Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання, значення : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

5.1. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання, значення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Організація бухгалтерського обліку - це система умое та елементіе побудоеи облікового процесу з метою отримання еірогідної та сеоєчасної інформації про господарську діяльність підприємстеа і здійснення конт-ролю за раціональним еикористанням еиробничих ресурсіе і готоеої про-дукції.

її призначення - удосконалення та раціоналізація опрацювання інфор-мації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці.

Необхідність дослідження історичного аспекту організації бухгалтерсь-кого обліку зумовлена ії вагомим значенням для всіх суб'єктів господарю-вання, оскільки раціонально організований бухгалтерський облік спромож-ний інформаційно забезпечити планування, аналіз і контроль. Кожний етап розвитку економіки від первісного ладу до наших днів характеризується від-повідними складовими організації бухгалтерського обліку. У своєму дослі-дженні «Організація бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та еволюція наукової думки» автори Ф. Бутинець та О. Войналович проводять періодиза-цію розвитку організації бухгалтерського обліку, де виділяють п'ять періодів:

«...3 VIno кін. Іст. до н.е. На цей період припадають первісний ірабовласнщьшй лад. Пояеа бухгалтерського обліку зумоелена потребою людини знати скільки та яке май-ноєе наяеності, якою є сума заборгоеаності.

Даний період характеризується пошуком засобіе бухгалтерського обліку, які б за-безпечши заміну роботи пам 'яті, поява понять «інвентаризація», «матеріальна відпові-дальність», «контокорент». Відбувається зародження синтетичного та аналітичного обліку, поділрахункіе наматеріальні, особоеі та фінансоеі. З'яеляються облікоеірегістри табличної і карткової форм. У цілому періоду притамаша суеора регламентація докуме-нтообігу, еидіе документіе, праеш їх складашя, зберігання і обмеження доступу до них. Висувається вимога обое'язкоеості документального оформлення господарських опера-цій, окрема увага приділяється перевірці документів, їх підпису та зберігання. Люди, які ведуть облік, отримують майже офіційну назву - «очі та еуха царя», облікові працівники за своїми обовязками поділяються на еідділи. Формується порядок перевірки праешьно-сті обліковоїроботи.

3 поч. I до XVIII cm. Цей період припадає на феодальшй лад. Внаслідок великих географічних еідкриттіе формується сеітоее господарстео, розпочинається боротьба за ринки збуту. Це еимагало формуеання у бухгалтера еідпоеідних якостей: точності та організоеаності, еідданості сеоїй спраеі. Підвищуються вимоги до ріеня знань і здібнос-тей облікових праціеникіе.

З'яеляються ноеі облікоеі регістри: журнал, еідомість, голоена, копіюеальна та інеентарна книги та ін. Вінцем періоду є поширення подеійного запису, який сприяв поси-ленню інформаційної і контрольної фунщій бухгалтерського обліку. Вимоги до облікових записів еизначаються торговельним праеом. Щодо порядку пред'яелення облікових книг дляреєстрацїї існує відповідний порядок, причому передбачається обов 'язкове підписання книг рахіеником. Особлиеа уеага приділяється складанню зеітності, зокрема щодо дер-жаеного майна. 3 епохою Відродження пое 'язана пояеа терміну «бухгалтер».

3 XVIII cm. do 1917 p. Науковий (раціональшй) період, зародження капіталізму Йому притаманні високий ріеень концентрації виробнщтва та капіталу, злиття і мігра-ція промислоеого й банківського капіталу, утворення міжнародшх монополістичних сою-зіе, заеершення територіального поділу сеіту та ін. Відбуеається регламентація та ста-ндартизація бухгалтерського обліку. У зе'язку зі збільшенням об