Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.3. Форми бухгалтерського обліку : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

5.3. Форми бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Регістри - це складові елементи форми бухгалтерського обліку. Поєд-нання регістрів, їх сукупність, логічні зв'язки між ними складають форму бухгалтерського обліку.

Форма бухгалтерського обліку - це пеена система регістріе обліку, порядку і способу реєстрації й узагальнення інформації е них з дотриман-ням єдиних принципіе, естаноелених Законом України «Про бухгалтерсь-кий облік і фінансоеу зеітність» з урахуеанням особлиеостей діяльності підприємстеа і технології опрацюеання облікових даних.

Шдприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку. Мож-на не тільки використовувати рекомендовані форми, а й розробляти власні, оригінальні, включаючи форми облікових регістрів, програми реєстрації та опрацювання інформації. Разом з тим, необхідно дотримуватися загальних методологічних принципів, які встановлені у централізованому порядку, a також технології опрацювання облікових даних.

Обираючи форму бухгалтерського обліку, підприємство фіксує ії в На-казі про облікову політику та має дотримуватися ії протягом певного часу (але не менше року). Про можливу зміну прийнятої форми бухгалтерського обліку в наступному обліковому періоді необхідно вказати у Наказі про облі-кову політику або примітках до фінансової звітності.Форми ведення бухгалтерського обліку розрізняються за такими озна-ками:

>          кількістю облікових регістрів, які застосовуються, їх призначенням, зміс-том, формою та зовнішнім виглядом;

>          послідовністю та способами запису в облікових регістрах;

>          зв'язком регістрів хронологічного та систематичного, синтетичного та аналітичного обліку.

Перераховані ознаки відрізняють одну форму обліку від іншої в умовах ручного ведення бухгалтерського обліку.

Форми обліку повинні задовольняти таким вимогам:

>          забезпечувати повноту і реальність відображення в облікових регістрах усього обігу засобів, оперативний і поточний контроль управлінських рі-шень, збереження власності, ефективне використання матеріальних, тру-дових і грошових ресурсів на підприємстві;

>          бути економічними. Витрати праці на збір, опрацювання та передачу інфо-рмації досить значні, що змушує шукати шляхи, способи і засоби максима-льного їх зниження, одночасно підвишуючи оперативність та якість обліку;

>          максимально відповідати потребам зведення інформації. У регістрах необ-хідно мати таке групування записів, яке б дозволяло отримати всі звітні показники, не застосовуючи вибірку та не звертаючись безпосередньо до первинних документів;

>          забезпечувати правильне поєднання синтетичного та аналітичного обліку. В організації аналітичного обліку є великі можливості для подальшого удосконалення форм обліку та спрощення бухгалтерського обліку взагалі;

>          забезпечувати своєчасне відображення в обліку господарських операцій та складання звітності, що підвищує корисність бухгалтерського обліку, до-зволяє своєчасно повідомляти про хід виконання поточних планів та по-ліпшує управління підприємством;

>          найбільш повно задовольняти вимогам економічного аналізу господарсь-кої діяльності підприємства. Важливим джерелом аналізу є дані бухгал-терського обліку. Форми його ведення повинні будуватися таким чином, щоб у процесі поточного обліку можна було групувати і систематизувати матеріал відповідно до потреб