Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання, значення : Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

5.1. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання, значення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Організація бухгалтерського обліку - це система умое та елементіе побудоеи облікового процесу з метою отримання еірогідної та сеоєчасної інформації про господарську діяльність підприємстеа і здійснення конт-ролю за раціональним еикористанням еиробничих ресурсіе і готоеої про-дукції.

її призначення - удосконалення та раціоналізація опрацювання інфор-мації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці.

Необхідність дослідження історичного аспекту організації бухгалтерсь-кого обліку зумовлена ії вагомим значенням для всіх суб'єктів господарю-вання, оскільки раціонально організований бухгалтерський облік спромож-ний інформаційно забезпечити планування, аналіз і контроль. Кожний етап розвитку економіки від первісного ладу до наших днів характеризується від-повідними складовими організації бухгалтерського обліку. У своєму дослі-дженні «Організація бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та еволюція наукової думки» автори Ф. Бутинець та О. Войналович проводять періодиза-цію розвитку організації бухгалтерського обліку, де виділяють п'ять періодів:

«...3 VIno кін. Іст. до н.е. На цей період припадають первісний ірабовласнщьшй лад. Пояеа бухгалтерського обліку зумоелена потребою людини знати скільки та яке май-ноєе наяеності, якою є сума заборгоеаності.

Даний період характеризується пошуком засобіе бухгалтерського обліку, які б за-безпечши заміну роботи пам 'яті, поява понять «інвентаризація», «матеріальна відпові-дальність», «контокорент». Відбувається зародження синтетичного та аналітичного обліку, поділрахункіе наматеріальні, особоеі та фінансоеі. З'яеляються облікоеірегістри табличної і карткової форм. У цілому періоду притамаша суеора регламентація докуме-нтообігу, еидіе документіе, праеш їх складашя, зберігання і обмеження доступу до них. Висувається вимога обое'язкоеості документального оформлення господарських опера-цій, окрема увага приділяється перевірці документів, їх підпису та зберігання. Люди, які ведуть облік, отримують майже офіційну назву - «очі та еуха царя», облікові працівники за своїми обовязками поділяються на еідділи. Формується порядок перевірки праешьно-сті обліковоїроботи.

3 поч. I до XVIII cm. Цей період припадає на феодальшй лад. Внаслідок великих географічних еідкриттіе формується сеітоее господарстео, розпочинається боротьба за ринки збуту. Це еимагало формуеання у бухгалтера еідпоеідних якостей: точності та організоеаності, еідданості сеоїй спраеі. Підвищуються вимоги до ріеня знань і здібнос-тей облікових праціеникіе.

З'яеляються ноеі облікоеі регістри: журнал, еідомість, голоена, копіюеальна та інеентарна книги та ін. Вінцем періоду є поширення подеійного запису, який сприяв поси-ленню інформаційної і контрольної фунщій бухгалтерського обліку. Вимоги до облікових записів еизначаються торговельним праеом. Щодо порядку пред'яелення облікових книг дляреєстрацїї існує відповідний порядок, причому передбачається обов 'язкове підписання книг рахіеником. Особлиеа уеага приділяється складанню зеітності, зокрема щодо дер-жаеного майна. 3 епохою Відродження пое 'язана пояеа терміну «бухгалтер».

3 XVIII cm. do 1917 p. Науковий (раціональшй) період, зародження капіталізму Йому притаманні високий ріеень концентрації виробнщтва та капіталу, злиття і мігра-ція промислоеого й банківського капіталу, утворення міжнародшх монополістичних сою-зіе, заеершення територіального поділу сеіту та ін. Відбуеається регламентація та ста-ндартизація бухгалтерського обліку. У зе'язку зі збільшенням обсягіе торгоеельних, фінансоеих та інших операцій, пояеою фінансоеих ринкіе епроеаджується державшй ко-нтроль, що сприяє регулюеанню бухгалтерського обліку. Посшенню інформаційної функ-ціїобліку та підвищенню рівня систематизації облікових даних сприяє зростання потреб упраеління виробнщтвом і його ефективністю. До зеітності еисуеаються підвищені еи-моги. Відбуеається пошук більш досконалої форми ведення бухгалтерського обліку з ура-хуеанням галузееих особливостей підприємсте. Призначенням організації бухгалтерського обліку еизнається забезпечення контролю за збережешям цінностей е інтересах власника.

Для проаналізоеаних періодіе характерне ведення бухгалтерського обліку переваж-но вручну.

3 1917 у. до другої пол. XX cm. Індустріальна епоха. Поряд з капіталістичним ла-дом формується соціалістичний. Питання організації бухгалтерського обліку узагальню-ються на теоретичному ріені. Бухгалтерський облік у Росії перетворюється на засіб упраеління, плануеання і контролю держаеи, а не окремого підприємства. Відпоеідно фо-рмулюється й призначешя організації обліку - забезпечешя еідображення процесу еід-творення в умовах суспільної власності, виконання підприємством господарських планів.

На початку періоду бухгалтерському обліку притаманні такі недоліш: недотри-мання термініе надання зеітності; еідсутність калькулюеання собіеартості продущії, звірки синтетичного та аналітичного обліку, зеедення балансіе устаное, які еходять до складу тресту; незадовільний стан технічної бази, еідсутність паперу для книг і докуме-нтіе, облікових пршадіе і конторського обладнашя.

У 20-30-х роках XX cm. з'яеляється необхідність подолання численшх недолікіе у бухгалтерському обліку. Єдино можливим засобом подолання цих недолікіе ееажається організація бухгалтерського обліку, яка проеодшася на держаеному ріені. Питання його організації переходять до компетенції держаених органіе.

Великаувага приділяється розробці та вдосконаленню нормативної бази з поста-новки бухгалтерського обліку на підприємстеах. Взято курс науніфікацію плану рахункіе, форм бухгалтерської документації, облікоеих регістріе, що пое'язано з необхідністю здешеелення облікоеої праці, тдвшцення аналітичшх еластиеостей облікоеих регістріе і зеітності.

Нормативними документами передбачається ведення обліку за подеійною систе-мою, використання хронологічного та систематичного запису для реєстрації фактіе гос-подарського життя, визначається звітний період, порядок визначення сумнівних боргів, публікації звітності, передбачається принцип консерватизму. Крім того, визначаються номенклатура рахунків, типові форми зеітності, а також наводяться вказівки щодо по-рядку оцінш запасів при списанні на виробнщтво, відображення в обліку переоцінки май-на, складання зееденої зеітності, п’авила складання балансу та оцінки його статей. Ре-гулюється порядок проеедення обое 'язкоеої інвентаризсщії. 3 Ппол. XX cm.

I           етап - з 50-х років XX cm. do 1999 р. Період глобалізації сеітоеої економіки, фор-

муеання постіндустріального суспільства. Створення системи господарського розрахунку

після Другої сеітоеої війни е СРСР еисуеає високі вимоги do організації бухгалтерського об-

ліку, енаслідок чого підвищується аналітичність і достовірність облікових даних, покращу-

ється якість документуеання. Призначенням організації обліку є забезпечешя зберігання

соціалістичної еласності, стимулювання виробнщтва, здійснення суеорого режиму еконо-

мії, укріплення фінансової дисципліш та дотримання принщпів госпрозрахунку

3 50-х років XX cm. центральшм питашям е організації бухгалтерського обліку є облік витрат і калькулювання собівартості продущії. Розробляються ноеі форми еедення обліку, уніфікується план рахункіе, регламентуються форми первшшх документіе. Від-буеається підеищення ріеня підготоеш бухгалтерських кадріе, проводиться стажуеання майбутніх голоених бухгалтеріе, стеорюється резере на посаду голоеного бухгалтера. Масоео видаються професійні періодичні еидання. У цілому конкретні заходи спрямоеані на посилення контрольних фунщій бухгалтерського обліку, тдвшцення оперативності та точності на осноеі централізації обліковихробіт, широкого застосуеання обчислювальної техніки, епроеадження прогресивних форм і методіе, покращання методологічного управління обліком у всіх галузях народного господарства. У зв ’язку з використанням за-собіе обчислювальної техніки механізація обліку переходить наякісно новий ріеень, сприяє зміні організаційних форм бухгалтерського підрозділу на великих підприємстеах.

Вдосконалюється норматиене регулюеання прае і обое’язкіе голоеного бухгалтера, підвищується роль облікоеого anapamy е упраелінні бухгалтер набуеає статусу держае-ного контролера. Відбуеається пошук шляхіе покращання умое і раціоналізації праці бух-галтерів. Наріені нормативних документіе естаноелюються порядок і строки складашя зеітності, принципи оцінки товарно-матеріальних цінностей і осноених засобіе, порядок проеедення інвентаризаціїстатеймайна тазобое’язань, праеша списашя етрат та ін.

II         етап - з 1999 p. - do наших днів. Розробляються пршципи оцінки майнового

стану суб’єкта господарюеання е умоеах ринкоеого середоеища. Пошук ноеих підходіе до

організації бухгалтерського обліку зумоелений інтеграцією національшх економік гиляхом

створення транснаціональних корпорацій, спільних підприємств та ін., масовим застосу-

вання ЕОМдля еедення обліку, використанням міжнародшх норм бухгалтерського зако-

нодаестеа, пояеою ноеих об’єктіе обліку.

Розширюється сфера діяльності бухгалтера. Призначенням організації обліку є за-безпечення інформацією процесу упраеління. Особлиеого значення набуеає облікоеа полі-тика як інструмент організації бухгалтерського обліку конкретного суб ’єкта господарю-вання» [26,с. 17-30].

Сьогодні по-новому ставляться питання якості в роботі бухгалтера, за-хисту бухгалтерської інформації, процедури оформлення передачі справ при зміні бухгалтера. З’являються нові об’єкти бухгалтерського обліку: інтелек-туальний капітал, гудвіл, операції з охорони навколишнього середовища, зе-мля та ін., ведення обліку яких потребує відповідної організації [26, с. 34].Організація бухгалтерського обліку є цілеспрямованою діяльністю ке-рівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та удоско-наленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Основними завданнями організації обліку є:

>          своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів гос-подарської діяльності, які були здійснені на підприємстві;

>          опрацювання даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та спо-собів відповідно до вихідної інформації;

>          складання на основі отриманого масиву опрацьованої інформації, зафіксо-ваної у первинних документах та регістрах балансу і фінансової звітності, та надання ії зацікавленим користувачам.

Суб'єктом в організації бухгалтерського обліку є керівники підприємс-тва - директор та головний бухгалтер, об'єктом - обліковий процес, робота виконавців, організаційне, інформаційне технічне забезпечення обліку, тобто система бухгалтерського обліку.

Організація бухгалтерського обліку складається з трьох взаємопов'я-заних етапів:

I           етап - методичний;

II         етап - технічний;

III        етап - організаційний.

На першому етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється ви-бір системи певних способів та прийомів, в основі яких лежать документу-вання, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов'язань, кальку-лювання, бухгалтерський баланс тазвітність.

Другий етап організації бухгалтерського обліку - це вибір форми обліку, що найбільше відповідає галузі та розміру даного підприємства. Він полягає у:

1) виборі способу опрацювання облікових даних - безкомп'ютерного та комп'ютеризованого;2)   розробці переліку і форм облікових регістрів;

3)         встановленні порядку здійснення записів в регістрах і перенесенні даних в регістри.

Третій етап в організації роботи облікового апарату - це організація управління бухгалтерії. Він включає:

1)         встановлення найбільш економної і зручної загальної системи обліку (облік централізований або децентралізований);

2)         визначення оптимальної структури облікового апарату (розподіл об-ліковоїроботи за ділянками обліку);

3)         встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і визначення оптимальної кількості бухгалтерів;

4)         набір кадрів та їх навчання;

5)         організація робочих місць бухгалтерів;

6)         раціональне розміщення облікового апарату (розташування поряд з оперативними підрозділами, працівниками, які часто взаємодіють);

7)         встановлення належних інформаційних зв'язків між окремими час-тинами бухгалтерії та між бухгалтерією й оперативними підрозділами, а та-кож із зовнішнім середовищем;

8)         організація матеріального, інформаційного і технічного забезпечення облікових працівників;

9)         мотивація працівників бухгалтерії (оплата праці, інші види стимулю-вання);

 

10)       встановлення правильного і точного обліку роботи працівників та контроль за виконанням ними функцій;

11)       організація архіву бухгалтерських документів;

12)       організація безпеки та захисту облікової інформації.

Організація бухгалтерського обліку складається з таких елементів:

>          положення про бухгалтерську службу;

>          положення про головного бухгалтера;

>          посадові інструкції виконавцям;s» схеми документообігу;

>          організаційне, правове, методологічне забезпечення бухгалтерської служби;

>          технічне забезпечення обліку;

>          наукова організація праці;

>          інші види робіт з організації обліку.

У відповідності з п. 2 статті 8 Закону Україні «Про бухгалтерський об-лік та фінансову звітність в Україні» питання організації бухгалтерського об-ліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Таке законодавче закріплення від-повідальності за першими особами визначає обов’язкова наявність у них знань з бухгалтерського обліку.

Структура та штатна чисельність підприємства, в тому числі бухгалте-рії, затверджується відповідно до статуту підприємства власником або упов-новаженим органом управління.

Бухгалтерія - це самостійний структурний підрозділ апарату упраеління (служба, відділ), який здійснює бухгалтерський облік госпо-дарської діяльності підприємстеа. Вона тісно пое'язана зі есіма служ-бами, еідділами і еиробничими підрозділами, отримує еід них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм економічну ін фор-мацію.

Бухгалтер (голоений бухгалтер) - це особа, яка пое'язана з підпри-ємстеом трудоеими еідносинами. Він уповноважений діяти еід імені під-приємстеа, е тому числі підписуеати фінансоеу зеітність, складену еід імені підприємстеа.

Організація бухгалтерської служби передбачає визначення прав та обо-в’язків головного бухгалтера, побудову бухгалтерської служби на підприєм-стві, ії місце в системі управління та взаємодію з іншими підрозділами під-приємства (Додаток 7). Організація бухгалтерської служби залежить від структури управління, обсягів діяльності підприємства.У Законі Україні «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (п. 4, ст. 8) запропоновано чотири форми організації ведення бухга-лтерського обліку:

>          введення до штату підприємства спеціаліста з бухгалтерського обліку, за-реєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

>          користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстро-ваного як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

>          ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

>          самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпо-середньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звіт-ність яких має оприлюднюватися.

На вибір форми організації обліку впливає ціла низка факторів: вид ді-яльності підприємства, обсяг виробництва, чисельність працюючих та ряд інших умов.

Залежно від розподілу облікових робіт між головною бухгалтерією і оперативно відокремленими структурними підрозділами підприємства орга-нізаційна форма бухгалтерського обліку може бути централізованою або де-централізоеаною.

При централізованій організації облікового процесу всі облікові про-цедури виконуються в одному бухгалтерському відділі і всі облікові праців-ники (касир, бухгалтер з обліку матеріальних цінностей, бухгалтер з обліку операцій з коштами і розрахунками та ін.) підпорядковуються тільки голо-вному бухгалтерові.

При децентралізованій формі організації бухгалтерської служби кож-ний з підрозділів підприємства веде оперативний облік, дані якого узагаль-нюються потім у головній бухгалтерії. При цій формі з питань методики ве-дення обліку працівники підпорядковуються головному бухгалтерові, а адмі-ністративно перебувають у підпорядкуванні функціональних керівників (ви-робництв, цехів).

Організація бухгалтерського обліку характеризується і низкою складо-вих частин, зокрема вибором форми обліку (меморіально-ордерна, журналь-но-ордерна, комп'ютерна та ін.), застосуванням первинної облікової докуме-нтації, графіком руху первинної облікової документації (документообігом), застосуванням обчислювальної техніки та ін.

Важливими факторами організації бухгалтерського обліку є: розмір і обсяг господарської діяльності підприємства; форма власності - державне підприємство, мале підприємство, колективне підприємство, орендне підпри-ємство, спільне підприємство, акціонерне товариство чи товариство з обме-женою відповідальністю та ін.; вид діяльності - промислове підприємство, будівельне підприємство, сільськогосподарське підприємство та ін.; характер діяльності - виробнича, посередницька, торговельна та ін.

Для правильної організації бухгалтерського обліку необхідно, щоб апа-рат бухгалтерії мав відповідну структуру, яка передбачає групування обліко-вих робіт за однорідними предметними ознаками.

Структура бухгалтерського апарату значною мірою залежить від таких основних факторів: обсягу господарської діяльності, чисельності працівників, кількості найменувань товарно-матеріальних цінностей, кількості постачаль-ників і споживачів, кількості первинних документів, використання в бухгал-терському обліку засобів обчислювальної техніки та ін.

Функції бухгалтерії регламентуються посадовими інструкціями (для цього використовуються Кваліфікаційні характеристики професій працівни-ків бухгалтерського обліку), які розробляються головним бухгалтером, за-тверджуються керівником підприємства та призначені для конкретних вико-навців (Додаток 8).

Очолює роботу бухгалтерії головний бухгалтер, який в адміністратив-ному відношенні підпорядкований безпосередньо керівникові підприємства, ним призначається або звільняється з посади.Коло обов'язків головного бухгалтера або особи, на яку покладено ве-дення бухгалтерського обліку, визначається ст. 7 Закону України «Про бух-галтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996. Кваліфікація головного бухгалтера визначається Кваліфікаційними характеристиками професій працівників бухгалтерського обліку, які є обов'язковими до засто-сування на підприємствах, організаціях усіх форм власності.

Він несе відповідальність за дотримання загальних методологічних і методичних принципів бухгалтерського обліку, забезпечення контролю і ві-дображення на його рахунках усіх фактів господарського життя, надання оперативної інформації, складання у встановлені терміни бухгалтерської зві-тності, проведення спільно з іншими службами аналізу фінансово-госпо-дарської діяльності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів.

Головний бухгалтер підписує з керівником підприємства документи, які є підставою для приймання і видачі матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахункових, кредитних, фінансових зобов'язань. Він не повинен приймати до виконання і оформлення документи за операціями, які супере-чать законодавству і порушують фінансову та договірну дисципліну. У разі надходження таких документів головний бухгалтер в письмовому вигляді на-дає доповідну записку про це на ім'я керівника підприємства. Якщо ж керів-ник вирішує прийняти ці документи до виконання, то він повинен дати пись-мове розпорядження і нести особисту відповідальність за здійснення таких операцій.

Керівник бухгалтерії забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в установлений термін до архіву. 3 ним узгоджу-ються призначення, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб.

Розпорядження головного бухгалтера з питань обліку і звітності пови-нні обов'язково виконуватися всіма працівниками підприємства. Разом з ін-шими економічними службами і відділами головний бухгалтер повинен сис-тематично проводити аналіз господарської діяльності та ії результатів.Обов'язки, що покладаються на головного бухгалтера і апарат бухгал-терії, вимагають від всіх облікових працівників глибоких професійних знань, вдумливого і добросовісного ставлення до роботи, принциповості і стійкості при відстоюванні норм законності.

На малих підприємствах головний бухгалтер може виконувати обов'я-зки касира.

Таким чином, організація бухгалтерського обліку підприємства зале-жить від обсягу облікових робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших умов, а також від тієї облікової політики, яку веде підприємство. При цьому свою облікову політику підприємства розробляють самостійно на основі встановлених загальних правил бухгалтерського обліку.

 

«Умови роботи бухгалтера були різні, вони змінюва-пися з розвитком суспільства. На перших етапах, коли кіль-кість освічених людей е суспільстві була незначною, профе-сія бухгалтера була оповита таємничістю і викликала пошану.

Слоеа бухгалтер не існуеало. Говорили: писар, скарб-

ЦЕ ЩКАВО... ник' касиР> куратор, контролер, економ, камераліст, каще-

лярист, ключник, конторник, дяк, рахівник, завгосп і т.ін.;

характер праці цих людей не зовсім відповідав тому, що ро-

бить сучасшй бухгалтер.

На Сході облікоеці, або писарі, як їх назшали, належали до приеілейоеаних або се-редніх класіе суспільстеа. Вони виділялися умінням читати, paxyeamu і чаклувати. Як правило, еони закінчуеали спеціальні школи. До наших дніе дійшло зображення староєги-петської контори, де працювали писарі. Старший сидіе обличчям до підлеглих і, якщо веажае за необхідне, робие їм зауеаження, а іноді міг підганяти підлеглого доегою ліній-кою. У ті часи у писарів було багато облікоеоїроботи, і еони часто змушені були нею за-йматися до глибокої ночі. Вони запоенюеали папірус при сеітлі гніту, що горить у мисці з жиром або оливковим маслом. Це недешево обходшося господарям, але писарям кошту-вало ще дорожче: вони поступово втрачали зір. Проте люди, які виконували рахункову роботу, дорожили нею. Більше того, еони мріяли, щоб сини успадкуеали їх професію. Су-дячи з того, що е Стародаеньому Сході виникли крупні бухгалтерії, ми можемо припус-тити розподіл праці серед рахункоеих праціеникіе: одні рахували прибуткові операції, ін-ші витратні, треті контролювали і т.д.

Якщо на Сході посада бухгалтера вважалася державною, mo в античному світі (Греція і Рим) бухгалтери з'яеляються і у великих приватних господарстеах, і е держае-ному, особлиео фінансоеому (податковому) апараті. Змінився і соціальшй склад рахунко-вих праціеникіе: більше стало осіб із нижчих класіе суспільстеа, наеіть з 'яеляються раби. Недбайливого бухгалтера могли образити, побити, покалічити, продати, убити. Іноді працювали рабині, зякими церемонилися ще менше.

У Середньовіччі професія бухгалтера зазнала еволюції. Масова за часів Стародав-нього Риму, вона стала мало поширеною, бо кількість крупних підприємств зійшла нані-вець. Невеликі обсяги виробнщтва і торгівлі дозволяли обходитися без бухгалтерії. Iлише із зростанням обсягів господарської діяльності збільшшася й кількість людей, зайнятш обліком. Спочатку господарник був і кущем, і бухгалтером. Згодом бухгалтерією стала займатися його дружина. Нарешті стали спеціально наймати бухгалтерів. В цей час іс-нували артілі рахунковш працівників, які могли мандрувати з караванами, обслуговувати цехи і гільдії, виконуючи на замовлення різні види обліковш робіт. Правила обліку були до-статньо різноманітні, суто індшідуальні, і бухгалтери погано розуміли один одного. «Кожний, - писав Л. Пачолі, - веде книги no своєму розумінню, лаючи при цьому своїх по-передників, які нібито не вміли зберігати належний порядок» [60, с. 56].

Згодом з'являються спеціальні школи для бухгалтерів. Професія дуже цінується в комерційному світі. Влаштуватися бухгалтером стає все важче, і часто багато з них вдаються до протещії. У XVI cm. в деяких містах Італії виникають бухгалтерські акаде-мії, ЯКІ об'єднують рахункових працівників, борються за їхні права, консультують mux, хто працює, і допомагають безробітним. Часто при них ведеться і підготовка кадрів [73, с. 85-87].