічних принципів, які встановлені в централізованому поряд-ку, а також технології опрацювання облікових даних.

У сучасній практиці застосовуються ручна і автоматизована форми ве-дення бухгалтерського обліку. Серед ручних форм обліку найбільш поширені меморіально-ордерна, журнально-ордерна й спрощена. Проте комп’ютерна форма бухгалтерського обліку в сучасних умовах є найбільш прогресивною і популярною.

Велике практичне значення має питання про помилки в бухгалтерсько-му обліку, їх пошуку і виправлення.

У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не допускаються. Допущені помилки виправляються в такий спосіб: коректурним, додаткових записів, сторнованим (червоного сторно).