Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Формування облікової політики на підприємстві : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

5.2. Формування облікової політики на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Формування ринкових відносин, наявність різних форм власності, роз-ширення міжнародних економічних зв'язків українських підприємців є осно-вою для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової полі-тики, яку підприємство визначає самостійно.

Облікоеа політика - це сукупність принципіе, методіе і процедур, які використовуються підприємстеом для складання та подання фінан-соеої зеітності. Це еибір самим підприємстеом пеених і конкретних ме-тодик, форми і техніки еедення бухгалтерського обліку, еиходячи з дію-чих норматиених актіе і особлиеостей сеоєї діяльності.

Формування облікової політики підприємства здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказом або розпорядженням керівника.

Шдприємство самостійно:

>          визначає облікову політику;

>          обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотри-манням єдиних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерсь-кий облік та фінансову звітність в Україні», та з урахуванням особливос-тей своєї діяльності і технології опрацювання облікових даних;

>          розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права пра-цівників на підпис бухгалтерських документів;

>          затверджує правила документообігу і технологію опрацювання облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

>          виділяє на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відо-кремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступ-ним включенням їхніх показників до фінансовоїзвітності підприємства16.

При веденні бухгалтерського обліку необхідно забезпечити:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розділ III, стаття 8, п. 5.s» незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна. Зміна її на наступний рік повинна передбачатися у примітках до річної фінансової звітності;

>          повноту відображення в обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) всіх господарських операцій, що були проведені за цей час, та результатів ін-вентаризації майна і зобов'язань;

>          правильність віднесення доходів та витрат до відповідних звітних пері-одів, незалежно від часу надходження доходів та оплати витрат, якщо ін-ше не встановлено чинним законодавством;

>          розмежування в обліку поточних витрат на виробництво та капітальних інвестицій;

>          тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам синтетично-го обліку на перше число кожного місяця.

Облікова політика підприємства висвітлюється в Наказі про облікову політику.

Він містить перелік всіх пунктів прийнятої на звітний рік облікової по-літики. Бажано за кожним пунктом наводити його нормативне обґрунтування (зазначати, на підставі якого нормативного документа прийняте те чи інше положення про облікову політику).

У Наказі про облікову політику міститься опис методів оцінок, які бу-дуть використані підприємством при складанні фінансових звітів, а також ви-кладення конкретних аспектів облікової політики відносно окремих об'єктів і статей обліку.

«/

На що слід звернути увагу при виданні наказу про облікову політику

«1. На відміну від форм організації бухгалтерського обліку, які можуть змінюватися на підприємстві щорічно, облікова політика розробляється і за-теерджується підприємством на тривалу перспективу і змінюється тільки у випадках, встановлених П(С)БО 6, тому наказ про облікову політику видається окремо еід наказу no організації бухгалтерського обліку,

2. У наказ про облікову політику не слід включати норми, жорстко рег-ламентоеані П(С)БО: вибір слід робити з mux методіе обліку, застосуеання яких дозеолене е різних варіантах. При цьому може бути вибраний не один, aдекілька варіантів. Наприклад, для різних об'єктів основних засобів можна застосовува-тирізніметоди амортизації: для будівель - прямолінійний, для вантажшх аетомобіліе -виробничий, для еерстатіе - кумулятивний і т.п.

3.         При естаноеленні облікової політики еажлиео також звернути увагу на принцип істотності. У цьому контексті інформація є істотною, якщо ії відсутність або непра-вильне відображення може вплшути на економічні рішення користувачів, прийняті на осноеі фінансоеих зеітіе.

4.         Для визначення терміну корисного використання необоротних активів і лікеі-даційної вартості об'єктіе осноених засобіе, інших необоротних матеріальшх активів, вибору методу нарахувашя амортизації е наказі про облікову політику слід наділити пое-ноеаженнями спеціальну комісію, оскільки неможливо наперед передбачити есі випадки надходження на підприємство об'єктіе необоротних активів і можливі варіанти їх екс-плуатації.

Зеерніть увагу ще на одне питання: як часто видавати наказ про облікову політику?

Наказ про облікову політику - це документ, яким підприємство естаноелює або уточнює сеою облікоеу політику, тому видавати його щороку не обое'язкоео, оскільки естаноелюеані е Наказі напрями повинні застосовуватися підприємством постійно (зро-ку ерік), тобто еоно має керуватися принципом послідоеності. Та все ж фахівці е облас-ті обліку і аудиту рекомендують видавати Наказ про облікову політику щорічно - на під-теердження незмінності естаноеленої облікової політики (хоча еін лише вносить допоенення або зміниу еже виданий наказ» [75, с. 32].

Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік до-кументів, які використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.

Перелік документів має бути затверджений наказом або розпоряджен-ням керівника підприємства про облікову політику і включає:

>          робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відпо-відно до вимог своєчасності та повноти обліку і звітності;

>          форми первинних облікових документів, що застосовуються при оформ-ленні фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові фо-рми первинних облікових документів, а також форми документів для вну-трішньої бухгалтерської звітності;

>          порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань;

>          методи оцінки активів та зобов'язань;

>          правила документообігу і технологія опрацювання облікової інформації;>      порядок контролю за господарськими операціями;

>          інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

Послідовне проведення підприємством визначеної облікової політики є одним із найважливіших завдань бухгалтерського обліку на підприємстві.

Відповідно до принципу послідовності підприємство має постійно (з року в рік) застосовувати обрану облікову політику.

Дотримуватись єдиної облікової політики повинні і групи об’єднаних підприємств (після об’єднання), а також ті підприємства, які складають кон-солідовану фінансову звітність.

У разі якщо неможливо застосувати єдину облікову політику, складаю-чи консолідовану фінансову звітність, це констатують у Примітках. Це зумо-влено необхідністю порівнювати фінансову звітність підприємства для оцін-ки його фінансового стану, перспектив розвитку та результатів діяльності за певний період. У зв’язку з цим доцільно й для кожного звітного періоду до-тримуватись єдиної облікової політики.

Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених П(С)БО і має бути обґрунтована та розкрита в Примітках до фінансової звіт-ності (п. 9 П(С)БО 6).

Облікова політика підприємства може змінюватися, якщо:

>          змінюються статутні умови;

>          змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;

>          нові положення облікової політики забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності.

При цьому облікова політика застосовується підприємством до подій і операцій з моменту їх виникнення. Якщо підприємство змінює метод оцінки вибуття запасів з середньозваженої собівартості на метод ФІФО, обґрунтува-вши таке рішення достовірнішим відображенням операцій із запасами в бух-галтерському обліку. Це і є приклад зміни облікової політики.

Разом з тим в п. 10 П(С)БО 6 [12] встановлено, що зміною облікової політики не є встановлення облікової політики для подій або операцій, які:-       вирізняються за змістом від попередніх подій або операцій;

-          не відбувалися раніше.

Так, наприклад, засновниками підприємства прийнято рішення про здійснення нового виду діяльності - роздрібної торгівлі і внесення відповід-них доповнень в статут підприємства. На підприємстві формується облікова політика щодо методу оцінки вибуття запасів в роздрібній торгівлі за ціною продажу. Оскільки дані операції не відбувалися раніше, то вони не можуть вважатися зміною облікової політики, незважаючи на те, що змінилися стату-тні вимоги.